Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Preview: Alien vs. Predator - A bude rvačkááááá!

Preview: Alien vs. Predator - A bude rvačkááááá!

alien vs predator003
alien vs predator003

Přiznám se ote­vře­ně, že když jsem se popr­vé dozvě­děl, že se za vel­kou lou­ží kují plá­ny na natá­če­ní fil­mu, v němž by se pro­ti sobě posta­vi­ly dvě význam­né per­so­ny dnes již slav­ných horo­ro­vých sci-fi kla­sik, napadlo mě jedi­né slo­vo - „komer­ce“. Identický pocit jsem konec­kon­ců zažil i u dru­hé­ho Jurského par­ku a Matrixu Reloaded. V obou pří­pa­dech mé tuše­ní ohled­ně před­po­klá­da­né­ho vítěz­ství kvan­ti­ty nad kva­li­tou naby­lo ale­spoň čás­teč­né podo­by, tak­že co se týče blí­ží­cí se pre­mi­é­ry sním­ku Alien vs. Predator, nevím, zda­li bych se měl jakož­to skal­ní pří­z­ni­vec obou fil­mo­vých sérií (myš­le­no Vetřelce a Predátora) vůbec těšit.

Přestože má oče­ká­vá­ní jsou cha­rak­te­ru spí­še skep­tic­ké­ho, stá­le jsou zde mini­mál­ně dva důvo­dy, kvů­li nimž nemo­hu ten­to počin odvrh­nout defi­ni­tiv­ně (navíc jsem člo­věk soud­ný :-)). Na mys­li mám pře­hna­né plky tvůr­ců, kte­ré mě - ani nevím proč - vždyc­ky oba­la­mu­tí, a před­ně pak trai­ler, jenž vhod­ným výbě­rem „nic nepro­zra­zu­jí­cích“ scén a důmy­sl­ně zvo­le­ným ozvu­če­ním potvr­zu­je slo­va reži­sé­ra sním­ku o tom, že AvP (Alien vs. Predator) nebu­de jenom o akci a per­fekt­ních počí­ta­čo­vých efek­tech.

Zaměřili-li bychom se na zmí­ně­né reklam­ní řečič­ky ze stra­ny pro­ta­go­nis­tů, zjis­ti­li bychom, že nás vlast­ně čeká nefal­šo­va­ný sci-fi horor, kte­rý se bude moci po atmo­sfé­ric­ké strán­ce vyrov­nat prv­ní­mu Vetřelci Ridleyho Scotta a jenž se v ničem neza­dá ani se sko­ro dva­cet let sta­rým Predátorem. Tvůrci toho sli­bu­jí oprav­du mno­ho, ale na dru­hou stra­nu… na dru­hou stra­nu je zde reži­sér Paul W. S. Anderson, jenž ač má se sci-fi žánrem urči­té zku­še­nos­ti, tak kva­li­ta­tiv­ní výsled­ky - trou­fám si tvr­dit - zatím žád­né. Ale nikde samo­zřej­mě není psá­no, že by se muž, jenž na plát­na kin při­ve­dl her­ní série Mortal Kombat a Resident Evil, nemohl koneč­ně odpou­tat od béč­ko­vých balas­tů, jímž dopo­sud krmil pře­de­vším mlad­ší divá­ky, a nato­čit sku­teč­nou poctu obě­ma slav­ným fil­mo­vým séri­ím. K tomu totiž sta­čí zdán­li­vě málo - hos­po­dár­né vyu­ži­tí poměr­ně pří­z­ni­vé­ho roz­počtu, správ­ný reži­sér­ský cit po vysti­že­ní stís­ně­né atmo­sfé­ry a nála­dy na pokra­ji psy­chic­ké­ho kolap­su a v nepo­sled­ní řadě ale­spoň tro­chu sro­zu­mi­tel­ný pří­běh.

Zápletka nikdy nepa­t­ři­la k sil­ným strán­kám vetřel­čí a pre­dá­to­ří série, a tak není divu, že se výraz­něj­ší­ho odklo­nu od dáv­no vyšla­pa­né ces­tič­ky nedo­čká­me ani nyní. Příběh, jenž je na ofi­ci­ál­ních strán­kách fil­mu roz­pitván snad v jed­né jedi­né větě, by tedy měli pocho­pit všich­ni bez roz­dí­lu věku, pohla­ví a rasy (člo­věk, pre­dá­tor či vetře­lec). V pod­sta­tě jde o to samé, o co krá­če­lo v minu­lých dílech a co mají tolik v obli­bě nej­růz­něj­ší tee­nager­ské horo­ry (což je vzhle­dem k době, kte­rou Anderson zasvě­til tvor­bě scé­ná­ře, více než pozo­ru­hod­né). V úvo­du sním­ku se nám před­sta­ví poměr­ně počet­ná sku­pin­ka horolezců-vědců-dobrodruhů, jež se vydá na tako­vý men­ší „trip“ do věč­ně zasně­že­ných a zle­do­va­tě­lých kon­čin jmé­nem Antarktida. Na tom by samo­zřej­mě neby­lo nic zas tak zvlášt­ní­ho, jenomže… jenomže když se k tomu při­dá pod­zem­ní „egypt­ský“ palác, v jehož útro­bách spin­ka­jí ali­e­ni a taky pre­dá­to­ři a kam „sho­dou okol­nos­tí“ zablou­dí i naši hrdi­no­vé, rázem je o zába­vu a posra­né tren­ky posta­rá­no.

A pak je tu onen trai­ler, krát­ký video­zá­znam, nedáv­no vypuš­tě­ný na svět­lo svě­ta, kte­rý byl hlav­ním důvo­dem, kte­rý mě při­měl k napsá­ní toho­to člán­ku. Řeknu vám, tak chytře sestří­ha­nou ukáz­ku jsem oprav­du dlou­ho nevi­děl. Tvůrci nám v ní nepre­zen­tu­jí útrž­ky z těch nej­lep­ších akč­ních scén, ale drží se pěk­ně poza­du (v potem­ně­lém kou­tě) a mís­to zábě­rů stu­du­jí­cích sli­na­mi se lesk­nou­cí vetřel­čí chrup ser­ví­ru­jí divá­ko­vi zábě­ry, v nichž nehra­je prim nebez­pe­čí sku­teč­né, nýbrž poten­ci­ál­ní.

  

Hereckému obsa­ze­ní vévo­dí jedi­né zvuč­né jmé­no. Ne… neboj­te se, nedo­čká­me se opě­tov­né­ho klo­no­vá­ní těla Sigourney Weaverové, avšak na plát­na se vrá­tí po del­ší odml­ce herec, kte­rý pat­řil v letech nedáv­no minu­lých k nej­ob­sa­zo­va­něj­ším - Lance Henriksen. Zatímco v Cameronových Vetřelcích se ten­to „vete­rán“ zapsal do pod­vě­do­mí divá­ků coby andro­id Bishop, v AvP se zhos­tí zce­la jiné úlo­hy, resp. se vtě­lí do posta­vy mili­ar­dá­ře Weylanda, na jehož přá­ní je výlet na Antarktidu pod­nik­nut.

V ostat­ních rolích, z nichž vět­ši­na bude nemi­lo­srd­ně odsou­ze­na k sežrá­ní či roz­leptá­ní lase­ro­vým ramen­ním kanó­nem, se před­sta­ví her­ci a hereč­ky zná­mí spí­še zámoř­ským divá­kům. Více či méně nezná­mé herec­ké obsa­ze­ní se sice dá na jed­né stra­ně pova­žo­vat za pří­jem­né osvě­že­ní, ledo­vý vánek do zatuch­lých pre­dá­to­řích vod, na stra­ně dru­hé ovšem nelze nepo­čí­tat s jis­tým rizi­kem daným nezku­še­nos­tí vět­ši­ny před­sta­vi­te­lů s leskem stří­br­né­ho plát­na.

Ať už se na nové­ho „Vetřelce a Predátora v jed­nom“ těší­te, nebo ne, jed­no je jis­té. I přes jed­no­znač­nou komerč­ní sna­hu tvůr­ců vyždí­mat z dané lát­ky to, co v ní ješ­tě zby­lo a co divá­ky jis­tě stá­lá láká, pat­ří AvP mezi nej­žha­věj­ší adep­ty na začle­ně­ní se mezi komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ší titu­ly toho­to roku. Premiéra fil­mu, jenž se z val­né čás­ti natá­čel v praž­ských ate­li­é­rech, je v našich luzích sta­no­ve­na na 4. lis­to­pad.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Okrsek 13 - Paříž 2010.22. dubna 2021 Okrsek 13 - Paříž 2010. Luc Besson se už pěkně dlouho snaží přesvědčit o tom, že pořádnou akční jízdu neumí natočit jen Američané a šikovní kluci a holky z Hongkongu, ale že to zvládne i Evropan. Někdy se mu to […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lovci pokladů - když by ještě Nicolas Cage hvězdou12. října 2020 Lovci pokladů - když by ještě Nicolas Cage hvězdou Jistý předek rodina Gatesových se dostal k informaci, která na dalších 6 generacemi změnila život této rodiny na nekonečnou honičku za bájným pokladem Templářů, který se po staletí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Plan 9 from outer space5. dubna 2006 Plan 9 from outer space Ano, je to tu! Hurá! Zděšeně křičí davy zoufalých lidí, jež se ve snaze dostati se v pořádku (a hlavně živí) z kin po celém světě derou do pro ně příliš úzkých dveří a zašlapávají (i […] Posted in Filmové recenze
  • Brad Pitt18. března 2005 Brad Pitt Spolu se vzhledem, které inspirovali nespočet titulních stran společenského časopisu People, internetových stránek a nárůst mužského elementu, je Brad Pitt herec, právě jehož jméno […] Posted in Profily osob
  • Co teď a co potom? pracovní listy k procvičování časové posloupnosti28. prosince 2019 Co teď a co potom? pracovní listy k procvičování časové posloupnosti Ráda bych vám představila zajímavou novinku vydavatelství Portál s názvem Co teď a co potom, která pojednává o časové posloupnost, čili serialitě. O čem to vlastně je? Časová posloupnost […] Posted in Recenze knih
  • Přírodní repelent z rýmovníku18. března 2015 Přírodní repelent z rýmovníku Suroviny: 1 hrnek lístků rýmovníku 1/2 litru vody 1 lžíce bílého vinného octa Postup:  Do svařené, horké vody přisypeme listy rýmovníku. Necháme louhovat až do doby, dokud zcela […] Posted in Domácí rady
  • Prach24. července 2016 Prach Tisková konference filmu 21.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Kj7Cw7GCVbM Posted in Videa
  • Fenomén jménem Eric Cantona21. listopadu 2019 Fenomén jménem Eric Cantona Historii fotbalu známe celou řadu skvělých fotbalistů. Ke skupince těch nejlepších se rozhodně může řadit fenomenální francouzský útočník Eric Cantona, který si největší jméno získal […] Posted in Fotbal
  • Vtipálek13. srpna 2019 Vtipálek Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • MasterChef Česko řada II. díl 531. srpna 2016 MasterChef Česko řada II. díl 5 Díl z 29.8.2016. https://www.youtube.com/watch?v=akQ3Uj2MCcY Posted in Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58960 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55823 KB. | 24.05.2022 - 07:55:38