Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Příčiny bolesti žaludku po jídle

Příčiny bolesti žaludku po jídle

burger fast food hamburger 731298

Každá bolest je vždy nepří­jem­ná a boles­ti­vá. Jedinou tou­hou v tom­to sta­vu je něco udě­lat, aby se muče­ní zasta­vi­lo. Významné nepo­hod­lí způ­so­bu­je bolest žalud­ku, zejmé­na pokud se obje­ví po chut­ném obě­dě. Pokud se po jíd­le pro­je­ví bolest v žalud­ku, je nej­lep­ší se pora­dit s léka­řem a zjis­tit, co způ­so­bu­je bolest v nej­dů­le­ži­těj­ších orgá­nech trá­vi­cí­ho trak­tu.

Bolest žaludku po jídle: příčiny

Žaludek pocti­vě zpra­co­vá­vá všech­no, co mu posí­lá­me. Nakonec však začne rea­go­vat na špat­nou vodu, nezdra­vé jíd­lo, nedo­sta­tek potra­vy a její množ­ství. Žaludek již není scho­pen toto všech­no bez pro­blé­mů strá­vit a jeho pro­test se pro­je­vu­je for­mou boles­ti. Pocity jsou poměr­ně sil­né a inten­ziv­ní, stej­ně tak mohou být mír­né a sla­bé. Často jsou tyto pří­zna­ky způ­so­be­ny kře­čí stěn nebo zvý­še­nou sekre­cí žalu­deč­ní šťá­vy.

Hlavní mož­né pří­či­ny boles­ti jsou násle­du­jí­cí:

Přejídání - nej­běž­něj­ší pří­či­na nepo­hod­lí. Objem prázd­né­ho žalud­ku je malý - pou­ze 0,5 lit­ru. Nadměrný pří­jem potra­vy do ní, a to i v krát­kém čase, vede k pro­ta­ho­vá­ní stěn. Nevyhnutelné boles­ti­vé poci­ty ustou­pí, pokud se pře­sta­ne­te pře­jí­dat.

Syndrom dráž­di­vé­ho žalud­ku.  Tato dys­funk­ce těla má psy­cho­so­ma­tic­ký cha­rak­ter. Osobě psycho-emocionálně pře­tí­že­né, způ­so­be­né napě­tí ovliv­ňu­je gastroin­tes­ti­nál­ní trakt, což vede k funkč­ním poru­chám stěn žalud­ku.

Kromě boles­ti exis­tu­jí i ​​jiné pří­zna­ky:

 • paro­xy­zmál­ní říhá­ní, kte­ré trvá nejmé­ně hodi­nu po vstu­pu potra­vy do trá­vi­cí­ho trak­tu;
 • pále­ní žáhy a nevol­nost;
 • po pohy­bu střev je pocit, že stře­vo není zce­la vyprázd­ně­no.

Astenické pří­zna­ky:

 • nespa­vost a depre­siv­ní nála­da;
 • úna­va a bolest hla­vy.

Syndrom se v pod­sta­tě vyví­jí díky lás­ce člo­vě­ka k mast­ným, uze­ným, koře­ně­ným a sla­ným jídlům.

 

Potravinová nesná­šen­li­vost.  V tom­to pří­pa­dě se bolest pro­je­vu­je po jíd­le, na kte­ré je paci­ent aler­gic­ký. Poměrně čas­to dochá­zí k boles­ti a nadýmá­ní v důsled­ku nesná­šen­li­vos­ti lak­tó­zy.

Otrava jíd­lem - důsle­dek při­jí­má­ní nekva­lit­ních potra­vin nebo nápo­jů. Problémy nejsou ome­ze­ny na abdo­mi­nál­ní kře­če. Kromě nich se obje­vu­je nevol­nost a zvra­ce­ní, neko­neč­ně trva­jí­cí prů­jem. V nej­hor­ším pří­pa­dě otra­va způ­so­bu­je vyso­ké horeč­ky a poru­chy ner­vo­vé­ho sys­té­mu.

Gastritida chro­nic­ká - zánět sliz­ni­ce žalud­ku. Je to pri­már­ní (nezá­vis­lé one­moc­ně­ní) a sekun­dár­ní, v důsled­ku jiných one­moc­ně­ní.

Její cha­rak­ter závi­sí na mno­ha fak­to­rech, zejmé­na:

 • množ­ství potra­vy v žalud­ku;
 • úrov­ně kyse­los­ti;
 • indi­vi­du­ál­ní reak­ce na potra­vi­ny.

Gastroduodenitis - zánět­li­vé pro­ce­sy se vysky­tu­jí nejen v žalud­ku, ale také v dva­náct­ní­ku. Nemoc je dlou­há, obdo­bí zhor­še­ní je nahra­ze­no remi­sí.  Žaludeční vřed je také dopro­vá­zen boles­ti­vý­mi poci­ty, kte­ré začí­na­jí krát­ce po jíd­le. Bolestivé poci­ty vní­má­te vle­vo nebo upro­střed v hor­ní čás­ti bři­cha. S duo­de­nál­ní pato­lo­gií se bolest sou­stře­dí vpra­vo. Někdy bolest cítí­te i za hrud­ní kos­tí.

Novotvary v žalud­ku. Spolu s boles­tí exis­tu­jí i ​​jiné pří­zna­ky onko­lo­gic­ké­ho pro­ce­su:

 • ztrá­ta zájmu o potra­vi­ny a dras­tic­ké hub­nu­tí;
 • pocit nepo­hod­lí v bři­še, zejmé­na nad pup­kem;
 • pocit plnos­ti v žalud­ku, i když je v něm málo jíd­la;
 • pále­ní žáhy a zhor­še­né pohy­by střev;
 • zvý­še­ní veli­kos­ti bři­cha;
 • postup­né blan­ší­ro­vá­ní kůže.

Pankreatitida - pato­lo­gic­ké pro­ce­sy ve sli­niv­ce břiš­ní, umís­tě­né ved­le žalud­ku. Bolest je vel­mi sil­ná a řezná a potře­bu­je oka­mži­tou léčbu.

Zánět sle­pé­ho stře­va - bolest nezmi­zí a může být dopro­vá­ze­na níz­kou horeč­kou a nevol­nos­tí. V bři­še je napě­tí. Zánět sle­pé­ho stře­va povět­ši­nou vyža­du­je lůž­ko­vou lékař­skou péči. V kaž­dém pří­pa­dě dopo­ru­ču­je­me vyhle­dat pomoc léka­ře.


Zdroj foto: Pixabay

 • Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti1. září 2019 Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a výborně redukovat stres. Na této józe je dobré, že je velice laskavá a přijme prakticky kohokoliv, […] Posted in Zdraví
 • 7 tipů jak se naučit pít vodu14. května 2020 7 tipů jak se naučit pít vodu Hydratace je klíčem ke zdraví - přináším vám 7 tipů, jak zařadit pití vody do svého každodenního života. Jaro je v plném rozpuku, začíná se oteplovat a my bychom měli pamatovat na […] Posted in Zdraví
 • Vlastnosti a účinky vitamínu D20. listopadu 2019 Vlastnosti a účinky vitamínu D Vitamin D je většinou spojen s prevencí křivice a osteoporózy. Málokdo ví, že vitamin D může také zabránit rozvoji deprese a cukrovky. Měl by být také přítomen ve stravě lidí, kteří chtějí […] Posted in Zdraví
 • Pampeliškový med se skořicí6. srpna 2019 Pampeliškový med se skořicí Právě teď je to pravé a ideální období, kdy si do zásoby navařit pampeliškový med. Všude v trávě se na nás žlutě usmívají pampelišky a volají po tom, abychom je utrhly a vhodným způsobem […] Posted in Zdraví
 • Může lektorka jógy sestrojit Dron?9. října 2019 Může lektorka jógy sestrojit Dron? Ležím se zavřenýma očima v poloze, jejíž název si jako obvykle nepamatuju. Najednou ucítím na svých nártech dotyk zpocených bosých nohou. Bezmocně čekám, až tlak povolí. Konečně! Jenže […] Posted in Zdraví
 • Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra1. června 2020 Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra Alkoholismus je závažné onemocnění a alkohol sám je jed, který způsobuje těžkou intoxikace těla. Po ukončení dlouhodobé konzumace alkoholu v těle dochází k těmto změnám: Přestane […] Posted in Zdraví
 • Antibiotika a alkohol21. května 2020 Antibiotika a alkohol Antibiotika vynalezl v roce 1922 Alexander Fleming. Prvním známým antibiotikem se stala plíseň, z rodu štětičkovec, která ničí bakterie. Během 100 let vniklo více 6000 látek, které známe […] Posted in Zdraví
 • Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce22. července 2020 Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce Při cukrovce tělo nedokáže udržet koncentraci glukózy, tedy krevního cukru ve správných mezích. Ať už jde o cukrovku 1. typu, která se objevuje v dětství či mládí a charakterizuje ji […] Posted in Zdraví
 • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti1. září 2019 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […] Posted in Zdraví
 • Bezinka nebo-li černý bez17. října 2019 Bezinka nebo-li černý bez Je to drobný, planě rostoucí keř, který je v době květu obsypán žlutavými až bílými květy. Po odkvetení se mění v lesklé, kulaté, černofialové plody, jež lze dále zpracovávat. Sbíraná […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...