Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze > PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky

PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky

pres

Publikace „PŘESTÁVKOVNÍK“ vel­mi pou­ta­vou for­mou zaba­ví děti nejen na „nud­ných“ pře­stáv­kách ve ško­le, ale i mimo ně. Navíc díky men­ší­mu for­má­tu pra­cov­ní­ho seši­tu si jej mohou vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou např. na ces­to­vá­ní vla­kem, auto­bu­sem, na rodin­né a škol­ní výle­ty, na hory, k vodě ane­bo na prázd­ni­ny.

A na co všech­no se můžou těšit? Převážná část „Přestávkovníku“ je zamě­ře­na na „stol­ní“ hry urče­né pro jed­not­liv­ce, či dva a více hrá­čů; včet­ně hra­cích plá­nů.

V kni­ze nalez­nou hry jako „Pěšinky“, „Kdo bude prv­ní?“, „Lodě“, „Přesmýkačky“, „Piškvorky“, „Kolo štěs­tí“, „Formule“, „Trojúhelníky“, „Země Město“, „Čtverečkování“, „Hádej, co kres­lím!“, „Kdo bude prv­ní?“, „Vtipné pří­běhy“, „Slepá ces­ta“, „Šibenice“, „Území“, „Papírová vál­ka“. (Některé hry jsou dospě­lé­mu čte­ná­ři moc dob­ře zná­mé, jiné jsou nao­pak napros­tou novin­kou.)

Jelikož o pře­stáv­kách dětem nezbý­vá moc času na čte­ní, jsou návo­dy her vel­mi krát­ké, jed­no­du­ché a sro­zu­mi­tel­né. U kaž­dé z nich je uve­den „sym­bo­lic­ký“ název hry, jež v kaž­dém dítě­ti evo­ku­je před­sta­vi­vost o tom, o čem nová hra při­bliž­ně bude. Samozřejmě nesmí chy­bět návod a potřeb­né plá­ny ke hra­ní.

Každý z před­tiš­tě­ných návo­dů je roz­dě­len do tří pře­hled­ných čás­tí, udá­va­jí­cí dopo­ru­če­ný „počet hrá­čů“ (pro kte­ré je hra urče­na); „potře­by“ (bez kte­rých se samot­né hra­ní neo­be­jde) a v nepo­sled­ní řadě nesmí chy­bět ani struč­ně vysvět­le­ná „pra­vi­dla hry“.

To ale není všech­no! Naopak v pub­li­ka­ci je i spous­ta jiné zába­vy, u kte­ré si vysta­čí­te pou­ze sami a s pří­pad­nou pro­piskou v ruce... může­te se nau­čit sklá­dat ori­ga­mi ve tva­rů např. motý­la a bul­do­ka; hle­dat správ­né ces­tič­ky v blu­diš­tích, řešit hádan­ky, hry na pozor­nost, spo­jo­vač­ky, zahá­jit svůj mozko­vý tré­nink či si vybar­vit drob­né oma­lo­ván­ky.

Zábavy je tu hro­ma­da! Kromě toho vše­ho nesmí chy­bět ani něko­lik zábav­ných tes­tů, kte­ré si mohou malí čte­ná­ři vypl­nit sami ane­bo je nao­pak polo­žit svým kama­rá­dům a užít si tak spous­tu spo­leč­né zába­vy.

Těšit se můžou na tes­ty jako jsou např.: „Jaké je tvé sym­bo­lic­ké zví­ře?“, „Jaké máš posta­ve­ní ve tří­dě?“, „Jak vel­kou máš fan­ta­zii?“ a „Jaký máš vztah k pří­ro­dě?“; včet­ně závě­reč­né­ho hod­no­ce­ní a výsled­ku tes­tu.

Přestávkovník nabí­zí spous­tu inte­li­gent­ní zába­vy pro děti všech věko­vých kate­go­rií tak, aby je pou­ta­vou for­mou odpou­tal od dis­plejů mobil­ních tele­fo­nům table­tů a nau­čil je umě­ní „bavit se“ bez všech těch elek­tro­nic­kých vymo­že­nos­tí moder­ní doby jen za pomo­cí tuž­ky a papí­ru.

V závě­ru kni­hy jsou při­lo­že­ny k vystři­že­ní barev­né a vese­lé štít­ky na nade­psá­ní škol­ních seši­tů.

Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná, po všech strán­kách sro­zu­mi­tel­ná a dopl­ně­ná krás­ně barev­ný­mi a hra­vý­mi obráz­ky, jež děti vtáh­nou pří­mo do děje hry, díky níž si uži­jí spous­tu „chyt­ré“ zába­vy

PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zába­va nejen na pře­stáv­ky.

Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou BAMBOOK

Pro čte­ná­ře od 8 let

První vydá­ní, Praha 2020

Počet stran: 108

ISBN: 978-80-271-1780-2

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98994 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55211 KB. | 02.08.2021 - 03:56:52