Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Přírodní léčení - Uzdravte se svépomocí – zdraví dostupné pro každého

Přírodní léčení - Uzdravte se svépomocí – zdraví dostupné pro každého

IMG 20190811 110608
IMG 20190811 110608

Také nále­ží­te k těm, kte­ří se při nej­růz­něj­ších obtí­žích chtě­jí vydat při­ro­ze­něj­ší ces­tou k uzdra­ve­ní? Kniha Melissy Corkhill je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny, kte­ří tou­ží udě­lat něco pro své zdra­ví a záro­veň neza­tí­žit orga­nis­mus.

Příroda nabí­zí množ­ství pří­rod­ních léčiv, kte­rá by byla ško­da nevy­u­žít. Autorka se pří­rod­ním léče­ním zabý­vá od dět­ství. Poznamenává, že nikdo o našem těle neví tolik, jako my sami. Popisuje pří­prav­ky a tech­ni­ky, jež sama pou­ží­vá něko­lik desí­tek let při léč­bě své i svých blíz­kých. Náleží k zastán­cům celo­st­ní­ho, tedy holis­tic­ké­ho pří­stu­pu a kla­de důraz i na psy­chic­ké zdra­ví. O své zku­še­nos­ti se rov­něž dělí se čte­ná­ři pro­střed­nic­tvím časo­pi­su  The Green Parent.

Publikace je roz­dě­le­na dle jed­not­li­vých těles­ných sys­té­mů na oddí­ly nazva­né: Mysl a emo­ce, Nervový sys­tém, Trávicí sou­sta­va, Vylučovací sou­sta­va, Dýchací sou­sta­va, Kůže, Srdce a zdra­vá krev, Kosti, sva­ly a klou­by, Oči a uši, Ženské zdra­ví a Léčba dětí.

Četbou si roz­ší­ří­me zna­los­ti o rost­li­nách a sesta­ví­me si vlast­ní pří­rod­ní lékár­nič­ku. Dobrou zprá­vou je, že si řadu léčiv může­me vypěs­to­vat či vytvo­řit sami.

Víte, jak zmír­nit úzkost­li­vost, depre­se, nespa­vost, fobie či stres? Autorka nabí­zí mno­ho tipů a rad. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly před­sta­vu­je někte­rou ze svých oblí­be­ných rost­lin, kte­ré jsou snad­no dostup­né. Naleznete zde řadu recep­tů na pří­prav­ky, jež si může­te vyro­bit doma, od čajů, tink­tur i esen­ci­ál­ních olejů po obkla­dy a mas­ti.

Co fun­gu­je na ces­tov­ní nevol­nost, nadýmá­ní, migré­nu či stre­so­vou inkon­ti­nen­ci? Chcete si vyro­bit vlast­ní deo­do­rant? Jak se účin­ně brá­nit před poští­pá­ním hmy­zem? I to se zde dozví­me.

Odbornice na pří­rod­ní léče­ní sezna­mu­je čte­ná­ře se základ­ní­mi zna­lost­mi fun­go­vá­ní kaž­dé sou­sta­vy, včet­ně nej­růz­něj­ších zají­ma­vos­tí, a nabí­zí i svůj pohled na jed­not­li­vé obtí­že. Její jazyk je čti­vý  a zábav­nou for­mou nás sezna­mu­je s danou pro­ble­ma­ti­kou.

Věnuje se nej­růz­něj­ším cho­ro­bám, od vyso­ké­ho krev­ní­ho tla­ku po rev­ma­tis­mus a boles­ti zad. Rovněž zde nalez­ne­me tipy ohled­ně zdra­vé­ho stra­vo­vá­ní i jak se udr­žet v kon­di­ci.

Publikace vyni­ká pře­hled­nou gra­fic­kou úpra­vou a krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi.

Vydejme se tedy spo­leč­ně s Melissou Corkhill na ces­tu ke zdra­ví.


  • Autor: Corkhill Melissa
  • Počet stran: 128
  • Nakladatel: CPress
  • Datum vydá­ní: 18.6. 2019
  • ISBN: 978-80-264-2571-7
  • EAN: 9788026425717
  • Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60614 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55840 KB. | 20.05.2022 - 18:11:23