Kritiky.cz > Recenze knih > Příprava na státní maturitu Ústní zkouška - SELFTESTS

Příprava na státní maturitu Ústní zkouška - SELFTESTS

Angl
Angl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Iva Dostálová a Stephen Douglas jsou auto­ři pub­li­ka­cí, pomá­ha­jí­cí ke zdo­ko­na­lo­vá­ní ang­lič­ti­ny samou­kům, dětem, stu­den­tům, seni­o­rům, zkrát­ka všem, kte­ří chtě­jí svě­to­vý jazyk ovlá­dat v pra­xi. Na kon­tě má tato autor­ská dvo­ji­ce pěk­nou řád­ku knih, vyda­ných nej­růz­něj­ší­mi čes­ký­mi nakla­da­tel­ství­mi. Kromě zamě­ře­ní na urči­tou věko­vou sku­pi­nu, vyda­li pub­li­ka­ce smě­řu­jí­cí k urči­té­mu úče­lu, napří­klad Business English, English for real life nebo učeb­ni­ce ang­lič­ti­ny. V nakla­da­tel­ství Grada nyní vychá­zí bro­žo­va­ný sešit for­má­tu A4, urče­ný stře­do­ško­lá­kům jako pří­pra­va na stát­ní matu­ri­tu z ang­lic­ké­ho jazy­ka, kon­krét­ně na jed­nu její část, jíž je úst­ní zkouš­ka.

Pro vět­ši­nu matu­ran­tů je zkouš­ka z cizí­ho jazy­ka stra­šá­kem. Je při ní tře­ba pře­ko­nat ner­vo­zi­tu, před­vést nau­če­né zna­los­ti a pře­de­vším mlu­vit v cizím jazy­ce, což vět­ši­ně Čechů i pět­a­dva­cet let po revo­lu­ci stá­le dělá pro­blém. Iva Dostálová a Stephen Douglas nepři­ná­še­jí pou­ze cvič­né pod­kla­dy k úst­ní čás­ti zkouš­ky, v úvo­du kni­hy také upřes­ňu­jí, co na zkou­še­né čeká a jaké zna­los­ti a doved­nos­ti od nich budou u zkouš­ky vyža­do­vá­ny. To je vel­ký klad pub­li­ka­ce, díky němuž matu­ran­ti budou poměr­ně přes­ně vědět „do čeho jdou“. Přínosem jsou také tipy a rady auto­rů, jak rea­go­vat na dota­zy zkou­še­jí­cích, jak si vybrat obrá­zek, kte­rý se bude sná­ze popi­so­vat nebo co všech­no při zkouš­ce vyu­žít, aby dopadla ke spo­ko­je­nos­ti zkou­še­né­ho. Zmíněna je také časo­vá dota­ce, kte­rá je úst­ní zkouš­ce, respek­ti­ve jejím jed­not­li­vým čás­tem, věno­vá­na.

Maturitní zkouš­ka z ang­lic­ké­ho jazy­ka se sklá­dá ze tří povin­ných díl­čích zkou­šek: didak­tic­ké­ho tes­tu, písem­né zkouš­ky a úst­ní zkouš­ky. „U úst­ní zkouš­ky si stu­dent vylo­su­je jed­no zadá­ní, kte­ré­mu odpo­ví­dá jeden pra­cov­ní list. Na pří­pra­vu má dva­cet minut, zkouš­ka samot­ná pak trvá pat­náct minut. Při pří­pra­vě se smí pou­ží­vat slov­ní­ky, pří­pad­ně dal­ší doplň­ko­vé mate­ri­á­ly (mapy, obráz­ky apod.). Každý pra­cov­ní list obsa­hu­je čty­ři úlo­hy, kte­ré ově­řu­jí růz­né doved­nos­ti a kom­pe­ten­ce. Každá úlo­ha se týká jiné­ho téma­tu, to zna­me­ná, že pra­cov­ní list obsa­hu­je čty­ři odliš­ná téma­ta,“ popi­su­jí úst­ní zkouš­ku auto­ři Dostálová a Douglas.

V kni­ze pak při­ná­še­jí deset zadá­ní - pra­cov­ních lis­tů vždy se čtyř­mi téma­ty.  Jde o ta, kte­rá lze reál­ně oče­ká­vat u úst­ní zkouš­ky: 1 – Shopping, Sport, The Czech Republic, Travelling, 2 – Education, Animals, Shakespeare, Living, 3 – Everyday life, Travelling, The European Union, Party, 4 – Weather, Eating, Hollidays and Festivals, Prague, 5 – Free Time, Family, Canada, Jobs, 6 – Housing, Fashion, Australia and New Zealand, Sports, 7 – Media, Jobs, The United States of America, Animals, 8 – Health, Hobbies, Prague, Education, 9 – Relationships, Weather, London, The Czech Republic, 10 – Travel, Media, The United Kingdom, Theatre. Ve dru­hé čás­ti kni­hy je klíč, obsa­hu­jí­cí řeše­ní jed­not­li­vých zadá­ní.

Publikace je napsa­ná dle jas­né kon­cep­ce, zadá­ní jsou jed­no­znač­ná, odpo­ví­da­jí­cí poža­dav­kům na zkou­še­né u stát­ní zkouš­ky z ang­lic­ké­ho jazy­ka. Obrázky jsou vole­ny k téma­tům, jde o foto­gra­fie ze sou­čas­né­ho reál­né­ho živo­ta. Díky tomu se kni­ha sta­ne dobrou inves­ti­cí v pří­pra­vě na matu­ri­tu z ang­lič­ti­ny.


  • Autor: Iva Dostálová, Stephen Douglas
  • Žánr: nauč­ná literatura/učebnice
  • Nakladatelství:  Grada
  • Rok vydá­ní: 2016
  • Počet stran: 96
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,96204 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61730 KB. | 28.09.2023 - 02:52:06