Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %

Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %

Prichoz03

Lidi jsou zvlášt­ní stvo­ře­ní. Umí se vyja­d­řo­vat v mno­ha jazy­cích, a přes­to jim může schá­zet schop­nos­ti poro­zu­mě­ní. Bylo by mož­né domlu­vit se s mimo­zemš­ťa­ny? Jsou schop­nos­ti doro­zu­mí­vá­ní pře­no­si­tel­né a pocho­pi­tel­né pro tvo­ry s jiný­mi schop­nost­mi? Podobné otáz­ky si kla­dou hrdi­no­vé povíd­ky Příběh tvé­ho živo­ta (Story of Your Life) od ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Tede Chianga. Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu je lin­gvist­ka Louisa Banks, kte­rá žije v sou­čas­ném svě­tě a stej­ně tak by se její pří­běh mohl ode­hrát o něko­lik let poz­dě­ji. Když se jed­no­ho dne obje­ví na dva­nác­ti mís­tech naší Země obrov­ské vesmír­né lodi, sto­jí stát­ní­ci i běž­ní lidé před otáz­kou, jak se zacho­vat. Chystá se inva­ze mimo­zem­ské civi­li­za­ce? Strach z nezná­mých objek­tů se šíří a narůs­tá pani­ka. Počáteční oba­vy však postup­ně nahra­dí zvě­da­vost a pochyb­nos­ti. Vesmírné lodě si pone­chá­va­jí tajem­ství uvnitř. Jestli se chtě­jí lidé něco dozvě­dět a navá­zat kon­takt, pak mís­to vojen­ské síly musí pomo­ci věd­ci. K těm pat­ří i Louisa, kte­rá učí na vyso­ké ško­le a má zku­še­nos­ti s pře­klá­dá­ním nezná­mých tex­tů. Její služ­by už CIA vyu­ži­la a tak je zařa­ze­na do vyjed­ná­va­cí­ho týmu. Spolu s fyzi­kem Ianem Donnelym navště­vu­jí kos­mic­kou loď a nava­zu­jí s mimo­zemš­ťa­ny dia­log. Je zají­ma­vé sle­do­vat, jak se po malých krůč­cích dostá­va­jí k základ­ním zna­kům a pozná­va­jí jejich význam. Navázání kon­tak­tu s mimo­zemš­ťa­ny však není jedi­ným výsled­kem zvlášt­ní mise.

prichoz01

Námět sci-fi povíd­ky roz­pra­co­val Eric Heisserer do fil­mo­vé­ho scé­ná­ře a francouzsko-kanadský reži­sér Denis Villeneuve nato­čil film, kte­rý bez akč­ních scén a dras­tic­kých zábě­rů zob­ra­zu­je postup­né řeše­ní neob­vyk­lé­ho setká­ní s mimo­zem­skou civi­li­za­cí. Vystačil si s mini­mem her­ců, vyu­žil digi­tál­ní efek­ty a pone­chal pří­bě­hu pozvol­né tem­po, kte­ré nechá­vá jed­not­li­vé scé­ny dozní­vat a dává pro­stor pro domýš­le­ní sou­vis­los­tí.

Do hlav­ní role lin­gvist­ky obsa­dil reži­sér hereč­ku Amy Adams, kte­ré neo­sl­ňu­je krá­sou ani nesr­ší ener­gií. Tím, že na sebe nestr­há­vá pozor­nost a jed­ná bez afek­tu, vyzní­vá posta­va Louisy civil­ně a věro­hod­ně. Do role odbor­ní­ka na fyzi­kál­ní jevy obsa­dil reži­sér sym­pa­tic­ké­ho her­ce Jeremy Rennera, kte­rý půso­bí stej­ně neo­ká­za­le a civil­ně, jako jeho herec­ká kole­gy­ně. Role agen­tů CIA jsou sice v pří­bě­hu důle­ži­té, ale v porov­ná­ní s hlav­ní dvo­ji­cí věd­ců jsou upo­za­dě­ny. Veškerá pozor­nost je smě­ro­vá­na ke scé­nám, kdy pro­bí­há setká­ní s mimo­zemš­ťa­ny. Ti se obje­vu­jí a mizí v zamlže­ném pro­sto­ru vesmír­né lodi, kde budí respekt jejich nevy­po­či­ta­tel­né cho­vá­ní i stro­host pro­stře­dí. Napětí jed­not­li­vých scén navo­zu­jí i detail­ní zábě­ry kame­rou na změ­ny v cho­vá­ní postav nebo v pro­sto­ru. Není důle­ži­tý jejich tvar ani veli­kost, ale zís­ká­va­jí pozor­nost díky komu­ni­kač­ním cha­padlům a vytvá­ře­ním sym­bo­lů v pro­sto­ru.

prichoz02

Proti nechut­ným mon­st­rům z fil­mů Vetřelec nebo růz­ným dru­hům mutan­tů z jiných sci-fi fil­mů je tvar mimo­zemš­ťa­nů lehce roz­ptý­le­ný a bez agre­siv­ních zna­ků.  Je to šikov­né nasmě­ro­vá­ní k pro­ce­su doro­zu­mí­vá­ní a nava­zo­vá­ní vzta­hu mezi lid­mi a mimo­zemš­ťa­ny. Kromě vyře­še­ní zásad­ních otá­zek zís­ká­vá Louise ješ­tě schop­nost pra­co­vat s časem a její mysl vidí do budouc­nos­ti. Tato osob­ní rovi­na pří­bě­hu je sice emoč­ně vypja­tá, ale půso­bí tro­chu zma­teč­ně. Osobně bych tyto čás­ti vyne­cha­la a roz­vi­nu­la více základ­ní pří­běh až do opti­mis­tic­ké­ho závě­ru.

Film je zají­ma­vý jed­nak svým námě­tem, ale také jed­no­du­chým a sou­čas­ně půso­bi­vým způ­so­bem zpra­co­vá­ní. Je pří­jem­né, že pří­běh není veden tvr­dě kon­fron­tač­ně a důraz na roz­ví­je­ní schop­nos­ti poro­zu­mě­ní mi v sou­čas­né době při­pa­dá doce­la aktu­ál­ní.

  • Příchozí - O TVŮRCÍCH11. listopadu 2016 Příchozí - O TVŮRCÍCH             DENIS VILLENEUVE (režie) je uznávaný francouzsko-kanadský režisér, který na sebe celosvětovou veřejnost upozornil nominací na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film, jež […] Posted in Speciály
  • Příchozí - OBSAH/O FILMU11. listopadu 2016 Příchozí - OBSAH/O FILMU             OBSAH              Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém […] Posted in Speciály
  • Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?30. března 2021 Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho? Kdyby se dělala anketa, jejímž cílem by bylo poodhalit jméno osoby, která nejvíce nenávidí Spojené státy americké, zřejmě bychom se dočkali nečekaného výsledku. Nevyhrál by ji totiž Usama […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dune - Recenze - 90 %19. října 2021 Dune - Recenze - 90 % Po dvaceti letech se pořádně vracíme na Dunu. Tedy přesněji řečeno planetu Arrakis. A ještě je nutno dodat, že pro většinu diváků to bude víc než návrat spíše začátek cesty. První filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol26. září 2021 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana.5. června 2021 Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana. Kdysi dávno narazil do afrického kontinentu meteorit z Vibránia a ten dokázal malou zaostalou  zemi dostat do moderní doby. Má technologický náskok před známým světem, ale šikovně jej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem.15. května 2021 Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem. Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Neuvěřitelný Hulk11. května 2021 Neuvěřitelný Hulk První filmové zpracování dopadlo velmi rozpačitě. Mnoha lidem po shlédnutí původního filmu zůstala v ústech hořká pachuť, kterou nespláchla ani pořádná dávka MARTINI. A to se samozřejmě […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,36209 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51782 KB. | 23.10.2021 - 06:59:56