Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pride - 70 %

Pride - 70 %

Pride2

Mladý Joe sla­ví své dva­cá­té naro­ze­ni­ny doma u rodi­čů v Londýně. Při pro­cház­ce cen­t­rem měs­ta se náho­dou dosta­ne do prů­vo­du gayů a lesbi­ček a sezná­mí se s někte­rý­mi z nich. Dokonce se s nimi spřá­te­lí a pomá­há jim. Je to ale na úkor ško­ly a vol­né­ho času. Neřekne o tom ani doma, pro­to­že je rok 1985 a o tom, že má přá­te­le v gay a lesbic­ké komu­ni­tě se rodi­čům zrov­na lehce neří­ká. A i ostat­ní lidé by se k Joeovi moh­li začít cho­vat jinak. Jedním z mla­dých gayů je Mark, kte­rý vede sku­pi­nu a také se sna­ží najít cíl v živo­tě. V této době vede Británii železná lady Margaret Thatcherová, hor­nic­ké odbo­ry stáv­ku­jí na pro­test pro­ti její poli­ti­ce, pros­tě celá země je z této situ­a­ce na nohou. To zaujme Marka, kte­rý nachá­zí cíl pro sku­pi­nu. Jejich zámě­rem je pod­po­řit finanč­ně hor­ní­ky v malém wales­kém měs­teč­ku, pro­to se tam vydá­va­jí, a tak začí­ná zají­ma­vá spo­lu­prá­ce.

Pride1Film vzni­kl na zákla­dě sku­teč­ných udá­los­tí, kte­ré se sta­ly v roce 1985. Scénář k fil­mu napsal Stephen Beresford, kte­rý je znám hlav­ně jako diva­del­ní reži­sér. Snímek Pride se tak stá­vá jeho návra­tem k fil­mo­vé režii po mno­ha letech, a vypa­dá to, že úspěš­ně.

Režie fil­mu se ujal Matthew Warchus, pro kte­ré­ho je to tepr­ve dru­hý scé­náris­tic­ký počin, prv­ním fil­mem byl sní­mek z roku 1999, Milionář. To, že se roz­ho­dl reží­ro­vat film, kde se obje­vu­je téma gayů a lesbi­ček, má jis­tě své opod­stat­ně­ní. Dnes, po 30 letech, je toto téma stá­le aktu­ál­ní. Jak je ale vidět, tak stej­ně jako dří­ve i nyní může být pro mno­hé oby­va­te­le naší pla­ne­ty těž­ké při­znat si svou ori­en­ta­ci nebo se s ní svě­řit svým nej­bliž­ším.

Do hlav­ní role byl obsa­zen mla­dý ang­lic­ký herec George Mackay, kte­rý má ale již něko­lik fil­mo­vých rolí za sebou. Role nesmě­lé­ho mla­dí­ka je pro něj jako stvo­ře­ná. Přesvědčivě zahrál nesmě­lost a jem­nost, aby pak více uká­zal svůj herec­ký pro­jev v radi­kál­ních scé­nách. Postavu živé­ho a akč­ní­ho Marka si zahrál Ben Schnetzer, pro kte­ré­ho je to tepr­ve dru­há výrazná fil­mo­vá role. Skvěle zvlád­nul zahrát mla­dé­ho akti­vis­tu, jeho akč­ní, ale také cit­li­věj­ší polo­hy. Dvě důle­ži­té posta­vy si zahrá­li zná­mí her­ci Bill Nighy a Imelda Staunton. Zahráli si zástup­ce malé ves­nič­ky, kte­ří chtě­jí pomo­ci jejím oby­va­te­lům, ale záro­veň se obá­va­jí ze střet­nu­tí s orga­ni­za­cí z Londýna. Své posta­vy zahrá­li vel­mi civil­ně a pře­svěd­či­vě, aniž by se muse­li pře­tva­řo­vat či pře­há­nět v pro­je­vech.

Pride2Důležitou roli při natá­če­ní fil­mu hrál jis­tě také výběr hud­by a kos­týmy jed­not­li­vých postav. Hudba dopl­ňu­je všech­ny scé­ny vel­mi hez­ky. Akční scé­ny pak mají díky ní vel­mi živý děj, a na kon­ci fil­mu pak divák může zažít sil­ný emoč­ní pro­ži­tek. Díky kos­týmům se pak může­me vrá­tit do doby osm­de­sá­tých let, kte­ré byly dobou vel­kých spo­le­čen­ských změn.

Tvůrcům se poda­ři­lo nato­čit film, kte­rý vychá­zí z reál­né sku­teč­nos­ti. Svůj pro­stor mají všech­ny hlav­ní posta­vy, ale věro­hod­ně půso­bí i her­ci v malých rolích a kom­parz. Zajímavé je také sle­do­vat, jak se hlav­ní hrdi­na sezna­mu­je a dozví­dá o téma­tu homose­xu­ál­ní ori­en­ta­ce. Hlavní úspěch fil­mu ale vidím v jeho kom­bi­na­ci dra­ma­tič­nos­ti s komičnem, kte­ré při spo­lu­prá­ci dvou roz­díl­ných sku­pin vzni­ká.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43242 s | počet dotazů: 242 | paměť: 51735 KB. | 27.10.2021 - 00:11:37