Princezna má pouze jedno srdce

ImgW.ashx

Princezna Eadlyn od své Selekce nic neče­ka­la.  S tím, že ji pod­stou­pí, sou­hla­si­la jenom kvů­li tomu, aby uklid­ni­la situ­a­ci v Illey, v zemi, kte­ré vlád­nou její rodičé. Třicetpět klu­ků při­šlo do palá­ce a Eadlyn zjis­ti­la, že jí na nek­te­rých z nich zača­lo zále­žet. Soutěž stá­le pokra­ču­je a prin­cez­na se musí roz­hod­nout, komu dá nejen svou ruku, ale i své srd­ce.

Přibývající kom­pli­ka­ce prin­cez­nu nutí, aby si rych­le vybra­la man­že­la. Jenže koho? Kilea, kte­ré­ho zná od dět­ství? Zábavního Foxe, odda­né­ho Halea, uza­vře­né­ho Eana nebo milé­ho Henriho, kte­ré­mu nero­zumé ani slo­vo, pro­to­že mlu­ví jen fin­sky? Selekce může mít jen pou­ze jed­no­ho vítě­ze. A prin­cez­na má jenom jed­no srd­ce. Co když se však prá­vě srd­ce pro něko­ho, koho nemů­že mít? Do palá­ce při­jíž­dí i Marid Illeá, kte­ré­ho rodi­če kdy­si spo­lu­pra­co­va­li na odstra­ně­ní kast. Je jeho pomoc nezišt­ná, nebo má své vlast­ní plá­ny?

V porov­ná­ní s Dcerou, před­cho­zím dílem série Selekce, se Eadlyn cho­vá zod­po­věd­ně­ji. Nemyslí už tolik na sebe a své vlast­ní pohod­lí a víc se zají­má o svůj lid a o to, jak zlep­šit jeho život­ní pod­mín­ky. Zrušení kast zda­le­ka nevy­ře­ši­lo všech­ny pro­blémy, a tak se tím prin­cez­na zabý­vá, sna­ží se poslou­chat lid a pří­chá­zí s vlast­ní­mi plá­ny a vize­mi. Přebírá trůn po svém otci a sna­ží se být dobrou, spra­ved­li­vou a oblí­be­nou krá­lov­nou.

Opět potká­vá­me  i posta­vy z původ­ní tri­lo­gie: America, kte­rá se zota­vu­je po infark­tu a její odda­ný man­žel Maxon, Aspen, Lucy i Marlee. Kromě zná­mych tvá­ří se let­mo sezná­mí­me i s něko­li­ka nový­mi posta­va­mi - napří­klad čle­ny vlád­ní rady nebo novou prin­cezni­nou komor­nou - ale žád­ná z nich není nijak výrazná a zají­ma­vá. Výjimkou je Marid Illeá, kte­rý sebe­vě­do­mě krá­čí za svým cílem a neští­tí se pou­žit jaké­ko­liv pro­střed­ky, aby dostal, co chce.

Více na Kritiky.cz
Znělka 49. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...
Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil něk...
Komiks 64 ...
Novinkový mix: Nový Peter Pan, odlišný konec Hry o trůny či seriálová Nadace ...
Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „St...

A co účast­ní­ci sou­tě­že? Ti už nejsou jenom obdi­vo­va­te­li prin­cez­ny. Sami si vybí­ra­jí, kam se budou jejich živo­ty ubí­rat, a to je dělá mno­hem zají­ma­věj­ší­mi.

Příběh ply­ne poma­lu, bez výraznej­ších zvra­tů. Trochu napě­tí při­ná­ší Marid, odha­le­né tajem­ství z minu­los­ti krá­le Maxona a Eadlynino zjiš­tě­ní, že je doo­prav­dy zami­lo­va­ná.

V porov­na­ní s před­cho­zím dílem je pří­běh váž­něj­ší, no pořád se jed­ná o nená­roč­né odde­cho­vé čte­ní se štip­kou napě­tí a oče­ká­va­ným, tro­chu nedo­ta­že­ným kon­cem: všech­ny pro­blémy se jak­si vyře­ší samy, uči­ní se správ­ná roz­hod­nu­tí a kaž­dý zaží­vá tra­dič­ní pohád­ko­vé šťast­ně až navě­ky, ale spous­ta věcí zůsta­la nevy­svět­le­na. Například: jak je mož­né, že lid, kte­rý tak lpí na tra­di­cích, sou­hla­sí s tím, že si krá­lov­na nevez­me vítě­ze selek­ce, ale něko­ho jiné­ho?  Opravdu se nechal Marid zasta­vit jedi­ným tele­fo­ná­tem? Tak to ale v Selekci cho­dí a šťast­ný konec je něco, co se od téhle kni­hy oče­ká­vá, tak­že čte­ná­ři, kte­ří sérii zna­jí, skla­ma­ní nebu­dou.

Více na Kritiky.cz
Star Trek: Discovery Trailer na druhou sezónu nejnovějšího Star Trek seriálu....
Jak básníci neztrácejí naději Štěpánek i Kendy nám trochu zestárli, trochu zvážněli, ale pořád jsou to dobří kamarádi...
ZUZANA VEJVODOVÁ Zuzana Vejvodová (nar. 19. 9. 1980, Praha) vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konze...
SK Slavia Praha - FC Barcelona Góly a nejzajímavější okamžiky zápasu. ...
Michel Galabru Michel Louis Edmond Galabru (* 27. října 1922 Sáfí, Maroko, † 4. ledna 2016 Paříž, Francie)...

Na závěr lze říct jedi­né: tenhle roman­tic­ký pří­běh je slad­ká teč­ka za oblí­be­nou sérií, kte­rou si zami­lo­va­ly čte­nář­ky na celém svě­tě.

Hodnocení: 85%

Koruna:

Autor: Kiera Cassová

Originální název: The Crown

Překlad: Nika Exnerová

Nakladatelství: CooBoo

Rok vydá­ní: 2017

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia.

Zajímá vás, koho si Eadlyn vybra­la? Knihu zakou­pí­te zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]