Kritiky.cz > Recenze knih > Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad

Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad

0042977980 PRIBEH ODPADU velka

Dnešní doba je jak se říká odpa­do­vá, kdy kaž­dý z nás vypro­du­ku­je vel­ké množ­ství odpa­du a to 200 – 300 kilo­gra­mů na jed­no­ho oby­va­te­le za rok. Přemýšlejte, když jde­te na nákup, co může­te vzít do lát­ko­vé taš­ky a nepo­tře­bu­je­te vel­ké množ­ství ige­li­to­vých sáč­ků. Rozhodně to sto­jí za zamyš­le­ní.

Kniha vám zod­po­ví na otáz­ky týka­jí­cí se tří­dě­ní odpa­du, recyk­la­ce, proč vlast­ně odpad tří­dí­me. Součástí kni­hy jsou 2 vel­ké plán­ky, na kte­rých si vše ohled­ně odpa­du zopa­ku­je­te. Odpad je roz­díl­ný v růz­né roč­ní době, ve měs­tě i na ves­ni­ci, bohat­ší i chu­dí. Odpad z domác­nos­ti, par­ku, továr­ny či stav­by. 

Honzík má kama­rá­da Tondu. Odjíždí k dědo­vi a babič­ce na ves­ni­ci. Prožije tam pří­jem­né prázd­ni­ny. Dozví se mno­ho infor­ma­cí. Např. jak vyro­bit ruč­ní papír, jak se uklá­dá odpad do vel­ko­ob­je­mo­vé­ho kon­tej­ne­ru, jak je to se skle­ni­ci, jak se dají vyu­žít, něco z his­to­rie výro­by skla, jak se vyrá­bí kom­post, jak se cho­vat, abychom pří­liš odpa­du nevy­rá­bě­li. Honzík se dosta­ne s dědeč­kem do tří­dír­ny odpa­du, pra­cu­je tam Tondův táta a také na sklád­ku. Dostane se do spa­lov­ny odpa­du a děti se dozví, že ved­lej­ším pro­duk­tem je tep­lo, kte­ré nám vytá­pí domy a ohří­vá vodu na kou­pá­ní. Honzíkova babič­ka je veli­ce šikov­ná. Vytváří růz­né reci – věci. Např. uši­la deku ze zbyt­ků látek, pne­u­ma­ti­ku pou­ži­la jako hou­pač­ku. Babička je pros­tě úžas­ná. Po této návštěvě u pra­ro­di­čů se začne Honzík dívat na tří­dě­ní úpl­ně jinak a uvě­do­mí si, jak se musí­me správ­ně cho­vat a co pro tří­dě­ní odpa­du může­me udě­lat my všich­ni. Je to tak jed­no­du­ché.

Již pra­vě­cí lidé doká­za­li vše zpra­co­vat a nezbyl z nich žád­ný odpad. Dnešní doba pro­du­ku­je pří­liš mno­ho odpa­du. Již v super­mar­ke­tu se může­te roz­hod­nout, co všech­no nakou­pí­te a uvi­dí­te, že už tam se dá mno­ho odpa­du ome­zit.

V pří­bě­hu nalez­ne­te okén­ka se zají­ma­vost­mi z oblas­ti tří­dě­ní odpa­du pro zví­da­vé. Na kon­ci pří­bě­hu jsou zají­ma­vé tipy a nápa­dy, jak tří­dit.

Velice se mě líbí pře­hled­ný plá­nek, díky kte­ré­mu si děti zopa­ku­jí a uce­lí zís­ka­né infor­ma­ce. Knihu bych dopo­ru­či­la všem zví­da­vým dětem, ale i dospě­lým, uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol. Je skvě­lé, že z této pub­li­ka­ce ply­ne pona­u­če­ní, jak učit děti šet­řit, aby neplýtva­ly. Opravdu prv­ní kni­ha o odpa­du, kte­rá zod­po­ví na všech­ny otáz­ky týka­jí­cí se recyk­la­ce, jak s odpa­dem zachá­zet. Naprosto mě nadchla i mé syny, kte­ří moc rádi tří­dí odpad a o tuto pro­ble­ma­ti­ku se zají­ma­jí. Knihu dopl­ňu­jí humor­né ilu­stra­ce.


Autor: Kateřina Gančarčíková

Odborná korek­tu­ra: Mgr. Martin Lochovský

Žánr: dět­ská nauč­ná edi­ce

Vydáno: 2018, Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Počet stran: 48

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-

Kateřina Gančaříková – autor­ka pra­cu­je na malotříd­ní ško­le se škol­ním vzdě­lá­va­cím pro­gra­mem „Otevřeno pro život“. Má čet­né zku­še­nos­ti s odpo­ví­dá­ním na dět­ské otáz­ky a rea­li­za­ci pro­jek­tů, kte­ré pomá­ha­jí pro­po­jit výu­ku s prak­tic­kým živo­tem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...