Případy 1. oddělení

PC101613

Od led­na 2014 se mohou divá­ci těšit na Případy 1.oddělení

Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vil ředi­tel Programu ČT Milan Fridrich spo­lu se scé­náris­ty, reži­sé­ry a her­ci nový čtr­nác­ti­díl­ný detek­tiv­ní seri­ál České tele­vi­ze, kte­rý bude nasa­zen v hlav­ním vysí­la­cím čase od led­na 2014. Jednotlivé epi­zo­dy zachy­cu­jí  vyšet­řo­vá­ní  sku­teč­ných pří­pa­dů vražd  řeše­né kri­mi­na­lis­ty z 1. oddě­le­ní praž­ské kri­mi­nál­ky.  K objas­ně­ní  jed­not­li­vých pří­pa­dů při­spě­la vyso­ká pro­fe­si­o­na­li­ta a mno­ha­le­té zku­še­nos­ti vyšet­řo­va­te­lů.

Autoři chtě­li zachy­tit sou­čas­nost, kri­mi­nál­ní záplet­ky a pře­de­vším reál­nou prá­ci vyšet­řo­va­te­lů v Praze.  Na scé­ná­ři se podí­le­li dva auto­ři. Jedním z nich je novi­nář Jan Malina (spo­lu­prá­ce Kriminálka Anděl) a dru­hým je vyšet­řo­va­tel Josef Mareš, kte­rý při zpra­co­vá­ní scé­ná­ře vychá­zel ze svých vlast­ních zku­še­nos­tí a na řeše­ní sku­teč­ných pří­pa­dů se podí­lel.  Perfektní zna­lost pro­stře­dí a sna­ha o reál­né zachy­ce­ní  způ­so­bu vyšet­řo­vá­ní pří­pa­dů dodá­vá seri­á­lu jedi­neč­nost a věro­hod­nost.

Na cel­ko­vém vyzně­ní se také pode­psa­ly kva­lit­ní herec­ké výko­ny. Partu vyšet­řo­va­te­lů vede mjr.Josef Korejs(Miroslav Hanuš), kte­rý se sice do teré­nu tak čas­to nedo­sta­ne, ale své spo­lu­pra­cov­ní­ky se sna­ží pod­po­ro­vat a uzná­vá jejich schop­nos­ti. Skupinu vyšet­řo­va­te­lů tvo­ří osob­nos­ti s růz­ný­mi zku­še­nost­mi ale jed­no mají všich­ni spo­leč­né. Mají zájem svou prá­ci dovést do kon­ce a usvěd­čit vra­ha. Precizního mjr.Tomáše Kozáka hra­je Ondřej Vetchý ,  roz­váž­né­ho  mjr.Václava Plíška Boleslav Polívka  a role dal­ších vyšet­řo­va­te­lů ztvár­ni­li Filip Blažek, Petr Stach a Miroslav Vladyka.  Na seri­á­lu se reži­sér­sky podí­le­li Dan Wlodarczyk(Kriminálka Anděl, Soukromé pas­ti, Přešlapy) a Peter Bebjak(Kriminálka Anděl, Dr.Ludský).

Více na Kritiky.cz
Ordinace v růžové zahradě 2 Ordinace v růžové zahradě 2 se letos na podzim otvírá už po patnácté. V popředí řešení...
JOSH GAD JOSH GAD (Ludlow Lamonsoff) charakterizuje své role pozoruhodným vtipem, humorem a hloubkou, ať u...
Smrtící nenávi2t (The Grudge 2) - Recenze Další z mnoha pokračování v hororovém žánru. Jak je dnes zvykem, také se jednalo o úspěš...
Novinky v kině! | ÚNOR 2020 ...
Komiks 137 ...

V jed­not­li­vých epi­zo­dách se řeší samo­stat­né pří­pa­dy, kte­ré mís­to divo­kých stří­le­ček a honi­ček auty nabíd­nou pohled na kru­tou všed­nost sou­čas­né­ho měs­ta spo­lu s tra­gic­ký­mi osu­dy vra­hů i jejich obě­tí. Civilní herec­ké výko­ny, cit­li­vá kame­ra i režij­ní vede­ní nabíd­ne divá­kům  napí­na­vou podí­va­nou s emo­ce­mi, ale bez zby­teč­ných efek­tů a počí­ta­čo­vých tri­ků.

Zajímavosti z natá­če­ní

Inspirativním předob­ra­zem soud­ní­ho znal­ce v obo­ru psy­cho­lo­gie Vladimíra Boháčka, kte­ré­ho hra­je Václav Helšus, se stal soud­ní zna­lec  PhDr.Slavomil  Hubálek. O zámě­ru scé­náris­tů věděl, natá­če­ní se však nedo­žil. Zemřel náh­le před natá­če­ním prv­ní klap­ky.

V seri­á­lu hra­je 149 her­ců  a v 237 loka­cích. Celkový počet natá­če­cích dnů byl 284.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na ser­ve­ru 10Mpix.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • Tři bratři - fotky z novinářské konference13. srpna 2014 Tři bratři - fotky z novinářské konference Fotky ve větším rozlišení najdete na partnerském webu 10Mpix.cz
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […]
  • Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část15. srpna 2014 Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část Tři bratři - Film o filmu 1. část Tři bratři - Film o filmu 2. část Tři bratři - Film o filmu 3. část
  • Tři bratři – video z novinářské konference14. srpna 2014 Tři bratři – video z novinářské konference https://youtu.be/EZ2lUbRJ3sY
  • Zloději zelených koní5. září 2016 Zloději zelených koní Dnes představili tvůrci novinářům film, který vznikl na motivy novely Jiřího Hájíčka a odehrává se v jihočeské romantické krajině, kde se nalézají  ložiska vltavínů. Trojici hlavních […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Zloději zelených koní - 55 %9. září 2016 Zloději zelených koní - 55 % Sběratelé jsou podivíni a peníze kazí charakter. Jsou lidé, kteří sběratelské vášni spojené s nebezpečím propadnou a těžko se své vášně zbavují, když výsledkem může být hromada peněz […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]