Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princezna Mononoke

Princezna Mononoke

n200903270548 Princezna Mononoke
n200903270548 Princezna Mononoke

Princezna MononokePopisované dílo je kva­lit­ní ukáz­kou japon­ské­ho ani­me od uzná­va­né­ho ani­má­to­ra Hayao Miyazakiho. Většina ani­ma­cí je ruč­ně kres­le­ná s mini­mem počí­ta­čo­vých zása­hů. Před divá­ky se ote­ví­rá boha­tý svět inspi­ro­va­ný japon­ským folk­ló­rem. Magický svět mno­ha odstí­nů a kon­tras­tů.

  
Jednoho dne je poklid­ná ves­ni­ce leží­cí v japon­ském vni­t­ro­ze­mí napa­de­na obrov­ským kan­cem, kte­rý je posed­lý zlým duchem. Do ces­ty zmu­to­va­né bes­tii se posta­ví mla­dý bojov­ník Ashitaka, avšak jeho násled­né vítěz­ství má hoř­kou pří­chuť, neboť zabi­tím tvo­ra na sebe při­vo­lá klet­bu. Jelikož Ashitaka nemá co ztra­tit, vydá­vá se na dlou­hou ces­tu do posvát­né­ho lesa, odkud pro­kle­té zví­ře pochá­ze­lo, v nadě­ji, že najde způ­sob, jak tuto klet­bu zvrá­tit.
    
Princess MononokeBěhem puto­vá­ní nará­ží na samu­raj­ské pány boju­jí­cí s vlád­ky­ní Eboshi, jež kvů­li obra­ně a posí­le­ní vlast­ní těžeb­ní kolo­nie ničí okol­ní lesy. Takové cho­vá­ní se vel­mi nelí­bí tam­ním les­ním bož­stvům a jed­né pohled­né lid­ské prin­cezně Mononoke ado­p­to­va­né vlčí bohy­ní. Ashitaka se nechtě­ně oci­tá upro­střed kon­flik­tů a začí­ná se pokou­šet o urov­ná­ní neshod mezi vše­mi zne­přá­te­le­ný­mi stra­na­mi. Jenomže klet­ba půso­bí a postup­ně mění hrdi­nu ve stvů­ru. Ať už se roz­hod­ne udě­lat coko­li, musí počí­tat s tím, že má jen ome­ze­né množ­ství času.
  
Obecně se japon­ské fil­my a japon­ské PC hry vyzna­ču­jí pro Evropana tro­chu zvlášt­ním pří­stu­pem k hrdi­nům. Špatný konec vůbec není pře­kva­pe­ním. Pokud jde o podob­ný pří­stup v evrop­ské kul­tu­ře, napa­dá mě jenom Antika. Není pře­kva­pe­ním, kdy po zdo­lá­ní mno­ha těž­kos­tí v samot­ném závě­ru hrdi­na jed­no­du­še umře. Jenom tak…tiše…a někdy i zby­teč­ně. O to víc divá­ka potě­ší, že Princezna Mononoke tro­chu vybo­ču­je z řady.
  
PrinceznaDalší věcí, kte­rou může­me na fil­mu Princezna Mononoke obdi­vo­vat, je takřka absen­ce vyhra­ně­né­ho dob­ra a zla tolik typic­ké­ho pro nor­mál­ní západ­ní pohád­ky. Všechny posta­vy jsou nejed­no­znač­né, přes­to­že jejich jed­ná­ní není nepo­cho­pi­tel­né. Osobně tako­vý pří­stup oce­ňu­ji, je blíz­ký jed­ná­ní člo­vě­ka v běž­ném živo­tě. Teprve teď si začne­te klást otáz­ky typu: „Je to dob­ré, nebo špat­né?“ „A pokud ano, tak co je vůbec dob­ré či špat­né a hlav­ně pro koho?“ Zkrátka žád­ná obec­ně při­ja­tel­ná odpo­věď.
    
Specifikem japon­ských ani­me obec­ně je urči­té posel­ství. Princezna Mononoke se ani této polož­ce nevy­hý­bá. Každý z vás může vní­mat posel­ství, jaké chce, ale máme-li se shod­nout, půjde tu pře­de­vším o eko­lo­gii. I když kro­mě vzta­hu člo­vě­ka k pří­ro­dě a lid­ské­ho tech­no­lo­gic­ké­ho pokro­ku na úkor té samé pří­ro­dy, může­me spat­řo­vat posel­ství rov­něž ve varo­vá­ní před ozbro­je­ný­mi kon­flik­ty a nebez­pe­čím dob­ře zná­mé­ho prá­va sil­něj­ší­ho.
  
Mononoke-himeAbych ovšem nehý­řil pří­liš­ným posi­ti­vis­mem, zdů­raz­ním dvě věci, kte­ré se mi pro změ­nu nelí­bi­ly. První je osa­da Paní Eboshi, čímž mám na mys­li vztah taměj­ších pra­cu­jí­cích žen k mužům, kte­rý je Paní Eboshi pod­po­ro­ván. Možná jsem ale nepo­cho­pil správ­ně, co tím bylo myš­le­no... . A za dru­hé ten konec. Zdá se mi pros­tě nere­ál­ný. Celou dobu sle­du­je­me posta­vy, jejichž jed­ná­ní se vel­mi blí­ží sku­teč­né­mu živo­tu, avšak poz­dě­ji se dočká­me smíř­li­vé­ho a veskr­ze pohád­ko­vé­ho závě­ru.
    
Ze vše­ho napsa­né­ho je vám, jis­tě, zřej­mé, že Princezna Mononoke není pohád­kou pro děti, kde budou cosi žvatlat roz­to­mi­lá zví­řát­ka a pár nená­sil­ných zvra­tů zakon­čí jed­no­znač­ný hap­py end. Tento dvou a čtvrt hodi­no­vý film je určen pře­de­vším těm star­ším, kte­rým nabíd­ne zají­ma­vý pří­běh a hez­ké ani­ma­ce.
  
Proto nevi­dím důvod váhat a Princeznu Mononoke všem dopo­ru­ču­ji.
  
Název: Princezna Mononoke
Žánr: Animace / Dobrodružný / Fantazie
Režie: Hayao Miyazaki
Rok: 1999
Země: Japonsko
Délka: 134 min.
Namluvení postav v japon­šti­ně: Yôji Matsuda (Ashitaka), Yuriko Ishida (San), Yűko Tanaka (Eboshi-gozen), Kaoru Kobayashi (Jiko-bô), Masahiko Nishimura (Kouroku), Tsunehiko Kamijô (Gonza), Sumi Shimamoto (Toki), Tetsu Watanabe (Yama-inu), Mitsuru Satô (Tatari-gami), Akira Nagoya (Usi-kai), Akihiro Miwa (Moro-no-kimi), Mitsuko Mori (Hii-sama), Hisaya Morishige (Okkoto-nusi)
Namluvení postav v ang­lič­ti­ně: Gillian Anderson (Moro), Billy Crudup (Ashitaka), Claire Danes (San), Keith David (Okkoto), John DeMita (Kouroku), John Di Maggi (Gonza), Minnie Driver (Lady Eboshi), Jada Pinkett Smith (Toki), Billy Bob Thornton (Jigo)
  
Máte-li zájem i o jiný pohled na film : Princezna Mononoke (Jiří Borový)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85500 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56670 KB. | 02.07.2022 - 08:06:56