JAKÉ NÁUŠNICE JSOU TRENDY

nausnice

Svět, ve kte­rém zazá­ří­te.“Motto nizo­zem­ské šper­kař­ské znač­ky Cluse

Aktuální tren­dy aneb kru­hy z deva­de­sá­tek se vra­ce­jí na scé­nu

Každý rok jiný trend, a to nejen v oble­če­ní, ale také ve šper­cích a líče­ní. Někdy ten neu­stá­le se pro­mě­ňu­jí­cí mara­ton toho, co je zrov­na in, člo­věk ani nestí­há sle­do­vat. Jednu jis­to­tu však mód­ní návr­há­ři mají pro nás všech­ny, a to sice, že se vel­mi rádi vra­ce­jí zpět k tren­dům z minu­los­ti, jimž vlé­va­jí nový život.

Když v loň­ském roce 2018 šper­kař­ské­mu mód­ní­mu odvět­ví domi­no­va­ly visa­cí náuš­ni­ce nej­čas­tě­ji ve vin­tage sty­lu, asi málo­kdo tušil, co při­jde na řadu dal­ší sezo­nu. Takovým malým féni­xem, kte­rý se z pope­la deva­de­sá­tých let dostal zpět na výslu­ní, se sta­ly legen­dár­ní kru­hy. Ano, je to tak, letoš­ním hitem náuš­nic jsou kru­hy - asy­me­t­ric­ké, pompéz­ní, výraz­né, ale i malé.

Komu však kru­hy nese­dí a jejich noše­ní se radě­ji vyhý­bá, může zvo­lit náuš­ni­ce či pec­ky s moti­vy zvě­ro­kru­hu, slun­ce, měsí­ce nebo hvěz­di­ček. Pokud jste však vylo­že­ně roman­tic­ký typ, ved­le urči­tě nesáh­ne­te ani, když se roz­hod­ne­te pro šperk zdo­be­ný kvě­ti­na­mi, drob­ný­mi korál­ky nebo kré­mo­vý­mi mušlič­ka­mi. Na své si při­jdou i milov­ní­ci sezón­ní­ho ovo­ce a extra­va­gan­ce, kte­rá k létu pros­tě neod­mys­li­tel­ně pat­ří. Houpající se meloun­ky, třeš­nič­ky nebo jaho­dy ve vašich ušních lalůč­cích nebu­dou kro­kem ved­le, a navíc skvě­le pod­trh­nou vaši oso­bi­tost a hra­vost.

Stylově, chytře a „in“ s Brasty.cz

Pokud chce­te udě­lat radost sobě nebo shá­ní­te naho­nem dárek pro svou dra­hou polo­vič­ku nebo kama­rád­ku, na Brasty.cz si poho­dl­ně z domo­va vybe­re­te z téměř stov­ky ori­gi­nál­ních kous­ků náuš­nic i stá­le více oblí­be­ných pecek. Šperky zde může­te vybí­rat od pěti pro­slu­lých svě­to­vých zna­ček: nizo­zem­ské Cluse, tro­ji­ce ame­ric­kých Guess, Tommy Hilfiger nebo Rosefield a v nepo­sled­ní řadě také ele­gant­ní dán­ské Pandory. Záleží jen na Vás a Vašich pre­fe­ren­cích, zda půjde­te do zla­té nebo stří­br­né vari­an­ty šper­ku.

Cenové rozpě­tí u náuš­nic je vel­mi pří­z­ni­vé a pohy­bu­je se od pěti­set korun do dvou tisíc za ty nej­draž­ší kous­ky. A navíc máte dopra­vu zdar­ma!, což rodi­na Brasty.cz pova­žu­je v dneš­ní uspě­cha­né době za samo­zřej­most a sna­ží se tak ješ­tě více při­blí­žit svým zákaz­ní­kům.

Pokud u Vás zavlá­dl cha­os, pro kte­rý šperk se roz­hod­nout a od jaké znač­ky, nabí­zí­me sou­hrn toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho z port­fo­lia jed­not­li­vých mód­ních domů.

NÁUŠNICE CLUSE

Tato pro­gre­siv­ní nizo­zem­ská znač­ka s hlav­ním síd­lem v Amsterdamu nadchne milov­ní­ky čis­tých linií, mini­ma­lis­mu a ele­gan­ce. Je to prá­vě rafi­no­va­ná jed­no­du­chost a zamě­ře­ní se na detail, kte­ré doko­na­le pod­trh­nou sebe­vě­do­mí kaž­dé ženy, kte­rá tou­ží šper­kem vyjá­d­řit ve spo­leč­nos­ti svou jedi­neč­nost a oso­bi­tost.

Filozofie znač­ky:

Příběh znač­ky Cluse je o lidech, kte­ří v jed­no­du­chos­ti nalez­li krá­su. Jednoduchost však není o tom být pros­tým. Chceme, aby byl člo­věk důmy­sl­ný, nezdr­žo­val se zby­teč­nost­mi, ale zamě­řil se na věci, kte­ré jsou v živo­tě sku­teč­ně důle­ži­té. Každý den vybí­zí­me k vytvo­ře­ní svě­ta, ve kte­rém Vy bude­te zářit.“

Na Brasty.cz může­te vybí­rat z kru­ho­vých ele­gant­ních náuš­nic, ale i pecek ze ster­lin­go­vé­ho stří­b­ra i obec­né­ho kovu v ceno­vém rozpě­tí od 690 do 1690 Kč. Náušnice Cluse jsou urče­né ženám, kte­ré chtě­jí pod­trh­nout svou oso­bi­tost a indi­vi­du­a­li­tu a tou­ží vykro­čit z davu.

NÁUŠNICE TOMMY HILFIGER

Americká znač­ka Tommy Hilfiger, jejíž his­to­rie sahá až do roku 1985, skvě­le dopl­ňu­je svůj evrop­ský pro­ti­pól Cluse a to pře­de­vším svou hra­vos­tí. Představuje kla­sic­ký cool styl, inspi­ro­va­ný kul­tov­ní ame­ric­kou pop-kulturou. Se šper­ky Tommy Hilfiger zazá­ří­te kdy­ko­liv a kde­ko­li a při jaké­ko­liv pří­le­ži­tos­ti.

Filozofie znač­ky:

„Značka si v čele se svým dvor­ním návr­há­řem Tommym Hilfigerem zaklá­dá na kva­li­tě a mini­ma­lis­tic­kém vku­su. Designér a jeho znač­ka jsou pohá­ně­ni opti­mis­tic­kou vizí, jak poru­šit kon­ven­ce a osla­vo­vat indi­vi­du­a­li­tu.“

Na Brasty.cz může­te vybí­rat z širo­ké pale­ty náuš­nic a pecek z chi­rur­gic­ké oce­li ve zla­tém i stří­br­ném pro­ve­de­ní, zdo­be­ných barev­ný­mi zir­ko­ny v ceno­vém rozpě­tí od 1520 do 2140 Kč. Náušnice Tommy Hilfiger skvě­le pod­trh­nou vaši hra­vost a oso­bi­tost.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […]
  • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […]
  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […]
  • Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost14. července 2019 Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim to možná závidíme. […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Manšestr se znovu vrací na scénu!11. června 2019 Manšestr se znovu vrací na scénu! Manšestr je materiál, který si v posledních několika letech užil nejen spoustu velkolepých vzestupů, ale i možná mnohem více krkolomných pádů. Každá z nás určitě moc dobře ví, o čem je […]
  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]