Kritiky.cz > Recenze knih > Přízraky domu Carrowů

Přízraky domu Carrowů

297232193 10220254569306506 2187582014544445393 n
297232193 10220254569306506 2187582014544445393 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na kni­hu „Přízraky domu Carrowů“ od Darcy Coates, jež vydal DOBROVSKÝ s.r.o., jsem se moc těši­la. Od autor­ky jsem již dří­ve čet­la kni­hu „Duch domu Ashburnů“ a byla jsem jí napros­to une­še­ná, ovšem u téhle kni­hy mám dost smí­še­né poci­ty a svým způ­so­bem nena­pl­ni­la mé oče­ká­vá­ní.

Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu je Remy, co posled­ní dva roky pra­cu­je jako prů­vod­ky­ně v nej­stra­ši­del­něj­ším domě ve stá­tě. Samotný dům Carrow sto­jí na str­mém skal­na­tém úte­su a s pev­ni­nou ho spo­ju­je pou­ze vel­mi úzký most, přes kte­rý se za bou­ří pře­lé­va­jí nebez­peč­né a smr­tí­cí vlny.

Ony uni­kát­ní a stra­ši­del­né pro­hlíd­ky se vždy usku­teč­ňu­jí pou­ze v pod­ve­čer, když už se ven­ku zeše­ří, aby si tak všich­ni pří­tomní návštěv­ni­ci moh­li napl­no vychut­nat onu ponu­rou a tís­ni­vou atmo­sfé­ru polo­roz­pad­lé­ho domu.

Dívka Remy svou prá­ci nade­vše milu­je. Návštěvníky pro­vá­zí stra­ši­del­ným domem v dobo­vém čer­ném kos­tý­mu a vyprá­ví jim o kru­té minu­los­ti jed­not­li­vých čás­tí domů a míst­nos­tí; a upo­zor­ňu­je na důka­zy, kte­ré uka­zu­jí na to, že se v domě sku­teč­ně pohy­bu­jí ducho­vé. Ona sama však nikdy žád­né­ho ducha nevi­dě­la, ale i tak na ně věří, a tuší, že ji neu­stá­le pozo­ru­jí nevi­di­tel­né oči.

Tento dům, kde se sta­la řada děsi­vých udá­los­ti, jež má na svě­do­mí býva­lý maji­tel Edgar Porter, skrý­vá ve svých zdech mno­há tajem­ství a je domo­vem nej­růz­něj­ších pří­zra­ků, ať už těch hod­ných nebo zlých.

Samotný pří­běh se začí­ná odví­jet v oka­mži­ku, kdy po jed­né z těch­to pro­hlí­dek jí oslo­ví mla­dý muž a nabíd­ne ji  tak tro­chu netra­dič­ní, ale vel­mi láka­vou nabíd­ku. Tento záhad­ný muž chce totiž v domě strá­vit dva týd­ny s malou sku­pin­kou lidí a pozo­ro­vat para­nor­mál­ní jevy, jež se v domě ode­hrá­va­jí. 

Remy po chvil­ce váhá­ní sou­hla­sí, ale to ješ­tě netu­ší, co všech­no jí čeká. Osmičlenná sku­pin­ka lidí (včet­ně Remy) je při­pra­ve­ná strá­vit něja­ký čas v domě. Všichni jsou zvě­da­ví, jaké stra­ši­del­né pří­ho­dy a zážit­ky oku­sí na vlast­ní kůž v hrů­zu nahá­ně­jí­cím domě plné­ho stra­ši­del­ných pří­zra­ků.

Jakmile se v Carrow uby­tu­jí, roz­pou­tá se vel­mi sil­ná bou­ře, jež jim úpl­ně odříz­ne ces­tu zpět do civi­li­za­ce. A prá­vě v  tom­to oka­mži­ku se poma­lu a jis­tě začí­na­jí dít podiv­né a záhad­né věci, pří­zra­ky oží­va­jí. Je jed­no, jest­li jsou zlí nebo hod­ní, pro­to­že oni se  oprav­du ozý­va­jí a dáva­jí o sobě pořád­ně vědět. Je to varo­vá­ní, nebo nao­pak sna­ha ublí­žit?

Situace začí­ná být váž­ná v oka­mži­ku, kdy se začí­na­jí obje­vo­vat prv­ní mrt­ví, umí­ra­jí­cí za vel­mi podiv­ných okol­nos­tí. Řady “expe­di­ce” se poma­lu a jis­tě zten­ču­jí! Kdo je dal­ší na řadě? A kdo za tím vším sto­jí? A co když je vrah mezi nimi?

Všichni se oci­ta­jí v ohro­že­ní živo­ta a  není kam uté­ci! Podaří se jim unik­nout bez­pro­střed­ní smr­ti a dovo­lat se něja­ké pomo­ci? Anebo všech­ny čeká nevy­hnu­tel­ná smrt?

Jak už jsem psa­la na začát­ku, měla jsem od kni­hy vel­ká oče­ká­vá­ní, ale samot­ný konec kni­hy mě bohu­žel dost zkla­mal. Překombinovaný závěr a vyús­tě­ní záplet­ky zka­zil cel­ko­vý dojem kni­hy a samot­né­ho pří­bě­hu. Já osob­ně bych asi mrt­vé necha­la navždy mrt­vý­mi a nesna­ži­la se je něja­kým způ­so­bem oži­vo­vat, jen aby pří­běh měl šťast­ný hap­pyend.

Na dru­hou stra­nu autor­ka geni­ál­ním způ­so­bem zapra­co­va­la do pří­bě­hu vysvět­le­ní jed­not­li­vých para­nor­mál­ních jevů, nad­při­ro­ze­ných věcí, kte­ré se dají vždy něja­kým způ­so­bem vysvět­lit, kla­dou­cí důraz vždy na to, že ducho­vé nám v žád­ném pří­pa­dě nemů­žou nikdy ublí­žit.

Velice jsem oce­ni­la, že se postup­ně drob­ný­mi krůč­ky doví­dá­me celou a vel­mi obsáh­lou minu­lost stra­ši­del­né­ho domu a všech­ny ty děsi­vé udá­los­ti, jímž byl ten­to dům vysta­ven.

Samozřejmě tu nechy­bí ani nepo­ve­de­né sean­ce, tajem­né ote­ví­rá­ní a zaví­rá­ní dve­ří, vypí­ná­ní svě­tel, děsi­vé pras­ká­ní a skří­pá­ní pod­la­hy, rudá teku­ti­na pro­sa­ku­jí­cí zdí, námě­síč­né medi­um s pro­to­če­ný­ma oči­ma, jak se tou­lá tem­ný­mi chod­ba­mi pras­ka­jí­cí­ho domu a mno­ho dal­ší­ho...

Pro rea­lis­tic­ké popi­sy děsi­vé­ho pro­stře­dí a mra­zi­vých scén roz­hod­ně nedo­po­ru­ču­ji tuto kni­hu číst večer. Já ji čet­la dlou­ho v noci, za tmy a za sych­ra­vé­ho poča­sí, a občas mě doslo­va mra­zi­lo v zádech a mís­ty polé­val i stu­de­ný pot.

Kniha byla však nesku­teč­ně čti­vá, plná napě­tí a nej­růz­něj­ších stra­ši­del­ných pří­zra­ků a výje­vů. Pokud kni­ze odpus­tí­te dosti neši­kov­né, mož­ná i špat­ně zvo­le­né zakon­če­ní pří­bě­hu, při­jde­te si urči­tě na své a uži­je­te si nevšed­ní čte­nář­ský pro­ži­tek.

PŘÍZRAKY DOMU CARROWŮ

Napsala: Darcy Coates

Přeložila: Vendula Šumanová

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Fobos

Praha 2020 

Počet stran: 290

ISBN: 978-80-7642-514-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů3. srpna 2023 HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů Pokud jste si již dříve oblíbili hororovou sérii V zajetí démonů, tak si určitě nenechte ujít knihu Hřbitov od autorů Eda a Lorraine Warrenových, kteří desítky let bojovali se silami zla a […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • Údolí snů- najde štěstí v novém domově?24. července 2023 Údolí snů- najde štěstí v novém domově? Máte rádi romány Anne Jacobsové? Chcete zažít napínavý příběh o velmi silné ženě? Pojďte se tedy společně se mnou podívat na tento velice emotivní román, který vás chytne za srdce a jen […] Posted in Recenze knih
  • ZLATÁ13. března 2023 ZLATÁ Lhát se nevyplácí a přikrášlovat si i tu nejmenší lež, to se může pěkně vymstít a obrátit proti vám. O tom všem, ale i více, pojednává tak trochu temná a duchařská kniha "Zlatá" od Marissy […] Posted in Recenze knih
  • Dítě noci4. listopadu 2022 Dítě noci Pokud máte v oblibě psychologické romány s prvky thrilleru, tak si určitě nenechte ujít úžasnou knihu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vydala GRADA Publishing, a.s. pod značkou […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,62194 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61814 KB. | 26.09.2023 - 07:17:10