Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Případy 1. oddělení

Případy 1. oddělení

PC101613
PC101613
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od led­na 2014 se mohou divá­ci těšit na Případy 1.oddělení

Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vil ředi­tel Programu ČT Milan Fridrich spo­lu se scé­náris­ty, reži­sé­ry a her­ci nový čtr­nác­ti­díl­ný detek­tiv­ní seri­ál České tele­vi­ze, kte­rý bude nasa­zen v hlav­ním vysí­la­cím čase od led­na 2014. Jednotlivé epi­zo­dy zachy­cu­jí  vyšet­řo­vá­ní  sku­teč­ných pří­pa­dů vražd  řeše­né kri­mi­na­lis­ty z 1. oddě­le­ní praž­ské kri­mi­nál­ky.  K objas­ně­ní  jed­not­li­vých pří­pa­dů při­spě­la vyso­ká pro­fe­si­o­na­li­ta a mno­ha­le­té zku­še­nos­ti vyšet­řo­va­te­lů.

Autoři chtě­li zachy­tit sou­čas­nost, kri­mi­nál­ní záplet­ky a pře­de­vším reál­nou prá­ci vyšet­řo­va­te­lů v Praze.  Na scé­ná­ři se podí­le­li dva auto­ři. Jedním z nich je novi­nář Jan Malina (spo­lu­prá­ce Kriminálka Anděl) a dru­hým je vyšet­řo­va­tel Josef Mareš, kte­rý při zpra­co­vá­ní scé­ná­ře vychá­zel ze svých vlast­ních zku­še­nos­tí a na řeše­ní sku­teč­ných pří­pa­dů se podí­lel.  Perfektní zna­lost pro­stře­dí a sna­ha o reál­né zachy­ce­ní  způ­so­bu vyšet­řo­vá­ní pří­pa­dů dodá­vá seri­á­lu jedi­neč­nost a věro­hod­nost.

Na cel­ko­vém vyzně­ní se také pode­psa­ly kva­lit­ní herec­ké výko­ny. Partu vyšet­řo­va­te­lů vede mjr.Josef Korejs(Miroslav Hanuš), kte­rý se sice do teré­nu tak čas­to nedo­sta­ne, ale své spo­lu­pra­cov­ní­ky se sna­ží pod­po­ro­vat a uzná­vá jejich schop­nos­ti. Skupinu vyšet­řo­va­te­lů tvo­ří osob­nos­ti s růz­ný­mi zku­še­nost­mi ale jed­no mají všich­ni spo­leč­né. Mají zájem svou prá­ci dovést do kon­ce a usvěd­čit vra­ha. Precizního mjr.Tomáše Kozáka hra­je Ondřej Vetchý ,  roz­váž­né­ho  mjr.Václava Plíška Boleslav Polívka  a role dal­ších vyšet­řo­va­te­lů ztvár­ni­li Filip Blažek, Petr Stach a Miroslav Vladyka.  Na seri­á­lu se reži­sér­sky podí­le­li Dan Wlodarczyk(Kriminálka Anděl, Soukromé pas­ti, Přešlapy) a Peter Bebjak(Kriminálka Anděl, Dr.Ludský).

V jed­not­li­vých epi­zo­dách se řeší samo­stat­né pří­pa­dy, kte­ré mís­to divo­kých stří­le­ček a honi­ček auty nabíd­nou pohled na kru­tou všed­nost sou­čas­né­ho měs­ta spo­lu s tra­gic­ký­mi osu­dy vra­hů i jejich obě­tí. Civilní herec­ké výko­ny, cit­li­vá kame­ra i režij­ní vede­ní nabíd­ne divá­kům  napí­na­vou podí­va­nou s emo­ce­mi, ale bez zby­teč­ných efek­tů a počí­ta­čo­vých tri­ků.

Zajímavosti z natá­če­ní

Inspirativním předob­ra­zem soud­ní­ho znal­ce v obo­ru psy­cho­lo­gie Vladimíra Boháčka, kte­ré­ho hra­je Václav Helšus, se stal soud­ní zna­lec  PhDr.Slavomil  Hubálek. O zámě­ru scé­náris­tů věděl, natá­če­ní se však nedo­žil. Zemřel náh­le před natá­če­ním prv­ní klap­ky.

V seri­á­lu hra­je 149 her­ců  a v 237 loka­cích. Celkový počet natá­če­cích dnů byl 284.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na ser­ve­ru 10Mpix.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […] Posted in Galerie
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část15. srpna 2014 Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část Tři bratři - Film o filmu 1. část Tři bratři - Film o filmu 2. část Tři bratři - Film o filmu 3. část Posted in Články
  • Tři bratři – video z novinářské konference14. srpna 2014 Tři bratři – video z novinářské konference https://youtu.be/EZ2lUbRJ3sY Posted in Články
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři - fotky z novinářské konference13. srpna 2014 Tři bratři - fotky z novinářské konference Fotky ve větším rozlišení najdete na partnerském webu 10Mpix.cz Posted in Filmové premiéry
  • Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 %9. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 % Televizní pohádku Tajemství staré bambitky premiérově vysílala Česká televize na první svátek vánoční v roce 2011 a od té doby ji mnohokrát reprízovala. Dočkala se totiž nemalé popularity, […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemství staré bambitky 27. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 Příběh napraveného loupežníka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho odvážné dcery Aničky (Kamila Janovičová), trochu nešikovného prince Jakuba (Tomáš Klus) a dalších postav opustili tvůrci ve […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,97135 s | počet dotazů: 266 | paměť: 59855 KB. | 17.08.2022 - 22:27:48