Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Příběhy z jižních Čech LIPENSKO

Příběhy z jižních Čech LIPENSKO

19884494 10209009755113179 1870724509993458680 n
19884494 10209009755113179 1870724509993458680 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečně prv­ní pořád­ný prů­vod­ce pro malé ces­to­va­te­le - dob­ro­dru­hy, kte­ří se chys­ta­jí navští­vit kou­zel­ný kraj jmé­nem Lipensko. Právě pro ně jsou urče­ny „Příběhy z již­ních Čech: LIPENSKO“ s podti­tu­lem „Povídání losí babič­ky“ od geni­ál­ní­ho vypra­vě­če Pavla Pechouška. Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing a.s., pod znač­kou Bambook.

Losí sou­ro­zen­ci Poli a Aldo žijí spo­lu s mamin­kou a tatín­kem u nej­vět­ší nádr­že u nás – Lipna, v neda­le­kém lese plném borůvek, kte­ré děti tolik milu­jí. Bohužel kra­jem od Přední Výtoně postu­pu­jí zlí skře­ti s koz­lí podo­bou a jsou to prá­vě oni, co všech­ny slad­ké borův­ky v celém kra­ji vyzo­ba­li, a díky nímž vše živé, ať už stro­my nebo borův­ky umí­ra­jí. Kam tihle skře­ti šláp­nou, tam i trá­va růst pře­stá­vá, po jejich řádě­ní zůstá­vá jen holá pláň.

Vůdcem losí­ho stá­da je tatí­nek. Sám na svých bed­rech nese vel­kou zod­po­věd­nost nejen za svo­ji rodi­nu – Poli a Alda, ale i za všech­ny čle­ny stá­da. Dochází obži­va, a pro­to se tatí­nek spo­lu s ostat­ní­mi sam­ci vydá­vá hle­dat nový les, novou obži­vu, a hlav­ně nový losí domov. Ostatní čle­no­vé stá­da, včet­ně Poli a Alda, zůstá­va­jí doma.

Je to už něko­lik dní, co jsou losí sam­ci i s tatín­kem pryč, a pro­to nemů­že­me mít losím dětem Poli a Aldovi za zlé, že se jim po tatín­ko­vi zača­lo moc stýs­kat. Večer, když mamin­ka pře­čet­la pohád­ku z kníž­ky „Příběhy losí babič­ky“ se roz­hod­ly, že půjdou své­ho tatín­ka hle­dat. Jenže než coko­liv moh­ly pod­nik­nout a vydat se na ces­tu, tak usnu­ly. Usnuly tvr­dě a ve svých snech se spo­leč­ně ruku v ruce vyda­ly na dlou­hou a nároč­nou ces­tu.

Losí sou­ro­zen­ci jsou sice malí, ale vel­mi sta­teč­ní hrdi­no­vé, kte­ří se před ničím a nikým jen tak neza­sta­ví. Na ces­tě pozná­va­jí jed­not­li­vé památ­ky a zapo­me­nu­tá mís­ta, kte­rá zce­la urči­tě sto­jí za při­po­me­nu­tí a shléd­nu­tí. Malý čte­nář si urči­tě při­jde na své, neboť na toul­kách kra­jem na malé losí hrdi­ny číha­jí nej­růz­něj­ší stra­ši­dla, pří­šer­ky a pra­po­div­ní lidé, a o nej­růz­něj­ší nebez­pe­čen­ství tu není nou­ze.

Pojďte, poho­dl­ně se usaď­te a nech­te si vyprá­vět pří­běhy a dob­ro­druž­ství těch­to malých losích hrdi­nů, to, jak se potka­li s Morovou bábou z Černé v Pošumaví, o zlém a pro­tiv­ném les­ní­ko­vi, o paše­rá­ko­vi, o Zmetkovi a o spous­tě dal­ších podiv­ných posta­vi­ček.

Děti budou tím­to prů­vod­cem psa­ným pří­mo pro ně nad­še­ní a sami se rádi vyda­jí po sto­pách Poli a Alda kou­zel­ným kra­jem Lipenska, jen aby si při­po­mně­ly všech­ny jejich neza­po­me­nu­tel­ná dob­ro­druž­ství, a tolik pou­ta­vé pří­běhy, mož­ná i s kapič­kou nadě­je, že obje­ví něja­ké to zblou­di­lé stra­ši­dlo.

Všechny pří­běhy jsou vel­mi pou­ta­vé a malé­ho čte­ná­ře snad­no vtáh­nou do děje. Navíc rodi­če malých, nepo­sed­ných dětí, co u čte­ní dlou­ho nevy­dr­ží, uví­ta­jí, že všech­ny pří­běhy jsou vel­mi krát­ké, psa­né maxi­mál­ně na tři strán­ky.

Předností kni­hy je, že hra­vým způ­so­bem spo­ju­je navště­vo­va­ná a vyhle­dá­va­ná turis­tic­ká mís­ta s pověst­mi a báchor­ka­mi toho­to kra­je. Děti se tak nená­sil­nou a hra­vou for­mou dozví spous­tu důle­ži­tých věcí, kte­ré by se mož­ná nazpa­měť uči­ly ve ško­le. Ne-jedna dět­ská duše po pře­čte­ní této kníž­ky zatou­ží všech­na tyto mís­ta osob­ně poznat.

Na této ces­tě za vlast­ním dob­ro­druž­stvím jim bude milým spo­leč­ní­kem dět­ská mapa, jež je sou­čás­tí vnitř­ních desek této kni­hy. Malý čte­nář, jak při čte­ní, tak i na své samot­né ces­tě, může prs­tem po papí­ře sle­do­vat tra­su, po kte­ré se losí sou­ro­zen­ci vyda­li a kam všu­de jejich malá kopýt­ka šláp­la

U našich dětí tato kni­ha skli­di­la vel­ký úspěch, jen tak troš­ku lito­va­ly, že mapa není samo­stat­ně při­lo­že­ná do kni­hy, aby si jí tak moh­ly s sebou zaba­lit do baťůž­ku a žmou­lat hez­ky v ruce na své ces­tě za pozná­ním. Navíc krás­né a milé obráz­ky od Zdeňky Študlarové upou­ta­ly jejich pozor­nost a pono­ři­ly je do svě­ta dět­ské fan­ta­zie. Knihu vře­le dopo­ru­ču­je­me.

Příběhy z již­ních Čech

LIPENSKO

Povídání losí babič­ky

Napsal: Pavel Pechoušek

Ilustrace: Zdeňka Študlarová

Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Bambook v roce 2017


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40061 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58264 KB. | 15.08.2022 - 09:11:15