Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Příroda hraje všemi barvami

Příroda hraje všemi barvami

Barvy
Barvy

Že exis­tu­je nespo­čet dru­hů zele­né, se pře­svěd­čí­me už brzy, až odta­je sně­ho­vá nadíl­ka a pří­ro­da se pro­bu­dí k živo­tu s prv­ní­mi tep­lý­mi dny. Mnoha odstí­ny hra­je i mod­rá. Jen si vzpo­meň­te koli­ka barev­ný­mi odstí­ny doká­že pře­kva­pit nebe. A co tepr­ve čer­ve­ná? Od něž­ně růžo­vých kvě­tů až po tem­ně rudou bar­vu vína. Ale, že by i čer­ná nebo bílá na sebe doká­za­ly vzít řadu podob?

Čtenáře se o tom poku­si­la pře­svěd­čit hned tro­ji­ce auto­rek  pode­psa­ných pod kni­hou Barvy v pří­ro­dě. Magdalena Konečná, Jana SedláčkováŠtěpánka Sekaninová chtě­jí pro­střed­nic­tví lis­tů kni­hy uká­zat dětem roz­ma­ni­tost pří­ro­dy a širo­kou barev­nou šká­lu, se kte­rou se v ní může­me setkat. Nakolik se jim to poda­ři­lo?

V kni­ze najde­me dva­náct kapi­tol repre­zen­tu­jí­cích stej­ný počet barev. Každé z nich je věno­vá­na dvoj­stra­na, kde krát­ký text dopl­ňu­je řada ilu­stra­cí rost­lin, zví­řat, plo­dů a neros­tů, se kte­rý­mi se může­me v dané bar­vě v pří­ro­dě setkat. Ve spod­ní čás­ti pak najde­me kru­hy s jed­not­li­vý­mi odstí­ny té kte­ré bar­vy. A zde nastá­vá drob­ný kámen úra­zu.  Není tak těž­ké roze­znat azu­ro­vou od indi­ga, ale někte­ré odstí­ny jsou si nato­lik podob­né, že jen vel­mi cvi­če­né oko zazna­me­ná roz­díl. Paví modř a safí­ro­vá? Pistáciová a trá­vo­vá? Kávová a maha­go­no­vá? Stěží lze najít roz­díl. A co tepr­ve čer­ná a bílá… Lávová a uhlo­vě čer­ná? Čistě bílá a sně­ho­vě bílá? Chápu sna­hu auto­rek při­blí­žit dětem růz­né názvy odstí­nů barev, ale v tom­to pří­pa­dě by méně bylo více. Některé odstí­ny nelze na papí­ře ani při nej­lep­ší dob­ré vůli odli­šit.    

Krásné ilu­stra­ce tvo­ří základ kni­hy a povy­šu­jí ji na malé umě­lec­ké dílo, kte­ré by se obe­šlo i bez krko­lom­né­ho hle­dá­ní odstí­nů.  Kdyby z kni­hy šel odstřih­nout spod­ní prou­žek, nemě­la by jedi­nou chy­bu. Přináší vel­ké množ­ství infor­ma­cí a krás­ných vyob­ra­ze­ní zejmé­na zví­řat.  Kniha Barvy v pří­ro­dě je nád­her­ná a pes­t­rá jako pří­ro­da sama.  


  • Název kni­hy:      Barvy v pří­ro­dě
  • Autorky:              Jana Sedláčková, Štěpánka Sekaninová
  • Ilustrace:             Magdalena Konečná
  • Rok vydá­ní:        2019
  • Nakladatelství: Albatros (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70903 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56631 KB. | 28.06.2022 - 18:37:44