Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Přestávkovník - Super hry a zábava nejen na přestávky

Přestávkovník - Super hry a zábava nejen na přestávky

Prestakovnik

Sešit plný zába­vy obsa­hu­jí­cí více než tři­cet her, tes­tů a akti­vit, z nichž vět­ši­na je vhod­ná pro dva až čty­ři hrá­če a  dají se zvlád­nut během dese­ti minut – to je Přestávkovník.

Brožovaný sešit veli­kos­ti A4 se v poho­dě vejde do škol­ní taš­ky nebo bato­hu žáka prv­ní­ho stup­ně základ­ní ško­ly. Děti jím mohou pře­kva­pit spo­lu­žá­ky o pře­stáv­kách nebo si s ním zpes­t­řit odpo­led­ne v dru­ži­ně. Některé z akti­vit se hodí i na doma, zvlášť ty pro dva hrá­če, kte­ré dneš­ní rodi­če zna­jí ze svých škol­ních let, tře­ba piškvor­ky, jiné jsou tro­chu modi­fi­ko­va­né – tře­ba pěšin­ky.
Některé strán­ky kníž­ky slou­ží jako her­ní plán nebo her­ní kar­ta, pří­pad­ně jako před­lo­ha, pod­le kte­ré lze her­ní plán nakres­lit, pří­pad­ně vyro­bit her­ní kar­ty pro dal­ší hrá­če.
Aktivity pro­cvi­čí nejen postřeh, pozornost,logiku a moto­ri­ku, někte­ré z nich jsou kre­a­tiv­ní – děti si mohou pod­le vzo­rů vyro­bit ori­ga­mi motý­la nebo bul­do­ka nebo si vyma­lo­vat hned něko­lik oma­lo­vá­nek, vyře­šit spo­jo­vač­ku nebo blu­diš­tě. V men­ším pro­ve­de­ní je zde i oblí­be­ná stol­ní hra žíža­ly, pro­to se vypla­tí ke kníž­ce při­ba­lit i hra­cí kost­ku a figur­ky. Jinak děti k akti­vi­tám vyu­ži­jí psa­cí potře­by, kte­ré jsou obsa­hem  běž­né­ho škol­ní­ho pená­lu, pří­pad­ně papír.
Většina akti­vit je urče­ná pro dva až čty­ři hrá­če, někte­ré akti­vi­ty lze pojmout jako týmo­vé hry. Podrporuje to spo­lu­prá­ci mezi dět­mi a komu­ni­ka­ci. Díky tes­tům mají děti mož­nost dozvě­dět se něco o svých spo­lu­žá­cích. Testy odpo­ví, jaký je vztah dítě­te k pří­ro­dě, jak vel­kou má fan­ta­zii nebo jaké má posta­ve­ní ve tří­dě.
Každá akti­vi­ta je v kníž­ce struč­ně, ale jas­ně a sro­zu­mi­tel­ně popsa­ná včet­ně počtu hrá­čů, potřeb a návo­du. Použité písmo je vět­ší a dob­ře čitel­né, text je dopl­ně­ný hez­ký­mi ilu­stra­ce­mi, což oce­ní děti zhru­ba od osmi let (dru­hé tří­dy základ­ní ško­ly). Sešit plný akti­vit neu­ra­zí ani hra­vé žáky tře­tích a čtvr­tých roč­ní­ků.


  • Přestávkovník. Super hry a zába­va nejen na pře­stáv­ky
  • redak­ce: Olga Tesařová
  • gra­fi­ka: Helena Růžičková
  • vyda­la: Grada Publishing, a.s. pod znač­kou BAMBOOK
  • rok vydá­ní: 2020, 1. vydá­ní
  • počet stran: 112
  • hod­no­ce­ní: 100 %

Foto: Grada Publishing, a.s.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36351 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53279 KB. | 05.12.2021 - 12:29:02