Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Příběhy z jižních Čech - Lipensko (Povídání losí babičky)

Příběhy z jižních Čech - Lipensko (Povídání losí babičky)

Pribehy

Tato dět­ská kníž­ka má cel­kem 64 strá­nek roz­dě­le­ných do 18 men­ších pří­bě­hů. Hlavními akté­ry budou losí sou­ro­zen­ci Poli a Aldo. Poli a Aldo se vyda­jí hle­dat své­ho tatín­ka a mezi­tím se setká­va­jí s růz­ný­mi stra­ši­dly a jiný­mi pohád­ko­vý­mi posta­va­mi z oko­lí Lipenských lesů. Na své ces­tě vyře­ší nespo­čet záhad a pozna­jí mno­ho přá­tel, než se set­ka­jí se svým tatín­kem, aby s ním moh­li vyra­zit na sběr borůvek. Také se Poli a Aldo dozví, jak jsou losí­ci vzác­ní.

Písmo je v kníž­ce střed­ní, a tak men­ším dětem bude­te muset před­čí­tat. Předčítání neva­dí, jeli­kož je pří­běh roz­lo­žen do jed­not­li­vých mini pří­bě­hů, kte­ré jsou cca na 2-3 stra­ny, tak­že před spán­kem jsou tyto povíd­ky ako­rát. Na před­ní dvou­stra­ně je nama­lo­va­ná mapa, kam  všu­de se Poli a Aldo vyda­li za svým dob­ro­druž­stvím. Seznámí nás s vod­ní nádr­ží Lipno, dále se vyda­jí na Vítkův hrá­dek za zakle­tým kně­zem, kte­rý nebu­de zda­le­ka jedi­ným, se kte­rým se set­ka­jí. Navštíví i hřbi­tov, kde jsou mrt­ví Tomášové. V kníž­ce nás čeká oprav­du vel­ké dob­ro­druž­ství těch­to dvou sou­ro­zen­ců. Kniha oprav­du veli­ce dob­ře při­bli­žu­je krá­sy a pří­běhy na Lipensku, kte­ré se sku­teč­ně spo­ju­jí s poví­dač­ka­mi v této oblas­ti. Autor si dal oprav­du zále­žet, aby jed­not­li­vé pří­běhy neby­ly dlou­hé až pří­liš na dět­skou hla­vič­ku, což se oce­ňu­je. Knížka jen tak neo­mr­zí, pro­to­že až se bude­te chtít vydat někam na výlet, bude kníž­ka dětem před­lo­hou.

Knížka obsa­hu­je hez­ké obráz­ky, ale na můj vkus tro­chu málo, moh­lo jich být více, aby kníž­ka děti více zau­ja­la a více je pří­běh nadchnul. Hned po ote­vře­ní nalez­ne­me v kni­ze hez­ky pohád­ko­vě nama­lo­va­nou mapu o tom, co všech­no naši malí losí hrdi­no­vé zaži­jí, ta se opa­ku­je i vza­du, což mi při­jde zby­teč­né, moh­la tam být jiná, pou­ta­věj­ší kres­ba. Vazba půso­bí pev­ně, tak snad něko­lik pře­čte­ní zvlád­ne. Celkově kníž­ka odpo­ví­dá své ceně a malé čte­ná­ře urči­tě zaujme nejen pří­bě­ho­vě, ale i tím, že se jed­ná o prav­di­vé pří­běhy z již­ních Čech, kon­krét­ně z Lipenska. Takto podob­ně zábav­ně nauč­ných kní­žek o naší kra­ji­ně vyda­ných pro děti, by moh­lo být více.


  • Datum vydá­ní: 29. 05. 2017
  • Katalogové čís­lo: 80055
  • ISBN: 978-80-271-0440-6
  • Formát / stran: 155×230, 64 stran

Knihu si může­te zakou­pit na Grada.cz


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89451 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53284 KB. | 21.09.2021 - 16:21:09