Příběh služebnice

p b h slu ebnice

V dale­ké zemi za vel­kou lou­ží - dří­ve zná­mou jako Spojené stá­ty - ale nasta­ly věci. Z něja­kých neob­jas­ně­ných důvo­dů se totiž prak­tic­ky pře­sta­ly rodit děti a zdě­še­ná spo­leč­nost se vyda­la všanc někte­rý­mi lid­mi tak ado­ro­va­né vlá­dě „pev­né ruky“. Výsledkem je pseu­do­křes­ťan­ský stát s názvem Gileád.

Ano, to je úvod­ní záplet­ka romá­nu Margaret Atwood s názvem Příběh slu­žeb­ni­ce (neče­tl jsem), jehož fil­mo­vá podo­ba letos navští­vi­la naše tele­viz­ní obra­zov­ky. Co si bude­me poví­dat, doba opti­mis­tic­ké budouc­nos­ti a la Star Trek je více­mé­ně fuč. Dnes pře­vlá­da­jí antiu­to­pie, kte­ré budouc­nost nelí­čí moc pozi­tiv­ně. Není asi potře­ba dodá­vat, že Příběh slu­žeb­ni­ce je antiu­to­pií jako vyši­tou, kte­rá si mís­ty neza­dá se zná­mou Orwellou budouc­nos­tí roku 1984. Pokud k tomu navíc při­dá­me sou­čas­nou módu vyprá­vět romá­no­vé pří­běhy for­mou seri­á­lů (kte­ré lec­kdy mají lep­ší dra­ma­tic­kou úro­veň než kla­sic­ké celo­ve­čer­ní fil­my), tak je tu zadě­lá­no na solid­ní úspěch.

Seriál Příběh slu­žeb­ni­ce nás tak v dese­ti dílech při­vá­dí do toho­to ponuré­ho svě­ta, kde úlo­ha ženy byla degra­do­vá­na na „cho­dí­cí dělo­hu“, kte­rá má zaká­zá­no vlast­nit jaký­ko­li maje­tek, číst si (za to je trest usek­nu­tí prs­tu - a to jen tak pro začá­tek), či nějak svo­bod­ně mys­let. Svět je vyhra­zen výhrad­ně mužům, zejmé­na pokud pat­ří k pro­mi­nent­ním pří­sluš­ní­kům vlád­nou­cí stra­ny.

Celý svět je v seri­á­lu zob­ra­zen cel­kem pře­svěd­či­vě, byť mně osob­ně ta pro­mě­na země z demo­kra­tic­ké repub­li­ky do šíle­né tota­li­ty při­šla lehce absurd­ní. Nejsem naiv­ní nato­lik, abych si mys­lel, že něco podob­né­ho nikdy nehro­zí, jen jsem toho názo­ru, že pří­pad­ný pře­chod z demo­kra­cie do Gileádu by trval o něco déle (zde se vše seběh­ne za dobu 1 - 2 let).
Hlavní hrdin­kou je Offred (Elisabeth Moss), slu­žeb­ni­ce, kte­rá má to „štěs­tí“, že je i v tom­to trud­ném svě­tě stá­le plod­ná a může tak při­vá­dět na svět jeho nej­cen­něj­ší komo­di­tu - děti. Offred je tak ve sta­vu jaké­ho­si sexu­ál­ní­ho otroc­tví, kaž­dý měsíc (když má plod­né dny) se musí účast­nit „obřa­du“ sexu­ál­ní­ho sty­ku se svým pánem (pro­mi­nent­ní člen stra­ny), kte­ré­mu - dle tra­dic bib­lic­ké­ho pří­bě­hu - při­hlí­ží i mužo­va zákon­ná man­žel­ka. Bizarní, že?

Největší síla seri­á­lu pod­le mě spo­lé­há v jeho začát­ku, kdy vám před­sta­vu­je absur­di­ty Gileádu (kame­no­vá­ní, popra­vy,…), což je v ost­rém kon­tras­tu se svě­tem „před“, na kte­rý Offred občas vzpo­mí­ná. Nechci tvr­dit, že pak by seri­ál něco jako ztra­til grá­dy, ale už nena­bí­zí nic více a zejmé­na se zamě­řu­je na vnitř­ní život hlav­ní hrdin­ky, což je beze­spo­ru fajn, ale já jsem se neu­brá­nil tou­ze, aby nám tvůr­ci uká­za­li tro­chu více z nastí­ně­né­ho hnu­tí odpo­ru, ze struk­tur vlád­nou­cí stra­ny, apod. Celý seri­ál pak - tak tro­chu v duchu kni­hy - kon­čí hod­ně ote­vře­ným kon­cem, což jsou pocho­pi­tel­ně ote­vře­ná vrát­ka k dal­ším séri­ím.

Koneckonců proč ne, v Gileádu je toho tolik k vyprá­vě­ní…


Příběh služebnice
Hodnocení: 3.1 - ‎11 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • To (2017) - Po dlouhé době kingovka, která se zase povedla!4. září 2019 To (2017) - Po dlouhé době kingovka, která se zase povedla! Andy Muschietti dostál své pověsti a po hororu „Máma“ se pustil do dalšího hororového sousta, tentokrát pořádně velkého. Není jím nic menšího než To Stephena Kinga, které už jednou […]
  • Temný případ – Now Am Found (S03E08) - Vyšetřování Julie Purcellové je u konce ... a jak? Upřimně, šťastně a dobře.25. února 2019 Temný případ – Now Am Found (S03E08) - Vyšetřování Julie Purcellové je u konce ... a jak? Upřimně, šťastně a dobře. Tak po osmi epizodách je konec. A po hodině a čtvrt posledního dílu už víme, jak to nakonec bylo, co všechno se odehrálo. Zakončit se má v tom nejlepším a tím je poslední díl. Těšil […]
  • n200902052011 Dav6. února 2009 Nepřítel před branami (Enemy at the Gates) 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války. Bojovalo se o průmyslové město na Volze, tehdejší Stalingrad a velení obou armád - sovětské i německé - si byla […]
  • Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna?17. července 2019 Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna? Mladá, šestnáctiletá Mindy, nastupuje na střední školu a není nijak nadšená. Mezi spolužáky se necítí dobře a hlavně mají úplně jiné zájmy a záliby. Mindy má totiž dvojí identitu: je […]
  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]
  • Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego22. února 2019 Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny […]
  • Non-Stop [80%]28. února 2014 Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu objeven jako nový prototyp akčního hrdiny a myslím, že s tím nikdo nemá moc problém. Charisma […]
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […]
  • The Social Network [90%]26. listopadu 2010 The Social Network [90%] Ať už se jedná o příběh podle skutečných událostí, adaptovaný z literární předlohy či vypracovaný primárně jako filmový scénář, režisér David Fincher vždycky dokázal jakékoliv látce […]