Kritiky.cz > Recenze knih > Přírodní léčení - Uzdravte se svépomocí – zdraví dostupné pro každého

Přírodní léčení - Uzdravte se svépomocí – zdraví dostupné pro každého

IMG 20190811 110608

Také nále­ží­te k těm, kte­ří se při nej­růz­něj­ších obtí­žích chtě­jí vydat při­ro­ze­něj­ší ces­tou k uzdra­ve­ní? Kniha Melissy Corkhill je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny, kte­ří tou­ží udě­lat něco pro své zdra­ví a záro­veň neza­tí­žit orga­nis­mus.

Příroda nabí­zí množ­ství pří­rod­ních léčiv, kte­rá by byla ško­da nevy­u­žít. Autorka se pří­rod­ním léče­ním zabý­vá od dět­ství. Poznamenává, že nikdo o našem těle neví tolik, jako my sami. Popisuje pří­prav­ky a tech­ni­ky, jež sama pou­ží­vá něko­lik desí­tek let při léč­bě své i svých blíz­kých. Náleží k zastán­cům celo­st­ní­ho, tedy holis­tic­ké­ho pří­stu­pu a kla­de důraz i na psy­chic­ké zdra­ví. O své zku­še­nos­ti se rov­něž dělí se čte­ná­ři pro­střed­nic­tvím časo­pi­su  The Green Parent.

Publikace je roz­dě­le­na dle jed­not­li­vých těles­ných sys­té­mů na oddí­ly nazva­né: Mysl a emo­ce, Nervový sys­tém, Trávicí sou­sta­va, Vylučovací sou­sta­va, Dýchací sou­sta­va, Kůže, Srdce a zdra­vá krev, Kosti, sva­ly a klou­by, Oči a uši, Ženské zdra­ví a Léčba dětí.

Četbou si roz­ší­ří­me zna­los­ti o rost­li­nách a sesta­ví­me si vlast­ní pří­rod­ní lékár­nič­ku. Dobrou zprá­vou je, že si řadu léčiv může­me vypěs­to­vat či vytvo­řit sami.

Víte, jak zmír­nit úzkost­li­vost, depre­se, nespa­vost, fobie či stres? Autorka nabí­zí mno­ho tipů a rad. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly před­sta­vu­je někte­rou ze svých oblí­be­ných rost­lin, kte­ré jsou snad­no dostup­né. Naleznete zde řadu recep­tů na pří­prav­ky, jež si může­te vyro­bit doma, od čajů, tink­tur i esen­ci­ál­ních olejů po obkla­dy a mas­ti.

Co fun­gu­je na ces­tov­ní nevol­nost, nadýmá­ní, migré­nu či stre­so­vou inkon­ti­nen­ci? Chcete si vyro­bit vlast­ní deo­do­rant? Jak se účin­ně brá­nit před poští­pá­ním hmy­zem? I to se zde dozví­me.

Odbornice na pří­rod­ní léče­ní sezna­mu­je čte­ná­ře se základ­ní­mi zna­lost­mi fun­go­vá­ní kaž­dé sou­sta­vy, včet­ně nej­růz­něj­ších zají­ma­vos­tí, a nabí­zí i svůj pohled na jed­not­li­vé obtí­že. Její jazyk je čti­vý  a zábav­nou for­mou nás sezna­mu­je s danou pro­ble­ma­ti­kou.

Věnuje se nej­růz­něj­ším cho­ro­bám, od vyso­ké­ho krev­ní­ho tla­ku po rev­ma­tis­mus a boles­ti zad. Rovněž zde nalez­ne­me tipy ohled­ně zdra­vé­ho stra­vo­vá­ní i jak se udr­žet v kon­di­ci.

Publikace vyni­ká pře­hled­nou gra­fic­kou úpra­vou a krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi.

Vydejme se tedy spo­leč­ně s Melissou Corkhill na ces­tu ke zdra­ví.


 • Autor: Corkhill Melissa
 • Počet stran: 128
 • Nakladatel: CPress
 • Datum vydá­ní: 18.6. 2019
 • ISBN: 978-80-264-2571-7
 • EAN: 9788026425717
 • Hodnocení: 100 %

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.5. ledna 2020 Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení. "Příroda nabízí hojnost rostlinných léčiv, která nám mohou přinést úlevu a pomoci při léčbě nemocí a řešení běžných zdravotních problémů. Na právě na stránkách knihy z příznačným názvem […] Posted in Články, Recenze knih
 • Čtenářský deník pro 3. – 5.ročník ZŠ- piš, vyprávěj , diskutuj24. září 2018 Čtenářský deník pro 3. – 5.ročník ZŠ- piš, vyprávěj , diskutuj Čtení nemusí být vážně jen nuda! Čtenářství je naprosto důležitá věc a měla by být samozřejmá součást nejen výuky, ale i dne každého školáka. Rozvoj slovní zásoby, slovního projevu […] Posted in Recenze knih
 • Anglická gramatika rychlostí blesku17. prosince 2017 Anglická gramatika rychlostí blesku Začínate se studiem angličtiny a potřebujete shrnutí základné anglické gramatiky nebo se tomuhle cizímu jazyku věnujete již delší dobu , ale chcete mít po ruce stručný přehled […] Posted in Recenze knih
 • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […] Posted in Recenze knih
 • Kam chodí malé myšky spát?3. prosince 2018 Kam chodí malé myšky spát? Také na vás děti útočí se všemi možnými myslitelnými i nemyslitelnými otázkami, na které často marně hledáte odpověď? K těm jednodušším by mohlo patřit i to, kde se v noci zvířátka […] Posted in Recenze knih
 • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...