Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Premiéry v červnu - Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii ...

Premiéry v červnu - Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii ...

...Prokletí, Madagaskar a dal­ší 02. 06. 05    Stopařův prů­vod­ce po Galaxii
Pozemšťan Arthur Dent (MARTIN FREEMAN) pro­ží­vá dal­ší z řady svých špat­ných dnů. Dnes je to ale ješ­tě o tro­chu hor­ší než jin­dy: jeho dům má být za něko­lik oka­mži­ků zbou­rán, aby nepře­ká­žel při stav­bě dál­ni­ce, z jeho nej­lep­ší­ho pří­te­le Forda Prefecta (MOS DEF) se prá­vě vyklu­bal mimo­zemšťan a - jako by to nesta­či­lo - celá jeho milo­va­ná pla­ne­ta Země bude brzy zni­če­na kvů­li stav­bě hyper­pro­sto­ro­vé­ho doprav­ní­ho obchva­tu. Arthurova jedi­ná šan­ce na pře­ži­tí spo­čí­vá v mož­nos­ti při­po­jit se k Fordovi a stop­nout pro­plou­va­jí­cí vesmír­ný koráb. Pro novo­pe­če­né­ho vesmír­né­ho ces­to­va­te­le začí­ná nej­vět­ší život­ní dob­ro­druž­ství v oka­mži­ku záni­ku jeho rod­né pla­ne­ty. Arthur se vydá­vá na dlou­hou ces­tu, během níž zjis­tí, že nic není tak, jak se zdá: nau­čí se, že ruč­ník je dost mož­ná tou nej­u­ži­teč­něj­ší věcí ve vesmí­ru, obje­ví smy­sl živo­ta a zjis­tí, že odpo­věď na coko­liv, co kdy potře­bo­val vědět, se skrý­vá v jedi­né kni­ze - Stopařově prů­vod­ci po Galaxii.

02. 06. 05    Po krk v extá­zi

Elegantní, vkus­ně oble­če­ný a zdvo­ři­lý hrdi­na beze jmé­na (DANIEL CRAIG) je doko­na­lý pro­fe­si­o­nál. Při svých obcho­dech s koka­i­nem a  extá­zí vydě­lal nej­ví­ce na tom, že se sna­žil cho­vat nená­pad­ně a mít po celou dobu čis­té ruce. Nyní se roz­ho­dl s obcho­dy skon­co­vat, opus­tit svět zlo­či­nu, drog a nási­lí a  zaří­dit si s pomo­cí peněz, kte­ré se mu poda­ři­lo nashro­máž­dit, klid­ný a  spo­ko­je­ný život.
Ještě před­tím jej však čeka­jí dvě drob­né služ­by pro jeho bos­se Jimmyho Pricea (KENNETH CRANHAM): musí najít ztra­ce­nou, dro­go­vě závis­lou dce­ru moc­né­ho zlo­čin­ce Eddieho Templea (MICHAEL GAMBON) a dojed­nat pro­dej obří zásil­ky extá­ze s nekon­t­ro­lo­va­tel­ným nýman­dem (JAMIE FOREMAN), kte­rý si hra­je na mno­hem vět­ší­ho gan­gs­te­ra, než jakým ve sku­teč­nos­ti je.
Nic se ale neda­ří pod­le plá­nu a to, co původ­ně vypa­da­lo jako rutin­ní trans­ak­ce, je ve sku­teč­nos­ti doko­na­lý cha­os. Na povrch vyplou­va­jí skry­tá spo­je­nec­tví a situ­a­ce se postup­ně mění v boj o moc, kte­rý sahá z  lon­dýn­ských dro­go­vých dou­pat až do nej­vyš­ších kru­hů brit­ské spo­leč­nos­ti. Náš hrdi­na si brzy uvě­do­mí, že je sou­čás­tí mno­hem vět­ší­ho sou­ko­lí, než si kdy před­sta­vo­val - a že vysko­čit z roz­je­té­ho vla­ku není zda­le­ka tak jed­no­du­ché, jako do něj nastou­pit.

02. 06. 05    Prokletí

V uli­cích Los Angeles řádí pří­zrak z jiné­ho svě­ta, vlkodlak! Jak změ­ní osu­dy tro­ji­ce mla-dých lidí, kte­ří dosud žili pokoj­ným, bez­sta­rost­ným živo-tem? Stačí jed­na úplň­ko­vá noc a pří­zrak, kte­rý se vyno­řil ze stí­nů, zaú­to­čí s tra­gic­ký­mi násled­ky.
Během jízdy po Mullholand Drive ztra­tí Ellie (Christina Ricci) kon­t­ro­lu nad říze­ním a  nara­zí do jiné­ho vozu. Když dív­ka a  její spo­lu­jez­dec, Elliin mlad­ší bra­tr Jimmy (Jesse Eisenberg), při­spě­cha­jí na pomoc zra­ně­né­mu řidi­či, stá­va­jí se obě­tí úto­ku podiv­né­ho tvo­ra. Jimmy je pře­svěd­če­ný, že to je vlkodlak...
Když pak sou­ro­zen­ci u sebe obje­ví zvlášt­ní, nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti, zpr­vu nemo­hou uvě­řit, že nejde o náho­du nebo omyl. Dokáží se vze­přít osu­du, kte­rý by je kaž­dé úplň­ko­vé noci měnil v krve­žíz­ni­vá mon­stra? Nebo se trp­ně podří­dí a sta­nou se jen dal­ší­mi roz­na­še­či náka­zy v  hrůz­ném, neko­neč­ném řetěz­ci Zla?
Ellie nehod­lá na své budouc­nos­ti nic měnit: chce být pro­du­cent­kou tele­viz­ní show a cho­dit s  milo­va­ným Jakem (Joshua Jackson). Jimmyho však mož­nost nové­ho živo­ta neo­do­la­tel­ně při­ta­hu­je...

09. 06. 05    Ochránce

Příslušník elit­ních jed­no­tek SEAL Shane Wolfe (VIN DIESEL) žil v domně­ní, že je při­pra­ven zhos­tit se jak­ko­liv nároč­né nebo neu­sku­teč­ni­tel­né mise… dokud nezku­sil hlí­dat děti. Když je pově­řen úko­lem ochrá­nit pět malých potom­ků zavraž­dě­né­ho věd­ce, nezbý­vá mu než se poku­sit zkom­bi­no­vat dvě zdán­li­vě neslu­či­tel­né povin­nos­ti: boj s padou­chy a péči o domác­nost. Shane, kte­rý je postup­ně donu­cen vymě­nit svůj arze­nál zbra­ní a  potá­pěč­ských kom­bi­néz za plen­ky a  kra­bi­co­vé džu­sy, nyní musí kro­mě zlo­čin­ců kro­tit také mla­dou rebel­ku Zoe (BRITTANY SNOW), zasmu­ši­lé­ho čtr­nác­ti­le­té­ho Setha (MAX THIERIOT), osmi­le­tou fanyn­ku bojo­vých umě­ní Lulu (MORGAN YORK), tří­le­té­ho Petera, o dva roky mlad­ší­ho Tylera a v  nepo­sled­ní řadě jejich excen­t­ric­kou rumun­skou pečo­va­tel­ku (CAROL KANE). Přestože jsou pro něj běž­nou ruti­nou smr­tel­ně nebez­peč­né mise, jeho před­sta­va o pře­ži­tí v  drs­ných pod­mín­kách dosta­ne reál­nou podo­bu tepr­ve v oka­mži­ku, kdy je posta­ven tvá­ří v tvář kaž­do­den­ním rodin­ným povin­nos­tem. A nej­dů­le­ži­těj­ší mise jeho živo­ta - udr­žet pohro­ma­dě jed­nu rodi­nu - prá­vě začí­ná…

09. 06. 05    Sahara

Zkušený bada­tel Dirk Pitt (Matthew McConaughey) najde min­ci, k níž se váže his­to­ric­ká legen­da. To ješ­tě netu­ší, že se se svým par­ťá­kem Al Giordinem (Steve Zahn) vydá na nej­vět­ší dob­ro­druž­ství své­ho živo­ta - honbu za pokla­dem tím nej­ne­bez­peč­něj­ším kou­tem západ­ní Afriky. Hledá dáv­no ztra­ce­nou váleč­nou loď z ame­ric­ké občan­ské vál­ky, kte­rá až dosud ukrý­vá taj­ný náklad. Místní lidé ji zna­jí jako „loď smr­ti“. Dirk a Al pot­ka­jí dok­tor­ku Evu Rojas (Penelope Cruz), krás­nou a chytrou ženu, kte­rá se domní­vá, že ztra­ce­ná loď sou­vi­sí s šir­ším eko­lo­gic­kým pro­blé­mem, ohro­žu­jí­cím okol­ní svět.
Při hle­dá­ní ztra­ce­né lodi, o  jejíž exis­ten­ci vědí neje­nom oni, se Dirk, Al a  Eva mohou spo­leh­nout pou­ze na svůj důvtip, aby zví­tě­zi­li nad nebez­peč­ný­mi pro­tiv­ní­ky, pře­ži­li drs­né pod­mín­ky a při­šli na kloub nejed­no­mu tajem­ství.
„Dirk Pitt je posled­ní rene­sanč­ní muž,“ říká Matthew McConaughey, před­sta­vi­tel nové­ho akč­ní­ho hrdi­ny.“ Dirk je druh chla­pí­ka, kte­rý by mohl po ránu zápa­sit s ali­gá­to­ry a pak oblék­nout smoking a v sobo­tu večer si na ple­se zatan­čit s krá­lov­nou. Je sená­to­rův syn, vědec, uhla­ze­ný gentle­man, nosi­tel mod­ré stu­hy a záro­veň váš­ni­vý hle­dač pokla­dů a  řeši­tel záhad.
„Jsou to dva nej­lep­ší kama­rá­di. Znají se odjak­ži­va“, říká reži­sér Breck Eisner. „V „par­ťác­kých“ fil­mech uvi­dí­te čas­to jed­no­ho pří­mo­čaré­ho chláp­ka a  dru­hé­ho bláz­na, kte­ří jsou nuce­ni být spo­lu, jsou roz­díl­ní a nako­nec se mají rádi až do kon­ce fil­mu. zkrát­ka a  dob­ře, Dirk by bez Ala nepře­žil,“ říká Zahn.
K této dvo­ji­ci Eva dob­ře zapad­ne. „Oni jsou dva pocho­du­jí­cí ducho­vé, dva indi­vi­du­a­lis­té, kte­ří se k sobě hodí,“ říká Breck Eisner. „Eva ces­tu­je sama, ona jedi­ná věří, že exis­tu­je jis­té tajem­ství. Stejně tak Dirk sle­du­je tajem­ství lodi, kte­ré­mu pří­liš lidí nevě­ří. Je při­ro­ze­né a orga­nic­ké, že se dají dohro­ma­dy.“

16. 06. 05    Kinsey

„Takže, pokud poho­dl­ně sedí­te, může­me začít.“ Takto nás do pří­bě­hu vtáh­ne Liam Neeson, kte­rý v  živo­to­pis­ném fil­mu Kinsey ztvár­nil pro­fe­so­ra Alfreda Kinseyho. V prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí se pro­sla­vil ote­vře­nou stu­dií lid­ské sexu­a­li­ty a  lid­ské­ho cho­vá­ní při té nej­ob­lí­be­něj­ší čin­nos­ti. Kinsey za svůj život vydal něko­lik uzná­va­ných pub­li­ka­cí , kte­ré mezi teh­dej­ší veřej­nos­tí způ­so­bi­ly poprask svo­jí ote­vře­nos­tí a jed­no­du­še tím, že všech­no kolem sexu bylo v oné době vel­ké tabu.
Kinsey: „ Jaká je Vaše nej­ob­lí­be­něj­ší polo­ha při  milo­vá­ní ?“
Dívka kolem 20 let: „ Ono jich je více?“
Režisérem a sce­náris­tou fil­mu je Bill Condon, zná­mý díky fil­mu Bohové a  mon­stra (Condon za něj dostal Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář). Je také auto­rem scé­ná­ře k muzi­ká­lu CHICAGO. Kinsey si vás zís­ká skvě­lým suchým humo­rem, neo­pa­ko­va­tel­ným herec­kým výko­nem Liama Neesona, suges­tiv­ní hud­bou a ......Let´s talk about sex .
Film už sta­čil zís­kat po svě­tě desít­ky oce­ně­ní a nomi­na­cí na Globy, Bafta, Oscary, Golden Satelite Awards, Los Angeles Film Critics Association etc......

16. 06. 05    Válka poli­caj­tů

Daniel Auteuil a Gérard Depardieu jako dva špič­ko­ví poli­cis­té svá­dě­jí boj o to, kdo z nich dopad­ne ban­du nebez­peč­ných ban­kov­ních lupi­čů.
Ve svém zápa­se nevá­ha­jí pře­kro­čit zákon a pou­žít veš­ke­ré pro­střed­ky k dosa­že­ní své­ho cíle...

16. 06. 05    Madagaskar
Z díl­ny tvůr­ců pře­lo­mo­vých ani­mo­va­ných kome­dií Shrek a Příběh žra­lo­ka při­chá­zí do kin dal­ší počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný zázrak - Madagaskar. Hlavními hrdi­ny pří­bě­hu jsou čty­ři roz­maz­le­ná zví­řát­ka z newy­or­ské ZOO, kte­rá by moh­la do kon­ce svých živo­tů dostá­vat svůj den­ní pří­děl obdi­vu a  krme­ní, kdy­by zeb­ru Martyho neza­sáh­la kri­ze střed­ní­ho věku a on se za pomo­ci šikov­ných tuč­ňá­ků neroz­ho­dl ile­gál­ně opus­tit ZOO. Jeho kama­rá­di, lev Alex, hro­ši­ce Glorie a žira­fa Melman se za ním vydá­va­jí do newy­or­ských ulic, čímž odstar­tu­jí řetě­zec jen těž­ko uvě­ři­tel­ných udá­los­tí, kte­ré je při­ve­dou až na pobře­ží exo­tic­ké­ho ost­ro­va Madagaskar. Tady se tito rodi­lí Newyorčané musí prv­ně v živo­tě posta­rat sami o sebe a nau­čit se pře­žít v divo­či­ně, což může být pro zchou­los­ti­vě­lé­ho lva, potrhlou zeb­ru, prag­ma­tic­kou hro­ši­ci a žira­fu - hypo­chon­d­ra mno­hem nároč­něj­ší, než by se na prv­ní pohled moh­lo zdát.
Animovanou kome­dii Madagaskar nato­či­li v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti DreamWorks Eric Darnell (reži­sér MravenceZ) a na poli režie debu­tu­jí­cí Tim McGrath, kte­ří se poku­si­li obo­ha­tit počí­ta­čo­vou ani­ma­ci kla­sic­ký­mi výtvar­ný­mi postu­py. „Naše posta­vy jsou vel­mi sty­li­zo­va­né, nema­jí věr­ně kopí­ro­vat rea­li­tu, tak­že jsme se při ani­ma­ci moh­li vyřá­dit na jejich podo­bě a způ­so­bu pohy­bu. Vycházeli jsme z dvoj­roz­měr­ných posta­vi­ček, kte­ré jsme při­ved­li do troj­roz­měr­né­ho svě­ta,“ říká Darnell. Ten je veli­ce kom­plex­ní, tvo­ře­ný dvě­ma napros­to roz­díl­ný­mi džun­gle­mi, tou vel­ko­měst­skou a džun­glí v pra­vém slo­va smys­lu, pra­le­sem Madagaskaru. Animování těch­to pro­stře­dí do co nejmen­ší­ho detai­lu bylo pro tvůr­ce stej­nou výzvou jako co nej­do­ko­na­lej­ší vykres­le­ní hlav­ních hrdi­nů.
Hlavním téma­tem Madagaskaru je přá­tel­ství čtyř zví­řat, kte­rá by se za nor­mál­ních okol­nos­tí roz­hod­ně nepřá­te­li­la. „Alex, Marty, Melman a Glorie zjis­tí, že není důle­ži­té, kde jste vyrůs­ta­li a co vám pří­ro­da dala do vín­ku, a že hod­no­tou, kte­rá vám může pomo­ci pře­ko­nat všech­na úska­lí je pra­vé přá­tel­ství,“ dodá­vá pro­du­cent­ka fil­mu Mireille Soriaová.
Poněkud didak­tic­kou teč­ku doplň­me infor­ma­cí, že všech­na zví­řát­ka jsou vyzbro­je­na neo­do­la­tel­ným humo­rem urče­ným pro děti od 4 do 100 let a celý Madagaskar čet­ný­mi fil­mo­vý­mi odka­zy.

16. 06. 05    Moje vel­ká indic­ká svat­ba
Gurindera Chadha, uzná­va­ná reži­sér­ka fil­mu Blafuj jako Beckham, se při natá­če­ní zdo­ko­na­le­né spo­le­čen­ské kome­die Jane Austenové spo­ji­la s napros­to neo­če­ká­va­ným part­ne­rem: hudeb­ní a  taneč­ní podí­va­nou Bollywoodu. Výsledkem je nový pohled na nad­ča­so­vý pří­běh o hle­dá­ní lás­ky - pře­vy­prá­vě­ný tak jako nikdy před tím - s drzým humo­rem, oká­za­lý­mi taneč­ní­mi scé­na­mi a  své­ráz­nou roman­cí bom­baj­ských kasov­ních trhá­ků. Stejně jako v lite­rár­ní před­lo­ze i Moje vel­ká indic­ká svat­ba sve­de dohro­ma­dy dva lidi s napros­to odliš­ný­mi názo­ry, ale ten­to­krát jsou také z jiné­ho kon­ce svě­ta. Doslova se v kome­dii plné barev, humo­ru a  emo­cí stře­tá­vá Východ se Západem.

23. 06. 05    Něco jako lás­ka

Film Něco jako lás­ka vyprá­ví pří­běh Olivera (ASHTON KUTCHER) a Emily (AMANDA PEET) - dvou zce­la odliš­ných lidí, kte­ří se před sed­mi lety potka­li na palubě leta­dla z Los Angeles do New Yorku a už teh­dy si uvě­do­mi­li, že se k sobě snad ani nemo­hou hodit méně.
Po násle­du­jí­cích sedm let je ale osud svá­dí zno­vu a zno­vu dohro­ma­dy - bohu­žel, pokaž­dé v nespráv­nou chví­li. Zatímco se potý­ka­jí s  pro­blémy ve vzta­zích, stří­da­jí kari­é­ry a trpí stá­le nový­mi roz­cho­dy, postup­ně se z  pří­le­ži­tost­ných kama­rá­dů stá­va­jí nej­lep­ší­mi přá­te­li, kte­ří se spo­lu mohou bavit o  všem.
Oba zou­fa­le hle­da­jí lás­ku a vztah, kte­ré by neby­ly odsou­ze­ny ke kata­stro­fic­ké­mu kon­ci, až je jejich sed­mi­le­té přá­tel­ství dove­de ke zjiš­tě­ní, že je mezi nimi mož­ná... něco jako lás­ka.

29. 06. 05    Válka svě­tů
„Nepotřebuje komen­tář“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90346 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56174 KB. | 29.05.2022 - 13:30:16