Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Premiéry v únoru

Premiéry v únoru

Přehled všech 21 fil­mů, co půjdou v ten­to měsíc do kin.

05. 02. 04 Looney Tunes: Zpět v akci
05. 02. 04 Porota - Neworleanská vdo­va si najme práv­ní­ka, chyt­ré­ho a čest­né­ho Wendella Rohra (Dustin Hoffman), aby zaža­lo­val zbro­jař­skou fir­mu, kte­ré dává vinu za smrt své­ho man­že­la. Terčem obža­lo­by je morál­ka tvr­dé­ho byz­ny­su. Kdokoliv si může bez potí­ží poří­dit zbraň a pou­žít ji. Soudní pro­ces při­vá­dí na scé­nu, kte­rá se stá­vá sku­teč­ným bitev­ním polem, něko­lik klí­čo­vých osob. Je to práv­ník Wendell Rohr (Dustin Hoffman), kon­zul­tant zbro­jař­ské fir­my Rankin Fitch (Hackman) a porot­ce Nick Easter (Cusack) se svou pří­tel­ky­ní Marlee (Weisz).
Všichni tito lidé mají jedi­ný plán: zís­kat poro­tu a zma­ni­pu­lo­vat ji pro své cíle. Každý má jiný způ­sob, kaž­dý má jiný cíl. Ve hře je spra­ve­dl­nost a vel­ké pení­ze..
05. 02. 04 21 gra­mů - 21 GRAMŮ je nový film od reži­sé­ra Alejandra Gonzáleze I?árritu, nomi­no­va­né­ho na cenu aka­de­mie za film Amores perros - Láska je kur­va.

Je to pří­běh nadě­je a lid­ství, nezlom­nos­ti i pře­ži­tí. V oka­mži­ku smr­ti, a nezá­le­ží na tom, zda se jí bojí­te či niko­liv, se hmot­nost vaše­ho těla sní­ží o 21 gra­mů. Je to lid­ská duše, co těch­to 21 gra­mů tvo­ří? Jsou ti, kte­ří nás pře­ži­jí, o tuto hmot­nost těž­ší?

05. 02. 04 Veronica Guerin - V polo­vi­ně 90. let minu­lé­ho sto­le­tí nepři­po­mí­nal Dublin oby­čej­né měs­to, ale spí­še váleč­nou zónu, ve kte­ré svá­dě­lo něko­lik moc­ných dro­go­vých kar­te­lů krva­vé boje o nad­vlá­du nad trhem s nar­ko­ti­ky. Jejich nej­vět­ším a nej­ne­bez­peč­něj­ším nepří­te­lem však neby­la poli­cie, ale odváž­ná novi­nář­ka Veronica Guerin (CATE BLANCHETT), kte­rá na strán­kách novin detail­ně odha­lo­va­la poza­dí dro­go­vých prak­tik. Díky své­mu nezměr­né­mu úsi­lí o roz­kry­tí zlo­či­nec­ké sítě se pro oby­va­te­le Irska sta­la národ­ní hrdin­kou.
Tento sil­ný a emo­ci­o­nál­ní sní­mek, kte­rý je zalo­žen na sku­teč­né udá­los­ti, nabí­zí jedi­neč­ný pohled do poza­dí jed­no­ho z důle­ži­tých aspek­tů irské­ho kon­flik­tu a záro­veň je por­trétem žur­na­list­ky, kte­rá hle­dá­ní prav­dy obě­to­va­la vše.
05. 02. 04 Invaze bar­ba­rů - Oceněno
MFF Cannes 2003 - cen az anej­lep­ší scé­nář a cena z anej­lep­ší herec­ký výkon Marie-Josée Cruze MFF Toronto 2003 - nej­lep­ší kanad­ský film Valladolid Film Festival 2003 - cena divá­ků
11. 02. 04 Vyhlášení nomi­na­cí na cenu „Český lev 2004“
12. 02. 04 Velká ryba - Edward Bloom (ALBERT FINNEY) byl odjak­ži­va váš­ni­vým vypra­vě­čem neu­vě­ři­tel­ných his­to­rek ze své­ho mlá­dí (EWAN McGREGOR), kdy jej jeho záli­ba v ces­to­vá­ní zaved­la na úžas­nou výpra­vu oko­lo svě­ta. V jeho mýtic­kých dob­ro­druž­stvích nechy­bí obři, vlkod­la­ci, zpí­va­jí­cí siam­ská dvoj­ča­ta ani čaro­děj­ni­ce se skle­ně­ným okem, kte­rá doká­že nahléd­nout do budouc­nos­ti.
Se svý­mi fan­tas­tic­ký­mi his­tor­ka­mi se Bloomovi daří okouz­lit kaž­dé­ho kro­mě jeho syna Willa (BILLY CRUDUP). Když pak Edward one­moc­ní, jeho žena Sandra (JESSICA LANGE) se poku­sí Willa při­mět, aby ke své­mu otci zno­vu našel ces­tu. Will se musí poku­sit oddě­lit prav­du od fik­ce a nau­čit se s hero­ic­ký­mi činy i vel­ký­mi pro­hra­mi své­ho otce žít.
12. 02. 04 Bratři jak se pat­ří - To, co se v pře­ne­se­ném smys­lu slo­va říká o někte­rých sou­ro­zen­cích - že jeden bez dru­hé­ho neu­dě­la­jí ani krok - pla­tí v pří­pa­dě Boba a Walta doslo­va. Jsou siam­ská dvoj­ča­ta srost­lá od ramen po boky a sdí­le­jí spo­leč­ný život pra­cí počí­na­je a milost­ným živo­tem kon­če. Méně prů­boj­ný Walt je smí­řen s tím, že musí ustu­po­vat aser­tiv­něj­ší­mu a cti­žá­dosti­věj­ší­mu Bo. Ale když si jeho dvoj­če - váš­ni­vý ochot­ník, usmys­lí jet do Hollywoodu a poku­sit se o kari­é­ru her­ce, je to i na Walta tro­chu sil­ná káva. Jenže Bo pro­sa­dí svou: nejen­že odces­tu­jí, nejen­že seže­ne po mno­ha peri­pe­ti­ích vlast­ní­ho agen­ta (byť vyslou­žil­ce, kte­rý doží­vá v domo­vě důchod­ců), ale svě­te, div se!, dosta­ne roli v tele­viz­ním seri­á­lu. Pro zázrak tako­vé­ho kalib­ru je jed­no­du­ché vysvět­le­ní: super­star Cher, kte­rá se chce vyvlék­nout ze smlou­vy na seri­ál, vyu­ži­je práv­nic­ké klič­ky, kte­rá by jí umož­ni­la se ze smlou­vy vyvá­zat. Proto trvá na anga­žo­vá­ní Bo, neob­vyk­lé­ho dvoj­part­ne­ra. Jenže pro­du­cent roz­po­zná, oč jde, a pro­to kýv­ne i na tak nesmy­sl­ný poža­da­vek. Seriál odstar­tu­je, a zce­la neče­ka­ně díl od dílu stou­pá popu­la­ri­ta herec­ké­ho začá­teč­ní­ka. Ten s not­nou pomo­cí celé­ho tele­viz­ní­ho štá­bu před­stí­rá, že Walt nee­xis­tu­je. Jako v kaž­dé bláz­ni­vé kome­dii musí dojít pří­běh ad absur­dum: nejen­že tele­viz­ní seri­ál má úspěch, ale Bo se sta­ne hvězdou. Tím ale záko­ni­tě nasta­ne oka­mžik, kdy už není mož­né kamuflo­vat dru­hé dvoj­če a to se musí obje­vit na veřej­nos­ti. Štěstěna je siam­ským dvoj­ča­tům naklo­ně­na i nadá­le: hono­rář umož­ní, aby brat­ři pod­stou­pi­li ope­ra­ci, kte­rá je od sebe oddě­lí. Konečně nasta­ne oka­mžik, o němž tolik let sni­li: kaž­dý může jít vlast­ní ces­tou. Jenže na roky strá­ve­né bok po boku nelze jen tak zapo­me­nout.
12. 02. 04 Třináctka - Sugestivní pří­běh dvou dospí­va­jí­cích dívek. Puberťačka Tracy sní o tom jak být COOL. A má pro tuto svou před­sta­vu i svůj ide­ál. Je jím ostří­le­ná spo­lu­žač­ka Evie, dív­ka bez rodin­né­ho záze­mí. Ta uve­de Tracy do „vel­ké­ho cool svě­ta“, do svě­ta nebez­peč­ných nástrah a rych­lých požit­ků, ve kte­rém hra­jí hlav­ní roli dro­gy a povrch­ní ero­tic­ké zku­še­nos­ti.
V cito­vém zmat­ku, plném neshod s roz­ve­de­nou mat­kou a kon­zum­ním otcem, kte­rý utí­ká od pro­blé­mů, pod­le­há Tracy rafi­no­va­ným sli­bům zku­še­něj­ší par­ťač­ky a pouš­tí se na ces­tu nikam..
12. 02. 04 Rekonstrukce - Jak je řeče­no v úvo­du fil­mu „Celé je to film, celé je to kon­struk­ce ale přes­to to bolí“. Christoffer Boe, jeden z před­sta­vi­te­lů post-Trierovské gene­ra­ce hnu­tí Dogma, ve svém celo­ve­čer­ním debu­tu REKONSTRUKCE zce­la pře­vra­cí tra­dič­ní sché­ma love sto­ry. Používá kom­pli­ko­va­ný způ­sob vyprá­vě­ní, od prv­ní chví­le záměr­ně při­zná­vá vykon­stru­o­va­nost celé­ho pří­bě­hu plné­ho surre­ál­ných situ­a­cí, z odstu­pu sle­du­je život svých postav: foto­gra­fa Alexe a krás­né Aimee, kte­ří se náho­dou potká­va­jí v noč­ním laby­rin­tu Kodaně. Snímek zís­kal na letoš­ním fes­ti­va­lu v Cannes Zlatou kame­ru za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní debut a cenu Mladé poro­ty za nej­lep­ší hra­ný film.
12. 02. 04 Dokud nás smrt neroz­dě­lí - Agent CIA Michael Douglas má před sebou dva smr­tel­ně nebez­peč­né úko­ly – zachrá­nit svět a ože­nit syna.
12. 02. 04 Kámoš
12. 02. 04 Ježíš
15. 04. 04 Festival Jeden svět (Praha, 15.-22.4. 2004, 6. roč­ník)
19. 02. 04 Poslední samu­raj
19. 02. 04 Medvědí brat­ři - V novém vzru­šu­jí­cím ani­mo­va­ném dob­ro­druž­ství z pro­duk­ce stu­dia Walta Disney se vydá­me do nád­her­né kra­ji­ny v seve­ro­zá­pad­ní Americe, kde se ode­hrá­vá pří­běh chlap­ce Kenaie. Jeho život se neče­ka­ně změ­ní v oka­mži­ku, kdy jej Velký duch pro­mě­ní v med­vě­da – zví­ře, kte­ré mla­dý Kenai nená­vi­dí nej­ví­ce. Ve své nové podo­bě se spřá­te­lí s med­vě­dím mlá­dě­tem jmé­nem Koda a poma­lu začí­ná pře­mýš­let, jak se vrá­tit do své­ho lid­ské­ho těla. V patách je mu však jeho bra­tr, kte­rý chce Kenaie pomstít, aniž by věděl, že pro­ná­sle­du­je jeho samé­ho…
V dob­ro­druž­ném pří­bě­hu o sta­teč­nos­ti, cti a sebe­po­zná­ní, ve kte­rém se obje­vu­je spous­ta nových a neza­po­me­nu­tel­ných posta­vi­ček, se mísí dechbe­rou­cí ani­ma­ce s city a humo­rem.
19. 02. 04 Inkognito - Příběh pohád­ko­vé­ho muzi­kál­ní­ho dra­ma­tu Masked and Anonymous se ode­hrá­vá v neda­le­ké budouc­nos­ti a sle­du­je ces­tu zkra­cho­va­lé­ho zpě­vá­ka Jacka Fate (BOB DYLAN), kte­rý v pod­ve­čer vel­ké­ho bene­fič­ní­ho kon­cer­tu svá­dí sou­boj se svý­mi osob­ní­mi pro­blémy.
19. 02. 04 Pán velryb
19. 02. 04 Vadí neva­dí
26. 02. 04 Škola ro(c)ku - Kytarista Dewey Finn (Jack Black), srd­cem rocker, bez­mezně uctí­vá myš­len­ky rocko­vé hud­by i živo­ta kolem ní. Se svou záli­bou ke sko­kům do pub­li­ka a k 20-ti minu­to­vým kyta­ro­vým sólům je roz­hod­nut dovést svou kape­lu k vítěz­ství v Souboji kapel. Místo toho ho však jeho spo­lu­hrá­či z kape­ly vyho­dí.
Zdrcený a bez peněz na nájem se Dewey pofla­ku­je po svém bytě. Poté, co zved­ne tele­fon, kte­rý je určen pro jeho spo­lubyd­lí­cí­ho Neda (Mike White), impul­siv­ně při­jí­má prá­ci jako suplu­jí­cí uči­tel na pres­tiž­ní základ­ní ško­le. Tam se setká­vá s upja­tou ředi­tel­kou Mullinsovou (Joan Cusack), kte­rá bed­li­vě kon­t­ro­lu­je svo­je vystu­po­vá­ní a totéž vyža­du­je od všech uči­te­lů. Zatímco Dewey nemá ani tuše­ní jak vlast­ně vyu­čo­vat, ví jak ve svých žácích vzbu­dit důvě­ru. Když náho­dou zaslech­ne hodi­nu hudeb­ní výcho­vy, roz­hod­ne se své žáky, tyto mla­dé hudeb­ní génie, pře­for­mo­vat z kla­sic­ké­ho škol­ní­ho orchest­ru do hla­si­té rocko­vé kape­ly, čímž navždy změ­ní jejich živo­ty. Se svou novou kape­lou se Dewey vydá bojo­vat do vysně­né­ho Souboje kapel.
26. 02. 04 Pozor, hod­ný pes!
26. 02. 04 Vítejte v džun­g­li - V drs­né a nelí­tost­né měst­ské džun­g­li jmé­nem Los Angeles žije Beck (THE ROCK) – muž, kte­rý je ocho­ten pou­žít jaké­ko­liv pro­střed­ky k tomu, aby zís­kal věc, pro kte­rou ho jeho kli­ent poslal. Ať už jde o pozd­ní plat­bu nebo vzác­ný prs­ten, Beck nedě­lá roz­dí­ly a dle své­ho hes­la „tak ať už to máme za sebou“ se za pomo­cí fyzic­ké síly sna­ží prá­ci co nejdří­ve dokon­čit.
Beck nikdy nevy­hle­dá­vá potí­že a jen vel­mi nerad je dělá ostat­ním. Naneštěstí je řeše­ní potí­ží prá­vě to, kvů­li čemu si jej lidé nají­ma­jí a Becka čeká posled­ní vel­ký pro­blém, kte­rý musí vyře­šit, aby mohl svůj dosa­vad­ní styl živo­ta koneč­ně hodit za hla­vu. A stej­ně jako ama­zon­ská džun­gle, do kte­ré je vyslán svůj posled­ní úkol spl­nit, je jeho úlo­ha vel­mi sple­ti­tá.
26. 02. 04 Drž hubu!
29. 02. 04 Vyhlášení cen Oscar 2004

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39908 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55885 KB. | 24.05.2022 - 01:24:29