Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Ženský nejsou naši nepřá­te­lé.

Jsou to přá­te­lé, ale hra­jí tvr­dou hru!“

Trojnásobný drži­tel Českého lva Ivan Trojan v nové kome­dii kul­tov­ní­ho sce­náris­ty a reži­sé­ra Petra Zelenky ( Samotáři, Knoflíkáři, Rok ďáb­la ).

Petr ( Ivan Trojan ) je mla­dý muž, kte­rý už by měl mít život pev­ně pod kon­t­ro­lou. Stále se však, a ne vždy vlast­ní vinou, oci­tá ve víru  absurd­ních situ­a­cí, kte­ré vytr­va­le hatí jeho milost­ný život i původ­ně slib­nou kari­é­ru letec­ké­ho dis­pe­če­ra. Z navi­gač­ní věže spa­dl až za volant vyso­kozdviž­né­ho vozí­ku v letišt­ním pře­kla­diš­ti a vztah s milo­va­nou Janou nahra­di­la poni­žu­jí­cí pozi­ce voye­ra za úpla­tu šmí­ru­jí­cí­ho sou­se­dy, kte­ří na „to“ potře­bu­jí divá­ky.

Ani Petrovi rodi­če nejsou úpl­ně stan­dard­ní. Matka je posed­lá dob­ro­čin­nos­tí a balí­ky s obno­še­ným šat­stvem bom­bar­du­je obě­ti vál­ky i živel­ných kata­strof na celém svě­tě. Otec, kte­rý kdy­si zvuč­ným hla­sem namlou­val komen­tá­ře k soci­a­lis­tic­kým týde­ní­kům, se s dojem­nou bez­rad­nos­tí potá­cí v nových svo­bod­ných časech. Jeden náhod­ný tele­fo­nát a tro­cha čer­né magie neza­dr­ži­tel­ně roz­jíž­dě­jí kolo­toč komic­kých situ­a­cí plných absur­di­ty kaž­do­den­ní­ho „oby­čej­né­ho šílen­ství“.

 

Na zákla­dě vlast­ní úspěš­né hry nato­čil sce­náris­ta a reži­sér Petr Zelenka kome­di­ál­ní love sto­ry o růz­ných podo­bách lás­ky. Autor Knoflíkářů, Roku ďáb­la či scé­ná­ře Samotářů nabí­zí dal­ší pří­běh pro­sy­ce­ný jeho typic­kým smys­lem pro humor.

Film vzni­kl v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci České repub­li­ky, Slovenska a Německa za pod­po­ry Státního fon­du na pod­po­ru a roz­voj kine­ma­to­gra­fie. Film vyro­bi­la spo­leč­nost Negativ, kte­rá pro­du­ko­va­la už před­cho­zí Zelenkův film Rok ďáb­la . Na pro­jek­tu se také podí­le­la TV Nova.

Natáčení fil­mu pro­bí­ha­lo v Praze a oko­lí od červ­na do srp­na 2004, cel­kem 49 dní. Bylo nato­če­no 2037 zábě­rů, 30 hodin mate­ri­á­lu, na kte­rý se spo­tře­bo­va­lo 35 km fil­mo­vé­ho pásu. Největší kom­pars­ní scé­na ve fil­mu se toči­la na Evropské tří­dě – vítá­ní Fidela Castra – a ve fil­mu je kom­bi­no­vá­na s dobo­vý­mi doku­men­ty. Nejdéle se natá­če­lo v pře­prav­ních ter­mi­ná­lech a na letiš­ti v Praze Ruzyni. Ivan Trojan před natá­če­ním absol­vo­val kurz na říze­ní vyso­kozdviž­né­ho vozí­ku. Pro Miroslava Krobota byla tato role fil­mo­vým debu­tem. Mimo to si také ve fil­mu sko­čil padá­kem a při­tom musel i tele­fo­no­vat. Petra Lustigová pod­stou­pi­la kvů­li roli ve fil­mu kos­me­tic­kou ope­ra­ci. Vedle Miroslava Krobota, obsa­dil Petr Zelenka do role Aleše dal­ší­ho diva­del­ní­ho reži­sé­ra Jiřího Bábka. Nina Divíšková byla při natá­če­ní jed­né scé­ny nuce­na běhat po Václavském náměs­tí v pán­ském spod­ním prádle.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65643 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58093 KB. | 13.08.2022 - 14:51:43