Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Příběh Alvina Straighta

Příběh Alvina Straighta

pribeh alvina straighta
pribeh alvina straighta

Film Davida Lynche v pon­dě­lí 19.8.2002 na ČT2 - 21:30 hodin - dopo­ru­ču­ji se dívat.

Jak dale­ko jsou Alvin Straight a jeho bra­tr? Asi 600 km. A je Alvin zarpu­ti­lý. ANO. A tak pros­tě, v malé ves­nič­ce v sever­ní Iowě v Laurenc žije jeden sta­rý pán, Alvin Straight, dost nemoc­ný, ale ješ­tě ne tak, jak jeho bra­tr, jehož rani­la mrt­vi­ce. Alvin roz­hod­ne navští­vit své­ho bra­t­ra, kte­ré­ho dost dlou­ho nevi­děl. Je to sice dále, kam by se nor­mál­ní člo­věk vydal, ale Alvin se vydá napros­to sám na jed­nom starém trak­to­ru, i když špat­ně vidí a peněz má dost málo. Nepřemýšlí vůbec o tom, že by ho někdo sve­zl.
Tak vyra­zí, bere si sebou jenom pár nej­nut­něj­ších věcí, pří­věs s „důle­ži­tý­mi věc­mi“, odpu­zo­vač hmi­zu a „Swisherovým cuk­ro­vým“. Jede dost poma­lu, má svých 5 mil za hodi­nu, ale nád­her­ná rovi­na­tá kra­ji­na je před­zvěs­tí zají­ma­vých zážit­ků, když na ces­tě potká­vá mno­ho zají­ma­vých lidí, hlav­ně před­sta­vi­te­lů typic­ké ame­ric­ké popu­la­ce. Například kně­ze, druž­stvo cyk­lic­tů, dob­ro­vol­ní­ky hasi­če, mla­dou dív­ku na útě­ku, spo­lu­bo­jov­ní­ky z II. Světové vál­ky a jíné dosti zají­ma­vé posta­vy, kte­ré v někte­rých chví­lích hra­ni­čí s kari­ka­tu­rou spo­leč­nos­ti.
Ale aby se neřeklo, že ces­ta pro­bí­há bez potí­ží, tak se Alvinovi porou­chá trak­tor jenom pár mil před kon­cem své ces­ty, ale při pomo­ci fará­ře se ke své­mu bra­t­ro­vi dosta­ne a po dlou­hé době se s ním obe­jme.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40591 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55844 KB. | 24.05.2022 - 01:15:54