Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Presumpce viny

Presumpce viny

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Matt Lee Whitlock (Denzel Washington) pra­cu­je jako šerif v idy­lic­kém flo­rid­ském měs­teč­ku Banyan Key. Je pocti­vý, peč­li­vý a oblí­be­ný – ovšem jen do té doby, než se sta­ne pode­zře­lým z vraž­dy dvou lidí. Jak k tomu moh­lo dojít? Nikdo netu­ší, že Matt, kte­rý se prá­vě roz­vá­dí se svou krás­nou, ale odci­ze­nou man­žel­kou a kole­gy­ní Alex (Eva Mendesová), udr­žu­je už del­ší dobu taj­ný a váš­ni­vý milost­ný poměr s vda­nou Ann Merai Harrisonovou (Sanna Lathanová), kte­rou týrá její man­žel – býva­lý fot­ba­lis­ta Chris (Dean Cain). Když navíc zjis­tí, že milen­ka má rako­vi­nu, je Matt ocho­ten udě­lat coko­li pro její záchra­nu - dokon­ce i lhát a krást. Jak dale­ko za hra­ni­ci záko­na je scho­pen zajít muž, kte­rý dosud neú­pros­ně obha­jo­val spra­ve­dl­nost a prá­vo? A co udě­lá, když obje­ví, že Ann Merai ve sku­teč­nos­ti vůbec není nemoc­ná a tou­ží – spíš než po jeho lás­ce – po peně­zích? Dokáže očis­tit své srd­ce od pochyb­nos­tí a své dob­ré jmé­no od všech pode­zře­ní – a vybo­jo­vat si zpát­ky svůj život? V hlav­ní roli napí­na­vé kri­mi o poli­cis­to­vi, kte­rý se dosta­ne do pode­zře­ní z dvoj­ná­sob­né vraž­dy, v režii holly­wo­od­ské­ho spe­ci­a­lis­ty na žánr film noir Carla Franklina exce­lu­je Denzel Washington (dvoj­ná­sob­ný drži­tel Oscara - za fil­my Glory a Hurikán v rin­gu). Společně už před­tím reži­sér a jeho oblí­be­ný herec nato­či­li jiný úspěš­ný film toho­to žán­ru sla­ví­cí­ho momen­tál­ně come­back, noir-thriller Ďábel v mod­rém (1995) Oblíbenou afro­a­me­ric­kou hvězdu v hlav­ní žen­ské roli pod­po­ři­la stá­le popu­lár­něj­ší Eva Mendesová (např. Rychle a zbě­si­le 2, Tenkrát v Mexiku). Dalších rolí se uja­li Sanna Lathanová (Blade) a Dean Cain (seri­ál Beverly Hills 90210).

O FILMU:
U zro­du pro­jek­tu Presumpce viny stál nápad sce­náris­ty Davea Collarda napsat pří­běh, kte­rý by svým ladě­ním odka­zo­val ke kla­sic­kým holly­wo­od­ským kri­mi­nál­ním dra­ma­tům s tajem­stvím, kte­ré ho fas­ci­no­va­ly v dět­ství, a při­tom respek­to­val potře­by sou­čas­né­ho pub­li­ka. Autor, kte­rý měl dosud zku­še­nos­ti jen s tele­viz­ní tvor­bou (na svém kon­tě má seri­ál Family Guy), začal budo­vat pří­běh kolem posta­vy pocti­vé­ho a svě­do­mi­té­ho muže, kte­rý sám sebe nechtě­ně vma­ni­pu­lu­je do vel­mi slo­ži­té situ­a­ce. Udělá totiž něko­lik chyb, kte­ré sice zpo­čát­ku vyhlí­že­jí napros­to nevin­ně, ve svých důsled­cích však nako­nec ohro­zí nejen jeho posta­ve­ní a dosa­vad­ní klid­nou exis­ten­ci, ale i život.
Čestný chla­pík, kte­rý dělá špat­né věci v pře­svěd­če­ní, že jed­ná správ­ně, je pod­le Collarda hrdi­nou, kte­ré­ho divá­ci lehce při­jmou a budou mu od začát­ku až do kon­ce držet pal­ce.
Tento motiv zau­jal hned při prv­ním čte­ní scé­ná­ře i pro­du­cen­ta Neala H. Moritze (S.W.A.T – Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní, Rychle a zbě­si­le 2, Torque – Ohnivá kola) ze spo­leč­nos­ti Monarch Pictures, jehož na pří­bě­hu Presumpce viny při­ta­ho­va­la i mož­nost nabíd­nout divá­kům vzru­šu­jí­cí zába­vu koru­no­va­nou v závě­ru neče­ka­ným odha­le­ním.
Producentovi bylo od začát­ku jas­né, že pří­běh typu sklá­dač­ky, nabi­tý psy­cho­lo­gic­kým i ero­tic­kým napě­tím, bude vyža­do­vat zku­še­né­ho reži­sé­ra, kte­rý umí pra­co­vat s her­ci a dob­ře rozu­mí dané­mu žán­ru. Volba padla na Carla Franklina, od roku 2000 man­že­la Moritzovy kole­gy­ně z Monarch Pictures, Jesse B‘Franklinové. Producentka, kte­rý je pode­psá­na pod vět­ši­nou Franklinových fil­mů (Jeden chyb­ný krok a Ďábel v mod­rém – oba uve­de­ny u nás na videu, Jediná správ­ná věc, High Crimes ) i pod jeho šes­ti­díl­nou tele­viz­ní mini­sé­rii Laurel Avenue a kte­rá si během svých začát­ků u spo­leč­nos­ti Island Pictures vybu­do­va­la pev­nou pro­fe­si­o­nál­ní pozi­ci díky řadě pozo­ru­hod­ných nezá­vis­lých sním­ků (mj. Polibek pavou­čí ženy Hectora Babenca či Monu Lisu Neila Jordana) si byla jis­tá, že Collardova lát­ka bude man­že­lo­vi doko­na­le vyho­vo­vat.
Carlu Franklinovi se na Presumpci viny od prv­ní chví­le líbi­la mož­nost zno­vu se vrá­til k žán­ru, jehož poten­ci­ál pod­le jeho názo­ru ješ­tě není zda­le­ka vyčer­pán: poli­cis­ta Matt Lee Whitlock je navíc typem hrdi­ny, kte­rý ho vždyc­ky při­ta­ho­val: osa­mě­lým a pokou­še­jí­cím se zvlád­nout situ­a­ci, v níž má jen malou šan­ci na vítěz­ství.

Dalším logic­kým kro­kem bylo hle­dá­ní herec­kých před­sta­vi­te­lů, kte­ří by doká­za­li vdech­nout pře­svěd­či­vost hlav­ním posta­vám pohy­bu­jí­cím se čas­to až na hra­ni­ci extrém­ních situ­a­cí. Carl Franklin se roz­ho­dl roli Matta nabíd­nout Denzelu Washingtonovi. Dvojnásobného drži­te­le Oscara (za sním­ky Glory reži­sé­ra Edwarda Zwicka a Hurikán v rin­gu Normana Jewisona) zná­me např. i z akč­ní­ho hitu Training Day, thrille­ru Sběratel kos­tí, práv­nic­ké­ho dra­ma­tu pod­le Johna Grishama Případ Pelikán či ponor­ko­vé­ho akč­ní­ho pří­bě­hu Krvavý pří­liv. Nedávno byl u nás na videu uve­den i Washingtonův režij­ní debut, psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Příběh Antwone Fishera. Washington, jehož herec­ká hvězda zača­la prud­ce stou­pat už na počát­ku 80. let, při­ví­tal mož­nost zno­vu spo­lu­pra­co­vat s Carlem Franklinem, pro­to­že posta­vu obo­jet­né­ho Eaysho Rawlinse z jeho divác­ky i kri­tic­ky vel­mi úspěš­né­ho Ďábla v mod­rém, v němž si zahrál po boku Jennifer Bealsové, pova­žu­je za jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších cha­rak­te­rů ve své herec­ké kari­é­ře. Matt – šéf poli­cie v měs­teč­ku, kte­ré si dosud vysta­či­lo s pou­hý­mi čtyř­mi ochrán­ci záko­na -, pro Washingtona před­sta­vu­je pro­to­typ oby­čej­né­ho muže, kte­rý se napros­to neče­ka­ně ocit­ne ve víru neče­ka­ných udá­los­tí a nedo­ká­že je zvlád­nout. „Je to posta­va, kte­rá od své­ho před­sta­vi­te­le vyža­du­je zce­la zvlášt­ní pří­stup,“ podo­tý­ká Washington. „Divák ji musí při­jmout za svou a při­tom od ní nesmí ztra­tit kri­tic­ký odstup.“

Klíčovou roli v Mattově živo­tě hra­jí dvě krás­né, váš­ni­vé a ener­gic­ké ženy – odci­ze­ná man­žel­ka Alex, kte­rou si ve fil­mu zahrá­la Eva Mendesová (s Washingtonem si zahrá­la už v akč­ním thrille­ru Training Day), a milen­ka Ann Merai, jejíž part si plně vychut­na­la jako prv­ní vět­ší herec­kou pří­le­ži­tost méně zná­má Sanaa Lathanová.
Producentka Jesse B‘Franklinová si byla jis­tá, že obě tyto talen­to­va­né hereč­ky vytvo­ří po Washingtonově boku pozo­ru­hod­né, při­taž­li­vé a psy­cho­lo­gic­ky boha­té kre­a­ce. Zatímco Alex, kte­rá se s Mattem prá­vě roz­vá­dí, před­sta­vu­je pro hrdi­nu zpr­vu jen malou opo­ru, ale nako­nec bez­vý­hrad­ně sto­jí na jeho stra­ně, Ann Merai se z váš­ni­vé milen­ky, kte­rá se zdá být obě­tí své­ho násil­nic­ké­ho man­že­la, mění v agre­siv­ní, osu­do­vě uni­ka­vou svůd­ni­ci, kte­rá sle­du­je jen vlast­ní tem­né cíle. Milence při­tom bez výči­tek vma­ni­pu­lu­je do vra­žed­ně nebez­peč­né situ­a­ce.
Pro Lathanovou se už při čte­ní scé­ná­ře zdá­la být úska­lím znač­ně expli­cit­ní milost­ná scé­na mezi její hrdin­kou a Mattem. Tu navíc natá­če­la jako jed­nu z vůbec prv­ních spo­leč­ných scén s Washingtonem, kte­ré­ho do té doby pou­ze z dál­ky pro­fe­si­o­nál­ně obdi­vo­va­la. Právě teh­dy ovšem pozna­la, s jak zna­me­ni­tým a zku­še­ným týmem spo­lu­pra­cu­je. Natáčení Presumpce viny Lathanová zpět­ně hod­no­tí jako špič­ko­vou herec­kou ško­lu, kde navíc nemu­se­la nic pla­tit, ale nao­pak dostá­va­la zapla­ce­no.
Stejně jako Ann Merai, je i Alex Evy Mendesové vel­mi ambi­ci­oz­ní ženou. Na roz­díl od Mattovy taj­né milen­ky ovšem své ambi­ce neskrý­vá za žen­skou sla­bost, ale nao­pak se roz­hod­ne jim dát před­nost před neu­spo­ko­ji­vým man­žel­ským živo­tem. Teprve když se Matt ocit­ne v pode­zře­ní a potom i v bez­pro­střed­ním ohro­že­ní živo­ta, musí mla­dá poli­cist­ka vyře­šit otáz­ku, zda ji k odci­ze­né­mu man­že­lo­vi pře­ce jen nevá­ží trva­lá a hlu­bo­ce cito­vá pou­ta.
Roli man­že­la Anne Merai si zahrál Dean Cain. Chris je pod­le něj mužem, kte­rý sklouz­ne na sta­nu zla, pro­to­že byl jako ceně­ná spor­tov­ní hvězda dlou­ho zvyk­lý být na výslu­ní. Konec fot­ba­lo­vé kari­é­ry pro něj zna­me­ná před­čas­ný krach jeho život­ních nadě­jí. Problémy si vybí­jí na svém oko­lí, pře­de­vším na man­žel­ce, a není divu, že se pro ně stá­vá nesne­si­tel­ným. V oka­mži­ku, kdy Chris pře­kro­čí jis­té hra­ni­ce, nee­xis­tu­je už pro něj zpá­teč­ní ces­ta…

Čtveřice cha­rak­te­rů pohy­bu­jí­cích se více či méně vidi­tel­ně za hra­ni­cí záko­na, svá­za­ná pou­ty váš­ně, nená­vis­ti a tem­né­ho tajem­ství, vyža­do­va­la od svých před­sta­vi­te­lů maxi­mál­ní sou­stře­dě­ní. Washington, Mendesová, Cain i Lathanová se sho­du­jí na tom, že natá­če­ní bylo navzdo­ry tomu vel­mi pří­jem­né, pře­de­vším díky Carlu Franklinovi. Ten se totiž díky vlast­ní leti­té herec­ké zku­še­nos­ti a jako reži­sér úzce spo­lu­pra­cu­jí­cí s her­ci vždy sou­stře­ďu­je na budo­vá­ní ote­vře­né, přá­tel­ské atmo­sfé­ry.
Pevně semknu­tý tvůr­čí tým se doká­zal vypo­řá­dat i s kom­pli­ka­ce­mi spo­je­ný­mi s tím, že původ­ně plá­no­va­ný Středovýchod ze scé­ná­ře nako­nec při natá­če­ní nahra­di­la Florida, kde musel štáb inten­ziv­ně pra­co­vat v kli­ma­tic­ky nej­pro­blé­mo­věj­ších měsí­cích roku - červ­nu a čer­ven­ci. S všu­dypří­tom­ným ved­rem nemě­la pro­blém jen rodač­ka z Miami Eva Mendesová. Všichni se však nako­nec shod­li na tom, že reži­sé­ro­vo roz­hod­nu­tí natá­čet dus­ný kri­mi­nál­ní pří­běh v létě a na jihu dalo vyprá­vě­ní tu správ­nou, jedi­neč­nou atmo­sfé­ru.

Fiktivní měs­teč­ko Banyan Key, kte­ré poklid­ně exis­tu­je ve stí­nu neda­le­ké­ho vět­ší­ho měs­ta, nako­nec fil­ma­ři vytvo­ři­li v pro­stře­dí Boca Grande a Cortezu neda­le­ko Miami. Jednou z drob­ných zají­ma­vos­tí natá­če­ní Presumpce viny zůstá­vá, že auto­ři vyu­ži­li stej­ný hote­lo­vý pokoj jako tvůr­ci roman­tic­ké kome­die Pravá blon­dýn­ka (2001).
Profesionální záze­mí poskyt­li Carlu Franklinovi při natá­če­ní Presumpce viny i při dokon­čo­va­cích pra­cech zku­še­ní čle­no­vé štá­bu: v jeho čele stál osvěd­če­ný kame­ra­man nizo­zem­ské­ho půvo­du Theo Van De Sande, kte­rý už s Franklinem spo­lu­pra­co­val na fil­mu High Crimes a kte­rý má na svém kon­tě např. upír­ský horor Blade. Také výtvar­ník Paul Peters pat­ří k oblí­be­ným spo­lu­pra­cov­ní­kům reži­sé­ra (podí­lel se už na Franklinových hitech High Crimes a Jediná správ­ná věc), stej­ně jako autor­ka kos­tý­mů Sharen Davisová (Příběh Antwonea Fishera, High Crimes, Ďábel v mod­rém) a stři­hač­ka Carole Kravetz Aykanianová (High Cirmes, Jediná správ­ná věc, Ďábel v mod­rém, Jeden chyb­ný krok).
Příjemně atmo­sfé­ric­ká hud­ba je dílem zku­še­né­ho Graema Revella, kte­rý s Franklinem spo­lu­pra­co­val popr­vé.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,00664 s | počet dotazů: 263 | paměť: 59824 KB. | 17.08.2022 - 21:41:15