Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Galerie > Případy 1. oddělení (TV seriál)

Případy 1. oddělení (TV seriál)

PC101613

Případy 1. oddě­le­ní je kri­mi­nál­ní seri­ál inspi­ro­va­ný 14 sku­teč­ný­mi pří­pa­dy, kte­ré řeši­li po roce 1989 poli­cis­té oddě­le­ní vražd na úze­mí Prahy. 1. oddě­le­ní je elit­ní útvar, kte­rý v posled­ních letech dosa­hu­je objas­ně­nos­ti trest­ných činů oko­lo 95 %. Jeho pří­sluš­ní­ci zasa­hu­jí, dojde-li k vraž­dě, poku­su o vraž­du, těž­ké­mu ublí­že­ní na zdra­ví s násled­kem smr­ti nebo dal­ším nej­zá­važ­něj­ším zlo­či­nům.
Spoluautorem scé­ná­ře je sou­čas­ný šéf oddě­le­ní vražd Josef Mareš. Kriminální seri­ál Případy 1. oddě­le­ní se tak opí­rá o mimo­řád­nou míru auten­ti­ci­ty a přes­nos­ti v popi­su poli­cej­ní­ho pro­stře­dí, žar­go­nu i vyšet­řo­va­cích postu­pů. Pro ty je typic­ké, že poli­cis­té vět­ši­nou rela­tiv­ně brzy vědí, kdo je pacha­te­lem. Mnohem těž­ší ale je dopad­nout ho a zlo­čin mu doká­zat. Důležitou roli hra­jí i zdán­li­vé malič­kos­ti. Způsob pát­rá­ní a usvěd­če­ní zůstal u všech pří­pa­dů do vel­ké míry zacho­ván.
Jednotlivé epi­zo­dy jsou inspi­ro­vá­ny i medi­ál­ně zná­mý­mi pří­pa­dy. Například dopa­de­ním sexu­ál­ní­ho agre­so­ra z Jižního Města, pří­pa­dem vraž­dy pra­cov­ní­ka tele­viz­ní sta­ni­ce, vraž­dou, kte­rou si objed­nal maji­tel domu, aby se zba­vil nepo­ho­dl­né nájem­ni­ce. Máte mož­nost dozvě­dět se, jak poli­cis­té při dopa­de­ní pacha­te­le postu­po­va­li, co jim kom­pli­ko­va­lo prá­ci, pří­pad­ně jaký muse­li pou­žít trik, aby ho z činu usvěd­či­li. Čeká vás čtr­náct epi­zod, čtr­náct sku­teč­ných pří­pa­dů. Skutečná kri­mi­nál­ka

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40286 s | počet dotazů: 243 | paměť: 51743 KB. | 25.10.2021 - 05:16:22