Kritiky.cz > Články > Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže

Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže

Pokračování výbor­né­ho fil­mu Pán Prstenů, ten­to­krát s podti­tu­lem Dvě věže (TTT, jako The Two Towers) se rych­le blí­ží. Následující čla­nek při­ne­se zhod­no­ce­ní nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru a pár dal­ších, jis­tě zají­ma­vých infor­ma­cí.

Drtivá vět­ši­na čte­ná­řů Kinofila jis­tě prv­ní díl fil­mu Pán Prstenu, tedy Společenstvo Prstenu, vidě­la. Proto se nebu­du zabý­vat vyprá­vě­ním jeho děje, jen při­po­me­nu, že jsme naše hrdi­ny opus­ti­li ve chví­li, kdy je Společenstvo roz­bi­to: Frodo, spo­leč­ně se svým věr­ným pří­te­lem a slu­hou Samem opuš­tě­jí své přá­te­le a vydá­va­jí se do Mordoru „na vlast­ní pěst,“ zatím­co se hra­ni­čář Aragorn s elfem Legolasem a trpas­lí­kem Gimlim sna­ží doho­nit ban­du Skurut-hai a vysvo­bo­dit hobi­ty Smíška a Pipina.

Druhý díl tri­lo­gie je vlast­ně jen tako­vým „mos­tem“ mezi Společenstvem Prstenu a Návratem krá­le. Příběh se bude ode­hrá­vat ve dvou dějo­vých líniích(tak jako je to zná­mo napří­klad z Hvězdných válek). Pro někte­ré fanouš­ky kni­hy nej­spíš nebu­de zrov­na jed­no­du­ché při­jmout dějo­vé změ­ny, kte­rých zde bude s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí více než v díle prv­ním. Tímto bych bych chtěl na vás ape­lo­vat: Nezavrhujte film jen kvů­li odliš­nos­tem od kni­hy! Film i kni­ha jsou věci zce­la odliš­né a pochy­bu­ji, že by vás bavi­lo dívat se na přes­ný pře­pis kni­hy.

Přejděme k trai­le­ru. Po prv­ním zhléd­nu­tí jsem téměř nena­lé­zal slov. Nádhera. Rozhodně je lep­ší než před­cho­zí dva. Uvidíme zde spous­tu zají­ma­vých věcí a je mož­ná až zará­že­jí­cí, co všech­no se tvůr­ci roz­hod­li uká­zat. Trailer už se neza­bý­vá jen vel­ko­le­pou bitvou v Helmově Žlebu, jak tomu bylo u jeho před­chůd­ců, kde vět­ši­nu zábě­rů tvo­ři­ly scé­ny odsud. Lákadlem je scé­na výbuchu jed­né ze zdí. Jen tak na okraj: bitva o Helmův Žleb bude asi nej­mo­hut­něj­ší akce, jakou jsme zatím měli mož­nost vidět.

Faktem se sta­la zprá­va o tom, že uvi­dí­me, jak pokra­čo­val sou­boj Gandalfa s Balrogem. Sice v pře­hna­ně rych­lém střihu(což je samo­zřej­mě věc účel­ná), ale pře­ce, uvi­dí­me čaro­dě­jo­vo vítěz­sví a  pře­mě­nu v Gandalfa Bílého. Uvidíme jeho setká­ní s Aragornem, Gimlim a Legolasem ve Fangornu a také roz­mlu­vu s s rohan­ským krá­lem Theodénem. Gandalf mu vysvět­lu­je, že není jiné­ho zby­tí, než bojo­vat. Theodén však „nechce ris­ko­vat ote­vře­nou vál­ku.“ Tyto roz­mlu­vy jsou pro­stří­ha­né zábě­ry Sarumanovi armá­dy, kte­rou slo­vo „počet­ná“ nevy­sti­hu­je ani zda­le­ka.

Velice dob­ře vypa­da­jí scé­ny s tolik oče­ká­va­ným Glumem. Spatříme ho v sou­bo­ji s Frodem a Samem. Můj názor je, že Glum se fakt pove­dl. Jeho vychrt­lá, zbí­da­če­ná posta­va je vypra­co­vá­na do nejmen­ší­ho detai­lu.

Dále uvi­dí­te lahůd­ky jako jezd­ce na vrr­cích, harad­ské­ho Mumaka a Stromovouse!Těšit se může­te na dra­ma­tic­ké roz­ho­vo­ry.

Shrnutí někte­rých důle­ži­tých, či zají­ma­vých infor­ma­cí o Dvou věžích:
- Odula je posu­nu­ta až do Návratu krá­le. POZOR:Toto je chyt­rý, respek­ti­ve logic­ký tah: Frodo byl uštknut Odulou až v době, kdy se v Minas Tirith bojo­va­lo, tedy AŽ v Návratu krá­le.
- Se Sarumanem to vypa­dá ble­dě, je zde mož­nost, že se „napích­ne“ na ozu­be­né kolo pod Orthankem. Tato infor­ma­ce je zatím pou­há spe­ku­la­ce, neboť se mlu­ví o tom, že by moh­lo být nato­če­no více ver­zí jeho smr­ti. Faktem zůstá­vá, že neze­mře při Vymetení Kraje. Jak to tedy bude, ví to snad někdo?
- Finální sestřih fil­mu má údaj­ně „jen“ 163 minut.
- Do Helmova Žlebu je vyslá­no elfí „koman­do“ pod vede­ním Haldira z Lórienu. Objevila se zprá­va o tom, že při výbuchu hrad­by se „obje­tu­jí“ pro Středozem(neboli zemřou).
- Stále není jas­né, zda Aragorn dosta­ne Andúril(znovuzkutý Narsil, meč, kte­rým Isildur uťal Sauronovi prst, na němž byl Jeden). Že by ho dones­lo Lórienské koman­do? Ostatně to je nej­spíš vyslá­no na Arwenin popud, neboť vidě­la ve snu(nebo v Zrcadle Galadriel) jak je Aragorn ve Žlebu zabit.)

TIP: Nenechte si ujít DVD s Extended ver­si­on Pána Prstenů:Společestvo Prstenu. Již v lis­to­pa­du.

ČTENÁŘI, KOMENTUJTE PROSÍM ČLÁNKY AŤ MY AUTOŘI VÍME, CO MÁME ZLEPŠOVAT!

Vychutnejte si násle­du­jí­cí obráz­ky z trai­le­ru:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […] Posted in Články
  • Lord of The Rings: Return of The King - hra9. ledna 2004 Lord of The Rings: Return of The King - hra LOTR: Return of the King je akcí/adventurou hranou z pohledu třetí osoby. Její příběh vás samozřejmě zavede přímo do Středozemě a podobně jako u předchozího titulu LOTR: Fellowship of the […] Posted in Články
  • Hráč - SLOVO REŽISÉRA4. července 2014 Hráč - SLOVO REŽISÉRA Moje generace vyrůstala v sovětském režimu, promovala v sovětských školách a byla pohroužena do systému dvojího myšlení. A pak se najednou vše změnilo. Osvobozeni od komunistického státu […] Posted in Články
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […] Posted in Speciály
  • Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák)23. dubna 2006 Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák) Jaké jsou vaše zkušenosti s  dabingem animovaných filmů? Naprosto nulové, je to práce, kterou jsem dělal poprvé v  životě - bál jsem se, abych nezdržoval ostatní, ale nestalo se. […] Posted in Články
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […] Posted in Články
  • Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci10. ledna 2014 Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci Česká televize představila ve čtvrtek 9.ledna 2014 novinářům nový dětský čtrnáctidílný seriál MAZALOVÉ, který se bude vysílat každou neděli od 19. ledna 2014 v podvečer na ČT […] Posted in Články
  • Expendables: Postradatelní 3 - O NATÁČENÍ - Hvězdy pohromadě7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - O NATÁČENÍ - Hvězdy pohromadě Film Expendables: Postradatelní a jeho pokračování Expendables: Postradatelní 2 mají dvě velké přednosti: nevídaný akční náboj a úchvatnou přehlídku hvězd. Film Expendables 3 dal […] Posted in Články
  • Hobit 3 - první dojem10. prosince 2014 Hobit 3 - první dojem Můj první dojem z Hobita 3: Kdyby nenatočil režisér trilogii Pána Prstenů (na kterou jsem zíral s otevřenou pusou), tak by to bylo důstojné završení trilogie. Bohužel s první trilogií je […] Posted in Články
  • CastleStorm 2, což je mix mezi tower defence a hack...13. června 2020 CastleStorm 2, což je mix mezi tower defence a hack... CastleStorm 2, což je mix mezi tower defence a hack 'n' slash vyjde 31. července 2020 pro PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch. Od 30. června bude na Epic Games Store k vyzkoušení […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...