Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Příčiny bolesti hlavy

Příčiny bolesti hlavy

BolestHlavy

Jen málo­kdo neměl boles­ti hla­vy. Můžete to tole­ro­vat, i když pocit není pří­jem­ný. Užíváním jed­né nebo dvou tablet se boles­ti hla­vy lze zba­vit. Ale když je bolest hla­vy s pís­ká­ním v uších - ten­to stav nelze igno­ro­vat. Může varo­vat, že se v těle vysky­tu­jí závaž­né poru­chy. Proto je nut­né se pora­dit s léka­řem a ihned zjis­tit pří­či­nu.


Možné příčiny bolestivého stavu

Všechny pří­či­ny, kte­ré způ­so­bu­jí boles­ti hla­vy, spo­lu s pře­tí­že­ním uší, lze roz­dě­lit do dvou sku­pin:

Přirozené. K vylou­če­ní jejich vli­vu není nut­ný exter­ní zásah. Po krát­ké době se stav vrá­tí do nor­má­lu.

Mezi při­ro­ze­ný­mi pří­či­na­mi jsou:

 • změ­ny atmo­sfé­ric­ké­ho tla­ku, zejmé­na jeho pokles;
 • pro­ni­ká­ní vody do uší při pla­vá­ní;
 • hor­mo­nál­ní poru­chy během nástu­pu meno­pau­zy nebo těho­ten­ství.

Primární pří­či­na boles­ti hla­vy:

 • Zvýšený tlak je nej­ne­bez­peč­něj­ším pří­zna­kem.

Kromě boles­ti v hla­vě a uších jsou pozo­ro­vá­ny násle­du­jí­cí pří­zna­ky:

- tma­vé šmou­hy se obje­vu­jí před oči­ma;

- nevol­nost pře­chá­ze­jí­cí do zvra­ce­ní;

- ve spán­cích vní­má­te boles­ti­vé pul­zo­vá­ní;

- v oblas­ti srd­ce cítí­te tla­ky.

Pokud se tako­vé pří­zna­ky obje­ví v pra­vi­del­ných inter­va­lech, pak bys­te nemě­li odlo­žit návště­vu u léka­ře. Je mož­né, že se jed­ná o pří­zna­ky mrt­vi­ce. Navíc kon­stant­ní pře­tí­že­ní srdeč­ní­ho sva­lu způ­so­bu­je zten­če­ní stě­ny myo­kar­du – nemá­te dale­ko k roz­vo­ji srdeč­ní­ho selhá­ní.

Virové infekce a záněty

S akut­ní­mi respi­rač­ní­mi infek­ce­mi, akut­ní­mi respi­rač­ní­mi viro­vý­mi infek­ce­mi, chřip­kou to bolí nejen hla­va, ale i sva­ly kon­če­tin. Kromě toho i nos. Plíce a mozek mají nedo­sta­tek kys­lí­ku, krev­ní oběh trpí chla­dem.

Akutní zánět ved­lej­ších nos­ních dutin - otok sliz­ni­ce duti­ny čelist­ní v důsled­ku infek­ce bak­te­ri­ál­ní flórou. Nosní dýchá­ní je mno­hem slo­ži­těj­ší. Tělo má nedo­sta­tek kys­lí­ku, což vede k pře­tí­že­ní uší a boles­ti hla­vy. Oční oko­lí zachy­cu­jí také boles­ti­vé poci­ty. Mírné oto­če­ní hla­vy oka­mži­tě zvy­šu­je bolest.

Zánětlivé pro­ce­sy v uších. Infekce z nos­ní duti­ny pro­ni­ka­jí do ušní­ho bubín­ku a vyvo­lá­va­jí one­moc­ně­ní střed­ní­ho ucha.

Zánět vnitř­ní­ho ucha - laby­rin­ti­ti­da. Onemocnění je dopro­vá­ze­no hlu­kem v uších, výto­kem hni­su.

Neurom - benig­ní nádor na slu­cho­vém ner­vu. Kromě ucpá­ní ucha, boles­ti hla­vy paci­en­ti zaží­va­jí nevol­nost a závra­tě. Porušení prá­ce žvý­ka­cích sva­lů.

Zranění uší

Nejčastější z nich jsou:

 • poško­ze­ní vněj­ší­ho ucha v důsled­ku úde­ru nebo pádu;
 • vnik­nu­tí cizích před­mě­tů do zvu­ko­vo­du;
 • popá­le­ni­ny ucha;
 • omrz­li­ny;
 • baro­trau­ma - poško­ze­ní způ­so­be­né roz­dí­lem tla­ku vněj­ší­ho pro­stře­dí a vnitř­ních dutin; může se to stát během ost­ré­ho při­stá­ní leta­dla, hla­si­tých výstře­lů apod.

Nepříjemné pří­zna­ky se obje­vu­jí v důsled­ku pře­pra­co­vá­ní a stre­su. Bolesti hla­vy způ­so­bu­je:

- pra­cov­ní pře­tí­že­ní, ať už fyzic­ké nebo dušev­ní;

- neu­stá­lý nedo­sta­tek spán­ku;

- domá­cí pro­blémy;

- nespráv­ná výži­va.

K nor­ma­li­za­ci sta­vu je nut­né mít dob­rý odpo­či­nek, ukli­dit ner­vo­vý sys­tém a při opa­ko­va­ných obtí­žích nepro­dle­ně vyhle­dej­te léka­ře.


Foto:

Popis
Deutsch: „Kopfschmerzen“. Die wohl berühm­tes­te – stark von James Gillray bee­in­flu­ß­te – Arbeit in einer Reihe von sechs Blättern „medi­zi­nischer“ Karikaturen, in denen Cruikshank Krankheiten als Teufelswerk bran­d­markt. Erstmalig pub­li­ziert: 12. Februar 1819. Originalgröße: 210 x 255 mm
Datum
Zdrojhttp://metmuseum.org/art/collection/search/393320
Autor
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Toto je věr­ná foto­gra­fic­ká repro­duk­ce původ­ní­ho dvou­roz­měr­né­ho umě­lec­ké­ho díla. Ono dílo je samo vol­ným dílem, a to z násle­du­jí­cí­ho důvo­du:
Public domainAutor zemřel v roce 1878, tak­že toto dílo je vol­né také v zemích, jejichž práv­ní řád chrá­ní majet­ko­vá autor­ská prá­va po dobu živo­ta auto­ra a 100 let po jeho smr­ti.

Toto dílo je ve Spojených stá­tech ame­ric­kých dílem vol­ným (pub­lic doma­in), pro­to­že tam bylo regis­tro­vá­no u U.S. Copyright Office nebo zve­řej­ně­no před 1. led­nem 1924.

Oficiálním sta­no­vis­kem nada­ce Wikimedia Foundation je, že „věr­né repro­duk­ce dvou­roz­měr­ných vol­ných děl jsou také vol­né a opač­ná tvr­ze­ní jsou úto­kem na samot­ný kon­cept vol­ných děl.“ Podrobnosti nalez­ne­te na strán­ce Commons:When to use the PD-Art tag.
Tato foto­gra­fic­ká repro­duk­ce se tedy také pova­žu­je za vol­né dílo.

Uvědomte si, že v závis­los­ti na míst­ních záko­nech může být dal­ší uži­tí toho­to díla ve vaší jurisdik­ci zaká­zá­no či ome­ze­no. Vizte Commons:Reuse of PD-Art pho­to­gra­phs.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Bylinkami proti depresi27. srpna 2019 Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože i to je hlavní součástí našeho života, aby se naše tělo při odpočinku správně zregenerovalo a […]
 • Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti1. září 2019 Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a výborně redukovat stres. Na této józe je dobré, že je velice laskavá a přijme prakticky kohokoliv, […]
 • Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty30. srpna 2019 Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty Suroviny: 5 polévkových lžic natě přesličky 100 ml studené vody Postup: Přesličku naložíme přibližně na tři hodiny do studené vody. Po uplynutí této doby pak celou směs pomalu zahříváme […]
 • Borůvkový čaj při cukrovce18. srpna 2019 Borůvkový čaj při cukrovce Tento čaj pomáhá diabetikům udržovat optimální hladinu cukru v krvi. Čaj se proto nejčastěji připravuje z listů borůvky. Suroviny: 15 g borůvkového listí 15 g listů kopřivy 10 g […]
 • Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami22. srpna 2019 Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami Velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná se o malou důmyslně […]
 • Sedmikráskový med15. srpna 2019 Sedmikráskový med Sedmikrásky všude krásně kvetou, děti rády z nich zaplétají náramky na ruku, tak proč tyto krásná a drobná kvítka nevyužít pro něco zdraví prospěšného. Třeba na med, s kterým si můžete v […]
 • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […]
 • Mast z rýmovníku19. září 2019 Mast z rýmovníku Suroviny: 200 g rostlinného tuku, 10 listů rýmovníku Postup:  Do rozehřátého tuku vložíme čerstvé listy rýmovníku a necháme přibližně 2 hodiny louhovat při teplotě 110 oC. Občas […]
 • Recept na fialkové víno z Barokní apatyky10. září 2019 Recept na fialkové víno z Barokní apatyky Je jejich čas  a když zaběhnete do obchodu pro kvalitní bílé víno, máte parádní voňavý lék na uvolnění dýchacích cest. Recept je z barokní apatykářské knížky od Vladislavy Mlady […]
 • Bezinka nebo-li černý bez17. října 2019 Bezinka nebo-li černý bez Je to drobný, planě rostoucí keř, který je v době květu obsypán žlutavými až bílými květy. Po odkvetení se mění v lesklé, kulaté, černofialové plody, jež lze dále zpracovávat. Sbíraná […]