Kritiky.cz > Recenze knih > Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel

Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel

0051873549 priroda od jara do zimy a101f0f19699 v

Jako dítě jsem chtě­la být zvě­ro­lé­kař­kou. Pečovat o zví­řa­ta, cho­dit do pří­ro­dy. Byl to můj vel­ký sen. I když se nespl­nil, pří­ro­du i zví­řa­ta mám stá­le ráda. Doma mám vel­kou zahra­du, kou­sek od nás je les. Příroda je v kaž­dém roč­ním obdo­bí krás­ná a má své oprav­do­vé kouz­lo. Vždy je co pozo­ro­vat. Do rukou se mě dosta­la kni­ha Příroda od jara do zimy. Zaujala mě obál­ka kni­hy, na kte­ré je něko­lik zví­řat, ale pře­de­vším krás­ně roz­kvet­lá lou­ka s nád­her­ný­mi kvě­ty vše­mož­ných rost­lin. Neváhejte a pusť­te se do čte­ní a lis­to­vá­ní. 

Co vlast­ně v kni­ze najde­te?

Především mno­ho zají­ma­vos­tí o pří­ro­dě, o zví­řa­tech žijí­cích v lese i na lou­kách, dále o rost­li­nách, kte­ré zde ros­tou, i o ptá­cích našich zahrad, lesů a luk. Autorka se detail­ně zabý­vá ptá­ky, jak celý rok žijí, čím se živí, co ke své­mu živo­tu potře­bu­jí, jak se sta­ra­jí o svá mlá­ďa­ta.

Texty jsou dopl­ně­ny ilu­stra­ce­mi týka­jí­cí se dané pro­ble­ma­ti­ky. U jed­not­li­vých obráz­ků  nalez­ne­te popis­ky růz­ných rost­lin, či živo­či­chů.

Autorka podrob­ně popi­su­je koloběh celé­ho roku, měsíc po měsí­ci, od jara až do zimy. Budete stát u zro­du mláďá­tek, prv­ních jar­ních kvě­tin, jejich růstu a zrá­ní, až po jejich skli­zeň a zim­ní spá­nek. Vše pak uvad­ne a pře­kry­je to bílá, sně­ho­vá peři­na.

Kniha se mě oprav­du líbi­la a fas­ci­no­va­la mě od prv­ní, až do posled­ní stra­ny. Nevěděla jsem, co mám pro­hlí­žet, či číst dří­ve. Autorka Irmgard Luchtová si dala s kni­hou oprav­du zále­žet. Je urče­na dětem od 8 let, ale věřím, že jí oce­ní i dospě­lí čte­ná­ři, kte­ří mají rádi pří­ro­du. Každý si v této kni­ze najde to své. Velké plus dávám za nespo­čet­né množ­ství ilu­stra­cí, kte­ré vysvět­lu­jí, dob­ře popi­su­jí to, co je v tex­tu, dále za obsa­ho­vé zamě­ře­ní této kni­hy, jeli­kož pří­ro­da je mou vel­kou váš­ní. Ráda do ní cho­dím, pozo­ru­ji, fotím a pěs­tu­ji růz­né rost­li­ny, nejen okras­né, ale i ty užit­ko­vé. Pomocí této kni­hy si budu vždy jis­tá, co mě to vlast­ně na té zahra­dě ros­te za ple­vel.

Vůbec se mě ten­to skvost nechtěl zavřít. Pořád jsem si jí chtě­la pro­hlí­žet stá­le doko­la. Čte se totiž veli­ce dob­ře.

Ukázka z kni­hy:

Širá, ote­vře­ná kra­ji­na porost­lá osa­mo­ce­ný­mi sku­pin­ka­mi stro­mů a houš­ti­na­mi - tu tito ptá­ci milu­jí. Svou potra­vu nachá­ze­jí na polích a lou­kách. Někteří z nich si svá hníz­da sta­ví pří­mo na zemi na kra­ji pole, jako např. koroptev nebo kře­pel­ka.

V blíz­kos­ti lidí, u jejich domů, poblíž hos­po­dář­ských sta­ve­ní a na zahra­dách žije mno­ho ptá­ků. Cítí se zde bez­peč­ně­ji než ve vol­né pří­ro­dě a na člo­vě­ka si už zvyk­li. Nacházejí zde hoj­nost potra­vy i dob­ré pří­le­ži­tos­ti k hnízdě­ní, tedy mís­ta, kde si mohou sta­vět svá hníz­da. Lidé pro ně dokon­ce při­pra­vu­jí závěs­né pta­čí bud­ky.

Vstupte s námi do lesa a na lou­ku a zjis­tě­te, jak mat­ka pří­ro­da sle­du­je čas.“

 

Autor: Irmgard Luchtová

Žánr: kni­ha pro děti, pří­ro­da

Vydáno: 2019, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 112

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-253-4173-5


Foto: Grada.cz

  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […]
  • Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích29. ledna 2020 Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování přírodou? Proč se vlastně slepýši říká slepýš? Kdo žije v sudu s dešťovou vodou? Proč mají srnčata na […]
  • Světový atlas zvířat – úžasný velkoformátový atlas zvířat17. prosince 2018 Světový atlas zvířat – úžasný velkoformátový atlas zvířat Náš svět obklopuje několik milionů zvířat. Fascinující život na Arktidě a Antarktidě, obří podmořští živočichové, zvířata žijící  na rozlehlých pouštích, pralesech nebo savanách. Všude tam […]
  • Jeden rok v životě včely - fascinující příručka pro všechny milovníky včel8. března 2020 Jeden rok v životě včely - fascinující příručka pro všechny milovníky včel Jak včely žijí, co všechno dělají  proč je královna matkou všech včel? Do rukou se mě dostává velice zajímavá kniha Jeden rok v životě včely, kterou vydalo nakladatelství Kazda. […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com