Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!

2020 09 EFB 30x30 Matt 1200x1200 2

Nudíte se? Tak to tedy váž­ně nemu­sí­te. Vyrobte báječ­ný vánoč­ní dárek, kte­rým potě­ší­te kaž­dé­ho ve svém oko­lí. Máte-li chyt­rý tele­fon nebo počí­tač plný pěk­ných fotek, je to jas­né: může­te se hned pus­tit do výro­by fotok­ni­hy!

2020 09 EFB 30x30 Matt 1200x1200 1

Navrhnou a nechat vyro­bit fotok­ni­hu je totiž váž­ně snad­né, zvlád­ne to i dítě v prv­ní tří­dě. Co k tomu bude­te potře­bo­vat? Svoje fot­ky, při­po­je­ní k inter­ne­tu a chuť do tvo­ři­vé prá­ce. Zvládnete to z pohod­lí své­ho domo­va, nebu­de­te muset ani do sběr­ny, ani do dro­ge­rie, ani na poš­tu. Nakonec vám vaši fotok­ni­hu při­ne­se až domů poš­ťák.

Fotopapír ve dvou ver­zích

HappyFoto si pro vás při­chys­ta­lo před letoš­ní­mi Vánocemi novin­ku – fotok­ni­hu deLUXE s pev­ný­mi des­ka­mi na same­to­vě mat­ném papí­ru pré­mi­um mat. Jestli neví­te, jest­li máte jít do matu, nebo zůstat u les­ku, máme pro vás ješ­tě jed­nu mož­nost: vyzkou­šej­te obo­jí a kaž­dou kníž­kou obda­ruj­te pod stro­meč­kem něko­ho jiné­ho!

2020 09 EFB A4 Q Matt 1 1200x1200 1

Unikátní šab­lo­na

Ještě jste nikdy žád­nou fotok­ni­hu nevy­rá­bě­li? Nemusíte mít žád­né oba­vy. V chyt­ré šab­lo­ně máte vše, co potře­bu­je­te. Stačí jen vklá­dat obráz­ky, tex­ty a růz­né okras­né ele­men­ty. Budete pře­kva­pe­ni, až dosta­ne­te hoto­vou kníž­ku do ruky: bude vypa­dat, jako bys­te si ji objed­na­li v pro­fe­si­o­nál­ním vyda­va­tel­ství. Babičky budou pla­kat doje­tí, až budou pod stro­meč­kem tako­vou kníž­kou lis­to­vat.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,79744 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46454 KB. | 18.01.2021 - 23:57:26