Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > PŘÍBĚH TUČŇÁKA

PŘÍBĚH TUČŇÁKA

Každým rokem, tisí­ce tuč­ňá­ků císař­ských opouš­tí jis­to­tu jejich hlu­bo­ké­ho oce­á­nu a putu­jí stov­ky mil přes zrád­ný a odpu­di­vý ark­tic­ký ledo­vec, aby se moh­li roz­mno­žo­vat. Hrdinné odo­lá­va­jí tep­lo­tám hlu­bo­ko pod bodem mra­zu a nesčí­sl­ným dob­ro­druž­stvím…..

Podívaná na jejích puto­vá­ní oči­ma Luca Jacquetse je plna humo­ru, plná odva­hy malých tvo­rů vzdo­ro­vat drs­né pří­ro­dě, plná záhad a tajem­ství….

Putování císa­řů je výprav­ný sní­mek o jejich hrdin­né náma­ze pro pře­ži­tí…

Vedeni instink­tem, pod tíhou zrád­né­ho ledu, putu­jí přes Jižní kříž, jsou vede­ni neo­myl­ně za svým tra­dič­ním sty­lem roz­mno­žo­vá­ní – po ritu­á­lech námluv plných sple­ti­tých tan­ců a deli­kát­ních mané­vrů, dopro­vá­ze­ných dishar­mo­nic­ký­mi zvu­ky exta­tic­kých namlou­va­cích pís­ní – se spá­ru­jí do mono­gam­ních párů a páře­ní může začít….

Dny jsou stá­le krat­ší, poča­sí čím dál kru­těj­ší. Všechny samič­ky mají nezkrot­nou vůli, vydr­ží až kata­stro­fál­ní pod­mín­ky, aby moh­li snést své vej­ce. Zvládnou být něko­lik týd­nů bez potra­vy, a vydá­va­jí se nazpět k oce­á­nů plné­mu ryb, kte­rý je vzdá­len přes 200 kilo­me­t­rů . Cesta je vel­mi ris­kant­ní, plná hla­do­vých leo­par­dích tuleňů…

Samci zůstá­va­jí na mís­tě, aby ochrá­ni­li nakla­de­ná vajíč­ka, kte­ré ochra­ňu­jí neu­stá­le svý­mi kon­če­ti­na­mi. Jsou vysta­ve­ny tep­lo­tám kolem –40°C a neu­stá­lým pří­li­vům polár­ní­ho vět­ru…

Po dlou­hých měsí­cích, kdy tuč­ňá­ci nic neje­dí, se začí­na­jí vajíč­ka líh­nout. Jednoho dne se mlá­dě vyklu­be do bílé­ho svě­ta, se svý­mi záso­ba­mi mlá­dě pře­ži­je pou­ze 48 hodin. Pokud se jeho mat­ka opoz­dí s při­ne­se­ním potra­vy, mlá­dě zemře…

Jakmile je rodi­na opět pohro­ma­dě, role se mění, mat­ky zůstá­va­jí s čer­s­tvě naro­ze­ným mlá­dě­tem. A všich­ni dospě­lí tuč­ňá­ci ochra­ňu­jí mlá­ďa­ta před úto­ky pre­dá­to­rů. Čím se poča­sí otep­lu­je a ledy začnou prs­kat a tát, tím čas­tě­ji mohou dospě­lí tuč­ňá­ci opa­ko­vat svou ces­tu pro jíd­lo, kte­ré čítá něko­lik sto­vek kilo­me­t­rů a opa­ku­jí ji do té doby než jsou mlá­ďa­ta schop­ni sami se poto­pit do hlu­bo­kých vod Antarktického oce­á­nu…..

Stojící hrdě na ledo­vé plo­še, vypa­da­jí jako ztě­les­ně­ní síly a exis­ten­ce. Láska a soli­dár­nost se spo­ju­je v hero­ic­ký boj pro nový život….

O hlav­ních před­sta­vi­te­lích:

Tučňák císař­ský    ( Aptenodytes for­s­te­ri   Gray 1844)

Největší druh tučňáka,váží až 46kg a dél­ka těla pře­sa­hu­je 1m. Žije na pobře­ží Antarktidy a na ost­rův­cích v její blíz­kos­ti. Známe kolem 20 kolo­nií těch­to tuč­ňá­ků s počtem od 200 do 50 000 párů (Coulmanův ost­rov). Současný stav se odha­du­je na 240 000 hnízdí­cích ptá­ků. Tučňáci císař­ští pat­ří k ptá­kům při­způ­so­be­ným k nej­tvrd­ším život­ním pod­mín­kám na naší pla­ne­tě. V době hnízdě­ní musí odo­lá­vat tep­lo­tám až -40°C .

Premiéra 21.4. 2005


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,51421 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56541 KB. | 28.06.2022 - 21:13:59