Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Příběhy hudebních nástrojů - objevte hudební nástroje z celého světa

Příběhy hudebních nástrojů - objevte hudební nástroje z celého světa

saxophone 546303 1280
saxophone 546303 1280
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete se dozvě­dět, jak se ladí var­ha­ny, odkud pochá­zí Panova flét­na, co je to chrot­ta, jaké sklad­by hrál Antonio Vivaldi? Víte, že bub­ny zva­né kot­le sto­jí na třech nož­kách? A že v pra­vě­ku už naši před­ci hrá­li na trum­pe­tu? V této báječ­né kni­ze se dozví­te oprav­du mno­ho a bude­te pře­kva­pe­ni, jaké tajem­ství skrý­va­jí hudeb­ní nástro­je. Obrázky dopl­ňu­jí bub­li­ny, v nichž jsou krát­ké tex­ty. 

Cvrček Dalibor a jeho věr­ný druh sla­vík Kája se vyda­li do svě­ta a chtě­jí poznat všech­ny hudeb­ní nástro­je. Cvrček Dalibor se totiž chce stát muzi­kan­tem. Hned na úvod se dozví­te, co je to hudeb­ní sluch, oba muzi­kan­ti se vám před­sta­ví , dále, co je to hudeb­ní nástroj a zna­me­ná slo­vo hud­ba. Také vás v kni­ze čeká 16 kapi­tol, ve kte­rých autor­ka postup­ně před­sta­ví růz­né dru­hy hudeb­ních nástro­jů tj. strun­né úder­né, strun­né drn­ka­cí, více­hla­sé, smyč­co­vé, etnic­ké a lido­vé nástro­je, bicí, či žes­ťo­vé. Také vám vysvět­lí, co je to sym­fo­nic­ký orchestr, vojen­ská nebo roko­vá kape­la. Taktéž se dozví­te, co je to vlast­ně elek­tro­nic­ká hud­ba. Každá kapi­to­la je roz­pra­co­va­ná do nejmen­ších detai­lů. Dozvíte se zde základ­ní infor­ma­ce o daném hudeb­ním nástro­ji, také mno­ho zají­ma­vos­tí, kte­ré jste mož­ná ani nevě­dě­li. Texty dopl­ňu­jí krás­né ilu­stra­ce Jakuba Cenkla, ale také růz­né dopl­ňu­jí­cí odstav­ce infor­ma­cí z his­to­rie i význam­né hudeb­ní skla­da­te­le, kte­ří na daný hudeb­ní nástroj vyni­ka­li.

pribehy hudebnich nastroju
pri­be­hy hudeb­nich nastro­ju

Vydejte se spo­leč­ně s Dájou a Kájou na puto­vá­ní za nád­her­ný­mi melo­di­e­mi a těmi nej­krás­něj­ší­mi hudeb­ní­mi nástro­ji. Bude to oprav­du parád­ní jíz­da. Procestujete s nimi celý svět. Podíváte se do Itálie, Ruska, Skotska, Indie, Maďarska, Číny, Japonska, Kanady, do sta­ro­vě­ké­ho Egypta, či Rakouska - Uherska, dále také do Nizozemí, ale klid­ně i do Afriky. Cvrček Dalibor a sla­vík Kája sice pro­ces­to­va­li celý svět, ale nako­nec si uvě­do­mi­li, že všu­de dob­ře, ale doma je nej­lé­pe a čeho je moc, toho je pří­liš. Řiďte se tak­též tím­to rče­ním, jeli­kož hra na hudeb­ní nástroj je nároč­ná, je tře­ba pil­ně a pra­vi­del­ně cvi­čit. V jed­no­du­chos­ti je pros­tě krá­sa.

Příběhy Hudebních nástro­jů je napros­to báječ­ná kni­ha, kte­rá se mně moc líbi­la. Zaujala mě svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním, jeli­kož jsem hle­da­la zají­ma­vou kni­hu o hudeb­ních nástro­jích. Do této jsem se na prv­ní pohled zami­lo­va­la. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná s mno­ha zají­ma­vost­mi, humor­ná, hez­ky zpra­co­va­ná. Ilustrace Jakuba Cenkla vás budou bavit. Množství infor­ma­cí  o hudeb­ních nástro­jích je oprav­du vel­ké a bude­te pře­kva­pe­ni, kolik se toho na 68 stran vešlo.

Knihu dopo­ru­čím všem rodi­čům, pra­ro­di­čům, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vou pub­li­ka­ci pro svo­je děti, či vnou­ča­ta. Knihu tak­též oce­ní uči­tel­ky hudeb­ní výcho­vy, ale i uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí dětem při­blí­žit tuto pro­ble­ma­ti­ku. Blížící se maso­pust­ní obdo­bí se tomu pří­mo vybí­zí.

Ukázka z kni­hy:

Nejstarší dvě funkč­ní trum­pe­ty pochá­ze­jí z obdo­bí 1260 př.n.l. Měděnou i stří­br­nou vojen­skou pol­ni­ci, kte­ré vlast­nil samot­ný fara­on Tutanchamon, obje­vi­li arche­o­lo­go­vé roku 1922 v jeho hrob­ce. A poně­vadž se říká, že tato hrob­ka je pro­kle­tá, vzta­hu­je se pově­ra i na trub­ky. V den, kdy se na stří­br­nou pol­ni­ci poku­si­li věd­ci vylou­dit zvuk, vypa­dl po celém Egyptě elek­tric­ký proud. Údajně. Tak co, je to náho­da, a nebo ne?

Díky hudeb­ní­mu slu­chu doká­že­te roz­li­šit, zda urči­tý tón je vyš­ší nebo niž­ší, slab­ší či sil­něj­ší. pro zpí­vá­ní a hra­ní na nástro­je je hudeb­ní sluch vel­kým požeh­ná­ním.

Hudebním nástro­jem je ve své pod­sta­tě všech­no, co vydá­vá zvuk.

Několik slov o autor­ce:

Štěpánka Sekaninová vyrost­la a své dět­ství strá­vi­la v kolín­ských rovi­nách Polabské níži­ny. Ze srd­ce Čech ji osud zavál do srd­ce Moravy. Na FF MU vystu­do­va­la Český jazyk a his­to­rii. Ještě během stu­dií zača­la pra­co­vat v ČT Brno, kde jako redak­tor­ka zpra­vo­daj­ství pro­ces­to­va­la a pozna­la kaž­dý kout Jihomoravského regi­o­nu. Ze zpra­vo­daj­ství postup­ně pře­šla na dra­ma­tur­gii zábav­ných a dět­ských pořa­dů brněn­ské­ho stu­dia. Vzhledem k tomu, že Štěpánka milu­je kni­hy a celý svůj život tou­ží psát, neza­vá­ha­la ani minu­tu, když se jí na její dal­ší život­ní ces­tě naskyt­la pří­le­ži­tost pra­co­vat jako redak­tor­ka v Albatros Media. A tak píše, je obklo­pe­na nád­her­ný­mi kni­ha­mi a plní si svůj dět­ský sen.

  • Autor: Štěpánka Sekaninová
  • Ilustrace: Jakub Cenkl
  • Žánr: kni­ha pro děti, dět­ská nauč­ná lite­ra­tu­ra
  • Vydáno: 2020, Vydalo nakla­da­tel­ství B4U Publishing v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatrosmedia a.s.
  • Počet stran: 68
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-00-05738-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96900 s | počet dotazů: 248 | paměť: 67397 KB. | 03.12.2022 - 21:03:23