Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Příběh a záchrana thajského fotbalového týmu v dokumentu Discovery Channel

Příběh a záchrana thajského fotbalového týmu v dokumentu Discovery Channel

Záchrana z thajské jeskyně

Hodinový spe­ci­ál pobě­ží v nedě­li 22. čer­ven­ce ve 21:00 na sta­ni­ci Discovery Channel

Od oka­mži­ku, kdy se obje­vi­la zne­po­ko­ji­vá zprá­va o tom, že dva­náct mla­dých thaj­ských fot­ba­lis­tů a jejich 25letý tre­nér uvíz­li v jes­kyn­ním kom­ple­xu u hra­nic s Myanmarem, celý svět napja­tě sle­do­val podrob­nos­ti o jejich záchra­ně. To, že sku­pi­na v jes­ky­ni uvíz­la na víc než dva týd­ny, a násled­ná mobi­li­za­ce záchra­ná­řů z celé­ho svě­ta jsou jas­ný­mi důka­zy toho, jak sil­ný může být lid­ský duch. Náhlá tra­gic­ká smrt jed­no­ho z potá­pě­čů, kte­rý se podí­lel na záchra­ně misi, navíc pod­tr­hu­je závaž­nost celé situ­a­ce.

Nyní, když jsou všich­ni čle­no­vé fot­ba­lo­vé­ho týmu z jes­ky­ně ven­ku, se nabí­zí spous­ta otá­zek. Jak se tam chlap­ci dosta­li? Jak moh­li pře­žít sko­ro dva týd­ny bez jíd­la a bez toho, aby umě­li pla­vat? V jakém budou fyzic­kém a dušev­ním sta­vu? Co bylo zapo­tře­bí k tomu, aby se sku­pi­na z této zrád­né jes­ky­ně dosta­la, a proč před­sta­vo­va­la jedi­neč­ná geo­lo­gic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka této jes­ky­ně při záchran­né misi tolik pro­blé­mů? Záchrana z thaj­ské jes­ky­ně bude prv­ním doku­men­tár­ním pořa­dem, kte­rý pro­zkou­má všech­ny úhly této pozo­ru­hod­né záchran­né ope­ra­ce.

Dokument sta­ni­ce Discovery s názvem Záchrana z thaj­ské jes­ky­ně vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s ITN Productions. Vypráví lid­ské dra­ma a záro­veň uka­zu­je vědec­ký aspekt celé záchran­né mise, kte­rá se může řadit k jed­né z těch nej­ná­roč­něj­ších a nej­na­pí­na­věj­ších v lid­ské his­to­rii. Tvůrci doku­men­tu měli exklu­ziv­ní pří­stup k mužům a ženám – včet­ně rodin­ných pří­sluš­ní­ků chlap­ců – kte­ří tou­to misí žili. Záchrana z thaj­ské jes­ky­ně se sou­stře­dí na tri­umf lid­ské­ho ducha a na pře­vrat­né tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce, kte­ré byly při této neu­vě­ři­tel­né záchra­ně vyu­ži­ty. Hodiny ubí­ha­jí a pod­le před­po­vě­di hro­zí mon­zu­no­vé deš­tě. Záchranáři v jes­ky­ni i na zemi plá­nu­jí dal­ší kro­ky. Film vyu­ží­vá růz­né způ­so­by k nastí­ně­ní cel­ko­vé­ho obra­zu toho, co chlap­ci i záchra­ná­ři pro­ží­va­li, a jak moh­li hrdin­ští potá­pě­či dosáh­nout takřka nemož­né­ho. Objeví se v něm roz­ho­vo­ry s léka­ři i odbor­ní­ky na dušev­ní zdra­ví, reno­mo­va­ný­mi instruk­to­ry potá­pě­ní v jes­ky­ních a před­ní­mi svě­to­vý­mi záchra­ná­ři.

10. čer­ven­ce, tedy po osm­nác­ti dnech, si mohl celý svět koneč­ně oddech­nout. V ten­to den byli totiž zachrá­ně­ni posled­ní chlap­ci i jejich tre­nér. Aktuálně se všich­ni ptá­me a sna­ží­me se poro­zu­mět tomu, co se sta­lo. Jak by se konec toho­to pří­bě­hu mohl lišit, kdy­by byla záchra­na pro­ve­de­na jen tro­chu jinak.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53728 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53230 KB. | 20.09.2021 - 03:27:25