Kritiky.cz > Recenze knih > Prezidentka ...s láskou

Prezidentka ...s láskou

large 5
large 5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi zají­ma­vé romá­ny? Chcete si pře­číst kni­hu od skvě­lé­ho reži­sé­ra, sce­náris­ty a spi­so­va­te­le Rudolfa Havlíka? Román Prezidentka se vám urči­tě bude líbit. 

Kateřina se sta­ne prv­ní pre­zi­dent­kou a má za sebou prv­ní rok v úřa­du. Má dce­ru, kte­rá ji veli­ce zaměst­ná­vá a prá­ce v úřa­dě je pro ni také nároč­ná. Touží ale po změ­ně a chtě­la by poznat něja­ké­ho muže. Jak to ale udě­lat, aby ji nikdo nepo­znal a uží­va­la si svo­bo­dy, jako dří­ve? Práce jako pre­zi­dent­ka s sebou nese i obě­ti. Jednou ji napad­ne bláz­ni­vý nápad a vydá se do měs­ta v pře­vle­če­ní. Dostane se na jed­nu zahra­du socha­ře Petra. Pak už se za ním vydá­vá kaž­dou noc. Jak se k tomu Peter posta­ví, až zjis­tí, kdo Kateřina vlast­ně je? Jak to nako­nec vše dopad­ne? Ustojí Petr to, kým Kateřina je? Zdánlivě jed­no­du­chá dějo­vá záplet­ka, ale na dru­hou stra­nu krás­ný pří­běh, kte­rý vás nene­chá jen tak spát. Podaří se Kateřině svou lás­ku vybo­jo­vat nebo zůsta­ne sama? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do pří­jem­né­ho čte­ní.

Kniha byla báječ­ná a čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Autor skvě­le popi­so­val děj romá­nu, s humo­rem a leh­kos­tí, kte­rá byla veli­ce pří­jem­ná. Kniha má 208 stran 25 kapi­tol zakon­če­na doslo­vem a podě­ko­vá­ním autora.Tato kni­ha před­či­la mé oče­ká­vá­ní a roz­hod­ně ji dopo­ru­čím všem, co si chtě­jí pře­číst humor­nou kni­hu.

Knihu jsem si k recen­zi vybra­la náho­dou. Zaujala mě ano­ta­ce kni­hy a chtě­la jsem si ji pře­číst. To že vzni­kl film se stej­ným názvem, kte­rý je v kinech od 23.6. jsem zpo­čát­ku nevě­dě­la. Ondřej Vetchý a Aňa Geislerová si v něm zahrá­li hlav­ní role. Součástí kni­hy je 8 stran foto­gra­fií z natá­če­ní fil­mu, kte­rý roz­hod­ně kni­hu oži­ví a veli­ce ráda jsem si je pro­hléd­la. Jelikož mám oba tyto her­ce ráda, urči­tě bych se ráda podí­va­la i na film.

Ukázka z kni­hy:

„Počkejte. Jak se vlast­ně jme­nu­je­te?!

Kateřina se zasta­ví, oto­čí se a na krát­ký oka­mžik se mu podí­vá do očí.

„Já? Kateřina.“

„Kateřina? Já jsem Petr. Tak když mi, Kateřino slí­bí­te, že už tady nic neroz­bi­je­te, tak tře­ba zase někdy může­te při­jít.“

„Už se to nebu­de opa­ko­vat,“ odvě­tí pev­ně Kateřina, usmě­je se a vydá se do scho­dů, vědo­ma si toho, že ji Petr sle­du­je svý­ma tma­vý­ma pozor­ný­ma oči­ma.

„Kateřino?“

Kateřina se v polo­vi­ně schůd­ků zasta­ví a krve by se v ní nedo­ře­zal. Zmateně se oto­čí na Petra. Ten se na ni ale usmě­je se.

„Jste Kateřina,“ ubez­pe­čí se, „tak hez­ký večer.“

Kateřina jen pokýv­ne a sype se ze zahra­dy pryč. Je celá zpo­ce­ná a vystra­še­ná. Ještě že už to má za sebou.

Petr tam zůsta­ne stát. Podívá se na psa, kte­rý sedí ved­le něho. „To bylo hez­ký, Emile.“

Několik slov o auto­ro­vi:

Rudolf Havlík (*1976)

Režisér, sce­náris­ta a spi­so­va­tel se naro­dil v Sokolově a v sou­čas­né době žije v Praze. Napsal a reží­ro­val fil­my Pohádky po Emu, Bábovky, Po čem muži tou­ží, Prezidentka, Minuta věč­nos­ti a Ostrov. Napsal dva romá­ny Zítra je taky denHorkou jehlou, kte­ré se s humo­rem věnu­jí pro­ble­ma­ti­ce výro­by oděvů v Asii a život­ní­mu pro­stře­dí a udr­ži­tel­nos­ti. Natočil také doku­men­tár­ní pří­ro­do­pis­ný seri­ál Na vlast­ní nohy. Ve vol­ném čase se věnu­je ces­to­vá­ní, sur­fin­gu, horám, Arktidě a lidem, kte­ré má rád. Plánů má hod­ně, ale jak všich­ni dob­ře víme, člo­věk míní, osud mění...

Autor: Rudolf Havlík

Žánr: belet­rie, roman­ti­ka

Vydáno: 2022, Vydala Euromedia Group a.s., Ikar, Praha

Počet stran: 208+8 stran pří­lo­hy

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4834-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,98283 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61755 KB. | 27.09.2023 - 01:21:22