Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Přestupy Marvel - DC: Část II.

Přestupy Marvel - DC: Část II.

4292234 donal logue harvey bullock gotham photo
Po vče­rej­ším člán­ku, kde jsem se zamě­řil na slav­né úpr­ky od DC Comics k Marvelu, pokra­ču­ji dnes dru­hým dílem, kde si uká­že­me pře­stu­py v opač­ném smě­ru. 🙂
Donal Logue
Marvel: Blade (1998)
DC: Gotham (od 2014)
V dobách, kdy ješ­tě upí­ři neby­li při­tep­le­ní a vybled­lí, zahrál cha­risma­tic­ký Kanaďan Logue ve fil­mu Blade zabi­jác­ké­ho Quinna. Naneštěstí však vzhle­dem k urči­tým okol­nos­tem nemohl zopa­ko­vat svou roli v dal­ších dílech. Komiksů se pro­to na dlou­hých šest­náct let vzdal. Předloni však Fox při­šel se zají­ma­vou nabíd­kou, kte­rá se neda­la odmít­nout. Donal vlé­tl do seri­á­lu Gotham, kde dodnes úspěš­ně hra­je posta­vu detek­ti­va Harveyho Bullocka. A hra­je ho dob­ře. Co dob­ře, výbor­ně.
Verdikt: Logue sice upí­ra zahrál bra­vur­ně, ale pře­stu­pem k DC pře­ce jen pový­šil svou kari­é­ru na vyš­ší příč­ku. Detektiv mu zatra­ce­ně sedí.
Dominic Cooper
Marvel: Captain America: The First Avenger/Captain America: První Avenger (2011), Agent Carter/Agentka Carterová (2015-2016)
DC: Preacher/Kazatel (od 2016)
U Marvelu hrál Dominic inte­li­gent­ní­ho Howarda Starka, kte­rý pomohl spo­jen­cům vyhrát dru­hou svě­to­vou vál­ku. Krom toho pomá­hal Peggy Carterové s její­mi pří­pa­dy oko­lo orga­ni­sa­ce Hydra. A v nepo­sled­ní řadě dal život Tony Starkovi (Robert Downey Jr.). Už během natá­če­ní AC pode­psal však ten­to „zrád­ce“ smlou­vu s DC, kon­krét­ně na seri­á­lo­vé zpra­co­vá­ní kul­tov­ní­ho komik­su Preacher. Ten teď tepr­ve začal a Cooper zatím nena­pl­nil oče­ká­vá­ní fan­dů, ale dej­me mu čas. Ovšem pro jeho osob­ní život má pře­stup k DC nej­víc pozi­tiv­ní vliv. Během natá­če­ní seri­á­lu se totiž zami­lo­val do před­sta­vi­tel­ky Tulip Ruth Neggy se kte­rou nyní tvo­ří pár.
Verdikt: zatím nejas­ný
Ben Affleck
Marvel: Daredevil (2003)
DC: Batman v Superman: Dawn of Justice/Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti (2016)
plá­no­va­né fil­my u DC: Suicide Squad/Sebevražedný oddíl (2016), Justice League/Liga spra­ved­li­vých (2017), Batman (2018), Justice League: Part II/Liga spra­ved­li­vých: Část II (2019)
Když dostal roku 1998 spo­lu s Mattem Damonem Oscara za scé­nář k fil­mu Good Will Hunting, pro­ro­ko­va­li mu exper­ti vel­kou kari­é­ru. Ben však tato pro­hlá­še­ní nena­pl­nil a role­mi ve fil­mech jako Pearl Harbor kle­sal v hod­no­ce­ní exper­tů i fanouš­ků níž a níž. Pomyslného dna se dotkl v mar­ve­lác­ké komik­so­vé adap­ta­ci Daredevil, což byl film o sle­pém muži, kte­rý bojo­val s pod­svě­tím, při­čemž byl oble­čen ve feš­ném rudém obleč­ku. Pád na dno zasta­vil Affleck až režií i bra­vur­ním herec­tvím fil­mu Argo (2012) za kte­ré dostal své­ho dru­hé­ho Oscara. Krátce po tom­to výko­nu ozná­mi­lo DC Comics obsa­ze­ní Bena do role nej­po­pu­lár­něj­ší­ho super­hr­di­ny Batmana. Ani hora pro­tes­tů jej ten­krát neza­sta­vi­la, pro­to se ve fil­mu Batman v Superman koneč­ně obje­vil. A podal fan­tas­tic­ký, abso­lut­ně FANTASTICKÝ výkon, čímž dal zapo­me­nout na stu­pid­ní­ho Daredevila.
Verdikt: Benovi jas­ně pro­spěl pře­stup k DC.
Laurence Fishburne
Marvel: Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer/Fantastická čtyř­ka: Silver Surfer (2007)
DC: Man of Steel/Muž z oce­li (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice/Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti (2016)
Jeden z nej­lep­ších čer­noš­ských her­ců, hvězda série Matrix si v komik­su nepří­mo zahrál už v roce 2007, kdy pro­půj­čil hlas CGI Silver Surferovi. Pak si dal od komik­sů pau­zu, ale během šes­ti let neza­va­dil o pořád­ný pro­jekt... Proto s nad­še­ním při­jal nabíd­ku DC na roli Perryho Whitea v novém Supermanovi. Stal se tak prv­ním čer­ným Perrym :D. A letos si Perryho zopa­ko­val. Nutno říct, že opět skvě­le.
Verdikt: I Laurencovi pro­spěl pře­stup k DC Comics.
Druhý díl naše­ho seri­á­lu o pře­stu­pech mezi Marvelem a DC Comics kon­čí, v příští před­po­sled­ní epi­zo­dě se zamě­ří­me na tzv. komik­so­vé ces­to­va­te­le 😀 :D.
zdroj obráz­ků: moviepilot.com, comicvine.gamespot.com, rise.gr, comicbook.com, superherohype.com
dal­ší zdro­je: imdb.com, csfd.cz

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95497 s | počet dotazů: 227 | paměť: 54803 KB. | 28.07.2021 - 09:14:37