Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Preview: Vesnice

Preview: Vesnice

vesnice001
vesnice001

Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po záslu­ze lebe­dil na trů­nu mis­tra fil­mo­vé­ho napě­tí a infark­to­vé hrů­zy, ale dnes? … Brodíte-li se pamě­tí, pak napros­to zby­teč­ně. Oněch adep­tů je totiž zatra­ce­ně málo - na dru­hou stra­nu, má-li někdo ono pomy­sl­né paso­vá­ní do pozi­ce Hitchcockova nástup­ce na dosah ruky, tak zce­la urči­tě chla­pík jmé­nem Manoj Night Shyamalan, reži­sér indic­ké­ho půvo­du, muž, jenž na plát­ně vzkří­sil dlou­ho opo­mí­je­ný „strach z poten­ci­ál­ní­ho nebez­pe­čí“.

Zřejmě nedis­po­nu­ji tako­vou vnitř­ní silou, abych v sobě potla­čil nutká­ní vyslo­vit to, co se může zdát na prv­ní pohled nepo­cho­pi­tel­né. Shyamalan je totiž pod­le mého sou­du hod­ně, ale hod­ně „podiv­ný“ reži­sér. V celém Hollywoodu nena­ra­zí­te na člo­vě­ka jemu podob­né­mu. Ty neu­stá­lé expe­ri­men­ty balan­cu­jí­cí vědo­mě na pome­zí měl­ké­ho dna, ta hra s divá­ko­vou vrt­ka­vou trpě­li­vos­tí a pak ony nesne­si­tel­ně nata­ho­va­né zábě­ry plné ticha a kamen­né mimi­ky… Kdo jiný by si mohl tohle dovo­lit? Kdo jiný, než­li ten, jenž vyrůs­tal na fil­mech Stevena Spielberga a výše zmí­ně­né­ho Hitchcocka…

Pravda… Shyamalanovo jmé­no není již tolik ris­kant­ní zále­ži­tos­tí, jako tomu bylo v dobách před Šestým smys­lem - lec­cos se už změ­ni­lo. Stačil jeden film, sní­mek, jenž vět­ši­nu z nás zara­zil do křes­la a záro­veň dojal k slzám, jed­na zužit­ko­va­ná pří­le­ži­tost s hvězd­ným Brucem Willisem a pak už se sta­ly ini­ci­á­ly M.N.S. samo­stat­nou vizit­kou, do očí bijí­cí rekla­mou na slib­ný pro­dukt a před­ně pak význač­ným pojmem ve svě­tě fil­mo­vé mys­te­ri­óz­nos­ti.

I když se mi má důvě­ra v Shyamalanův scé­náris­tic­ký a reži­sér­ský cit zpr­vu vymsti­la - to když jsem si odne­sl ne zce­la pozi­tiv­ní poci­ty z pro­jek­ce Vyvoleného - mé před­čas­né pochy­bo­vá­ní bylo zavča­su zahná­no do kou­ta sním­kem násled­ným. Možná se mnou bude­te sou­hla­sit, mož­ná ne, ale co se týče titu­lu Znamení, tak si mys­lím, že se jed­ná o nej­lep­ší film, kte­rý kdy Manoj na ame­ric­ké půdě nato­čil. A to i přes­to, že jsem si jej plně vychut­nal až při dru­hém pozře­ní (napo­pr­vé jsem se musel vypo­řá­dat s tím hod­ně neče­ka­ným a pro mě zpo­čát­ku nepo­cho­pi­tel­ným závě­rem). Možná i pro­to… mož­ná i pro­to, že mě vět­ši­na Shyamalanových kous­ků donu­ti­la zamys­let se nad sebou samot­ným, se už těším jako malej kluk na 30. září, na den, kdy se v Česku začne pro­mí­tat sní­mek Vesnice, aneb dal­ší Manojova exkur­ze do kame­ra­mi málo pro­bá­da­ných fil­mo­vých oblas­tí.

Nutno dodat, že už samot­ný název sním­ku půso­bí dost tajem­ně, a neji­nak tomu bude i s celým fil­mem. Nečekejte žád­nou hru s pře­dem roz­da­ný­mi kar­ta­mi - to Shyamalan snad ani neu­mí - stej­ně tak si nesli­buj­te bůhví­jak slo­ži­tou záplet­ku. I ten­to­krát se totiž bude všech­no odví­jet od zdán­li­vě jed­no­znač­né­ho a pev­né­ho bodu. Malý kluk, jenž vidí mrt­vé lidi, pleša­tý chla­pík, kte­rý si v živo­tě nepři­vo­dil žád­né zra­ně­ní, byť mu byl koli­krát hod­ně blíz­ko, či tajem­né kru­hy v kuku­řič­ném poli… to všech­no tvo­ři­lo základ v před­cho­zích Shyamalanových poči­nech, nyní nás však čeká něco napros­to odliš­né­ho - ves­ni­ce a les, jenž obý­va­jí nezná­mé síly!

Děj sním­ku je nasmě­ro­ván do malé osa­dy jmé­nem Convington, do ves­nič­ky, kde žije vše­ho­všu­dy šede­sát oby­va­tel. Místo, kte­ré se na prv­ní pohled může zdát jako pří­tul­né a bez­kon­flikt­ní, však nena­ský­tá tolik potřeb­nou jis­to­tu k vyko­ná­ní klid­né­ho a bez­peč­né­ho spán­ku, nota­be­ne den­ní­ho poby­tu. Důvody toho vše­ho jsou troš­ku podiv­né a pro divá­ka mají­cí­ho v obli­bě záplet­ky ze živo­ta dost mož­ná nepo­cho­pi­tel­né. V okol­ních lesích totiž pobý­va­jí tajem­né bytos­ti, kte­ré sice uza­vře­ly s bojác­ný­mi lid­mi doho­du o vzá­jem­né tole­ran­ci (lidé nesmí do lesa, bytos­ti zase do ves­ni­ce), ale v posled­ní době vše nasvěd­ču­je tomu, že jsou dny poho­do­vé­ho hově­ní si pod slun­cem nadob­ro sečte­ny. Hrozivé zna­ky vyry­té do kří­del dře­vě­ných dve­ří jsou jen pou­hým začát­kem. Jsou lidé sku­teč­ně ohro­že­ni? Nebo se jen jed­ná o urči­té varo­vá­ní? … Tomu vše­mu se bude sna­žit při­jít na kloub odváž­ný mla­dý sed­lák Lucius Hunt.

Přestože je u Shyamalanových fil­mů cel­kem jed­no, kdo v nich ztvár­ní ústřed­ní posta­vy, neboť nelze opo­me­nout před­po­klad, že bude ze všech zúčas­tě­ných vytřís­ká­no napros­té maxi­mum, i v pří­pa­dě Vesnice se může­me těšit na vel­mi kva­lit­ní her­ce. Kromě Joaquina Phoenixe, jenž s Manojem spo­lu­pra­co­val už ve Znameních (kde si zahrál bra­t­ra Mela Gibsona) a kte­rý si v jeho novém poči­nu při­vlast­nil roli Lucia, si může­me mnout ruce nad obsa­ze­ním Adriena Brodyho (drži­tel Oscara za herec­ký výkon v Pianistovi), Sigourney Weaverové (že by v těch lesích byli pře­ci jen ali­e­ni?), Williama Hurta (A.I. - Umělá inte­li­gen­ce) nebo hezoun­ké Bryce Dallas Howardové (ambi­ci­óz­ní dce­ra reži­sé­ra Rona Howarda).

Velmi slib­ně zní i jmé­na kona­jí­cí svou prá­ci za kame­rou. A jeli­kož Shyamalanovy sním­ky sta­ví neje­nom na záplet­ce a hus­té atmo­sfé­ře, ale také na nesmír­ně cit­li­vé kame­ře a vhod­ně zkom­po­no­va­né hud­bě, lze reži­sé­rův výběr osob­nos­tí do tech­nic­kých pro­fe­sí ozna­čit za ryzí sáz­ku na jis­to­tu. Roger Deakins, chla­pík, jenž by mohl zku­še­nos­ti nastřá­da­né za objek­ti­vem roz­dá­vat plný­mi hrst­mi (Nesnesitelná kru­tost, Fargo, Big Lebowski, Čistá duše, Vykoupení z věz­ni­ce Shawsank), a samo­zřej­mě i James Newton Howard, kte­rý byl ne nadar­mo pět­krát nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší hud­by… …to jsou jmé­na, jež sli­bu­jí více než jen kva­lit­ně odve­de­nou prá­ci.

Jak je zřej­mé ze zve­řej­ně­ných obráz­ků, čeká nás tro­chu odliš­něj­ší „shya­ma­la­nov­ka“, než na jaké jsme byli dopo­sud zvyklí. Vesnice bude mno­hem více syro­věj­ší, více tem­něj­ší a snad i mys­te­ri­óz­něj­ší. Jak to všech­no dopad­ne, zda­li kri­ti­ky zbož­ňo­va­ný reži­sér a mis­tr hus­té atmo­sfé­ry pře­kro­čí svůj vlast­ní stín a opět v nás vyvo­lá ten pří­jem­ně nepří­jem­ný mra­zi­vý pocit z nezná­ma, to se dozví­me již zane­dlou­ho, resp. 30. září.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49092 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55853 KB. | 24.05.2022 - 01:09:59