Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Připravované projekty na ČT

Připravované projekty na ČT

word image 10

SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY

Marie Terezie

Válku o habsbur­ské dědic­tví pro­hrá­vá. Prohrává ale i bitvu o osud své­ho man­žel­ství s Františkem Štěpánem

Bavoři míří na kongeniálníVídeň, Prusové na Prahu a slí­be­ná uher­ská pomoc nepři­chá­zí. Nejsou pení­ze, chy­bě­jí zbra­ně, z vel­ké čás­ti vojá­ků jsou inva­li­dé. V zemi vlád­ne hla­do­mor. Všechny dostup­né pro­střed­ky selhá­va­jí, a tak Marie i František sáh­nou ke kraj­ním řeše­ním. Marie Terezie povo­lá do zbra­ně baro­na Trencka, rvá­če, kte­rý nemá s nikým sli­to­vá­ní. Ten naver­bu­je na chor­vat­ském pome­zí pandu­ry: tisíc mužů té nej­hor­ší pověs­ti. Panduři se ale sta­nou nebez­pe­čím nejen pro její nepřá­te­le, ale pře­de­vším pro ni samot­nou.

Úspěšný obchod­ník František Štěpán nedo­ká­že beze­dnou habsbur­skou poklad­nu plnit legál­ní­mi pro­střed­ky. Bez vědo­mí své ženy začne obcho­do­vat s jejím úhlav­ním nepří­te­lem. Tyto udá­los­ti spus­tí man­žel­skou kri­zi pro­vá­ze­nou žár­li­vos­tí, nevě­ra­mi. Dokážou se man­že­lé pře­nést přes selhá­ní toho dru­hé­ho?

První dva díly mini­sé­rie Marie Terezie si nene­cha­ly ujít více než dva mili­o­ny divá­ků. Česká tele­vi­ze nato­čí letos opět v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci pokra­čo­vá­ní, kte­ré pří­mo navá­že na konec dru­hé epi­zo­dy. Děj dvou nových dílů se ode­hrá­vá v letech 1741 až 1745 během válek o rakous­ké dědic­tví. Hlavní posta­vy zůstá­va­jí, jsou dopl­ně­ny o nové v sou­la­du s his­to­ric­kou rea­li­tou. Jednou z nich je napří­klad František baron Trenck, veli­tel pandu­rů ve služ­bách císa­řov­ny, ke kte­ré­mu se jakož­to věz­ni na Špilberku i kajíc­ní­ko­vi pohřbe­né­mu v otr­ha­ném kapu­cín­ském hábi­tu na holou zem brněn­ské hrob­ky vážou mno­hé legen­dy. „Život Marie Terezie je oprav­do­vou stud­ni­cí pří­bě­hů, kte­ré v sobě nesou téma­ta důle­ži­tá pro sou­čas­né­ho divá­ka, ať už je to posta­ve­ní ženy ve spo­leč­nos­ti a v poli­ti­ce, vol­ba mezi zájmy kari­é­ry a rodi­ny, nebo kon­flikt morál­ky a vyso­kých cílů s reál­nou poli­ti­kou v roz­bou­ře­né Evropě. Právě pro­to jsme se spo­leč­ně s kopro­dukč­ní­mi part­ne­ry roz­hod­li při­pra­vit pokra­čo­vá­ní úspěš­né mini­sé­rie,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent pro­jek­tu Jan Maxa.

scé­nář: Mirka Zlatníková,

Lucie Kopecká

režie: Robert Dornhelm dra­ma­tur­gie: Radek Bajgar kame­ra: Tomáš Juríček archi­tekt: Martin Kurel hud­ba: Roman Kariolu

kos­tým­ní výtvar­ník: Ján Kocman umě­lec­ká mas­kér­ka: Barbora Kichi kopro­duk­ce: Česká tele­vi­ze,

RTVS (Vladimír Buriánek), ORF (Klaus Lintschinger), MR Film (Oliver Auspitz)

pro­du­cen­ti: Marcela Mojtová,

Jan Novotný

výkon­ný pro­du­cent ČT: Jiří Vlach kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT: Jan Maxa hra­jí: Vojtěch Kotek,

Stefanie Reinsperger,

Zuzana Stivínová, Táňa Pauhofová,

Zuzana Mauréry, David Švehlík a dal­ší

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […]
  • Patrik Hartl natočí film podle vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel15. srpna 2019 Patrik Hartl natočí film podle vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel Patrik Hartl natočí filmovou komedii podle své první knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Film ponese stejný název, natáčení začne na podzim letošního roku, premiéra v kinech je v plánu na […]
  • Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule19. srpna 2019 Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule Natáčení komedie z vinařského prostředí začalo v první polovině července sice překvapivě v Praze, ale po třech natáčecích dnech se filmaři přesunuli na jižní Moravu, kde s přestávkami […]
  • Thriller Tiché doteky v hlavní roli s Eliškou Křenkovou vstupuje do českých kin30. září 2019 Thriller Tiché doteky v hlavní roli s Eliškou Křenkovou vstupuje do českých kin Čtrnáct dní jsem pak nevylezla z bytu, říká o intenzitě natáčení Tichých doteků Eliška Křenková Eliška Křenková ve filmu Tiché doteky Tajemně atmosférický thriller Tiché doteky […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]

Připravované projekty na ČT
Hodnocení: 4 - ‎2 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com