Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Příručka pro šikovné holky

Příručka pro šikovné holky

HolkyMale
HolkyMale
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pamatujete si tu dět­skou radost z vlas­to­ruč­ně vyro­be­né věci, z chví­le, kdy se nápad pro­mě­nil v něco, co jste si moh­li obléct, něko­ho tím poda­ro­vat nebo to pou­žít k něja­ké roš­ťár­ně? O radost z tvo­ře­ní jsou dneš­ní děti tak tro­chu ochu­ze­né, ne kvů­li tomu, že by měly obě ruce levé, čas­to jim to my dospě­lí jen neu­mož­ní­me – nemá­me čas jim pora­dit, pomo­ci, hodit udič­ku s nápa­dem.  Výchovu sice nena­hra­dí, ale nudu umí zahnat a tvo­ři­vost pro­bu­dí jed­no­znač­ně. Řeč je o Příručce pro šikov­né hol­ky fran­couz­ských auto­rek Michéle Lecreux, Célie Gallais a Clémence Roux de Luze s půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi Jocelyn Millet.

Pokud máte doma chlap­ce a zrov­na žehrá­te na gen­de­ro­vou nespra­ve­dl­nost, kdy vyda­va­tel vsa­dil na lite­ra­tu­ru pro děv­ča­ta, věz­te, že podob­ná kníž­ka, s názvem Příručka pro klu­ky dob­ro­dru­hy, je na čes­kém trhu už dva roky.  A také, že někte­ré tipy, tri­ky, rady a námě­ty lze vyu­žít pro obě pohla­ví. Rodiče, jež potom­ko­vi tuhle kníž­ku daru­jí, potě­ší fakt, že někte­ré hry a námě­ty zůsta­nou věč­né, což vybí­zí k zavzpo­mí­ná­ní na vlast­ní dět­ství a také, že nápa­dy jsou stej­ně zají­ma­vé jak pro děti fran­couz­ské, pol­ské tak ty, kte­ré vyrůs­ta­jí kde­ko­li jin­de na svě­tě.

S před dvě­ma roky vyda­nou Příručkou pro klu­ky dob­ro­dru­hy má Příručka pro šikov­né hol­ky podob­nou vazbu – jde o „krouž­kov­ku“ s jed­not­li­vý­mi strán­ka­mi na pev­něj­ším papí­ře, kte­ré se prá­vě díky vaz­bě snad­no otá­čí a drží tam, kde je zrov­na tře­ba. Stejně jako její klu­či­cí ver­ze obsa­hu­je čty­ři­cít­ku nápa­dů. Zatímco klu­ci se uči­li roze­znat zmi­ji od užov­ky, „zmák­nout“ zákla­dy ryba­ře­ní a roz­po­znat ptá­ky, žijí­cí v naší pří­ro­dě, stej­ně jako zví­ře­cí sto­py a najít na oblo­ze Velký vůz, děv­ča­ta se sta­nou odbor­ni­ce­mi na bylin­ky, nau­čí se vyro­bit si šper­ky nebo čás­ti odě­vu, ale i něko­lik ori­gi­nál­ních spo­le­čen­ských her.  Stejně jako chlap­ci se děv­ča­ta nau­čí námoř­nic­ké uzly, aby si moh­ly při­vá­zat ke stro­mu hou­pač­ku, nebo o to ale­spoň požá­dat něja­ké­ho dospě­lé­ho.  Nechybí něko­lik prázd­ných strá­nek na vlast­ní poznám­ky a náčrt­ky a jako bonus dva lis­ty vese­lých samo­le­pek.

Těžko říci, pro jak sta­rá děv­ča­ta je kníž­ka urče­na. Podmínkou je, aby umě­ly číst, ale tipy, kte­ré při­ná­ší, budou zají­ma­vé jak pro mlad­ší ško­lač­ky tak puber­ťač­ky. Mladší děv­ča­ta oce­ní návo­dy pro kou­zel­ni­ce nebo námě­ty, jak ukrýt důle­ži­té sdě­le­ní kama­rád­ce do šif­ro­va­né zprá­vy, star­ší pak výro­bu tíl­ka, šatů nebo kabel­ky z šát­ků nebo recep­ty na vita­mí­no­vé drin­ky nebo naro­ze­ni­no­vý jež­kův dort.

U všech nápa­dů je jas­ně a struč­ně popsa­ný pra­cov­ní postup, výpo­věd­ní hod­no­tu mají i vese­lé ilu­stra­ce.  Vzhledem k tomu, že si autor­ky neby­ly jis­té věkem čte­ná­řek ani jejich zruč­nos­tí, je v pra­cov­ních postu­pech u jed­not­li­vých návo­dů sem tam uve­de­no „požá­dej o radu něja­ké­ho dospě­lé­ho“, a to hlav­ně pokud je nut­ná mani­pu­la­ce s kuchyň­ský­mi spo­tře­bi­či, svíč­kou, nožem nebo jiným ost­rým před­mě­tem či nářa­dím. Většinu výrob­ků ale zvlád­nou malé šikul­ky samy. Například trič­ka v pří­rod­ních bar­vách: „Pokud se chys­táš na výle­tě pozo­ro­vat zví­řa­ta, dej pozor, abys je nevy­pla­ši­la. V tako­vém pří­pa­dě je dob­ré mít na sobě oble­če­ní v nená­pad­ných bar­vách.  Zapomeň pro­to na své růžo­vé trič­ko či pes­trou koši­li a zvol radě­ji pros­té bílé trič­ko, kte­ré si sama obar­víš pří­rod­ním bar­vi­vem z rost­lin!... Okrová barva z cibu­le: Do 5 lit­rů vody ponoř hrst cibu­lo­vých slu­pek. Nech pova­řit 20 minut. Nezapomeň hrnec při­klo­pit poklič­kou, aby se voda nevy­pa­ři­la. Ponoř své trič­ko do láz­ně, dokud nezís­ká okro­vou bar­vu.  Dobrá rada: Pokud je trič­ko obar­ve­né, důklad­ně ho vymá­chej a nech uschnout na slun­ci. Maskovací zbar­ve­ní: Tričko s doko­na­lou kamuflá­ží vyro­bíš bati­ko­vá­ním s nepra­vi­del­ný­mi vzo­ry. Než trič­ko pono­říš do bar­vi­cí láz­ně pod­le vlast­ní­ho výbě­ru, uvaž na něm něko­lik uzlů. Když násled­ně trič­ko roz­vá­žeš, zís­káš vzo­ry podob­né kvě­ti­nám. Zvolenou část trič­ka můžeš také zavá­zat pro­váz­kem. Do čás­ti lát­ky, kte­rá je chrá­ně­na uzlem či pro­váz­kem, barva nepro­nik­ne a toto mís­to zůsta­ne bílé, nebo při­nejmen­ším svět­lé.“ Že vám tyto tipy při­jdou pově­do­mé? Inu, bati­ko­vá­ní pova­žu­jí dív­ky v jis­tém věku v růz­ných časech po celé Evropě za žha­vý mód­ní trend.


  • Autor: Michéle Lecreux, Célie Gallais a Clémence Roux de Luze
  • Žánr: zábav­ná lite­ra­tu­ra pro děti
  • Nakladatelství: Mladá fron­ta
  • Rok vydá­ní: 2015
  • Počet stran: 132
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi:  Mladá fron­ta


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,11555 s | počet dotazů: 246 | paměť: 60000 KB. | 19.08.2022 - 15:28:12