Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Přírodní kámen jako zajímavý prvek v interiéru

Přírodní kámen jako zajímavý prvek v interiéru

img a282163 w1995 t1602735319


V posled­ních letech jsou na vze­stu­pu doplň­ky inte­ri­é­rů tvo­ře­né z pří­rod­ní­ho kame­ne. Ten má i v dneš­ní moder­ní době v kaž­dém inte­ri­é­ru širo­ké vyu­ži­tí, jako napří­klad:
·         pra­cov­ní des­ky na kuchyň­ských lin­kách
·         kou­pel­no­vé des­ky a obkla­dy
·         krby obkla­dy oko­lo krbů
·         oken­ní para­pe­ty
·         roz­lič­né typy scho­dišť
·         pod­la­hy v míst­nos­tech
·         oblo­že­ní stěn

Jedním z nej­ob­lí­be­něj­ších pří­rod­ních kame­nů je mimo mra­mo­ru beze­spo­ru žula. Použití pří­rod­ních žulo­vých mate­ri­á­lů v inte­ri­é­ru má mno­ho pozi­tiv a před­nos­tí:

·         Vysoká odol­nost pro­ti poško­ze­ní, neboť kuchyň­ská žulo­vá deska odo­lá běž­ně pou­ží­va­ným kuchyň­ským nástro­jům, tak­že je téměř nemož­né ji poško­dit. Bez jakých­ko­liv pro­blé­mů může­me na žulo­vých kuchyň­ských des­kách nakle­pá­vat maso nebo krá­jet ost­rý­mi noži.

·         Odolává vůči vyso­kým tep­lo­tám. Kuchyňská deska z pří­rod­ní­ho žulo­vé­ho kame­ne má znač­nou odol­nost pro­ti vyso­kým tep­lo­tám, tak že na kuchyň­skou pra­cov­ní des­ku může­me polo­žit i roz­pá­le­nou pánev nebo hor­ký plech. Žulová kuchyň­ská deska sne­se bez jakých­ko­liv násled­ků a poško­ze­ní tep­lo­tu i dvě stě pade­sát až tři sta stup­ňů Celsia.

·         Odolává vůči che­mi­ká­li­ím. V kuchy­ních se běž­ně pou­ží­va­jí nej­růz­něj­ší dru­hy che­mi­ká­lií. Tyto pro­střed­ky však pone­cha­jí kuchyň­skou pra­cov­ní žulo­vou des­ku bez sebe­men­ší­ho poško­ze­ní. A zrov­na tak nepo­ško­dí žulo­vou des­ku ani agre­siv­ní kyse­li­ny obsa­že­né napří­klad v cit­ro­nu, nebo i v čer­ve­ném vínu.
·         Doživotní záru­ka na trvan­li­vost a barev­nost kuchyň­ské des­ky. Během pou­ží­vá­ní pra­cov­ní kuchyň­ské des­ky z pří­rod­ní­ho žulo­vé­ho kame­ne se její nemě­ní.
·         Snadná údrž­ba des­ky. Kuchyňskou pra­cov­ní des­ku z pří­rod­ní­ho žulo­vé­ho kame­ne je mož­no omý­vat běž­ně pou­ží­va­ný­mi čis­ti­cí­mi pro­střed­ky. Nedoporučuje se však pou­ží­vat čis­tí­cí pís­ky.

·         Výjimečná ori­gi­na­li­ta a roz­ma­ni­tá barev­nost. Každý kus kuchyň­ské pra­cov­ní des­ky z pří­rod­ní­ho žulo­vé­ho kame­ne je svým způ­so­bem jedi­neč­ný ori­gi­nál.
·         Velký výběr roz­mě­rů des­ky. Kuchyňské pra­cov­ní des­ky jsou vyrá­bě­ny ze žulo­vých plá­tů o roz­mě­ru až tři krát dva met­ry. Tím je mož­né zpra­co­vat i nety­pic­ké tva­ry des­ky, napří­klad spo­je­ní s oken­ním para­pe­tem.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,43691 s | počet dotazů: 227 | paměť: 54905 KB. | 04.08.2021 - 06:58:13