Pride - 70 %

Pride1

Mladý Joe sla­ví své dva­cá­té naro­ze­ni­ny doma u rodi­čů v Londýně. Při pro­cház­ce cen­t­rem měs­ta se náho­dou dosta­ne do prů­vo­du gayů a lesbi­ček a sezná­mí se s někte­rý­mi z nich. Dokonce se s nimi spřá­te­lí a pomá­há jim. Je to ale na úkor ško­ly a vol­né­ho času. Neřekne o tom ani doma, pro­to­že je rok 1985 a o tom, že má přá­te­le v gay a lesbic­ké komu­ni­tě se rodi­čům zrov­na lehce neří­ká. A i ostat­ní lidé by se k Joeovi moh­li začít cho­vat jinak. Jedním z mla­dých gayů je Mark, kte­rý vede sku­pi­nu a také se sna­ží najít cíl v živo­tě. V této době vede Británii železná lady Margaret Thatcherová, hor­nic­ké odbo­ry stáv­ku­jí na pro­test pro­ti její poli­ti­ce, pros­tě celá země je z této situ­a­ce na nohou. To zaujme Marka, kte­rý nachá­zí cíl pro sku­pi­nu. Jejich zámě­rem je pod­po­řit finanč­ně hor­ní­ky v malém wales­kém měs­teč­ku, pro­to se tam vydá­va­jí, a tak začí­ná zají­ma­vá spo­lu­prá­ce.

Pride1Film vzni­kl na zákla­dě sku­teč­ných udá­los­tí, kte­ré se sta­ly v roce 1985. Scénář k fil­mu napsal Stephen Beresford, kte­rý je znám hlav­ně jako diva­del­ní reži­sér. Snímek Pride se tak stá­vá jeho návra­tem k fil­mo­vé režii po mno­ha letech, a vypa­dá to, že úspěš­ně.

Režie fil­mu se ujal Matthew Warchus, pro kte­ré­ho je to tepr­ve dru­hý scé­náris­tic­ký počin, prv­ním fil­mem byl sní­mek z roku 1999, Milionář. To, že se roz­ho­dl reží­ro­vat film, kde se obje­vu­je téma gayů a lesbi­ček, má jis­tě své opod­stat­ně­ní. Dnes, po 30 letech, je toto téma stá­le aktu­ál­ní. Jak je ale vidět, tak stej­ně jako dří­ve i nyní může být pro mno­hé oby­va­te­le naší pla­ne­ty těž­ké při­znat si svou ori­en­ta­ci nebo se s ní svě­řit svým nej­bliž­ším.

Do hlav­ní role byl obsa­zen mla­dý ang­lic­ký herec George Mackay, kte­rý má ale již něko­lik fil­mo­vých rolí za sebou. Role nesmě­lé­ho mla­dí­ka je pro něj jako stvo­ře­ná. Přesvědčivě zahrál nesmě­lost a jem­nost, aby pak více uká­zal svůj herec­ký pro­jev v radi­kál­ních scé­nách. Postavu živé­ho a akč­ní­ho Marka si zahrál Ben Schnetzer, pro kte­ré­ho je to tepr­ve dru­há výrazná fil­mo­vá role. Skvěle zvlád­nul zahrát mla­dé­ho akti­vis­tu, jeho akč­ní, ale také cit­li­věj­ší polo­hy. Dvě důle­ži­té posta­vy si zahrá­li zná­mí her­ci Bill Nighy a Imelda Staunton. Zahráli si zástup­ce malé ves­nič­ky, kte­ří chtě­jí pomo­ci jejím oby­va­te­lům, ale záro­veň se obá­va­jí ze střet­nu­tí s orga­ni­za­cí z Londýna. Své posta­vy zahrá­li vel­mi civil­ně a pře­svěd­či­vě, aniž by se muse­li pře­tva­řo­vat či pře­há­nět v pro­je­vech.

Pride2Důležitou roli při natá­če­ní fil­mu hrál jis­tě také výběr hud­by a kos­týmy jed­not­li­vých postav. Hudba dopl­ňu­je všech­ny scé­ny vel­mi hez­ky. Akční scé­ny pak mají díky ní vel­mi živý děj, a na kon­ci fil­mu pak divák může zažít sil­ný emoč­ní pro­ži­tek. Díky kos­týmům se pak může­me vrá­tit do doby osm­de­sá­tých let, kte­ré byly dobou vel­kých spo­le­čen­ských změn.

Tvůrcům se poda­ři­lo nato­čit film, kte­rý vychá­zí z reál­né sku­teč­nos­ti. Svůj pro­stor mají všech­ny hlav­ní posta­vy, ale věro­hod­ně půso­bí i her­ci v malých rolích a kom­parz. Zajímavé je také sle­do­vat, jak se hlav­ní hrdi­na sezna­mu­je a dozví­dá o téma­tu homose­xu­ál­ní ori­en­ta­ce. Hlavní úspěch fil­mu ale vidím v jeho kom­bi­na­ci dra­ma­tič­nos­ti s komičnem, kte­ré při spo­lu­prá­ci dvou roz­díl­ných sku­pin vzni­ká.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pride - 75%3. září 2015 Pride - 75% Kontroverzní Margaret Thatcherovou, přezdívanou “Železná lady“, známe všichni. Možná si i vybavíme některé události z té doby, ale atmosféru v britské společnosti 80. let znají už jen […]
  • U Konce světa - Jsme tady, abychom byli zničeni!8. března 2019 U Konce světa - Jsme tady, abychom byli zničeni! Začalo to v roce 2004, kdy se spojila trojice Edgar Wright, Simon Pegg a Nick Frost. Jejich první film Soumrak mrtvých (Shaun of the Dead) nejenže složil poctu žánru zombie hororů, ale […]
  • Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%1. prosince 2015 Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30% S románovou předlohou spisovatelky Mary Shelley má tento snímek společné naprosté minimum, a dost málo styčných bodů byste našli i při jeho srovnání s jinými filmovými adaptacemi. […]
  • Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz7. listopadu 2018 Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale komedii a někdo hlásá, že Soumrak mrtvých byl klasický zombie film okořeněný černým humorem. Je v […]
  • Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah11. července 2018 Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah Po dvou úspěšných sériích se seriálová adaptace kultovního komiksu z 90. let opět vrací na televizní obrazovky. Premiérové díly dramatického seriálu Preacher nabídnou dech beroucí akce a […]
  • Spectre [60%]5. listopadu 2015 Spectre [60%] James Bond se vrací již ve svém dvacátém čtvrtém dobrodružství, ve kterém se po dlouhých desetiletích postaví opět zločinecké organizaci Spectre. Znovu u toho je strůjce posledního Bondova […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]
  • Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray21. listopadu 2014 Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray Každý asi zná Šípkovou Růženku. Její příběh je velice klasický. V letošním roce napadlo producenty od Disneye natočit i příběh o jejím úhlavním nepříteli, zlé královně Zlobě. Pro […]
  • Macbeth - 75 %2. listopadu 2015 Macbeth - 75 % Popasovat se s vlastní ctižádostí a touze po moci není snadné. Dramatik William Shakespeare napsal v roce 1606 na toto téma hru, která byla inspirována historickou postavou skotského krále […]
  • Zlodějka knih - 75%8. ledna 2014 Zlodějka knih - 75% Jestli si myslíte, že lásku k četbě a knížkám rozdávají nadšení učitelé ve škole, tak budete překvapeni, jak začalo rozvíjet svou čtenářskou vášeň německé děvčátko jménem Liesel. S první […]
Další naše články...