Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%

Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%

vlcsnap 2014 03 17 20h27m10s101

Film, kte­rý nese v ori­gi­ná­le název Only lovers left Alive by mohl nein­for­mo­va­ný divák oče­ká­vat krás­né roman­tic­ké melod­ra­ma, kte­ré by se ode­hrá­va­lo u něja­ké­ho nád­her­ně azu­ro­vé­ho jeze­ra, všich­ni by byli uhla­ze­ní, sluš­ní a pohád­ko­vě zami­lo­va­ní. To by, ale nesměl být pod fil­mem pode­psa­ný mis­tr nezá­vis­lé­ho fil­mu Jim Jarmusch. Jeho inspi­ra­ce asij­skou kine­ma­to­gra­fií, kte­rá se patr­ně nej­ví­ce pro­je­vi­la ve sním­ku Ghost Dog a dále se to stup­ňo­va­lo, je vel­mi patr­ná i ten­to­krá­te. Přežijí jen milen­ci, se z počát­ku tvá­ří jako tako­vá usmě­va­vá son­da do avant­gard­ní­ho skla­da­te­le a poně­kud odbar­ve­né blon­dý­ny. Pravda je tako­vá, že se oci­tá­me v Detroitu, kte­rý je (jak zná­mo z TV) měs­tem duchů a oby­va­tel víc a víc ubý­vá. Po chví­li zjiš­ťu­je­me, že s hlav­ním pro­ta­go­nis­tou není něco v pořád­ku a ejhle on je to upír i jeho žena je upír­ka i div­ně se kolí­ba­jí­cí „rodin­ný pří­tel“ pat­ří do stej­né komu­ni­ty.

Přežijí jen milenci
Přežijí jen milen­ci

Jen, aby nedo­šlo k něja­ké hloupé mýl­ce, sku­teč­nost, že se nachá­zí­me mezi upí­ry je poda­ná veli­ce poe­tic­ky, nená­sil­ně a niko­ho neob­tě­žu­je. Je to snad jeden z mála fil­mů na podob­né téma, u kte­ré­ho jsem si při­pa­dal „nor­mál­ně“ i když toto slo­vo bude půso­bit poně­kud para­dox­ně, poně­vadž všech­ny posta­vy jsou tro­chu „uje­té“ no pře­ce jen, to jsou upí­ři. Hlavní posta­vy se jme­nu­jí Adam a Eve, jak poe­tic­ké, srov­ná­ní s bib­lic­kou dvo­ji­cí by půso­bi­lo rou­ha­vě, přes­to si mys­lí, že to byl tvůr­čí záměr. Adam je hudeb­ní skla­da­tel, kte­rý je na svě­tě už něja­kou tu chví­li a sklá­dá ve své čás­teč­né izo­la­ci od ostat­ních, geni­ál­ní hud­bu. Jen tak mimo­cho­dem věno­val něja­ké sklad­by Schubertovi, pro­to­že „potře­bo­val zpět­nou vazbu“ (no… tak to asi vyšlo, kri­ti­ka pomy­sl­né slá­vy je obsa­že­ná v něko­li­ka obra­zech, kdy Adam ví, že jeho hud­ba je kva­lit­ní a poz­dě­ji se setká­vá­me s jeho muzi­kou po barech a hos­po­dách, přes­to, že si jeho výtvor při­vlast­nil někdo jiný, on ví, že jeho muzi­ka, odkaz, bude dál žít). Již zmí­ně­ný pří­tel, pojme­no­va­ný Kit (tady zatím neshle­dá­vám žád­nou spo­ji­tost s čoko­lá­do­vou tyčin­kou) je už zestár­lý a poma­lu, ale jis­tě umí­rá (nikdo přes­ně neví na co, vždyť je to upír, ale není to jed­no?) se svě­ří mezi řečí napsal Hamleta (záha­da s Shakespearovým autor­stvím a exis­ten­cí je rázem vyře­še­na).

Přežijí jen milenci
Přežijí jen milen­ci

Abych se vrá­til k samé pod­sta­tě člán­ku a napl­nil tak čte­ná­řo­va oče­ká­vá­ní.  Snímek ač zob­ra­zu­jí­cí v dneš­ní době asi jed­nu z nej­po­pu­lár­něj­ších pseudo-komunit je jem­ným pohle­dem na samou pod­sta­tu hud­by a živo­ta jako tako­vé­ho. Scénář neza­bře­dá­vá do plyt­kých pro­blé­mů, kte­ré by jin­dy řešil kaž­dý dru­hý upír (nesmr­tel­nost je pří­liš dlou­há a mě už neba­ví, budu řešit Hamletovské dile­ma „být či nebýt“ – zde se vysvět­lu­je původ toho­to spo­je­ní, pokud Hamleta napsal upír, není se čemu divit) to už zase odbí­hám. Filmová sto­páž dvou hodin je však pro divá­ka mnoh­dy ner­vy drá­sa­jí­cím vypě­tím všech sil. Kdybych měl ana­ly­zo­vat vypra­věč­skou linii, a nějak dát dohro­ma­dy syžet bude to půso­bit jis­té potí­že, pro­to­že ve fil­mu se jis­tou chví­li nic moc nedě­je, stá­le se opa­ku­jí dlou­hé zábě­ry a polo­na­hé­ho Adama, nebo rotač­ní kame­ra důklad­ně zabí­rá nesku­teč­ný bor­del, kte­rý má ve svém bytě.

Přežijí jen milenci
Přežijí jen milen­ci

Přes svou poma­lost a nedě­jo­vost něčím zvlášt­ním (něja­kým šes­tým smys­lem) upou­tá váš zrak a i přes to, že posta­vy nema­jí defak­to žád­né moti­va­ce, nema­jí jedi­né­ho cíle, i tak vás na nich něco zaujme. Do vše­ho hra­je pod­kres­lu­jí­cí sil­ně depre­siv­ní hud­ba. Pomáhá tak spo­lu­vy­tvá­řet všu­dy pří­tom­ný cha­os, kte­rý vlád­ne jak mezi lid­mi a odrá­ží se na jejich cho­vá­ní tak i v měs­tech a pat­rech spo­leč­nos­ti. Detroit je jako­by ztě­les­ně­ní lid­ské­ho úpad­ku. Eve říká, že měs­ta na Jihu hoří a do Detroitu se zno­vu vrá­tí život, poně­vadž je tam voda. Téma koneč­né apo­ka­ly­psy je pod­sou­vá­no poně­kud pod­pra­ho­vě, ale s jis­tou ele­gan­cí nutí­cí k zamyš­le­ní. Film ote­ví­rá mno­ho témat, na kte­ré nemá mís­to odpo­věď nebo na ně sám nezná odpo­věď a i přes to, že jeho nála­da se nese v ponurém duchu, někdy lehce sebe iro­ni­zu­jí­cím, cel­ko­vý dojem zane­chá­vá ryze klad­ný a pozi­tiv­ní.  Končí Einsteinovou myš­len­kou o vzá­jem­ném ovliv­ňo­vá­ní dvou pro­po­je­ných před­mě­tů. Můžeme zde obje­vit mno­ho filo­zo­fu­jí­cích myš­le­nek, kte­ré jsou vry­ty hlu­bo­ko do obra­zu a na prv­ní zhléd­nu­tí nebu­dou všech­ny zce­la jis­tě patr­né. Nicméně, Přežijí jen milen­ci je tako­vým varov­ným pohle­dem upí­rů na lid­skou rasu, nijak bych se neza­le­kal význa­mu „upí­ři“ pod­le mě to je jenom popu­lár­ně zvo­le­ná komu­ni­ta, kte­rá v prů­bě­hu času sle­du­je a hod­no­tí lid­ské cho­vá­ní. Pláče nad urput­nos­tí a hloupostí lid­ské rasy, kte­rá se nikdy nepo­u­čí z vlast­ních chyb. Dobrý film, kte­rý vám vnu­tí hrát si s myš­len­kou naší vlast­ní důle­ži­tos­ti na svě­tě a i dlou­ho po jeho skon­če­ní bude­te pře­mí­tat nad tím, jak dob­ře a význam­ně vyu­žít ten čas, kte­rý zbý­vá.

  • V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 %15. února 2014 V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 % Napsat recenzi na jakýkoliv film bratří Coenů se zdá být jednoduchou záležitostí, poněvadž jejich snímky jsou tak obsáhlé, že si v nich můžeme najít spoustu odboček a názorů. Opak je […] Posted in Filmové recenze
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Philomena - 75%9. března 2014 Philomena - 75% S filmy podle skutečné události nebo s těmi, které byly realitou ovlivněny se nám při letošních nominacích na Oscary, roztrhl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a můžeme ze […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • Vinařství - Nový začátek21. dubna 2021 Vinařství - Nový začátek Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh služebné Ireny? Zajímá vás, o čem bude druhý díl? Tak právě vám je určena novinka Vinařství - Nový začátek, kterou vydala Euromedia […] Posted in Recenze knih
  • Blízko od sebe / August: Osage County - 75%10. února 2014 Blízko od sebe / August: Osage County - 75% Maryl Streep exceluje v roli vypočítavé mrchy. Věta jak stvořená pro kvalitní producentský záměr, jak nalákat, co největší množství potenciálních diváků. Však stačí kousavá a sobecká […] Posted in Filmové recenze
  • Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80%5. února 2014 Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80% Aneb jak extrémně homofóbií rodeo jezdec přechytračil smrt. Pěkná pohádka s hezky se vyjímajícím titulem, který by mohl vypadat jako nostalgicky uplakaná podívaná na to, jak jeden nechutně […] Posted in Filmové recenze
  • Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali15. června 2021 Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali Hledáte nezapomenutelný příběh? Máte rádi sny, které se postupem času splní? Tak právě vám je určena novinka Za pět let, jehož autorkou je Rebecca Serleová.  Hlavní postava románu […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Služebníci - Recenze - 75%20. května 2021 Služebníci - Recenze - 75% Festivalové snímky evropských režisérů často vypráví příběhy lidských osudů. A Služebníci nejsou výjimkou. Tento film vypráví příběh dvou kamarádů, kteří nastoupí do kněžského semináře v […] Posted in Filmové recenze
  • Smolný pich aneb Pitomý porno - Recenze - 65 %19. května 2021 Smolný pich aneb Pitomý porno - Recenze - 65 % Vypadá to, že po všech lapáliích s pandemií Covidu se vrátí diváci do kin. A nejen to. Situace změnila i systém distribuce filmů a i díky tomu nám režisér Radu Jude přináší vítěze […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,26782 s | počet dotazů: 242 | paměť: 55104 KB. | 26.07.2021 - 17:38:06