Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Názory a komentáře > Přijímačky na FAMU

Přijímačky na FAMU

Znáte ten pocit, kdy něco vidí­te či sly­ší­te, a řek­ne­te si: To bych zvlá­dl taky, a lépe. Například, když člo­věk sle­du­je čes­ký film. To se i sám od sebe v hla­vě zro­dí otaz­ník: „Co je na tom za Umění?“ Často si tuto otáz­ku kla­du a těž­ko hle­dám odpo­věď. A co to tedy zku­sit změ­nit? Ano?! Asi nej­lep­ší ces­tou je dou­fej­me stu­di­um. Pražská FAMU má his­to­rii, punc, dob­ré záze­mí a jmé­no. Chcete-li býti těmi s nej­hlav­něj­ším slo­vem, smě­řuj­te své kro­ky na obor režie. Stačí nato­čit dese­ti minu­to­vý fil­mík, napsat povíd­ku, a úva­hu nad pojmem „fil­mo­vá režie“, poslat to vše jako domá­cí prá­ce a čekat. Abstraktně si před­stav­me, že máte talent, fil­mo­vé cítě­ní, skvě­lou před­sta­vi­vost a spi­so­va­tel­ské nadá­ní, vhod­ný věk, minu­lost pro­vě­ře­nou živo­tem, že postu­pu­je­te do dru­hé­ho kola na písem­né tes­ty. A jak vypa­da­jí tako­vé tes­ty, jenž jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní? Jsou těž­ké, pro něko­ho leh­ké, jsou důle­ži­té a vlast­ně ani moc ne, je to jen náčr­tek Vás samot­ných, je to jen něco, co o Vás moc neřek­ne (?) Hodně štěs­tí:
Napište, kdo jsou násle­du­jí­cí osob­nos­ti. U reži­sé­rů (či pří­pad­ně jiných fil­ma­řů) a spi­so­va­te­lů se pokus­te dopl­nit ale­spoň tři jejich díla a dobo­vé zařa­ze­ní. U auto­rů z výtvar­né­ho umě­ní a hud­by doplň­te jejich dobo­vé a slo­ho­vé (či jiné bliž­ší ) urče­ní (Přiklad: Claude Debussy – pře­lom 19. a 20.století, impre­si­o­nis­mus). U všech auto­rů doplň­te odkud pochá­ze­jí či v jakém stá­tu pře­váž­ně žili nebo s jakou kul­tu­rou jsou nej­sil­ně­ji pro­vá­zá­ni.

Emile Zola
Jan Mukařovský
Henri Alekan
Andre Bazin
Martin Luther
Kabaret Voltaire
Agnes Varda
John Cage
Dismas Šlambor
Joe Jenčík
Jiří Cieslar
Jean Gaspar Debureau
Claude Levi-Strauss
Alexander Kluge
Krzysztof Zanussi
Jacques Tati
Jean Renoir
Egon Schiele
Stendhal
Béla Bartók
Josef Koudelka
Marcel Proust
Arvo Part
Gustav Mahler
Arthur Rimbaud

Vysvětlete pojmy - jestli­že mají i jiné význa­my nebo se týka­jí více obo­rů, objas­ně­te i to. Případně vyjme­nuj­te před­sta­vi­te­le a jejich díla.

1/ osví­cen­ství
2/ opor­tu­nis­mus
3/ rapi­d­mon­táž
4/ poe­ti­ka
5/ Jugendstill
6/ post­mo­der­nis­mus
7/ rakurz
8 / Ponrepo
9/ moder­nis­mus
10/ expre­se
11/ Kulešovův efekt
12/ dia­lek­ti­ka
13/ ste­a­dy­cam
14/ struk­tu­ra­lis­mus
15/ meto­ny­mie
16/ anar­chie
17/ sar­kas­mus

Napište kdo jsou násle­du­jí­cí osob­nos­ti (jejich nej­vý­znač­něj­ší fil­my - fil­my, kte­ré jste vidě­li, označ­te) a jaký je jejich pří­nos (tedy ne pou­ze, kdo jsou) kine­ma­to­gra­fii:

1/ Miklós Jancsó
2/ Jean-Luc Godard
3/ Robert Bresson
4/ Alfred Hitchcock
5/ Sergej M. Ejzenštejn

Jmenujte auto­ry těch­to děl a při­bliž­né vro­če­ní (např. 50.léta), pokud se nabí­zí, tak i více mož­nos­tí. V pří­pa­dě, že se jed­ná o adap­ta­ci jiné­ho díla, napiš­te auto­ra před­lo­hy. Vymezte téma­ta (tedy ne popis děje!) uve­de­ných děl.

1/ Snídaně v trá­vě
2/ Bouře
3/ Božská kome­die
4/ Canterburské povíd­ky
5/ Poetika
6/ Solaris
7/ Foucaultovo kyva­dlo
8/ Kat a blá­zen
9/ Tak pra­vil Zarathustra
10/ Ziggy Stardust
11/Asanace
12/Odyssesus
13/Avignonské sle­čin­ky
14/Playtime
15/Chrám Matky Boží v Paříži
16/Kachní polév­ka
17/Médea
18/Guernica
19/Na krás­ném mod­rém Dunaji

Pojmenujte nej­vý­še 5 slo­vy téma násle­du­jí­cích fil­mů ( ne popis děje).

Ovoce stro­mů raj­ských jíme
Saló aneb 120 dní Sodomy
Matrix
Nebe nad Berlínem
Spalovač mrt­vol
Zvětšenina

(část z tes­tů z při­jí­ma­cí­ho roku 2005 na kated­ru režie)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71079 s | počet dotazů: 218 | paměť: 55760 KB. | 22.05.2022 - 03:15:29