Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Pris vydávají singl Tisíce očí, druhá deska vyjde 11. listopadu

Pris vydávají singl Tisíce očí, druhá deska vyjde 11. listopadu

Pris foto Jan Vitik 1mala

Na labe­lu Divnosti vychá­zí sin­gl Tisíce očí praž­ské­ho tria Pris dopro­vá­ze­ný těka­vým kli­pem. Pokračování v podo­bě des­ky Kopřivy čekej­te 11. lis­to­pa­du.

Pris vyda­li své prv­ní album Naše veče­ry ješ­tě jako duo v led­nu 2018. Záhy po  debu­tu při­zva­li Lukáš Grygar a Tomáš Tkáč tře­tí­ho čle­na, bube­ní­ka Jonáše Kucharského. Tento krok odrá­ží pří­klon kape­ly k živé­mu zvu­ku a záro­veň před­sta­vu­je šir­ší žánro­vé roz­kro­če­ní repre­zen­to­va­né tře­mi spo­lu­hrá­či a jejich roz­díl­ným vku­sem, kte­ré se pro­je­vu­je v jejich dal­ší tvor­bě, kon­krét­ně v novém sin­g­lu.

Tisíce očí, prv­ní ukáz­ka z des­ky Kopřivy, odrá­ží téma vzá­jem­ných lid­ských oče­ká­vá­ní i pří­chod nevy­hnu­tel­né­ho. Stejně jako na prv­ní des­ce, i zde rezo­nu­jí apo­ka­lyp­tic­ké syn­te­zá­to­ry a post­pun­ko­vé kyta­ry, ten­to­krát však pod­po­ře­né vali­vým zvu­kem živých bicích.

Klip, kte­rý vizu­ál­ně pro­po­ju­je sin­gl s celou deskou Kopřivy, pochá­zí od čle­na usku­pe­ní Escher Fucker Jakuba Jirky. V zákla­du se nachá­zí sta­tic­ký obraz roz­po­hy­bo­va­ný pomo­cí aty­pic­ké šká­ly tech­nik, kte­rý odrá­ží téma­ta a nála­du des­ky a na plo­še tří­mi­nu­to­vé­ho videa záro­veň sou­pe­ří o divá­ko­vu pozor­nost, aby v zápě­tí došel do závě­reč­né katar­ze.

Klip najde­te na YouTube.
Tisíce očí si může­te poslech­nout na Bandcampu.
Deska Kopřivy vyjde 11. 11. 2020 na labe­lu Divnosti.

Pris jsou:
Lukáš Grygar – zpěv, syn­te­zá­to­ry
Tomáš Tkáč – kyta­ra, zpěv
Jonáš Kucharský – bicí, zpěv

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,39641 s | počet dotazů: 220 | paměť: 52275 KB. | 07.05.2021 - 06:06:18
X