Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky

PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky

pres

Publikace „PŘESTÁVKOVNÍK“ vel­mi pou­ta­vou for­mou zaba­ví děti nejen na „nud­ných“ pře­stáv­kách ve ško­le, ale i mimo ně. Navíc díky men­ší­mu for­má­tu pra­cov­ní­ho seši­tu si jej mohou vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou např. na ces­to­vá­ní vla­kem, auto­bu­sem, na rodin­né a škol­ní výle­ty, na hory, k vodě ane­bo na prázd­ni­ny.

A na co všech­no se můžou těšit? Převážná část „Přestávkovníku“ je zamě­ře­na na „stol­ní“ hry urče­né pro jed­not­liv­ce, či dva a více hrá­čů; včet­ně hra­cích plá­nů.

V kni­ze nalez­nou hry jako „Pěšinky“, „Kdo bude prv­ní?“, „Lodě“, „Přesmýkačky“, „Piškvorky“, „Kolo štěs­tí“, „Formule“, „Trojúhelníky“, „Země Město“, „Čtverečkování“, „Hádej, co kres­lím!“, „Kdo bude prv­ní?“, „Vtipné pří­běhy“, „Slepá ces­ta“, „Šibenice“, „Území“, „Papírová vál­ka“. (Některé hry jsou dospě­lé­mu čte­ná­ři moc dob­ře zná­mé, jiné jsou nao­pak napros­tou novin­kou.)

Jelikož o pře­stáv­kách dětem nezbý­vá moc času na čte­ní, jsou návo­dy her vel­mi krát­ké, jed­no­du­ché a sro­zu­mi­tel­né. U kaž­dé z nich je uve­den „sym­bo­lic­ký“ název hry, jež v kaž­dém dítě­ti evo­ku­je před­sta­vi­vost o tom, o čem nová hra při­bliž­ně bude. Samozřejmě nesmí chy­bět návod a potřeb­né plá­ny ke hra­ní.

Každý z před­tiš­tě­ných návo­dů je roz­dě­len do tří pře­hled­ných čás­tí, udá­va­jí­cí dopo­ru­če­ný „počet hrá­čů“ (pro kte­ré je hra urče­na); „potře­by“ (bez kte­rých se samot­né hra­ní neo­be­jde) a v nepo­sled­ní řadě nesmí chy­bět ani struč­ně vysvět­le­ná „pra­vi­dla hry“.

To ale není všech­no! Naopak v pub­li­ka­ci je i spous­ta jiné zába­vy, u kte­ré si vysta­čí­te pou­ze sami a s pří­pad­nou pro­piskou v ruce... může­te se nau­čit sklá­dat ori­ga­mi ve tva­rů např. motý­la a bul­do­ka; hle­dat správ­né ces­tič­ky v blu­diš­tích, řešit hádan­ky, hry na pozor­nost, spo­jo­vač­ky, zahá­jit svůj mozko­vý tré­nink či si vybar­vit drob­né oma­lo­ván­ky.

Zábavy je tu hro­ma­da! Kromě toho vše­ho nesmí chy­bět ani něko­lik zábav­ných tes­tů, kte­ré si mohou malí čte­ná­ři vypl­nit sami ane­bo je nao­pak polo­žit svým kama­rá­dům a užít si tak spous­tu spo­leč­né zába­vy.

Těšit se můžou na tes­ty jako jsou např.: „Jaké je tvé sym­bo­lic­ké zví­ře?“, „Jaké máš posta­ve­ní ve tří­dě?“, „Jak vel­kou máš fan­ta­zii?“ a „Jaký máš vztah k pří­ro­dě?“; včet­ně závě­reč­né­ho hod­no­ce­ní a výsled­ku tes­tu.

Přestávkovník nabí­zí spous­tu inte­li­gent­ní zába­vy pro děti všech věko­vých kate­go­rií tak, aby je pou­ta­vou for­mou odpou­tal od dis­plejů mobil­ních tele­fo­nům table­tů a nau­čil je umě­ní „bavit se“ bez všech těch elek­tro­nic­kých vymo­že­nos­tí moder­ní doby jen za pomo­cí tuž­ky a papí­ru.

V závě­ru kni­hy jsou při­lo­že­ny k vystři­že­ní barev­né a vese­lé štít­ky na nade­psá­ní škol­ních seši­tů.

Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná, po všech strán­kách sro­zu­mi­tel­ná a dopl­ně­ná krás­ně barev­ný­mi a hra­vý­mi obráz­ky, jež děti vtáh­nou pří­mo do děje hry, díky níž si uži­jí spous­tu „chyt­ré“ zába­vy

PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zába­va nejen na pře­stáv­ky.

Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou BAMBOOK

Pro čte­ná­ře od 8 let

První vydá­ní, Praha 2020

Počet stran: 108

ISBN: 978-80-271-1780-2

  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […] Posted in Recenze knih
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.3. září 2018 S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů. V knize čtenář nalezne 85 nejčastěji se vyskytujících tuzemských stromů a keřů, jež může naleznout kdekoliv při svých toulkách přírodou. Na stránkách této příručky objeví, jak krásné […] Posted in Recenze knih
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,74535 s | počet dotazů: 213 | paměť: 53909 KB. | 19.01.2022 - 14:07:40