Příčiny bolesti hlavy

BolestHlavy

Jen málo­kdo neměl boles­ti hla­vy. Můžete to tole­ro­vat, i když pocit není pří­jem­ný. Užíváním jed­né nebo dvou tablet se boles­ti hla­vy lze zba­vit. Ale když je bolest hla­vy s pís­ká­ním v uších - ten­to stav nelze igno­ro­vat. Může varo­vat, že se v těle vysky­tu­jí závaž­né poru­chy. Proto je nut­né se pora­dit s léka­řem a ihned zjis­tit pří­či­nu.


Možné příčiny bolestivého stavu

Všechny pří­či­ny, kte­ré způ­so­bu­jí boles­ti hla­vy, spo­lu s pře­tí­že­ním uší, lze roz­dě­lit do dvou sku­pin:

Přirozené. K vylou­če­ní jejich vli­vu není nut­ný exter­ní zásah. Po krát­ké době se stav vrá­tí do nor­má­lu.

Mezi při­ro­ze­ný­mi pří­či­na­mi jsou:

 • změ­ny atmo­sfé­ric­ké­ho tla­ku, zejmé­na jeho pokles;
 • pro­ni­ká­ní vody do uší při pla­vá­ní;
 • hor­mo­nál­ní poru­chy během nástu­pu meno­pau­zy nebo těho­ten­ství.

Primární pří­či­na boles­ti hla­vy:

 • Zvýšený tlak je nej­ne­bez­peč­něj­ším pří­zna­kem.

Kromě boles­ti v hla­vě a uších jsou pozo­ro­vá­ny násle­du­jí­cí pří­zna­ky:

- tma­vé šmou­hy se obje­vu­jí před oči­ma;

- nevol­nost pře­chá­ze­jí­cí do zvra­ce­ní;

- ve spán­cích vní­má­te boles­ti­vé pul­zo­vá­ní;

- v oblas­ti srd­ce cítí­te tla­ky.

Pokud se tako­vé pří­zna­ky obje­ví v pra­vi­del­ných inter­va­lech, pak bys­te nemě­li odlo­žit návště­vu u léka­ře. Je mož­né, že se jed­ná o pří­zna­ky mrt­vi­ce. Navíc kon­stant­ní pře­tí­že­ní srdeč­ní­ho sva­lu způ­so­bu­je zten­če­ní stě­ny myo­kar­du – nemá­te dale­ko k roz­vo­ji srdeč­ní­ho selhá­ní.

Virové infekce a záněty

S akut­ní­mi respi­rač­ní­mi infek­ce­mi, akut­ní­mi respi­rač­ní­mi viro­vý­mi infek­ce­mi, chřip­kou to bolí nejen hla­va, ale i sva­ly kon­če­tin. Kromě toho i nos. Plíce a mozek mají nedo­sta­tek kys­lí­ku, krev­ní oběh trpí chla­dem.

Akutní zánět ved­lej­ších nos­ních dutin - otok sliz­ni­ce duti­ny čelist­ní v důsled­ku infek­ce bak­te­ri­ál­ní flórou. Nosní dýchá­ní je mno­hem slo­ži­těj­ší. Tělo má nedo­sta­tek kys­lí­ku, což vede k pře­tí­že­ní uší a boles­ti hla­vy. Oční oko­lí zachy­cu­jí také boles­ti­vé poci­ty. Mírné oto­če­ní hla­vy oka­mži­tě zvy­šu­je bolest.

Zánětlivé pro­ce­sy v uších. Infekce z nos­ní duti­ny pro­ni­ka­jí do ušní­ho bubín­ku a vyvo­lá­va­jí one­moc­ně­ní střed­ní­ho ucha.

Zánět vnitř­ní­ho ucha - laby­rin­ti­ti­da. Onemocnění je dopro­vá­ze­no hlu­kem v uších, výto­kem hni­su.

Neurom - benig­ní nádor na slu­cho­vém ner­vu. Kromě ucpá­ní ucha, boles­ti hla­vy paci­en­ti zaží­va­jí nevol­nost a závra­tě. Porušení prá­ce žvý­ka­cích sva­lů.

Zranění uší

Nejčastější z nich jsou:

 • poško­ze­ní vněj­ší­ho ucha v důsled­ku úde­ru nebo pádu;
 • vnik­nu­tí cizích před­mě­tů do zvu­ko­vo­du;
 • popá­le­ni­ny ucha;
 • omrz­li­ny;
 • baro­trau­ma - poško­ze­ní způ­so­be­né roz­dí­lem tla­ku vněj­ší­ho pro­stře­dí a vnitř­ních dutin; může se to stát během ost­ré­ho při­stá­ní leta­dla, hla­si­tých výstře­lů apod.

Nepříjemné pří­zna­ky se obje­vu­jí v důsled­ku pře­pra­co­vá­ní a stre­su. Bolesti hla­vy způ­so­bu­je:

- pra­cov­ní pře­tí­že­ní, ať už fyzic­ké nebo dušev­ní;

- neu­stá­lý nedo­sta­tek spán­ku;

- domá­cí pro­blémy;

- nespráv­ná výži­va.

K nor­ma­li­za­ci sta­vu je nut­né mít dob­rý odpo­či­nek, ukli­dit ner­vo­vý sys­tém a při opa­ko­va­ných obtí­žích nepro­dle­ně vyhle­dej­te léka­ře.


Foto:

Popis
Deutsch: „Kopfschmerzen“. Die wohl berühm­tes­te – stark von James Gillray bee­in­flu­ß­te – Arbeit in einer Reihe von sechs Blättern „medi­zi­nischer“ Karikaturen, in denen Cruikshank Krankheiten als Teufelswerk bran­d­markt. Erstmalig pub­li­ziert: 12. Februar 1819. Originalgröße: 210 x 255 mm
Datum
Zdrojhttp://metmuseum.org/art/collection/search/393320
Autor
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Toto je věr­ná foto­gra­fic­ká repro­duk­ce původ­ní­ho dvou­roz­měr­né­ho umě­lec­ké­ho díla. Ono dílo je samo vol­ným dílem, a to z násle­du­jí­cí­ho důvo­du:
Public domainAutor zemřel v roce 1878, tak­že toto dílo je vol­né také v zemích, jejichž práv­ní řád chrá­ní majet­ko­vá autor­ská prá­va po dobu živo­ta auto­ra a 100 let po jeho smr­ti.

Toto dílo je ve Spojených stá­tech ame­ric­kých dílem vol­ným (pub­lic doma­in), pro­to­že tam bylo regis­tro­vá­no u U.S. Copyright Office nebo zve­řej­ně­no před 1. led­nem 1924.

Oficiálním sta­no­vis­kem nada­ce Wikimedia Foundation je, že „věr­né repro­duk­ce dvou­roz­měr­ných vol­ných děl jsou také vol­né a opač­ná tvr­ze­ní jsou úto­kem na samot­ný kon­cept vol­ných děl.“ Podrobnosti nalez­ne­te na strán­ce Commons:When to use the PD-Art tag.
Tato foto­gra­fic­ká repro­duk­ce se tedy také pova­žu­je za vol­né dílo.

Více na Kritiky.cz
Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vznikal více než sedm let. Nyní se práce chýlí ke konc...
Kdo si v karanténě hraje, nezlobí... Asi jen těžko lze dnes uniknout všeobecným doporučením o tom, že člověk by měl zůst...
Film Příliš mladá noc si odbude svou americkou premiéru v soutěži na Los Angeles Film Festival Film Příliš mladá noc slovinského režiséra Olma Omerzu si odbude svoji americkou premiéru v...
Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, kter...
Vicky Cristina Barcelona Stejně jako Puma je značka kvalitního oblečení, Rebio zdravého jídla, či Sauternes drah...

Uvědomte si, že v závis­los­ti na míst­ních záko­nech může být dal­ší uži­tí toho­to díla ve vaší jurisdik­ci zaká­zá­no či ome­ze­no. Vizte Commons:Reuse of PD-Art pho­to­gra­phs.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Bylinkami proti depresi27. srpna 2019 Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože i to je hlavní součástí našeho života, aby se naše tělo při odpočinku správně zregenerovalo a […]
 • Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti1. září 2019 Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a výborně redukovat stres. Na této józe je dobré, že je velice laskavá a přijme prakticky kohokoliv, […]
 • Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty30. srpna 2019 Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty Suroviny: 5 polévkových lžic natě přesličky 100 ml studené vody Postup: Přesličku naložíme přibližně na tři hodiny do studené vody. Po uplynutí této doby pak celou směs pomalu zahříváme […]
 • Borůvkový čaj při cukrovce18. srpna 2019 Borůvkový čaj při cukrovce Tento čaj pomáhá diabetikům udržovat optimální hladinu cukru v krvi. Čaj se proto nejčastěji připravuje z listů borůvky. Suroviny: 15 g borůvkového listí 15 g listů kopřivy 10 g […]
 • Měsíčkové víno10. ledna 2020 Měsíčkové víno Měsíčkové víno je skvělou prevencí proti rakovině nebo podpůrný prostředek při rakovině. Suroviny: 60 g květů měsíčků i s kalichem 1 litr bílého vína (ryzlinku) Postup: Květy měsíčku […]
 • Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami22. srpna 2019 Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami Velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná se o malou důmyslně […]
 • Sedmikráskový med15. srpna 2019 Sedmikráskový med Sedmikrásky všude krásně kvetou, děti rády z nich zaplétají náramky na ruku, tak proč tyto krásná a drobná kvítka nevyužít pro něco zdraví prospěšného. Třeba na med, s kterým si můžete v […]
 • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […]
 • Kosmatice - smažené květy černého bezu26. října 2019 Kosmatice - smažené květy černého bezu Kdo neochutnal, neví, o jakou pochoutku našich babiček a prababiček, ve skutečnosti přichází. Suroviny: 8 až 12 čerstvých květů černého bezu (celé květenství) 8 lžic hladké mouky 1/2 […]
 • Mast z rýmovníku19. září 2019 Mast z rýmovníku Suroviny: 200 g rostlinného tuku, 10 listů rýmovníku Postup:  Do rozehřátého tuku vložíme čerstvé listy rýmovníku a necháme přibližně 2 hodiny louhovat při teplotě 110 oC. Občas […]