Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Pro fanoušky filmu a kritik - Česko-slovenské filmové kritiky - CSKR.cz

Pro fanoušky filmu a kritik - Česko-slovenské filmové kritiky - CSKR.cz

LogoCSKR
LogoCSKR
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Navštívil jsem něko­lik kur­zů věno­va­ných webo­vé tech­no­lo­gii a vymýš­lím celý nový pro­jekt, kte­rý se bude věno­vat fil­mům, jejich recen­zím a pro­po­je­ní sitě fil­mo­vých kri­ti­ků a jejich recen­zí.

Nevím, jest­li vám schá­zí čes­ké meta­cri­tic, nebo ne. Jsou 2 vel­ké ser­ve­ry ČSFD a FDB. A mne minu­lý týden napadlo udě­lat nový web. Jmenuje se Česko-slovenské fil­mo­vé kri­ti­ky - CSKR.CZ.

Tento web bude mít za úkol scho­maž­ďo­vat veš­ke­ré infor­ma­ce o fil­mech. Porovnávat recen­ze fil­mů, vést sta­tist­ky hod­no­ce­ní fil­mů v rám­ci čes­ké kot­li­ny.

Momentálně fun­gu­je pilot­ní start, kdy je naim­ple­men­to­ván seznam nej­ak­tu­álěj­ších fil­mů a teď bude na uži­va­te­lích webu, aby dopl­ni­li data­bá­zi. Každý ze ser­ve­rů, kte­rý se věnu­je fil­mu, má mož­nost zare­gis­tro­vat své­ho redak­to­ra a dopl­ňo­vat recen­ze k fil­mů.

Pro web fil­mo­vé kri­ti­ky je umož­ně­no si na strán­ky umís­tít kód, kte­rý bude ozna­čo­vat prů­měr­nou hod­no­tu hod­no­ce­ní v rám­ci cel­ko­vé­ho počtu hod­no­ce­ní fil­mů v recen­zích.

Projekt je dnes 25.2.2013 v beta ver­zi. Je umož­ně­na regis­tra­ce a vklá­dá­ní recen­zí. Během něko­li­ka dnů bude web dopl­něn o edi­ta­ci, jak uži­va­te­lů, tak recen­zí. Kdyby někde nasta­la chy­ba v zadá­ní.

Plánovaný plný start ver 1.0 je na 1.3.2013, kdy bude web zatří­děn do goo­gle, do sezna­mu a do dal­ších vyhle­dá­vá­čů.

Samostatnou kapi­to­lou je pro­po­je­ní s soci­ál­ní­mi sítě­mi.

Těším se na Vaši náště­vu na www.cskr.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,31983 s | počet dotazů: 234 | paměť: 58023 KB. | 08.08.2022 - 20:34:55