Kritiky.cz > Recenze knih > Příběhy z jižních Čech LIPENSKO

Příběhy z jižních Čech LIPENSKO

19884494 10209009755113179 1870724509993458680 n

Konečně prv­ní pořád­ný prů­vod­ce pro malé ces­to­va­te­le - dob­ro­dru­hy, kte­ří se chys­ta­jí navští­vit kou­zel­ný kraj jmé­nem Lipensko. Právě pro ně jsou urče­ny „Příběhy z již­ních Čech: LIPENSKO“ s podti­tu­lem „Povídání losí babič­ky“ od geni­ál­ní­ho vypra­vě­če Pavla Pechouška. Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing a.s., pod znač­kou Bambook.

Losí sou­ro­zen­ci Poli a Aldo žijí spo­lu s mamin­kou a tatín­kem u nej­vět­ší nádr­že u nás – Lipna, v neda­le­kém lese plném borůvek, kte­ré děti tolik milu­jí. Bohužel kra­jem od Přední Výtoně postu­pu­jí zlí skře­ti s koz­lí podo­bou a jsou to prá­vě oni, co všech­ny slad­ké borův­ky v celém kra­ji vyzo­ba­li, a díky nímž vše živé, ať už stro­my nebo borův­ky umí­ra­jí. Kam tihle skře­ti šláp­nou, tam i trá­va růst pře­stá­vá, po jejich řádě­ní zůstá­vá jen holá pláň.

Vůdcem losí­ho stá­da je tatí­nek. Sám na svých bed­rech nese vel­kou zod­po­věd­nost nejen za svo­ji rodi­nu – Poli a Alda, ale i za všech­ny čle­ny stá­da. Dochází obži­va, a pro­to se tatí­nek spo­lu s ostat­ní­mi sam­ci vydá­vá hle­dat nový les, novou obži­vu, a hlav­ně nový losí domov. Ostatní čle­no­vé stá­da, včet­ně Poli a Alda, zůstá­va­jí doma.

Je to už něko­lik dní, co jsou losí sam­ci i s tatín­kem pryč, a pro­to nemů­že­me mít losím dětem Poli a Aldovi za zlé, že se jim po tatín­ko­vi zača­lo moc stýs­kat. Večer, když mamin­ka pře­čet­la pohád­ku z kníž­ky „Příběhy losí babič­ky“ se roz­hod­ly, že půjdou své­ho tatín­ka hle­dat. Jenže než coko­liv moh­ly pod­nik­nout a vydat se na ces­tu, tak usnu­ly. Usnuly tvr­dě a ve svých snech se spo­leč­ně ruku v ruce vyda­ly na dlou­hou a nároč­nou ces­tu.

Losí sou­ro­zen­ci jsou sice malí, ale vel­mi sta­teč­ní hrdi­no­vé, kte­ří se před ničím a nikým jen tak neza­sta­ví. Na ces­tě pozná­va­jí jed­not­li­vé památ­ky a zapo­me­nu­tá mís­ta, kte­rá zce­la urči­tě sto­jí za při­po­me­nu­tí a shléd­nu­tí. Malý čte­nář si urči­tě při­jde na své, neboť na toul­kách kra­jem na malé losí hrdi­ny číha­jí nej­růz­něj­ší stra­ši­dla, pří­šer­ky a pra­po­div­ní lidé, a o nej­růz­něj­ší nebez­pe­čen­ství tu není nou­ze.

Pojďte, poho­dl­ně se usaď­te a nech­te si vyprá­vět pří­běhy a dob­ro­druž­ství těch­to malých losích hrdi­nů, to, jak se potka­li s Morovou bábou z Černé v Pošumaví, o zlém a pro­tiv­ném les­ní­ko­vi, o paše­rá­ko­vi, o Zmetkovi a o spous­tě dal­ších podiv­ných posta­vi­ček.

Děti budou tím­to prů­vod­cem psa­ným pří­mo pro ně nad­še­ní a sami se rádi vyda­jí po sto­pách Poli a Alda kou­zel­ným kra­jem Lipenska, jen aby si při­po­mně­ly všech­ny jejich neza­po­me­nu­tel­ná dob­ro­druž­ství, a tolik pou­ta­vé pří­běhy, mož­ná i s kapič­kou nadě­je, že obje­ví něja­ké to zblou­di­lé stra­ši­dlo.

Všechny pří­běhy jsou vel­mi pou­ta­vé a malé­ho čte­ná­ře snad­no vtáh­nou do děje. Navíc rodi­če malých, nepo­sed­ných dětí, co u čte­ní dlou­ho nevy­dr­ží, uví­ta­jí, že všech­ny pří­běhy jsou vel­mi krát­ké, psa­né maxi­mál­ně na tři strán­ky.

Předností kni­hy je, že hra­vým způ­so­bem spo­ju­je navště­vo­va­ná a vyhle­dá­va­ná turis­tic­ká mís­ta s pověst­mi a báchor­ka­mi toho­to kra­je. Děti se tak nená­sil­nou a hra­vou for­mou dozví spous­tu důle­ži­tých věcí, kte­ré by se mož­ná nazpa­měť uči­ly ve ško­le. Ne-jedna dět­ská duše po pře­čte­ní této kníž­ky zatou­ží všech­na tyto mís­ta osob­ně poznat.

Na této ces­tě za vlast­ním dob­ro­druž­stvím jim bude milým spo­leč­ní­kem dět­ská mapa, jež je sou­čás­tí vnitř­ních desek této kni­hy. Malý čte­nář, jak při čte­ní, tak i na své samot­né ces­tě, může prs­tem po papí­ře sle­do­vat tra­su, po kte­ré se losí sou­ro­zen­ci vyda­li a kam všu­de jejich malá kopýt­ka šláp­la

U našich dětí tato kni­ha skli­di­la vel­ký úspěch, jen tak troš­ku lito­va­ly, že mapa není samo­stat­ně při­lo­že­ná do kni­hy, aby si jí tak moh­ly s sebou zaba­lit do baťůž­ku a žmou­lat hez­ky v ruce na své ces­tě za pozná­ním. Navíc krás­né a milé obráz­ky od Zdeňky Študlarové upou­ta­ly jejich pozor­nost a pono­ři­ly je do svě­ta dět­ské fan­ta­zie. Knihu vře­le dopo­ru­ču­je­me.

Příběhy z již­ních Čech

LIPENSKO

Povídání losí babič­ky

Napsal: Pavel Pechoušek

Ilustrace: Zdeňka Študlarová

Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Bambook v roce 2017


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové22. srpna 2017 PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové PES! Zrovna v naší rodině bylo toto téma za poslední rok skoro na denním pořádku. Máme dvě malé holčičky, které si již dlouho přály mít doma psa. Není tedy divu, že neušel naší pozornosti […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky19. srpna 2017 Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky Kdo se chce předvést jako profík a mistr přes Fidget Spinner, a ukázat tak velkolepé triky a kousky, neměl by si nechat uniknout publikaci s názvem „Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky“ […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]