Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Premiéry v kinech 10.3.2016

Premiéry v kinech 10.3.2016

Broghers02
Broghers02

Tak dneska při­šel do kin dal­ší Česko-slovensky film, potom má zno­vu pre­mi­é­ru film z roku 1940. Naštěstí fil­mo­vé pre­mi­é­ry zachra­ňu­je Sacha Baron Cohen.

Grimsby

Nobby (Sacha Baron Cohen) má všech­no, co si muž z Grimsby může přát – 9 dětí a pří­tel­ky­ni (Rebel Wilson), kte­rou nade vše milu­je. Chybí mu jen jedi­né: jeho mlad­ší bra­tr Sebastian (Mark Strong), kte­ré­ho už 28 let mar­ně hle­dá. Když Nobby své­ho bra­t­ra koneč­ně najde, netu­ší, že má před sebou nej­ne­bez­peč­něj­ší­ho agen­ta MI6, kte­rý prá­vě odha­lil taj­né plá­ny tero­ris­tic­ké­ho úto­ku. Sebastian je však kři­vě obvi­něn a dává se na útěk. S hrů­zou si uvě­do­mí, že pokud má zachrá­nit svět, neo­be­jde se bez pomo­ci nej­vět­ší­ho blb­ce na zemi - své­ho bra­t­ra

Série Divergence: Aliance

Systém frak­cí je kom­plet­ně roz­vrá­ce­ný, roz­ho­ří se sou­boj mezi jed­not­li­vý­mi vůd­ci tou­ží­cí­mi po moci, ale všich­ni ve sku­teč­nos­ti tou­ží po jedi­ném – po pomstě. A svět za plo­tem obklo­pu­jí­cím celé měs­to se zdá ješ­tě nemi­lo­srd­něj­ší. Pokud však Tris chce ochrá­nit své blíz­ké, musí se vydat prá­vě za hra­ni­ce své­ho rod­né­ho Chicaga. A zde odha­lí tajem­ství, kte­ré je ješ­tě více šoku­jí­cí, než čeka­la...

Už je tady zas

Téměř sedm­de­sát let po neslav­ném odcho­du se Adolf Hitler pře­kva­pe­ně pro­bou­zí v dneš­ním Berlíně. A prv­ní bilan­ce jeho nové situ­a­ce není radost­ná. Válka skon­či­la a to poráž­kou, jeho poli­tic­ká stra­na nee­xis­tu­je a chy­bí mu i milo­va­ná Eva Braunová. Hitler „své“ měs­to sotva pozná­vá. Berlín je plný cizin­ců a v Německu mís­to něj vlád­ne žena, jaká­si Angela Merkelová. Po prvot­ním a zce­la pocho­pi­tel­ném šoku, se Hitler rych­le rozkou­ká­vá a nava­zu­je kon­takt s někte­rý­mi oby­va­te­li dneš­ní­ho Berlína. Hitler začne novou kari­é­ru v pro něj dosud nezná­mém svě­tě díky tele­vi­zi. Sice niko­liv ve funk­ci vůd­ce náro­da, ale jako komik. A to díky tomu, že jej pova­žu­jí za napros­to bez­chyb­né­ho imi­tá­to­ra sebe samé­ho. Protože své názo­ry roz­hod­ně nemě­ní, jsou jeho vystou­pe­ní poli­tic­ky vel­mi neko­rekt­ní. Postupně se stá­vá nejen tele­viz­ní hvězdou s vlast­ním pořa­dem, jeho vystou­pe­ní na veřej­nos­ti zís­ká­va­jí vel­kou sle­do­va­nost i díky inter­ne­tu. Na svých cestách po Německu se setká­vá s mno­ha lid­mi a někte­ré z nich jeho názo­ry na dneš­ní situ­a­ci nešo­ku­jí. Spíše nao­pak. Führer začí­ná mít jiné ambi­ce, než jen být zábav­ným kri­ti­kem. Jeho ambi­ce byly pře­ci vždy mno­hem vyš­ší...

Ve stínu žen

Pierre a Manon natá­če­jí níz­ko­roz­počto­vé doku­men­ty a žijí z růz­ných pomoc­ných pra­cí. Když se Pierre setká s mla­dou Elisabeth, sta­nou se z nich milen­ci. Pierre nicmé­ně nechce opus­tit Manon: tou­ží vlast­nit obě ženy. Elisabeth záhy zjis­tí, že Manon má milen­ce. Pierre se s tím­to vědo­mím vra­cí k Manon ― ženě, kte­rou doo­prav­dy milu­je. Prosí Manon, aby se k němu vrá­ti­la, a na Elisabeth zvol­na zapo­mí­ná... Philippe Garrel při­ná­ší novou vari­a­ci na téma zro­ze­ní a smr­ti vzta­hů i podiv­ných cest tou­hy

Deník komorné

Ambiciózní a krás­ná pokoj­ská Célestine při­jíž­dí na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí pra­co­vat na fran­couz­ský ven­kov pro zámož­nou rodi­nu Lanlairových. Musí se vyrov­nat jak se sexu­ál­ní­mi návrhy své­ho pána, tak i s nevr­lou paní domu, kte­rá vlád­ne v domác­nos­ti pev­nou rukou. Zároveň je ale fas­ci­no­vá­na Josephem ― taju­pl­ným zahrad­ní­kem se sklo­ny k anti­se­mi­tis­mu.

Rudý kapitán

Příběh se ode­hrá­vá v hor­kém létě roku 1992, půl roku před roz­dě­le­ním Československa. Mladý detek­tiv Richard Krauz se dostá­vá k nové­mu pří­pa­du – na hřbi­to­vě byla vyko­pá­na mrt­vo­la kos­tel­ní­ka Kloknera s hře­bí­kem v hla­vě. Krauz zjiš­ťu­je, že za jeho umu­če­ním sto­jí býva­lá StB a nikdy nena­le­ze­ný spis zachy­cu­jí­cí zlo­či­ny kně­ží, na jehož zákla­dě StB cír­kev vydí­ra­la. Případem posed­lý Krauz se vydá­vá napříč roz­pa­da­jí­cím se Československem hle­dat muže, ke kte­ré­mu vedou všech­ny sto­py: Rudého kapi­tá­na, spe­ci­a­lis­tu na „koneč­né“ výsle­chy. Krauz však není sám, kdo ho hle­dá...

Pohádka máje

Hlavní posta­vou je líbezná a pla­chá Helenka, dce­ra revír­ní­ka z Komory neda­le­ko Ostrovačic, kte­rá žije se svým otcem v mys­liv­ně upro­střed nád­her­né morav­ské pří­ro­dy. Jednoho veče­ra ji na ost­ro­va­čic­kém ple­se vyzve k tan­ci syno­vec míst­ní­ho fará­ře Ríša, kte­rý stu­du­je v Praze na práv­nic­ké fakul­tě. Zalíbila se mu na prv­ní pohled, a tak se o její pří­zeň začal uchá­zet jen co se zno­vu obje­vil v Ostrovačicích. Zprvu nepří­stup­ná Helenka časem pod­leh­ne okouz­le­ní z prv­ní lás­ky, ale když jí Ríša vyprá­ví his­tor­ky ze své­ho světác­ké­ho živo­ta v Praze, začne se mu vyhý­bat. Láska je však moc­ná čaro­děj­ka a ona mu časem pře­ce jen odpus­tí. A Ríša, kte­rý dří­ve jen leh­ko­my­sl­ně utrá­cel tatín­ko­vy pení­ze a oble­to­val hol­ky, se vrá­tí do Prahy s odhod­lá­ním dostu­do­vat a pak se vrá­tit pro svou milo­va­nou Helenku... Tento námět byl již v čes­kém fil­mu zpra­co­ván, a to pod stej­ným názvem v režii Karla Antona v roce 1926.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78415 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56535 KB. | 02.07.2022 - 07:30:35