Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé

Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé

Rick a Morty 04
Rick a Morty 04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co zača­lo jako krát­ká paro­die na sérii fil­mů Návrat do budouc­nos­ti, se postup­ně pře­ro­di­lo v jeden z neji­ko­nič­těj­ších ani­mo­va­ných pořa­dů toho­to sto­le­tí. Prima Comedy Central již ten­to pátek při­ná­ší čes­kou tele­viz­ní pre­mi­é­ru seri­á­lu Rick a Morty.

 Animovaný seri­ál Rick and Morty sle­du­je šíle­né pří­ho­dy nála­do­vé­ho cynic­ké­ho věd­ce Ricka Sancheze, kte­rý má sklo­ny k alko­ho­lis­mu a nási­lí, a jeho snad­no ovliv­ni­tel­né­ho 14letého vnu­ka Mortyho. Společně dělí svůj čas mezi rodin­ný život a inter­ga­lak­tic­ká dob­ro­druž­ství, na něž se vydá­va­jí Rickovým léta­jí­cím autem.

Díky své­mu cha­rak­te­ru a odmí­tá­ní řady běž­ných kon­ven­cí, jako je napří­klad ško­la, man­žel­ství či lás­ka se Rick čas­to dostá­vá do spo­ru s ostat­ní­mi čle­ny rodi­ny. Jeho zeť Jerry Smith nesou­hla­sí s vli­vem, kte­rý má Rick na celou rodi­nu. Jeho žena a Rickova dce­ra Beth si s tím ale hla­vu nelá­me a snad­no zvlá­dá svou roli man­žel­ky a hla­vu rodi­ny. Rodina Smithových by byla nekom­plet­ní bez 17leté Summer, kte­rá se sta­rá pře­de­vším o svůj spo­le­čen­ský sta­tus a občas dopro­vá­zí Ricka a Mortyho na jejich cestách.

Přestože je celý seri­ál popi­so­ván jako sci-fi seri­ál, vyná­le­zy a tech­no­lo­gie hra­jí v pří­bě­hu spí­še men­ší roli, zatím­co humor zde jed­no­znač­ně hra­je prim. A roz­hod­ně to není humor pro cit­li­vé pova­hy, pro­to­že tvůr­ci se při psa­ní nebo­jí žád­né­ho téma­tu ani oso­by. Seriál navíc čas­to paro­du­je zná­mé fil­my a jiné pořa­dy, při­čemž čas­to sahá po tom nej­čer­něj­ším humo­ru.

Tvůrci Justin Roiland a Dan Harmon popi­su­jí seri­ál jako kří­žen­ce mezi Simpsonovými a Futuramou. Spojuje v sobě totiž téma science-fiction s řeše­ním kaž­do­den­ních rodin­ných pro­blé­mů, se kte­rý­mi si ale vyrov­ná­vá o pozná­ní drs­ně­ji. Kromě drs­ných dia­lo­gů, čer­né­ho humo­ru a sci-fi kon­cep­tu je pro seri­ál typic­ký i výraz­ný nihi­lis­mus. Všechny tyto aspek­ty spo­leč­ně tvo­ří pod­sta­tu toho­to ani­mo­va­né­ho feno­mé­nu, kte­rý si zís­kal fanouš­ky po celém svě­tě.

Pokud jste při­pra­ve­ni na pořád­nou dáv­ku čer­né­ho humo­ru, nihi­lis­mu a inter­ga­lak­tic­kých dob­ro­druž­ství, nenech­te si ujít pre­mi­é­ru seri­á­lu Rick a Morty v pátek 15. září ve 21:30 na Prima Comedy Central.

Nejnovější infor­ma­ce o pro­gra­mu sta­ni­ce Prima Comedy Central a oblí­be­ných kome­di­ál­ních seri­á­lech sle­duj­te na Facebooku www.facebook.cz/comedycentralcz nebo na www.primacomedycentral.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,31497 s | počet dotazů: 251 | paměť: 60795 KB. | 03.10.2022 - 14:09:22