Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže

Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokračování výbor­né­ho fil­mu Pán Prstenů, ten­to­krát s podti­tu­lem Dvě věže (TTT, jako The Two Towers) se rych­le blí­ží. Následující čla­nek při­ne­se zhod­no­ce­ní nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru a pár dal­ších, jis­tě zají­ma­vých infor­ma­cí.

Drtivá vět­ši­na čte­ná­řů Kinofila jis­tě prv­ní díl fil­mu Pán Prstenu, tedy Společenstvo Prstenu, vidě­la. Proto se nebu­du zabý­vat vyprá­vě­ním jeho děje, jen při­po­me­nu, že jsme naše hrdi­ny opus­ti­li ve chví­li, kdy je Společenstvo roz­bi­to: Frodo, spo­leč­ně se svým věr­ným pří­te­lem a slu­hou Samem opuš­tě­jí své přá­te­le a vydá­va­jí se do Mordoru „na vlast­ní pěst,“ zatím­co se hra­ni­čář Aragorn s elfem Legolasem a trpas­lí­kem Gimlim sna­ží doho­nit ban­du Skurut-hai a vysvo­bo­dit hobi­ty Smíška a Pipina.

Druhý díl tri­lo­gie je vlast­ně jen tako­vým „mos­tem“ mezi Společenstvem Prstenu a Návratem krá­le. Příběh se bude ode­hrá­vat ve dvou dějo­vých líniích(tak jako je to zná­mo napří­klad z Hvězdných válek). Pro někte­ré fanouš­ky kni­hy nej­spíš nebu­de zrov­na jed­no­du­ché při­jmout dějo­vé změ­ny, kte­rých zde bude s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí více než v díle prv­ním. Tímto bych bych chtěl na vás ape­lo­vat: Nezavrhujte film jen kvů­li odliš­nos­tem od kni­hy! Film i kni­ha jsou věci zce­la odliš­né a pochy­bu­ji, že by vás bavi­lo dívat se na přes­ný pře­pis kni­hy.

Přejděme k trai­le­ru. Po prv­ním zhléd­nu­tí jsem téměř nena­lé­zal slov. Nádhera. Rozhodně je lep­ší než před­cho­zí dva. Uvidíme zde spous­tu zají­ma­vých věcí a je mož­ná až zará­že­jí­cí, co všech­no se tvůr­ci roz­hod­li uká­zat. Trailer už se neza­bý­vá jen vel­ko­le­pou bitvou v Helmově Žlebu, jak tomu bylo u jeho před­chůd­ců, kde vět­ši­nu zábě­rů tvo­ři­ly scé­ny odsud. Lákadlem je scé­na výbuchu jed­né ze zdí. Jen tak na okraj: bitva o Helmův Žleb bude asi nej­mo­hut­něj­ší akce, jakou jsme zatím měli mož­nost vidět.

Faktem se sta­la zprá­va o tom, že uvi­dí­me, jak pokra­čo­val sou­boj Gandalfa s Balrogem. Sice v pře­hna­ně rych­lém střihu(což je samo­zřej­mě věc účel­ná), ale pře­ce, uvi­dí­me čaro­dě­jo­vo vítěz­sví a  pře­mě­nu v Gandalfa Bílého. Uvidíme jeho setká­ní s Aragornem, Gimlim a Legolasem ve Fangornu a také roz­mlu­vu s s rohan­ským krá­lem Theodénem. Gandalf mu vysvět­lu­je, že není jiné­ho zby­tí, než bojo­vat. Theodén však „nechce ris­ko­vat ote­vře­nou vál­ku.“ Tyto roz­mlu­vy jsou pro­stří­ha­né zábě­ry Sarumanovi armá­dy, kte­rou slo­vo „počet­ná“ nevy­sti­hu­je ani zda­le­ka.

Velice dob­ře vypa­da­jí scé­ny s tolik oče­ká­va­ným Glumem. Spatříme ho v sou­bo­ji s Frodem a Samem. Můj názor je, že Glum se fakt pove­dl. Jeho vychrt­lá, zbí­da­če­ná posta­va je vypra­co­vá­na do nejmen­ší­ho detai­lu.

Dále uvi­dí­te lahůd­ky jako jezd­ce na vrr­cích, harad­ské­ho Mumaka a Stromovouse!Těšit se může­te na dra­ma­tic­ké roz­ho­vo­ry.

Shrnutí někte­rých důle­ži­tých, či zají­ma­vých infor­ma­cí o Dvou věžích:
- Odula je posu­nu­ta až do Návratu krá­le. POZOR:Toto je chyt­rý, respek­ti­ve logic­ký tah: Frodo byl uštknut Odulou až v době, kdy se v Minas Tirith bojo­va­lo, tedy AŽ v Návratu krá­le.
- Se Sarumanem to vypa­dá ble­dě, je zde mož­nost, že se „napích­ne“ na ozu­be­né kolo pod Orthankem. Tato infor­ma­ce je zatím pou­há spe­ku­la­ce, neboť se mlu­ví o tom, že by moh­lo být nato­če­no více ver­zí jeho smr­ti. Faktem zůstá­vá, že neze­mře při Vymetení Kraje. Jak to tedy bude, ví to snad někdo?
- Finální sestřih fil­mu má údaj­ně „jen“ 163 minut.
- Do Helmova Žlebu je vyslá­no elfí „koman­do“ pod vede­ním Haldira z Lórienu. Objevila se zprá­va o tom, že při výbuchu hrad­by se „obje­tu­jí“ pro Středozem(neboli zemřou).
- Stále není jas­né, zda Aragorn dosta­ne Andúril(znovuzkutý Narsil, meč, kte­rým Isildur uťal Sauronovi prst, na němž byl Jeden). Že by ho dones­lo Lórienské koman­do? Ostatně to je nej­spíš vyslá­no na Arwenin popud, neboť vidě­la ve snu(nebo v Zrcadle Galadriel) jak je Aragorn ve Žlebu zabit.)

TIP: Nenechte si ujít DVD s Extended ver­si­on Pána Prstenů:Společestvo Prstenu. Již v lis­to­pa­du.

ČTENÁŘI, KOMENTUJTE PROSÍM ČLÁNKY AŤ MY AUTOŘI VÍME, CO MÁME ZLEPŠOVAT!

Vychutnejte si násle­du­jí­cí obráz­ky z trai­le­ru:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04909 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58225 KB. | 10.08.2022 - 12:05:30