Kritiky.cz > Pro ženy > Knihovnička > Přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni: Zapomenuté poklady v kuchyni

Přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni: Zapomenuté poklady v kuchyni

IMG 20201019 092223 kopie

Chcete-li si pod­po­řit zdra­ví a rov­no­váhu své­ho těla, vlast­ně i duše, pak je toto jed­na z knih, kte­rá vám pora­dí, jak si při­dat v kuchy­ni sem tam něco do jíd­la, co vám roz­hod­ně  pro­spě­je. Je to jako alchy­mie, ale co se dá dělat - život jako tako­vý je alchy­mie. A já mám tyto kni­hy ráda. Ukáží nám, jaká zapo­me­nu­tá zla­ta nám leží v kuchy­ni. Co jsem si z této pub­li­ka­ce odnes­la?

Kniha je skvě­lá roz­sáh­lým výčtem pří­rod­ních pro­duk­tů, z nichž někte­ré jsou běž­né, již je zná­me a doma tře­ba máme:

  • Znovuobjevila jsem tymi­án a jeho bla­ho­dár­nou sílu pro trá­ve­ní
  • Ráda jsem si pře­čet­la o heř­mán­ku a zjis­ti­la, že mi může pomo­ci ve více­ro smě­rech
  • Připomněla si úžas­nost tvor­by kim­či a kva­še­né zele­ni­ny. Se zázvo­rem!
  • Zauvažovala jsem o kou­pi difuzé­ru, pro­to­že vůně milu­ju
  • Vyrobila jsem si hře­bíč­ko­vý olej, kaz mi sice nevy­lé­čil, ale dosti pomohl v době, kdy jsem měla pocit, že boles­ti napros­to všech zubů jsou z toho, jak „mám vše­ho plné zuby“
IMG 20201019 092223 kopie
IMG 20201019 092223 kopie

Ne, není to vše­lék, ale ohrom­ná pod­po­ra ano!

Samozřejmě je to kni­ha pod­půr­ná a má naše­mu tělu pomo­ci, s něčím si však už oprav­du musí pora­dit sil­né léky a anti­bi­o­ti­ka a i k těm se tu auto­ři sklá­ní s úctou. Ale záro­veň při­po­mí­na­jí, jak pomo­ci tělu zvlád­nout pří­pad­né nežá­dou­cí účin­ky těch­to léků. Zase se vra­cí­me ke zdra­ví a k rov­no­vá­ze.

Koření/hořčice/houby/medy/léčivé octy/oleje… a já při­dám vůně, čaje, pokr­my, dob­ro­ty, kva­še­ná zele­ni­na, obkla­dy, kou­pe­le. Mnohé z toho, co se tu dozví­te, může­te při­řa­dit ke svým well­nes dnům a chví­lím, ve kte­rých chce­te pod­po­řit tělo i duši.

A ono někdy sta­čí pod­po­řit a vyře­šit jed­no – a ule­ví se vše­mu kolem.

Vše si může­me při­pra­vit sami

Důraz je kla­den na byli­ny a pří­rod­ní pro­střed­ky, kte­ré buď již doma máme, nebo kte­ré se dají snad­ně­ji sehnat. Recepty, návo­dy jsou pak skvě­lým dopl­ně­ním, kte­ré ve vás zažeh­ne tou­hu udě­lat si… napří­klad kva­še­nou zele­ni­nu, jeřa­bi­no­vý kom­pot, ole­je, tink­tu­ry nebo tře­ba hře­bí­ček namo­čit do alko­ho­lu, načež vám vznik­ne báječ­ný des­in­fekč­ní pro­stře­dek.

Ovšem, nepře­žeň­te to, dala jsem hře­bíč­ků mno­ho a pálí to jako čert.

V kni­ze se báječ­ně ori­en­tu­je, je pře­hled­ně roz­tří­dě­ná, struč­ná, jas­ná.

O auto­rech:

Autoři Josef Jonáš a Jiří Kuchař vybra­li napros­tý základ pří­rod­ních anti­vi­ro­tik a anti­bi­o­tik, kte­ré lze poměr­ně snad­no pou­žít v domá­cích pod­mín­kách. Ač základ, je to kni­ha koša­tá a boha­tá, pro­to­že neo­po­mí­jí ani sta­rá tra­dič­ní léči­va (zmi­ňu­je sta­ré bylin­ká­ře, mih­ne se nám tu Janča, Mattioli, Paracelsus, Dietrich a jiní – což dává sta­ro­by­lý a pocti­vý kniž­ní punc), při­čemž sezna­my a pojed­ná­ní jsou osvě­že­ny o všech­ny ty novin­ky, kte­ré se k nám posled­ní léta dostá­va­jí a kte­ré stej­ně jako já potká­vá­te v obcho­dech. A kte­ré mají také své mís­to.

Knihu kou­pí­te na: https://www.eminent.cz/kniha/640_prirodni-antibiotika-a-antivirotika-v-kuchyni

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,55362 s | počet dotazů: 205 | paměť: 54419 KB. | 23.04.2021 - 09:17:33
X