Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Příznaky a příčiny panických záchvatů

Příznaky a příčiny panických záchvatů

Panic

Panický záchvat je nepřed­ví­da­tel­ný záchvat úzkos­ti, kte­rý může být dopro­vá­zen boles­ti­vý­mi pří­zna­ky, jako jsou boles­ti hla­vy. Příčiny toho­to jevu jsou čas­to spo­jo­vá­ny se stra­chem o vlast­ní zdra­ví a zdra­ví blíz­kých. Panické úto­ky mohou být čas­to způ­so­be­ny potí­že­mi v prá­ci nebo ve ško­le, nedob­rý­mi vzta­hy s pří­buz­ný­mi a přá­te­li, jakož i kom­pli­ko­va­ný­mi vzta­hy s kole­gy. Jak se zba­vit toho­to poci­tu?

Co je to záchvat paniky?

Panický útok se obje­vu­je neo­če­ká­va­ně a nelze jej před­ví­dat. V tom­to sta­vu se člo­věk vel­mi bojí o svůj život, což se také může pro­je­vit ve for­mě fyzi­o­lo­gic­kých poruch, jako je migré­na nebo bolest bři­cha.

Během záchva­tu se lidé cítí vel­mi nemoc­ní a dokon­ce se bojí smr­ti. Mnozí mají dojem, že se doslo­va oddě­lu­jí od těla. Tento stav může trvat něko­lik minut až hodi­nu. Záchvaty pani­ky jsou vel­mi čas­to dopro­vá­ze­ny úzkost­ný­mi poru­cha­mi a soci­ál­ní neu­ró­zou.

Emoční a environmentální důvody

Ve vět­ši­ně pří­pa­dů jsou záchva­ty pani­ky výsled­kem emoč­ních a envi­ron­men­tál­ních fak­to­rů. Mohou být způ­so­be­ny trau­ma­tic­ký­mi udá­lost­mi a obtíž­ný­mi život­ní­mi situ­a­ce­mi, s nimiž se člo­věk nemů­že vyrov­nat.

Nejčastěji ovliv­ňu­jí násle­du­jí­cí oblas­ti živo­ta:

  • úzké vzta­hy s ostat­ní­mi lid­mi (napří­klad man­žel­ství, roz­vod, nešťast­né man­žel­ství, roman­ti­ka, nemoc nebo smrt čle­na rodi­ny),
  • děti (naro­ze­ní nebo smrt dítě­te, „syn­drom prázd­né­ho hníz­da“),
  • pří­buz­ní a přá­te­lé (ztrá­ta pří­te­le, potře­ba péče o posti­že­nou oso­bu, pře­sun blíz­ké­ho pří­te­le do jiné­ho měs­ta),
  • domov (pře­stě­ho­vá­ní do jiné­ho měs­ta nebo země, ztrá­ta domo­va v důsled­ku pří­rod­ní kata­stro­fy),
  • prá­ce (stres při prá­ci, pro­puš­tě­ní nebo odchod do důcho­du),
  • zdra­ví (nemoc, chi­rur­gic­ký zákrok, potrat, meno­pauza),
  • stu­di­um a ško­la (začá­tek stu­dia, zkouš­ky, nedo­sta­teč­né poro­zu­mě­ní s uči­te­li),
  • finan­ce (nedo­sta­tek peněz, úvěr, níz­ké pří­jmy, ztrá­ta majet­ku),
  • poru­še­ní záko­na (role obě­ti úto­ku, krá­de­že, zná­sil­ně­ní, spáchá­ní trest­né­ho činu, účast na boji).

Americký psy­cho­log Roger Baker, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na toto one­moc­ně­ní, věří, že v mno­ha pří­pa­dech jsme sami zdro­jem pří­čin úzkost­ných úto­ků.

K iden­ti­fi­ka­ci hlav­ních pří­čin toho­to sta­vu nabí­zí ana­lý­zu jeho jed­ná­ní:

 

- vytvo­řit seznam mož­ných pří­čin prv­ní­ho záchva­tu pani­ky (pře­mýš­let o tom, co by moh­lo ovliv­nit výskyt stra­chu)

- při­dat do sezna­mu ana­lý­zou násled­ných epi­zod úzkos­ti

- urče­te svůj pří­stup k udá­los­tem ze sezna­mu (jaké emo­ce vzni­ka­jí v sou­vis­los­ti s těmi­to mož­ný­mi důvo­dy)

- sdí­lej­te svá pozo­ro­vá­ní s jinou oso­bou a ana­ly­zuj­te je

- vytvo­řit seznam od nej­zá­važ­něj­ších po nej­slab­ší záchva­ty

- pře­mýš­lej­te, co lze udě­lat pro zmír­ně­ní těch­to sta­vů a odstra­ně­ní jeho pří­čin

- jed­nat.

Při vytvá­ře­ní tako­vé­ho akč­ní­ho plá­nu je tře­ba mít na pamě­ti, že v někte­rých pří­pa­dech mohou být záchva­ty pani­ky zpož­dě­nou reak­cí na udá­los­ti, kte­ré byly v minu­los­ti. Strach zůstá­vá, i když se vám zdá, že dnes pro to není důvod. Sledujte svou intu­i­ci.

Takový pro­gram může být klí­čem k zota­ve­ní, pro­to­že pocho­pe­ní pří­čin může vést k uzdra­ve­ní a význam­ně zmír­nit záchva­ty pani­ky.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,96545 s | počet dotazů: 223 | paměť: 47242 KB. | 08.03.2021 - 04:59:57