Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %

Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %

Prichoz03
Prichoz03

Lidé jsou zvlášt­ní tvo­ro­vé. Dokážou se vyja­d­řo­vat v mno­ha jazy­cích, a přes­to jim může chy­bět poro­zu­mě­ní. Bylo by mož­né se s mimo­zemš­ťa­ny domlu­vit? Jsou komu­ni­kač­ní doved­nos­ti pře­nos­né a sro­zu­mi­tel­né pro tvo­ry s jiný­mi doved­nost­mi? Podobné otáz­ky si kla­dou i hrdi­no­vé poví­dek Příběh tvé­ho živo­ta od ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Tedeho Chianga. Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu je lin­gvist­ka Louisa Banksová, kte­rá žije v dneš­ním svě­tě a její pří­běh se mohl ode­hrát o něko­lik let poz­dě­ji. Když se jed­no­ho dne na dva­nác­ti mís­tech naší Země obje­ví obrov­ská vesmír­ná loď, stát­ní­ci i oby­čej­ní lidé sto­jí před otáz­kou, jak se zacho­vat. Chystáte se napad­nout mimo­zem­skou civi­li­za­ci? Strach z nezná­mých objek­tů se šíří a pani­ka ros­te. Počáteční oba­vy však postup­ně vystří­dá zvě­da­vost a pochyb­nos­ti. Vesmírné lodě v sobě skrý­va­jí tajem­ství. Pokud se lidé chtě­jí něco dozvě­dět a navá­zat kon­takt, pak mís­to vojen­ské síly musí pomo­ci věd­ci. Mezi ně pat­ří i Louisa, kte­rá učí na vyso­ké ško­le a má zku­še­nos­ti s pře­klá­dá­ním nezná­mých tex­tů. Jejích slu­žeb již vyu­ži­la CIA a je zařa­ze­na do vyjed­ná­va­cí­ho týmu. Společně s fyzi­kem Ianem Donnelym navští­ví vesmír­nou loď a navá­ží dia­log s mimo­zemš­ťa­ny. Je zají­ma­vé sle­do­vat, jak se po malých krůč­cích dostá­va­jí k základ­ním funk­cím a dozví­da­jí se o jejich význa­mu. Navázání kon­tak­tu s mimo­zemš­ťa­ny však není jedi­ným výsled­kem zvlášt­ní mise.

Eric Heisser zpra­co­val námět sci-fi pří­bě­hu do fil­mo­vé­ho scé­ná­ře a francouzsko-kanadský reži­sér Denis Villeneuve nato­čil film, kte­rý bez akč­ních scén a dras­tic­kých zábě­rů zob­ra­zu­je postup­né řeše­ní zvlášt­ní­ho setká­ní s mimo­zem­skou civi­li­za­cí. Vystačil si s mini­mem her­ců, pou­žil digi­tál­ní efek­ty a pone­chal pří­bě­hu poma­lé tem­po, kte­ré umož­ňu­je jed­not­li­vým scé­nám ubí­hat a dává pro­stor k domýš­le­ní.

Do hlav­ní role lin­gvist­ky obsa­dil reži­sér hereč­ku Amy Adamsovou, kte­rá neo­sl­ní krá­sou ani ener­gií. Tím, že na sebe nestr­há­vá pozor­nost a hra­je bez úder­nos­ti, půso­bí posta­va Louisy civil­ně a věro­hod­ně. Do role odbor­ní­ka na fyzi­kál­ní jevy obsa­dil reži­sér sym­pa­tic­ké­ho her­ce Jeremyho Rennera, kte­rý půso­bí stej­ně neo­ká­za­le a civil­ně jako jeho herec­ký kole­ga. Role agen­tů CIA jsou v pří­bě­hu důle­ži­té, ale opro­ti hlav­ní dvo­ji­ci věd­ců zao­stá­va­jí. Veškerá pozor­nost je smě­řo­vá­na ke scé­nám, v nichž dojde k setká­ní s mimo­zemš­ťa­ny. Ti se obje­vu­jí mize­jí­cí v mlž­ném pro­sto­ru vesmír­né lodi, kde budou respek­to­vat své nepřed­ví­da­tel­né cho­vá­ní a stro­host pro­stře­dí. Napětí jed­not­li­vých scén vyvo­lá­va­jí i detail­ní kame­ro­vé zábě­ry na změ­nu cho­vá­ní postav nebo v pro­sto­ru. Jejich tvar a veli­kost nejsou důle­ži­té, ale pozor­nost si zís­ká­va­jí díky komu­ni­kač­ním cha­padlům a vytvá­ře­ní sym­bo­lů v pro­sto­ru.

Oproti nechut­nos­ti mon­ster z fil­mů Vetřelec nebo růz­ných typů mutan­tů z jiných sci-fi fil­mů je tvar mimo­zemš­ťa­nů mír­ně roz­tě­ka­ný a bez agre­siv­ních zna­ků. Je to chyt­rý směr k pro­ce­su komu­ni­ka­ce a navá­zá­ní vzta­hu mezi lid­mi a mimo­zemš­ťa­ny. Kromě řeše­ní zásad­ních otá­zek zís­ká­vá Louise také schop­nost pra­co­vat s časem a její mysl vidí budouc­nost. Tato osob­ní rovi­na pří­bě­hu je emoč­ně vypja­tá, ale půso­bí tro­chu zma­te­ně. Osobně bych tyto čás­ti vyne­chal a roz­ví­jel zásad­něj­ší pří­běh až do opti­mis­tic­ké­ho závě­ru.

Film je zají­ma­vý nejen svým téma­tem, ale i jed­no­du­chým a záro­veň půso­bi­vým způ­so­bem zpra­co­vá­ní. Je fajn, že pří­běh není tvr­dě kon­fron­tač­ní a důraz na roz­ví­je­ní poro­zu­mě­ní mi při­jde v sou­čas­né době dost aktu­ál­ní.

Foto © Paramount Pictures

Translated with www.DeepL.com/Translator (free ver­si­on)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Příchozí - O TVŮRCÍCH11. listopadu 2016 Příchozí - O TVŮRCÍCH             DENIS VILLENEUVE (režie) je uznávaný francouzsko-kanadský režisér, který na sebe celosvětovou veřejnost upozornil nominací na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film, jež […] Posted in Speciály
  • Příchozí - OBSAH/O FILMU11. listopadu 2016 Příchozí - OBSAH/O FILMU             OBSAH              Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém […] Posted in Speciály
  • Den poté22. dubna 2022 Den poté Den poté je novým katastrofickým filmem, ve kterém vlivem globálního oteplování a tání ledovců dojde k narušení atlantického proudění a paradoxně na celé severní polokouli k prudkému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?30. března 2021 Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho? Kdyby se dělala anketa, jejímž cílem by bylo poodhalit jméno osoby, která nejvíce nenávidí Spojené státy americké, zřejmě bychom se dočkali nečekaného výsledku. Nevyhrál by ji totiž Usama […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16776 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56749 KB. | 03.07.2022 - 13:40:13