Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Příběh služebnice

Příběh služebnice

Photo © Hulu
Photo © Hulu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už dnes si na HBO Max může­te pus­tit nové dva díly seri­á­lu Příběh slu­žeb­ni­ce. O čem ten­to seri­ál je?

Seriál vytvo­řil Bruce Miller pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu kanad­ské autor­ky Margaret Atwoodové z roku 1985. Seriál byl objed­nán stre­a­mo­va­cí služ­bou Hulu jako pří­má objed­náv­ka 10 epi­zod, jejichž výro­ba zača­la kon­cem roku 2016. Děj před­sta­vu­je dysto­pii násle­du­jí­cí po dru­hé ame­ric­ké občan­ské vál­ce, v níž teo­no­mic­ká tota­lit­ní spo­leč­nost podro­bu­je plod­né ženy, zva­né „Handmaids“, otroc­tví při roze­ní dětí.

První tři díly seri­á­lu měly pre­mi­é­ru 26. dub­na 2017, dal­ších sedm epi­zod bylo vydá­vá­no kaž­dou stře­du. V čer­ven­ci 2019 byl seri­ál obno­ven pro čtvr­tou sérii, kte­rá měla pre­mi­é­ru 27. dub­na 2021. V září 2019 bylo ozná­me­no, že spo­leč­nos­ti Hulu a MGM při­pra­vu­jí pokra­čo­vá­ní seri­á­lu, kte­ré bude vychá­zet z Atwoodové romá­nu The Testaments z roku 2019. V pro­sin­ci 2020, před pre­mi­é­rou čtvr­té série, byl seri­ál obno­ven pro pátou sérii, kte­rá měla pre­mi­é­ru 14. září 2022. V září 2022, před pre­mi­é­rou páté série, byl seri­ál obno­ven pro šes­tou, závě­reč­nou sérii.

První série Příběhu slu­žeb­ni­ce zís­ka­la ze 13 nomi­na­cí osm cen Primetime Emmy, včet­ně ceny za mimo­řád­ný dra­ma­tic­ký seri­ál. Jedná se o prv­ní seri­ál z pro­duk­ce Hulu, kte­rý zís­kal hlav­ní oce­ně­ní, a také o prv­ní seri­ál stre­a­mo­va­cí služ­by, kte­rý zís­kal cenu Emmy za vyni­ka­jí­cí seri­ál. Získal také Zlatý gló­bus za nej­lep­ší tele­viz­ní seri­ál - dra­ma. Elisabeth Mossová zís­ka­la také cenu Primetime Emmy za vyni­ka­jí­cí hlav­ní žen­ský herec­ký výkon v dra­ma­tic­kém seri­á­lu a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v tele­viz­ním dra­ma­tic­kém seri­á­lu.

Děj

Ve svě­tě, kde se v důsled­ku pohlav­ně pře­nos­ných cho­rob a zne­čiš­tě­ní život­ní­ho pro­stře­dí zhrou­ti­la porod­nost, nasto­lu­je v býva­lých Spojených stá­tech po občan­ské vál­ce vlá­du tota­lit­ní, teo­no­mic­ká vlá­da Gileadu. Společnost je orga­ni­zo­vá­na vůd­ci tou­ží­cí­mi po moci spo­lu s novým, mili­ta­ri­zo­va­ným, hie­rar­chic­kým reži­mem nábo­žen­ské­ho fana­tis­mu a nově vytvo­ře­ný­mi spo­le­čen­ský­mi tří­da­mi, v nichž jsou ženy bru­tál­ně pod­ří­ze­ny. Podle záko­na jsou ženy v Gileádu nuce­ny pra­co­vat ve vel­mi ome­ze­ných rolích, včet­ně někte­rých rolí porod­ních otro­kyň, a nesmě­jí vlast­nit maje­tek, dělat kari­é­ru, naklá­dat s peně­zi ani číst.

Všesvětová neplod­nost ved­la k zot­ro­če­ní plod­ných žen v Gileádu, kte­ré nový režim ozna­čil za pad­lé ženy, při­čemž se odvo­lá­vá na extre­mis­tic­ký výklad bib­lic­ké­ho pří­bě­hu o Bilhě. Mezi tyto ženy čas­to pat­ří ty, kte­ré vstou­pi­ly do man­žel­ství po roz­vo­du (ozna­čo­va­né jako „cizo­lož­ni­ce“, pro­to­že gile­ád­ské prá­vo roz­vod neu­zná­vá), svo­bod­né nebo nepro­vda­né mat­ky, lesbič­ky (homose­xu­á­lo­vé jsou ozna­čo­vá­ni jako „zrád­ci pohla­ví“), nekřes­ťan­ky, stou­pen­ky­ně jiných křes­ťan­ských deno­mi­na­cí než „syno­vé Jákobovi“, poli­tic­ké disi­dent­ky a aka­de­mič­ky.

Tyto ženy, nazý­va­né slu­žeb­ni­ce, jsou při­dě­lo­vá­ny do domů vlád­nou­cí eli­ty, kde se musí podro­bit ritu­ál­ní­mu zná­sil­ně­ní (ozna­čo­va­né­mu jako „obřad“) ze stra­ny svých muž­ských pánů („veli­te­lů“) v pří­tom­nos­ti jejich man­že­lek, aby byly oplod­ně­ny a rodi­ly jim děti. Služebnice dostá­va­jí jmé­na vytvo­ře­ná při­dá­ním před­po­ny Of- ke křest­ní­mu jmé­nu muže, kte­rý je má. Když jsou pře­lo­že­ny, jejich jmé­na se změ­ní.

Společně s poboč­ní­ky je nyní vel­ká část spo­leč­nos­ti roz­dě­le­na do tříd, kte­ré jim urču­jí svo­bo­dy a povin­nos­ti. Ženy jsou roz­dě­le­ny do malé šká­ly spo­le­čen­ských kate­go­rií, při­čemž kaž­dá z nich je ozna­če­na pros­tý­mi šaty v urči­té bar­vě. Služebnice nosí dlou­hé čer­ve­né šaty, těž­ké hně­dé boty a bílé pláš­tě, při­čemž vět­ší bílý plášť (tzv. kří­d­la) nosí ven­ku, aby je zakryl před zra­ky veřej­nos­ti a ome­zil jejich výhled.

June Osborneová, pře­jme­no­va­ná na Offred, je slu­žeb­ná při­dě­le­ná do domu gilead­ské­ho veli­te­le Freda Waterforda a jeho ženy Sereny Joy. Waterfordovi, klí­čo­ví akté­ři vzni­ku a vze­stu­pu Gileádu, se potý­ka­jí s rea­li­tou spo­leč­nos­ti, kte­rou pomá­ha­li vytvo­řit. V „dří­věj­ších dobách“ byla June pro­vda­ná za Luka a měla dce­ru Hannah.

Na začát­ku pří­bě­hu byla June při poku­su o útěk z Gileádu se svým man­že­lem a dce­rou zaja­ta a donu­ce­na stát se Služebnicí kvů­li cizo­lož­ství, kte­ré­ho se dopus­ti­la se svým man­že­lem. Dceru June odved­li a dali na výcho­vu do rodi­ny z vyš­ších vrs­tev a její man­žel uprchl do Kanady. Velká část děje se točí kolem tou­hy June po opě­tov­ném shle­dá­ní s man­že­lem a dce­rou a vnitř­ní­ho vývo­je její síly k její poně­kud tem­něj­ší ver­zi.

Obsazení a postavy

Hlavní

-Elisabeth Mossová jako June Osborneová / Offred / Ofjoseph, žena, kte­rá byla zaja­ta při poku­su o útěk do Kanady se svým man­že­lem Lukem a dce­rou Hannah. Protože je Luke roz­ve­de­ný, je jejich sva­zek v nové spo­leč­nos­ti pova­žo­ván za cizo­lož­ný. June je pova­žo­vá­na za cizo­lož­ni­ci a jejich dce­ra Hannah za neman­žel­skou. Kvůli Juneině plod­nos­ti se stá­vá slu­žeb­ni­cí veli­te­le Freda Waterforda a jeho ženy Sereny Joy a je nazý­vá­na „Offred“; poz­dě­ji se stá­vá slu­žeb­ni­cí veli­te­le Josepha Lawrence a je nazý­vá­na „Ofjoseph“.

-Joseph Fiennes jako veli­tel Fred Waterford, vyso­ce posta­ve­ný vlád­ní úřed­ník a Junein prv­ní pán. On i jeho žena se podí­le­li na zalo­že­ní Gileadu.

-Yvonne Strahovski jako Serena Joy Waterfordová, Fredova man­žel­ka a býva­lá kon­zer­va­tiv­ní kul­tur­ní akti­vist­ka. Zdá se, že při­ja­la svou novou roli ve spo­leč­nos­ti, kte­rou pomá­ha­la vytvo­řit. Je vyrov­na­ná a hlu­bo­ce věří­cí, ale schop­ná vel­ké kru­tos­ti a k June je čas­to bez­cit­ná. Zoufale tou­ží stát se mat­kou.

-Alexis Bledelová jako Dr. Emily Maleková / Ofglen #1 / Ofsteven / Ofroy / Ofjoseph #1 (1.-4. série), býva­lá uni­ver­zit­ní lek­tor­ka buněč­né bio­lo­gie a zpo­čát­ku Juneina part­ner­ka při náku­pech. Ačkoli se jí June zpo­čát­ku obá­vá, uká­že se, že není tak zbož­ná, jak se zdá, a obě se spřá­te­lí. Emily se zapo­jí do pod­zem­ní­ho hnu­tí odpo­ru Mayday a jako prv­ní o něm infor­mu­je June. Má ženu a syna, kte­ří žijí v Kanadě.

-Madeline Brewer jako Janine Lindo / Ofwarren / Ofdaniel / Ofhoward, slu­žeb­ná, kte­rá vstou­pi­la do Rudého cen­t­ra na výcvik ve stej­nou dobu jako June a díky její­mu las­ka­vé­mu zachá­ze­ní pova­žu­je June za pří­tel­ky­ni. Zpočátku se Janine nepod­ři­zu­je a za trest jí je odstra­ně­no pra­vé oko. V důsled­ku léč­by se stá­vá psy­chic­ky labil­ní a čas­to se cho­vá tem­pe­ra­ment­ně nebo dětin­sky. Před Gileadem byla Janine ser­vír­kou a měla syna Caleba, kte­rý byl bez její­ho vědo­mí po pře­vze­tí moci zabit.

-Ann Dowd jako teta Lydia Clementsová, žena pově­ře­ná dohle­dem nad služ­ka­mi v jejich sexu­ál­ní pře­vý­cho­vě a povin­nos­tech. Je bru­tál­ní a nepo­sluš­né Služebnice podro­bu­je tvr­dým fyzic­kým tres­tům, ale záro­veň se o své svě­řen­ky­ně sta­rá a hlu­bo­ce věří v poslá­ní a uče­ní Gileade. Zdá se, že má sla­bost pro Janine, a dokon­ce ji občas oslo­vu­je jejím jmé­nem. Před Gileádem byla soud­ky­ní rodin­né­ho sou­du a poté uči­tel­kou na základ­ní ško­le.

-O. T. Fagbenle jako Luke Bankole, man­žel June z doby před Gileadem. Zpočátku se June domní­vá, že byl zabit, ale poz­dě­ji vyjde naje­vo, že se Lukovi poda­ři­lo uprch­nout do Kanady.

-Max Minghella jako veli­tel Nick Blaine, řidič veli­te­le Waterforda a býva­lý tulák z Michiganu, kte­rý k June něco cítí. Mezi June a Nickem se roz­vi­ne intim­ní vztah a ona nako­nec zjis­tí, že je Oko, špi­on Gileadu, a že hrál vel­kou roli při pře­vze­tí moci Gileadem. Ve 3. sérii je pový­šen na veli­te­le.

-Samira Wiley jako Moira Strandová, Juneina nej­lep­ší kama­rád­ka od vyso­ké ško­ly. Je již v Rudém cen­t­ru, když June nastu­pu­je do výcvi­ku slu­žeb­nic, ale ute­če před při­dě­le­ním do domo­va. Je zno­vu chy­ce­na a stá­vá se „Ruby“, Jezabelou. Zdá se, že se vzda­la nadě­je, že se někdy dosta­ne na svo­bo­du, ale při opě­tov­ném setká­ní s June zno­vu zís­ká pře­svěd­če­ní utéct do Kanady.

-Amanda Brugel jako Rita Blue (hlav­ní role 2. série - sou­čas­nost, opa­ko­va­ně v 1. sérii), hos­po­dy­ně v domě ve Waterfordu, kte­rá se sta­ne jed­nou z nej­bliž­ších spo­jen­kyň June. Měla syna Matthewa, kte­rý zemřel v boji v občan­ské vál­ce, když mu bylo 19 let.

-Bradley Whitford jako veli­tel Joseph Lawrence (hlav­ní sezó­na 3-současnost, hos­tu­jí­cí sezó­na 2), zakla­da­tel kolo­nií a archi­tekt gilead­ské­ho hos­po­dář­ství. S Maydayem se stří­da­vě stý­ká.

-Sam Jaeger jako Mark Tuello (hlav­ní sezó­na 4-současnost, epi­zod­ní role ve 3. sezó­ně, hos­tu­jí­cí role ve 2. sezó­ně), agent ame­ric­ké vlá­dy, s nímž se Serena setká­vá v Kanadě.

Vedlejší

-Stephen Kunken jako veli­tel Warren Putnam (sezó­na 1-současnost), vyso­ce posta­ve­ný úřed­ník a prv­ní zná­mý veli­tel Janine.

-Ever Carradine jako Naomi Putnam (sezó­na 1-současnost), man­žel­ka veli­te­le Putnama. Nemá žád­né sym­pa­tie k poboč­ni­cím a své dítě vní­má pou­ze jako sym­bol posta­ve­ní.

-Jordana Blake jako Hannah Bankole (1. série-současnost), dce­ra June a Luka. Po úno­su dosta­ne novou rodi­nu a je pře­jme­no­vá­na na Agnes MacKenzie.

-Tattiawna Jones jako Lillie Fullerová / Ofglen #2 (1.-2. série), kte­rá nahra­dí Emily ve funk­ci poté, co Emily zajme Oko. Varuje June před poru­šo­vá­ním pra­vi­del a nechce naru­šit sta­tus quo, ale to spí­še pro­to, že věří, že její život jako Služebnice je lep­ší než těž­ký a chudý život, kte­rý ved­la před pří­cho­dem do Gileádu, než z nábo­žen­ské zbož­nos­ti.

-Nina Kiri jako Alma / Ofrobert (sezó­ny 1-4), dal­ší Služebnice, kte­rá se v Rudém cen­t­ru vyu­či­la s June, Moirou a Janine. Je upřím­ná a upo­ví­da­ná a čas­to si s June vymě­ňu­je drby a novin­ky. Je také zapo­je­na do Mayday a stá­vá se jed­ním z prv­ních kon­tak­tů June se sku­pi­nou odpo­ru.

-Bahia Watson jako Brianna / Oferic (1. - 4. série), dal­ší míst­ní Služebnice, kte­rá se přá­te­lí s June. Je Doloresinou part­ner­kou při naku­po­vá­ní.

-Jenessa Grant jako Dolores / Ofsamuel (1.-2. série, hos­tu­jí­cí ve 3. sérii), míst­ní Služebnice s přá­tel­skou a upo­ví­da­nou pova­hou. Je Brianninou part­ner­kou při náku­pech.

-Edie Inksetterová jako teta Elizabeth (1. série - sou­čas­nost), kole­gy­ně tety, kte­rá úzce spo­lu­pra­cu­je s tetou Lydií v Červeném cen­t­ru.

-Robert Curtis Brown jako veli­tel Andrew Pryce (1.-2. série), veli­tel, kte­rý je jed­ním z vedou­cích čle­nů Synů Jákoba a má na sta­ros­ti Oči.

-Kristen Gutoskie jako Beth (1. a 3. série, hos­tu­jí­cí ve 4. sérii), oce­ně­ná kuchař­ka před vzni­kem Gileádu, dří­ve Marta u Jezábel a poz­dě­ji Marta v Lawrencově domác­nos­ti.

-Erin Way jako Erin (1. a 3. série), mla­dá, zřej­mě němá žena, kte­rá byla vycvi­če­na, aby se sta­la Služebnicí, ale poda­ři­lo se jí s Lukem utéct do Kanady.

-Krista Morin jako Rachel Tappingová (1.-2. série, 4. série), úřed­ni­ce na kon­zu­lá­tu Spojených stá­tů v Kanadě.

-Clea DuVall jako Sylvia (2.-5. série), Emilyina man­žel­ka.

-Cherry Jones jako Holly Maddoxová (2.-3. série), Juneina mat­ka, ote­vře­ná femi­nist­ka.

-Sydney Sweeneyová jako Eden Blaineová (roze­ná Spencerová) (2. sezó­na), zbož­ná a posluš­ná mla­dá dív­ka, kte­rá je pro­vdá­na za Nicka.

-Greg Bryk jako veli­tel Ray Cushing (2. sezó­na), kole­ga veli­te­le, kte­rý poz­dě­ji nahra­dí pozi­ci veli­te­le Pryce.

-Rohan Mead jako Isaac (2. sezó­na), mla­dý stráž­ce při­dě­le­ný do domu Waterfordových.

-Julie Dretzinová jako Eleanor Lawrencová (2.-3. série), psy­chic­ky labil­ní man­žel­ka veli­te­le Lawrence.

-Ashleigh LaThropová jako Natalie / Ofmatthew (3. série), odda­ná Služebnice, jejíž loa­ja­li­ta ke Gileadu způ­so­bu­je roz­po­ry mezi její­mi kole­gy.

-Sugenja Sriová jako Sienna (3. série, hos­tu­jí­cí 4. série), nová Marta v Lawrencově domác­nos­ti.

-Jonathan Watton jako veli­tel Matthew Calhoun (3. série-dosud), při­dě­le­ný veli­tel Natalie/Ofmatthew.

-Charlie Zeltzer jako Oliver (3.-4. série), syn Emily a Sylvie.

-Christopher Meloni jako vrch­ní veli­tel George Winslow (3. série), vrch­ní veli­tel umís­tě­ný ve Washingtonu.C.

-Elizabeth Reaser jako Olivia Winslowová (3. série), man­žel­ka vrch­ní­ho veli­te­le Winslowa.

-Mckenna Grace jako Esther Keyesová (4. série-dosud), far­mář­ka a dospí­va­jí­cí man­žel­ka star­ší­ho veli­te­le.

-Zawe Ashtonová jako Oona (4. série), huma­ni­tár­ní pra­cov­ni­ce v Torontu a Moiřina nová pří­tel­ky­ně.

-Jeananne Goossen jako teta Ruth (4. série), vyso­ce posta­ve­ná teta, kte­rá se zou­fa­le sna­ží nahra­dit tetu Lydii jako vedou­cí tetu v jejich okrsku.

-Natasha Mumba jako Danielle (4. série - sou­čas­nost), býva­lá slu­žeb­ná.

-Victoria Sawal jako Tyler (4. série - sou­čas­nost), býva­lá slu­žeb­ná.

-Amanda Zhou jako Vicky (4. série - sou­čas­nost), býva­lá slu­žeb­ná.

-Christine Ko jako Lily (5. sezó­na), býva­lá Martha, kte­rá je nyní vůd­ky­ní hnu­tí odpo­ru v Kanadě.

-Genevieve Angelson jako Gladys Wheeler (5. sezó­na), boha­tá Kanaďanka, kte­rá zbož­ňu­je Serenu a kte­rá je hyb­nou silou vze­stu­pu Gileadu v Torontu.

-Carey Cox jako Rose Blaine (5. sezó­na), Nickova nová man­žel­ka.

Hostují

-Jim Cummings jako Burke (1. série), Oko, kte­rý vyslý­chá June.

-Zabryna Guevara jako paní Castillová (1. série), vel­vy­slan­ky­ně z Mexika, kte­rá navští­ví Gileád, aby se pře­svěd­či­la o účin­nos­ti reži­mu.

-Christian Barillas jako pan Flores (1. série), asi­s­tent paní Castillové.

-Rosa Gilmorová jako Zoe (1. série), dce­ra vojá­ka ame­ric­ké armá­dy a vůd­ky­ně sku­pi­ny pře­ži­vších, s níž se Luke setká poté, co je oddě­len od June a Hannah.

-Tim Ransom jako pan Whitford (1. série), pří­tel Juneiny mat­ky, kte­rý pomá­há June, Lukovi a Hannah při poku­su o pře­kro­če­ní hra­nic.

-Marisa Tomei jako paní O’Connerová (2. série), man­žel­ka veli­te­le, kte­rá je za trest vyhoš­tě­na do Kolonií za spáchá­ní těles­né­ho hří­chu.

-Yahya Abdul-Mateen II jako Omar (2. série), muž, kte­rý pomá­há June při poku­su o útěk z Gileádu.

-John Carroll Lynch jako Dan (2. série), Emilyin šéf na uni­ver­zi­tě, kde pra­co­va­la.

-Kelly Jenrette jako Annie (2. série), Lukova býva­lá man­žel­ka.

-Rebecca Rittenhouse jako Odette (2. série), lékař­ka a Moiřina zesnu­lá snou­ben­ka.

-Amy Landecker jako paní MacKenzie (3. série), Hannina mat­ka umís­tě­ná v Gileádu.

-Laila Robins jako Pamela Joy (3. série), Serenina mat­ka.

-Deidrie Henryová jako Lori (3.-4. série), Martha, kte­rou Nick vyu­ží­vá k zís­ká­vá­ní infor­ma­cí v Gileádu.

-Sarah McVieová jako Lena (3. série), švý­car­ská diplo­mat­ka vyjed­ná­va­jí­cí nepřá­tel­ský kon­flikt mezi Gileádem a Kanadou o Nichole.

-Emily Althausová jako Noelle (3. série), mla­dá svo­bod­ná mat­ka, její­hož syna teta Lydie uči­la před vzni­kem Gileádu.

-Laura Vandervoort jako Daisy (4. série), pra­cov­ni­ce Jezebelů, kte­rá pomá­há June.

-Alex Castillo jako Dawn Mathis (4. série), obháj­ky­ně Waterfordových.

-Reed Birney jako poru­čík Stans (4. série), gilead­ský důstoj­ník, kte­rý vyslý­chá June.

-Omar Maskati jako Steven (4. série), vůd­ce odbo­jo­vé sku­pi­ny v Chicagu.

-Carly Streetová jako Iris Bakerová/teta Irene (4. série), býva­lá teta, kte­rá se pokou­ší usmí­řit s Emily.

V dru­hé sérii se v roli hla­sa­tel­ky zpráv v auto­rá­diu obje­vu­je Oprah Winfreyová bez titul­ků.

Produkce

Přímá objed­náv­ka seri­á­lu Příběh slu­žeb­ni­ce byla spo­leč­nos­tí Hulu ozná­me­na v dub­nu 2016, hlav­ní roli si zahra­je Elisabeth Mossová. Seriál pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Margaret Atwoodové z roku 1985 vytvo­řil Bruce Miller, kte­rý je také výkon­ným pro­du­cen­tem spo­lu s Danielem Wilsonem, Fran Searsovou a Warrenem Littlefieldem. Atwoodová půso­bí jako porad­ní pro­du­cent­ka a posky­tu­je zpět­nou vazbu k někte­rým oblas­tem, kde seri­ál roz­ši­řu­je nebo moder­ni­zu­je kniž­ní před­lo­hu. V prv­ní epi­zo­dě si také zahrá­la malou epi­zod­ní roli. Mossová je rov­něž pro­du­cent­kou.

V červ­nu 2016 byl jako reži­sér seri­á­lu ozná­men Reed Morano. V čer­ven­ci 2016 se k her­cům při­po­ji­li Samira Wiley, Max Minghella a Ann Dowd. V srpnu 2016 byli obsa­ze­ni Joseph Fiennes, Madeline Brewer a Yvonne Strahovski, v září 2016 pak O. T. Fagbenle a Amanda Brugel. V říj­nu 2016 se k obsa­ze­ní při­po­jil Ever Carradine a v led­nu 2017 při­by­la Alexis Bledel.

Natáčení seri­á­lu pro­bí­ha­lo v Torontu, Mississaugě, Brantfordu, Hamiltonu, Burlingtonu, Oakville a Cambridge v Ontariu od září 2016 do úno­ra 2017. Společnost Hulu zve­řej­ni­la prv­ní úpl­nou upou­táv­ku na seri­ál na YouTube, a to 23. břez­na 2017. Seriál měl pre­mi­é­ru 26. dub­na 2017.

3. květ­na 2017 byl Příběh slu­žeb­ni­ce obno­ven pro dru­hou sérii, kte­rá měla pre­mi­é­ru 25. dub­na 2018. Mossová sdě­li­la médi­ím, že dal­ší epi­zo­dy se budou týkat dal­ší­ho vývo­je pří­bě­hu, dopl­ní někte­ré nezod­po­vě­ze­né otáz­ky a budou pokra­čo­vat ve vyprá­vě­ní, kte­ré již bylo „dokon­če­no“ v kni­ze. Druhá série se sklá­dá ze 13 epi­zod a zača­la se natá­čet na pod­zim 2017. Alexis Bledel se vrá­ti­la jako stá­lá hvězda seri­á­lu.

Showrunner Bruce Miller uve­dl, že si před­sta­vo­val 10 sezón seri­á­lu, a pro­hlá­sil: „No, víte, upřím­ně, když jsem začí­nal, sna­žil jsem se v hla­vě roze­hrát hru, jak by vypa­da­lo deset sezón? Když tre­fí­te home­run, chce­te, aby ener­gie oble­tě­la mety, chce­te mít dost pří­bě­hu na to, abys­te pokra­čo­va­li dál, jest­li doká­že­te divá­ky zaháč­ko­vat, aby jim na těch lidech zále­že­lo nato­lik, že budou ve finá­le sku­teč­ně pla­kat.“ Druhá série se natá­če­la v Ontariu, pře­de­vším v Torontu, ale někte­ré scé­ny se natá­če­ly i v Hamiltonu a Cambridge.

2. květ­na 2018 spo­leč­nost Hulu pro­dlou­ži­la seri­ál pro tře­tí sérii, kte­rá měla pre­mi­é­ru 5. červ­na 2019. Třetí série se zača­la natá­čet v Torontu v říj­nu 2018. Scény pro 3. sérii se natá­če­ly také v Cambridge a Hamiltonu v Ontariu a ve Washingtonu, D.C. Ve 3. sérii debu­to­val jako reži­sér dlou­ho­le­tý kame­ra­man seri­á­lu Colin Watkinson epi­zo­dou „Unknown Caller“. Za prá­ci na této sezó­ně bylo měs­to Cambridge v Ontariu nomi­no­vá­no orga­ni­za­cí Location Managers Guild International na cenu „Outstanding Film Office“. Bylo to popr­vé, kdy byla na tuto poctu nomi­no­vá­na kanad­ská fil­mo­vá kan­ce­lář.

Dne 26. čer­ven­ce 2019 byl seri­ál obno­ven pro čtvr­tou sezó­nu. Čtvrtá sezó­na, sestá­va­jí­cí z 10 epi­zod, se zača­la natá­čet v břez­nu 2020, při­čemž Elisabeth Mossová natá­če­la svůj režij­ní debut, ale prá­ce muse­ly být zasta­ve­ny již po něko­li­ka týd­nech kvů­li pan­de­mii COVID-19. V červ­nu 2020 spo­leč­nost Hulu ozná­mi­la, že čtvr­tá série bude mít pre­mi­é­ru v roce 2021. Produkce čtvr­té série byla obno­ve­na v září 2020 a skon­či­la 25. úno­ra 2021, při­čemž Mossová reží­ro­va­la tři epi­zo­dy.

10. pro­sin­ce 2020, před pre­mi­é­rou čtvr­té série, spo­leč­nost Hulu obno­vi­la seri­ál pro pátou sérii. Pátá sezó­na se zača­la natá­čet v úno­ru 2022 v Torontu a její natá­če­ní je naplá­no­vá­no do čer­ven­ce 2022. V květ­nu 2022 Alexis Bledelová před pátou sérií seri­ál opus­ti­la a pro­hlá­si­la: „Po dlou­hém pře­mýš­le­ní jsem cíti­la, že musím od Příběhu slu­žeb­ni­ce ode­jít.“

8. září 2022, před pre­mi­é­rou páté série, Hulu obno­vi­lo seri­ál pro šes­tou a posled­ní sérii.

Vysílání a vydání

První tři epi­zo­dy seri­á­lu měly pre­mi­é­ru 26. dub­na 2017, dal­ších sedm epi­zod vychá­ze­lo kaž­dý týden. V Kanadě seri­ál vysí­lá kaž­dý týden CTV Drama Channel a stre­a­mo­va­cí služ­ba Crave; prv­ní dvě epi­zo­dy měly pre­mi­é­ru 30. dub­na 2017. Ve Skandinávii je seri­ál dostup­ný na HBO Nordic. Ve Spojeném krá­lov­ství měl seri­ál pre­mi­é­ru 28. květ­na 2017 na sta­ni­ci Channel 4.

Na Novém Zélandu byl seri­ál uve­den 8. červ­na 2017 na před­pla­ce­né služ­bě video on demand Lightbox. Poté, co posky­to­va­tel sate­lit­ních slu­žeb Sky kou­pil Lightbox a 7. čer­ven­ce 2020 jej slou­čil se svou stre­a­mo­va­cí služ­bou Neon, zís­kal Neon dis­tri­buč­ní prá­va na seri­ál na Novém Zélandu.

V Austrálii měl seri­ál pre­mi­é­ru na videostre­a­mo­va­cí služ­bě SBS on Demand tele­viz­ní sta­ni­ce SBS, a to 6. čer­ven­ce 2017. Seriál vyšel také na před­pla­ce­né služ­bě videa na vyžá­dá­ní Stan 12. pro­sin­ce 2018.

V Irsku měl seri­ál pre­mi­é­ru 5. úno­ra 2018 na tele­viz­ní sta­ni­ci RTÉ2, kde byly odvy­sí­lá­ny prv­ní dva díly. RTÉ se také sta­la prv­ní tele­viz­ní sta­ni­cí v Evropě, kte­rá po odvy­sí­lá­ní v USA a Kanadě debu­to­va­la 2., 3. a 4. sérií. V Brazílii a Latinské Americe měl seri­ál pre­mi­é­ru 7. břez­na 2018 na kaná­lu Paramount.

V Indii měl seri­ál pre­mi­é­ru 5. úno­ra 2018 na AXN a běžel prv­ní dvě série, než se s 3. sérií pře­su­nul na Amazon Prime Video, kde byly všech­ny tři série k dis­po­zi­ci ke zhléd­nu­tí 31. led­na 2020.

První sezó­na vyšla na Blu-ray a DVD 13. břez­na 2018, dru­há sezó­na 4. pro­sin­ce 2018 a tře­tí sezó­na 19. lis­to­pa­du 2019 u spo­leč­nos­ti 20th Century Fox Home Entertainment.

Recepce

Kritické ohlasy

Příběh slu­žeb­ni­ce se umís­til na 25. a 38. mís­tě žeb­říč­ku nej­lep­ších tele­viz­ních seri­á­lů 21. sto­le­tí pod­le dení­ku The Guardian a BBC. Na strán­kách agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes má seri­ál cel­ko­vě hod­no­ce­ní 82 %. Zatímco na dal­ším agre­gá­tor­ském webu Metacritic má prů­měr­né hod­no­ce­ní 82 bodů ze 100. 1. série

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes je 94 % z 259 recen­zí na prv­ní sérii klad­ných s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 8,65/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má seri­ál prů­měr­né hod­no­ce­ní 8,5/10. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Strašidelný a živý Příběh slu­žeb­ni­ce je neko­neč­ně pou­ta­vou adap­ta­cí dysto­pic­ké­ho romá­nu Margaret Atwoodové, kte­rá se opí­rá o skvě­lý ústřed­ní výkon Elisabeth Mossové.“ (The Handmaid’s Tale). Na ser­ve­ru Metacritic má sezó­na váže­ný prů­měr 92 bodů ze 100 na zákla­dě 41 kri­ti­ků, což zna­me­ná „vše­o­bec­né uzná­ní“.

Daniel Fienberg z The Hollywood Reporter ji ozna­čil za „prav­dě­po­dob­ně nej­lep­ší nový seri­ál jara“. Jen Chaneyová ze ser­ve­ru Vulture mu udě­li­la vyso­ce pozi­tiv­ní recen­zi a napsa­la, že jde o „věr­nou adap­ta­ci kni­hy, kte­rá záro­veň při­ná­ší nové vrst­vy Atwoodové tota­lit­ní­ho, sexis­tic­ké­ho svě­ta nuce­né­ho náhrad­ní­ho mateř­ství“, a že „ten­to seri­ál je peč­li­vě roz­vr­že­ný, bru­tál­ní, vizu­ál­ně ohro­mu­jí­cí a chví­li od chví­le tak napí­na­vý, že tepr­ve na kon­ci kaž­dé hodi­ny bude­te mít pocit, že může­te plně vydech­nout“.

Dlouho se dis­ku­to­va­lo o tom, zda lze mezi seri­á­lem (a potaž­mo kni­hou, pod­le níž je nato­čen) a ame­ric­kou spo­leč­nos­tí v době pre­zi­dent­ství Donalda Trumpa najít para­le­ly. Objevilo se také srov­ná­ní se salafisticko-wahabitským extre­mis­mem ISIS, v jehož rám­ci jsou zot­ro­če­né ženy nábo­žen­ských men­šin pře­dá­vá­ny a vyu­ží­vá­ny jako sexu­ál­ní objek­ty a nádo­by k plo­ze­ní nových dži­há­dis­tů.

Druhá sezóna

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes ohod­no­ti­lo sezó­nu klad­ně 89 % z 340 kri­ti­ků a prů­měr­né hod­no­ce­ní je 8,35/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes je sezó­na hod­no­ce­na klad­ně. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Nádherně nato­če­ný, ale skli­ču­jí­cím způ­so­bem aktu­ál­ní Příběh slu­žeb­ni­ce se ve své dru­hé sezó­ně sou­stře­dí těs­ně kolem pře­svěd­či­vých postav a dává pro­stor šir­ším spo­le­čen­ským komen­tá­řům skr­ze intim­něj­ší opti­ku.“ Metacritic při­dě­lil sezó­ně váže­ný prů­měr 86 bodů ze 100 na zákla­dě 28 kri­ti­ků, což zna­me­ná „vše­o­bec­né uzná­ní“.

Někteří kri­ti­ci vní­ma­li zob­ra­zo­vá­ní nási­lí ve dru­hé sezó­ně jako pře­hna­né. Sophie Gilbertová z časo­pi­su The Atlantic napsa­la: „Během prv­ní epi­zo­dy nastal oka­mžik, kdy to pro mě bylo pří­liš“. Lisa Millerová z časo­pi­su The Cut napsa­la: „V této sezó­ně jsem tak čas­to mač­ka­la tla­čít­ka mute a fast for­ward, že jsem byla nuce­na se ptát: „Proč se na to dívám“? Přijde mi to všech­no tak bez­dů­vod­né, jako bití, kte­ré nikdy neskon­čí.“ Rebecca Reidová z dení­ku The Daily Telegraph při­zna­la, že při sle­do­vá­ní jed­né z epi­zod seri­á­lu dosta­la záchvat úzkos­ti.

Třetí sezóna

Třetí sezó­na má pod­le ser­ve­ru Rotten Tomatoes 82 % z 301 recen­zí klad­ných a prů­měr­né hod­no­ce­ní je 6,9/10. V posled­ní sezó­ně se seri­ál dočkal i dal­ších recen­zí, kte­ré jsou pozi­tiv­ní. Shoda kri­ti­ků na tom­to webu zní: „Třetí série Příběhu slu­žeb­ni­ce zvlá­dá své hrů­zy a vzbu­zu­je nadě­ji, že revo­lu­ce je oprav­du mož­ná - jen kdy­by se pří­běh pře­stal točit kolem hor­ké kaše a už se k ní koneč­ně dostal.“. Metacritic shro­máž­dil 14 kri­tic­kých recen­zí a prů­měr­né skó­re 68 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“.

Kelly Lawlerová z USA Today udě­li­la fil­mu pozi­tiv­ní recen­zi a ohod­no­ti­la ho tře­mi hvěz­dič­ka­mi ze čtyř. Tvrdila, že jde o zlep­še­ní opro­ti dru­hé sérii, „kte­ré napra­vu­je mno­hé - i když roz­hod­ně ne všech­ny - chy­by dru­hé série“. Celkově napsa­la: „Nová sezó­na je sviž­něj­ší a kou­ka­tel­něj­ší, i když nedo­sa­hu­je výšin prv­ní dojem­né sezó­ny. Ale Handmaid’s se zno­vu dostá­vá na pev­nou půdu pod noha­ma tím, že se vydá­vá novou ces­tou.“

Daniel Fienberg z The Hollywood Reporter napsal vcel­ku pozi­tiv­ní recen­zi, v níž pochvá­lil výkon Elisabeth Mossové a fil­mo­vé zpra­co­vá­ní, ale kri­ti­zo­val děj, „kte­rý se začal frustru­jí­cím způ­so­bem opa­ko­vat“. Celkově napsal: „Stále občas sil­né, ale zříd­ka tak pro­vo­ka­tiv­ní.“

Čtvrtá sezóna

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes si čtvr­tá sezó­na vyslou­ži­la pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní od 70 % ze 46 kri­ti­ků s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 7/10. V hod­no­ce­ní se obje­vi­ly i dal­ší kri­ti­ky, kte­ré se k seri­á­lu vyjá­d­ři­ly klad­ně. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Elisabeth Mossová je lep­ší než kdy jin­dy, ale roz­tříš­tě­né záplet­ky a pří­liš­ný pocit zma­ru se mohou uká­zat jako pří­liš ponu­ré na to, aby si někte­ří divá­ci čtvr­tou sérii Příběhu slu­žeb­ni­ce sku­teč­ně uži­li.“ (The Handmaid’s Tale). Podle ser­ve­ru Metacritic, kte­rý shro­máž­dil 18 recen­zí a vypo­čí­tal prů­měr­nou znám­ku 62, zís­ka­la sezó­na „obec­ně pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní“.

Kristen Baldwin z časo­pi­su Entertainment Weekly ji ohod­no­ti­la znám­kou „C “ a napsa­la, že seri­ál „plní někte­ré dlou­ho odklá­da­né sli­by, ale nako­nec je to pří­liš málo a pří­liš poz­dě“. Matthew Gilbert z The Boston Globe napsal, že „dysto­pic­ké dra­ma pře­kro­či­lo při­ro­ze­nou život­nost své­ho pří­bě­hu, pro­to­že se žene kupře­du, aniž by mělo co nové­ho říct, cin­ká čine­ly a zní dechov­kou“. V pozi­tiv­něj­ší recen­zi Jen Chaneyová z Vulture napsa­la: „Čtvrtá sezó­na naštěs­tí koneč­ně zís­ká­vá urči­tý spád a pohyb vpřed. Na zákla­dě osmi z cel­ko­vých dese­ti epi­zod, kte­ré byly zpří­stup­ně­ny kri­ti­kům, se jed­ná o nej­lep­ší Příběh slu­žeb­ni­ce od prv­ní sezó­ny.“

Pátá sezóna

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes si pátá sezó­na vyslou­ži­la pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní od 75 % z osmi kri­ti­ků s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 6,3/10. „Pátá sezó­na je nej­lep­ším seri­á­lem, kte­rý kdy vzni­kl. Na ser­ve­ru Metacritic zís­ka­la na zákla­dě pěti recen­zí prů­měr­né skó­re 65 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní“.

Kritikům bylo dáno k posou­ze­ní prv­ních osm epi­zod sezó­ny. Tara Bennettová napsa­la pro IGN hod­no­ce­ní „dob­ře“, tedy 7 bodů z 10, a ve svém ver­dik­tu napsa­la: „Příběh slu­žeb­ni­ce zůstá­vá kanár­kem v uhel­ném dole tele­viz­ních seri­á­lů [...]. Elisabeth Mossová v roli býva­lé služebné/teď kanad­ské uprch­li­ce June Osborneové nadá­le podá­vá živý výkon.  Celkově však seri­ál nadá­le trpí vel­mi odmě­ře­ný­mi dějo­vý­mi lini­e­mi, kte­ré jako by nedo­ká­za­ly zno­vu zís­kat kine­tic­kou ener­gii prv­ních dvou sezón.“ Abby Cavenaugh z Collideru ji ohod­no­ti­la znám­kou „B-“ a řek­la: „Pátá sezó­na je plná říd­kých vze­stu­pů a oprav­du níz­kých pádů, spous­ty těž­ko­to­náž­ních dra­mat a emo­tiv­ních scén. Některé z nej­vět­ších udá­los­tí této sezó­ny vedou k dost nepří­jem­né­mu sle­do­vá­ní, ale divá­ci, kte­ří u ní vydr­ží, budou odmě­ně­ni něko­li­ka vel­ký­mi momen­ty, kte­ré budou mít dopad na závě­reč­nou sezó­nu.“


Zdroj: Anglická wiki­pe­die


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38539 s | počet dotazů: 243 | paměť: 60931 KB. | 30.09.2022 - 22:25:13