Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Přísaha

Přísaha

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jack Nicholson ve vyni­ka­jí­cím režij­ním sním­ku Seana Penna....Cesta do pek­la je dláž­dě­na dob­rý­mi úmys­ly…

Policista a váš­ni­vý rybář Jerry Black (Jack Nicholson) si prá­vě uží­vá večír­ku, kte­rý mu při­pra­vi­li jeho kole­go­vé u pří­le­ži­tos­ti jeho odcho­du do důcho­du, kdyžto se vět­ši­na detek­ti­vů z jeho oddě­le­ní začne sjíž­dět na mís­to, kde byla nale­ze­ná bru­tál­ně zabi­tá holčička.Black se k ním při­dá a když pak jde onu smut­nou zprá­vu ozná­mit jejím rodi­čům, zapří­sáh­ne se mat­ce na kříž, že vra­ha najde!A ten je chy­cen už za pár hodin – je jím retar­do­va­ný indi­án (Benicio Del Toro), kte­rý se sko­ro oka­mži­tě při­zná a násled­ně spáchá sebevraždu.Jerry ale nevě­ří tomu, že on byl oním pra­vým vra­hem a nepouš­tí myš­len­ku na chy­ce­ní vra­ha, kte­rý prav­dě­po­dob­ně je zod­po­věd­ný i za řadu podob­ných zločinů.Odjíždí do poklid­né­ho Nevadské měs­teč­ka, kde nachá­zí nový smy­sl své­ho živo­ta v nově nale­ze­né rodi­ně, kte­rou pro něj je bar­man­ka Lori (Robin Wright Penn) a její dce­ra Chrissy (Pauline Roberts).Zároveň je ale ocho­ten zdát se vše­ho jen pro­to, aby pra­vé­ho vra­ha dopa­dl…

Přísaha je v pořa­dí již tře­tí režij­ní sní­mek (Vyvrhel-Indian Runner, Křižovatka smr­ti – Crossing Gurad, The) her­ce Seana Penna a zatím­co napří­klad v před­cho­zích Křižovatkách smr­ti doká­zal, že je vel­mi dob­rý reži­sér, nicmé­ně už ne tak dob­rý scé­náris­ta, tak u Přísahy si nemo­hu vyna­chvá­lit obo­jí, ovšem men­ší háček je v tom, že Přísaha není Pennův autor­ský sní­mek, ale jen režijní.Těžké to bře­me­no, kte­ré zatím Penn nezvlá­dá (tj. ono psa­ní) teď pře­vza­la man­žel­ská dvo­ji­ce Jerzy a Marry Olson Kromlowski a napsa­li jej na námět scé­ná­ře k fil­mu Stalo se za bílé­ho dne a kni­hy Slib – obo­jí od Friedricha Durrenmatta.

Stejně jako Stalo se za bílé­ho dne je i Přísaha kri­mi thriller s prv­ky dramatu.Nebo naopak?Přísaha je totiž výpo­věď o lid­ské duši, ale kvů­li atrak­tiv­nos­ti ji auto­ři oba­li­li do toho­to mno­hem pří­stup­něj­ší­ho žánru.Penn si tak odne­sl nomi­na­ci na Zlatou pal­mu v Cannes, nicmé­ně sní­mek v ame­ric­kých kinech propadl.Návrat ke sta­ré dob­ré fil­ma­ři­ně se tedy Pennovi z komerč­ní­ho hle­dis­ka nijak zvlášť nevy­ve­dl a doby, kdy lidé stá­li fron­ty na kva­lit­ní sním­ky a niko­liv komerč­ní trhá­ky, na kte­ré je posla­la rekla­ma, jsou už asi dáv­no pryč.

Přesto je Přísaha oprav­du podařená.Nádherná plejá­da her­ců hra­je moc pěk­ně, hud­ba Hanse Zimmera a Klause Badelta je nád­her­ná a Penn a jeho kame­ra­man Chris Menges ser­ví­ru­jí jeden nád­her­ný záběr za druhým!Nicméně na úspěš­ný sní­mek to asi nesta­čí, mě ho ale nezbý­vá nic než dopo­ru­čit…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,30547 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61436 KB. | 28.11.2022 - 05:01:19