Kritiky.cz > Recenze knih > Příšerné zlobilky (audiokniha) od Martiny Drijverové

Příšerné zlobilky (audiokniha) od Martiny Drijverové

20883063 10209325371283386 5171736504759081114 n e1503135666558

Malé nepo­se­dy a malé zlo­bil­ky zce­la urči­tě nadchnou „Příšerné zlo­bil­ky“ od Martiny Drijverové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s..

Děti by neby­ly dět­mi, kdy­by ale­spoň malin­ko nezlo­bi­ly, netro­pi­ly hlouposti a své rodi­če ne-vždycky poslou­cha­ly na slo­vo, ostat­ně tyto pří­běhy „Příšerné zlo­bil­ky“ jsou toho důka­zem. 

Pomocí krát­kých pří­bě­hů se děti dozví, že když budou zlo­bit a nepo­slou­chat, budou se dít zvlášt­ní věci. Hold, nepo­slou­chat se pros­tě nevy­plá­cí a může se v pře­ne­se­ném slo­va smys­lu vždy obrá­tit pro­ti nim.  

Příšerné zlo­bil­ky obsa­hu­jí dva­náct úsměv­ných pří­bě­hů, dva­náct malých roz­pus­ti­lých hol­či­ček, ale moc vel­kých zlo­bi­lek, kte­ré si tak dlou­ho neda­ly říct, až se sami na vlast­ní kůži muse­ly pře­svěd­čit o tom, že když se nepo­slou­chá a zlo­bí, může se stát, že se samy pro­mě­ní v oprav­do­vá stra­ši­dýl­ka a pří­šer­ky.

Díky tomu se děti blí­že sezná­mí se stra­ši­dýl­ky a pří­šer­ka­mi jako jsou ozvě­na, blu­dič­ka, bílá paní, kle­ká­ni­ce, ohni­vá kočka, rusal­ka, jes­kyň­ka, máto­ha, les­ní žen­ka, bez­hla­vá žena, hadí krá­lov­na a noč­ní můra. 

A to jest­li se jejich nej­bliž­ším a milo­va­ným poda­ří díky jejich lás­ce a důvti­pu pro­lo­mit pro­kle­tí a své dra­hé hol­čič­ky vysvo­bo­dit tak, aby se ze stra­ši­dý­lek a pří­še­rek opět pro­mě­ni­ly v hol­čič­ky, vám nezbý­vá, než se do těch­to pří­bě­hů zapo­slou­chat a při­jít si na to sami.

Věřte, že jed­na hodi­na 20 minut vám v poda­ní skvě­lé vypra­věč­ky Simony Babčákové a její dce­ry ute­če jako voda, a vy se při­stih­ne­te při­tom, že si „Příšerné zlo­bil­ky“ zno­vu a zno­vu rádi pus­tí­te.

Do téhle audi­ok­ni­hy se vaše děti, stej­ně jako ty moje, pří­mo zami­lu­jí a budou ji chtít poslou­chat od rána do veče­ra. Přiznávám se, že i mě dost tyhle pří­běhy chy­ti­ly za srd­ce a hod­ně nadchly, pro­to­že tak tro­chu vychá­ze­jí ze živo­ta a v něko­li­ka pří­bě­zích pozná­vám ty mé malé zlo­bil­ky.

Pohodlně se tedy usaď­te, a nechce se uná­šet do taju­pl­né­ho svě­ta 12ti kou­zel­ných pří­bě­hů plných čar, kou­zel, stra­ši­del a pří­še­rek, urči­tě nebu­de­te lito­vat, nao­pak se bude­te skvě­le bavit.

Příšerné zlo­bil­ky (dru­hé čte­ní)

Autor: Martina Drijverová

Čtou Simona Babčáková s dce­rou Josefínou Biancou Štěpánkovou

Režie: Jindřiška Nováková

Hudba: Daniel Tůma

Zvuk: Tomáš Gsöllhofer

Natočeno ve zvu­ko­vém stu­diu DAMU v Praze, v úno­ru 2017

Ilustrace: Markéta Vydrová

Grafická úpra­va CD: Martin Adamec

Nezkrácená audi­ok­ni­ha na mp3 CD

Celková dél­ka 1 hodi­na 20 minut

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s. v roce 2017


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...