Kritiky.cz > Recenze knih > Příběhy budov – od pyramid po současnost

Příběhy budov – od pyramid po současnost

003 1

Zajímají se naše děti o archi­tek­tu­ru a his­to­rii? V této půvab­né kníž­ce nalez­nou obo­jí.

Prostřednictvím pou­ta­vé­ho vyprá­vě­ní se sezná­mí s postu­py stav­by růz­ných typů budov, od dře­vě­né­ho sru­bu, kamen­né­ho domu, doš­ko­vé či bři­d­li­co­vé stře­chy, esky­mác­ké­ho iglú, seve­ro­a­me­ric­ké­ho týpí i bedu­ín­ské­ho sta­nu, až po mra­kodra­py.

Už při prv­ním ote­vře­ní pub­li­ka­ce je zaujmou půso­bi­vé a detail­ně pro­pra­co­va­né ilu­stra­ce Stephena Biestyho, s podrob­ným popi­sem čás­tí kaž­dé z význam­ných sta­veb, včet­ně prů­ře­zu.

Kdo vyna­le­zl beton? Stavěli v Římě byto­vé domy pro desít­ky rodin? Bylo sklo dra­hé? Toto i mno­ho dal­ší­ho se zde naši potom­ci dozvě­dí.

Autor popi­su­je vznik Džoserovy pyra­mi­dy, věnu­je se řec­ké­mu Parthenónu, turec­ké Hagia Sofii, paříž­ské katedrá­le Notre-Dame, Zakázanému měs­tu v čín­ském Pekingu, Ville Rotonda v Itálii, indic­ké­mu Tádž Mahalu, fran­couz­ské budo­vě Vaux-le-Vicomte, krá­lov­ské­mu kláš­te­ru Melk v Rakousku, vybu­do­vá­ní Petrohradu na močá­lu, lon­dýn­ské­mu Křišťálovému palá­ci, ško­le pro sta­vi­te­le Bauhaus, mra­kodra­pu Chrysler Building v New Yorku, budo­vě ope­ry v Sydney, umě­lec­ké­mu cen­t­ru Centre Pompidou v Paříži či Slaměnému domu v Londýně, dokon­če­né­mu v roce 2001.

Naše rato­les­ti pozna­jí sta­ro­vě­ké, gotic­ké, rene­sanč­ní, barok­ní, ori­en­tál­ní či moder­ní sta­vi­tel­ství a zjis­tí, jaké okol­nos­ti ved­ly k vysta­vě­ní archi­tek­to­nic­ké­ho díla, sezná­mí se s jeho podo­bou i způ­so­bem výstav­by. Velmi zají­ma­vé je rov­něž srov­ná­ní výšek vybra­ných budov, napří­klad Eiffelovy věže, Empire State Building, Willis Tower nebo Petronas Twin Towers.

Jaký je prin­cip syme­t­rie? Dožil se rus­ký car Petr Veliký dostav­by vysně­né­ho měs­ta? Čím se liší oblouk a kupo­le? Přestože je tato kni­ha urče­na dětem od 9 let, má co říci i dospě­lým.

Patric Dillon zmi­ňu­je též dal­ší význam­né skvos­ty minu­los­ti, mimo jiné Bílý dům ve Washingtonu, Big Ben, hrad Neuschwanstein, katedrá­lu Sagrada Família v Barceloně, budo­vu fir­my Johnson Wax ve Wisconsinu nebo dům Fallingwater v Pensylvánii.

Text čti­vou a zábav­nou for­mou sezná­mí malé čte­ná­ře se zají­ma­vost­mi ze svě­ta archi­tek­tu­ry a inspi­ru­je k pře­čte­ní dal­ších svaz­ků s tou­to tema­ti­kou.

Název: Příběhy budov

Autor: Patrick Dillon

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s., pod znač­kou BAMBOOK

Datum vydá­ní: 09. 09. 2020

ISBN: 978-80-271-2268-4

Formát/stran: 210×280 / 104 stran

Edice: Architekt

Věk: od 9 let

Hodnocení: 95 %

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,46691 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46830 KB. | 04.03.2021 - 13:01:13