Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Přemiéry říjen 2012

Přemiéry říjen 2012

Rijen
Rijen

04. 10. 12 - Cesta do lesa

Honza Marák (Tomáš Hanák) dáv­no rezig­no­val na kari­é­ru „ajťá­ka“ a kou­pil cha­lu­pu na kon­ci malé ves­ni­ce, kde se zabyd­lel se svo­ji ženou Markétou (Bára Schlesinger), dce­rou Anynou (Anna Linhartová) a synem Sayenem (Vojta Vovesný). Honza pra­cu­je v lese jako pomoc­ný děl­ník, spra­vu­je ces­ty, oplo­cen­ky, těží dře­vo, pomá­há lesá­kům. Markéta se živí masá­že­mi a alter­na­tiv­ním léče­ním paci­en­tů, kte­ří za ní dojíž­dí na cha­lu­pu. K tomu pou­ží­vá růz­né psy­cho­t­rop­ní rost­li­ny a hou­by, což vede ke kon­flik­tu se sta­rou­sed­lí­ky a poté s pro­ti­dro­go­vou poli­cií. Dcera Anyna navště­vu­je přespol­ní ZDŠ, kde však stá­le pro­pa­dá, pro­to­že se tou­lá po lesích a mís­to z učeb­nic se učí z pří­ro­dy.

Mezi sta­rou­sed­lí­ky pat­ří země­děl­ná rodi­na Papošova. Ludva Papoš (Bolek Polívka) má svůj sta­tek a pol­nos­ti, celý rok se sta­rá o úro­du nebo cho­dí stří­let divo­čá­ky nebo chlas­tá v hos­po­dě. Jeho žena Vlasta (Eva Holubová) pra­cu­je jako les­ní děl­ni­ce. S dal­ší­mi žena­mi z ves­ni­ce sází strom­ky, žne buřeň, pálí dře­vo, sbí­rá šiš­ky. Jejich syn Ludva jr. (Tomáš Vorel jr.) na stat­ku s rodi­či nebyd­lí a s otcem sed­la­čit odmí­tá. Vystudoval vyso­kou les­nic­kou, tak­že pra­cu­je jako adjunkt v reví­ru Josefa Cvrka (Jiří Schmitzer) a byd­lí na hájen­ce upro­střed lesa, sám se svým psem. Po prá­ci cho­dí stří­let škod­nou, když tu se jed­né noci potká s divo­žen­kou Anynou, vege­ta­ri­án­kou...

04. 10. 12 - Karel Reisz, Ten fil­mo­vý život

Dokumentární film o Karlu Reiszovi, ved­le Miloše Formana nej­slav­něj­ším fil­ma­ři čes­ké­ho půvo­du. Film zachy­cu­je zají­ma­vý osob­ní i pra­cov­ní pří­běh muže, kte­rý si odne­sl ze své­ho dět­ství v Ostravě a Československu vklad pro zalo­že­ní Free Cinema a ang­lic­ké Nové vlny.

04. 10. 12 - Kletba z tem­not

Kletba z tem­not vyprá­ví pří­běh býva­lých man­že­lů Clyda (Jeffrey Dean Morgan) a Stephanie (Kyra Sedgwick) a jejich dvou malých dcer. Jednoho dne si mlad­ší dce­ra Em (Natasha Calis) kou­pí na ble­ším trhu tajem­nou skříň­ku. Od té doby se začnou s děv­čát­kem dít zvlášt­ní věci. Em je skříň­kou napros­to posed­lá, nosí ji všu­de s sebou, je ner­vóz­ní a cho­vá se agre­siv­ně. Její mat­ka začí­ná mít pode­zře­ní, že skříň­ka způ­so­bu­je u dce­ry psy­chic­ké pro­blémy. A po sérii zne­po­ko­ji­vých a nevy­svět­li­tel­ných udá­los­tí rodi­na odha­lí pra­vou pří­či­nu. Zjišťují, že skřín­ka byla vyro­be­na pro Dybbuka – zlé­ho démo­na, kte­rý se usa­dí v těle člo­vě­ka, kte­rý ho ze skříň­ky osvo­bo­dil. A jejich dce­ra skříň­ku ote­vře­la….

04. 10. 12 - Hotel Transylvánie

Málokdo o Draculovi ví, že není jen prin­cem tem­no­ty, ale také vlast­ní­kem sty­lo­vé­ho Hotelu Transylvánie - luxus­ní­ho pětihvěz­dič­ko­vé­ho resor­tu, kde se mohou všech­na mon­stra svě­ta (tedy Frankenstein, Mumie, vlkod­la­ci, Zombie, nevi­di­tel­ný muž a spous­tu dal­ších) dostat dale­ko od všech a být jen sami sebou v bez­peč­ném pro­stře­dí bez lidí. Ale pro Drákulu exis­tu­je ješ­tě dale­ko důle­ži­těj­ší důvod, proč držet oby­čej­né smr­tel­ní­ky dál od Hotelu Transylvánie: aby ochrá­nil Mavis, svo­jí milo­va­nou nác­ti­le­tou dce­ru. Jako vět­ši­na tee­nage­rů i Mavis chce opus­tit hnízdo a pro­zkou­má­vat vel­ký svět za hra­ni­ce­mi hote­lu. Jenže to je myš­len­ka, kte­rá Draculu sku­teč­ně děsí! A navíc se blí­ží ter­mín, kdy se budou ve vel­kém sty­lu sla­vit naro­ze­ni­ny jeho milo­va­né Mavis a v hote­lu se neče­ka­ně obje­ví člo­věk…

04. 10. 12 - Hasta la vis­ta!

Philip, Lars a Jozeph jsou tři mla­dí­ci po dva­cít­ce, kte­ří milu­jí víno a ženy. Jenže jsou stá­le pani­co­vé. Pod zámin­kou ochut­ná­vá­ní vína se vyda­jí na ces­tu do Španělska s vidi­nou prv­ních sexu­ál­ních zážit­ků. Nic je nemů­že zasta­vit – dokon­ce ani jejich han­di­cap: jeden je sle­pý, dru­hý na vozí­ku a tře­tí zce­la ochr­nu­tý. Hasta la vis­ta! vyprá­ví pří­běh o lás­ce, síle přá­tel­ství a chtí­či. Příběh o humo­ru jako jedi­ném pro­střed­ku, kte­rý pomá­há vyrov­nat se s neleh­kou situ­a­cí, o sil­né tou­ze jako nej­vět­ším hyba­te­li lid­ské sna­hy bořit hra­ni­ce. Člověk ovlá­da­ný tou­hou doká­že věci, o kte­rých netu­šil, že je může zvlád­nout. Přitom její napl­ně­ní bývá až druhotné.V této road movie je ces­ta důle­ži­těj­ší než její cíl. Film vzni­kl na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu Asty Philpota a jeho přá­tel.

04. 10. 12 - 96 hodin : Odplata

Liam Neeson se vra­cí jako býva­lý agent CIA Bryan Mills, kte­rý před dvě­ma lety v Paříži nemi­lo­srd­ně poza­bí­jel gang obchod­ní­ků s bílým masem, aby zachrá­nil život své une­se­né dce­ry. Nyní ho na výle­tě v Istanbulu pře­kva­pí návště­va dce­ry Kim a také býva­lé man­žel­ky Lenore. Poklidná dovo­le­ná netr­vá dlou­ho. Lenore je pří­mo před zra­ky Bryana une­se­na. Kim se sna­ží před pro­ná­sle­do­va­te­li unik­nout. Bryan pocho­pí, že vyjed­ná­vá­ní s únos­ci nemá nadě­ji na úspěch. Hlavou gan­gu je totiž Murad, otec jed­no­ho ze zlo­čin­ců, kte­ré Bryan zabil. Jediné, po čem Murad tou­ží, je krva­vá odpla­ta. Pro Bryana začí­ná neú­pros­ný závod s časem. Musí vyu­žít veš­ke­ré své zna­los­ti a schop­nos­ti, aby ochrá­nil svou rodi­nu.

04. 10. 12 - 4.revoluce

Film 4. revo­lu­ce při­ná­ší pří­spěv­ky věd­ců, drži­te­lů Nobelovy ceny, poli­ti­ků, akti­vis­tů, eko­no­mů a pod­ni­ka­te­lů do dis­ku­ze o budouc­nos­ti ener­ge­ti­ky. Na pří­kla­dech prů­kop­nic­kých pro­jek­tů z dese­ti zemí svě­ta tvůr­ci doku­men­tu uka­zu­jí, jak může­me ener­gii zís­ká­vat, vyu­ží­vat a dis­tri­bu­o­vat. Od rodin v Mali a Bangladéši, přes revo­luč­ní vyu­ži­tí alter­na­tiv­ních ener­gií v auto­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, až po kan­ce­lář­skou budo­vu v Německu, kte­rá vyrá­bí více ener­gie než sama spo­tře­bu­je. Všichni mají jeden spo­leč­ný cíl: Energetická Autonomie - tedy úpl­ný pře­chod výro­by ener­gie od fosil­ních a jader­ných paliv na 100% ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů. Tato změ­na je tak radi­kál­ní, že se hovo­ří o vzni­ka­jí­cí revo­lu­ci: po prů­mys­lo­vé a země­děl­ské revo­lu­ci a revo­lu­ci infor­mač­ních tech­no­lo­gií při­chá­zí čtvr­tá - ener­ge­tic­ká revo­lu­ce.

11. 10. 12 – Mazel

Téměř čty­ři­ce­ti­le­tý Denis se živí se jako pro­fe­si­o­nál­ní kul­tu­ris­ta a ve svém věku je stá­le sta­rý mlá­de­nec. K sezná­me­ní mu chy­bí domi­nant­něj­ší pova­ha i správ­ná pří­le­ži­tost. V posi­lov­ně se mu neda­ří a celou situ­a­ci roz­hod­ně nevy­lep­šu­je fakt, že byd­lí pod jed­nou stře­chou se svou vet­chou, ale pano­vač­nou mat­kou. V momen­tě, kdy se Denisův strýc ože­ní s dív­kou z Thajska, roz­hod­ne se rov­něž skon­co­vat se samo­tou. Odjíždí do Thajska, aby našel „pra­vou lás­ku“. Ale nevěs­ta se v sexu­ál­ním turis­tic­kém ráji s názvem Pattaya nehle­dá tak snad­no... Denise čeká dlou­há a stras­tipl­ná ces­ta ero­tic­ký­mi pod­ni­ky, aby na kon­ci našel ženu, kte­rá pod jeho vypra­co­va­ným sval­na­tým tělem obje­ví i jeho křeh­ké srd­ce. Originálně poja­tá roman­ce auten­tic­ky i s humor­nou nad­sáz­kou zachy­cu­je růz­né podo­by lás­ky, ale pře­de­vším cit­li­vě zob­ra­zu­je niter­nou potře­bu po blíz­kém člo­vě­ku, tou­hu po oprav­do­vé lás­ce

11. 10. 12 – Looper

Loopeři jsou nájem­ní zabi­já­ci, kte­ří pra­cu­jí pro zlo­či­nec­kou orga­ni­za­ci. Jejich úkol je tra­dič­ní: oso­by, kte­ré jsou pro sdru­že­ní něja­kým způ­so­bem nepo­ho­dl­né, zastře­lí a zba­ví se těla. Odměnu za vyko­na­nou prá­ci pak vždy najdou pří­mo u své obě­ti. A za svou krva­vou prá­ci jsou pla­ce­ni oprav­du veli­ce dob­ře. Existuje pro ně pou­ze jedi­né pra­vi­dlo – za žád­nou cenu nikdy nesmí nechat svůj cíl utéct. Joe (Joseph Gordon-Levitt) pat­ří mezi loo­pe­ry, spo­leh­li­vě vyko­ná­vá svou prá­ci a uží­vá si luxus­ní­ho, bez­sta­rost­né­ho živo­ta. A to pla­tí až do chví­le, kdy dosta­ne dal­ší zakáz­ku. K jeho vel­ké­mu pře­kva­pe­ní se totiž před jeho při­pra­ve­nou zbra­ní obje­ví on sám, jen o něco star­ší (Bruce Willis). Tato situ­a­ce se moh­la při­ho­dit jedi­ně díky dal­ší zvlášt­nos­ti této prá­ce – orga­ni­za­ce loo­pe­rům totiž jejich „kli­en­ty“ posí­lá z budouc­nos­ti. Popravované obě­ti jsou trans­por­to­vá­ny zpět v čase a to pří­mo před hla­veň urče­né­ho loo­pe­ra. A Joeovi zbý­vá jen zlo­mek vte­ři­ny k zásad­ní­mu roz­hod­nu­tí – má zastře­lit sám sebe?

18. 10. 12 - Asterix a Obelix ve služ­bách její­ho veli­čen­stva ve 3D

Pod vede­ním Julia Caesara napadly pro­slu­lé řím­ské legie Británii. Jedné malé ves­nič­ce se však daří sta­teč­ně odo­lá­vat, ale kaž­dým dnem je slab­ší a slab­ší. Britská krá­lov­na pro­to vysla­la své­ho věr­né­ho důstoj­ní­ka Anticlimaxe, aby vyhle­dal pomoc u Galů v dru­hé malin­ké ves­nič­ce ve Francii vyhlá­še­né svým důmy­sl­ným bojem pro­ti Římanům… Když Anticlimax popsal zou­fa­lou situ­a­ci svých lidí, Galové mu daro­va­li barel své­ho kou­zel­né­ho lek­tva­ru a Astérix a Obélix jsou pově­ře­ni dopro­vo­dit ho domů. Jakmile dora­zí do Británie, Anticlimax jim před­sta­ví míst­ní zvy­ky ve vší pará­dě a všich­ni to pořád­ně roz­to­čí! Vytočený Caesar se však roz­hod­ne naver­bo­vat Normanďany, hrů­zu nahá­ně­jí­cí bojov­ní­ky Severu, aby jed­nou pro­vždy skon­co­va­li s Brity. Jenže Normanďani tou­ží po jedi­ném – zažít strach. A to pro­to­že někde zaslech­li pří­slo­ví: „Strach Ti dává křídla“…a kdo by nechtěl létat? Galové, Britové, Normanďani a Římané se zamo­ta­jí do bláz­ni­vé honič­ky za kou­zel­ným lek­tva­rem, na němž zále­ží spá­sa náro­da…

18. 10. 12 - Paranormal Activity 4

Příběh horo­ru Paranormal Activity 4 vol­ně nava­zu­je na dru­hý díl, v němž démo­nem posed­lá Katie vyvraž­di­la rodi­nu své sest­ry s výjim­kou nemluv­ně­te Huntera, kte­ré unes­la nezná­mo kam. Uběhlo pět let a tahle dvo­ji­ce s veli­ce pohnu­tou minu­los­tí se při­stě­hu­je na poklid­né ame­ric­ké před­měs­tí, kte­ré záhy poklid­né být pře­sta­ne. Paranormální sílu na vlast­ní kůži pocí­tí pře­de­vším mat­ka s dce­rou, kte­ré žijí v sou­sed­ství Katie. Po prv­ních nevy­svět­li­tel­ných udá­los­tech insta­lu­jí v domě kame­ry a dal­ší bez­peč­nost­ní prv­ky a nesta­čí se divit tomu, co na nich uvi­dí. Jenže u toho se tem­né síly, kte­ré se nad nimi sta­hu­jí, neza­sta­ví.

18. 10. 12 - Holky na tahu

Tři nej­lep­ší kama­rád­ky Regan, Gena a Katie jsou napros­to pobou­ře­né když zjis­tí, že jejich kama­rád­ka Becky, kte­rá je sice milá ale trpí nad­vá­hou a vždyc­ky byla ter­čem posmě­chu, se bude vdá­vat jako prv­ní z par­ty. Gena a Katie jsou pořád sin­gle a Regan se sna­ží při­nu­tit své­ho klu­ka, s kte­rým cho­dí už čty­ři roky, aby ji koneč­ně požá­dal o ruku. Becky své kama­rád­ky požá­dá, aby jí šli za dru­žič­ky, ty se však své­ho úko­lu zhos­tí po svém a roz­luč­ka se svo­bo­dou se jim poně­kud vymkne z rukou…

18. 10. 12 - The Story of Film: Odyssey

6 let natá­če­ní, 4 kon­ti­nen­ty, 11 dese­ti­le­tí a tisí­ce fil­mů. Výpravný pří­běh o vývo­ji fil­mu.

Na kon­ci let 1800 se zro­di­lo nové umě­ní. Vypadalo jako naše sny. Ukazovalo nám cizí země. Změnilo vše, po čem jsme dosud tou­ži­li. Vznikl FILM. Filmy jsou nyní multi-milionovým, glo­bál­ním, digi­tál­ním, zábav­ním prů­mys­lem. A jsou o peně­zích. Nebo snad ne? Tento doku­ment si to totiž nemys­lí. Věříme, že kino je o něčem jiném. Ale o čem? Existuje pou­ze jedi­ný způ­sob, jak to zjis­tit – vyjít do ulic, ces­to­vat svě­tem. Potkávat lidi jako jsou Stanley Donen, kte­rý nato­čil Zpívání v deš­ti. A Youssef Chahine, prv­ní skvě­lý arab­ský a afric­ký reži­sér. A Jane Campion z Austrálie. A Kyôko Kagawa, kte­rá si zahrá­la v tom nej­ú­žas­něj­ším fil­mu všech dob. Oni vědí, co to film je, odkud se vzal a jak fun­gu­je. Oni vědí, že pení­ze nepo­há­ní vývoj fil­mu kupře­du.

18. 10. 12 - Cesta na měsíc

V květ­nu 1902 Georges Méliès nato­čil film, Cesta na Měsíc. Do kin šel v čer­no­bí­lé a také barev­né ver­zi, ruč­ně kolo­ro­va­ný. V té době byl pova­žo­ván za celo­ve­čer­ní film – kolem 14 minut – a stal se celo­svě­to­vým úspě­chem. První bloc­kbus­ter v his­to­rii fil­mu byl však oka­mži­tě zko­pí­ro­ván a pla­go­ván. V roce 1913 se Georges Méliès roz­ho­dl na pro­test spá­lit sadu nega­ti­vů toho­to sním­ku. Jedna čer­no­bí­lá kopie však pře­ži­la. Barevná ver­ze byla pova­žo­vá­na za ztra­ce­nou. Až do roku 1993…

18. 10. 12  - Podivuhodná ces­ta

Snímek Georgese Mélièse, nato­če­ný roku 1902 (6 let po vzni­ku fil­mu), Cesta na Měsíc, se stal bloc­kbus­te­rem ve fil­mo­vé his­to­rii, kte­rý byl však zapo­me­nut. Roku 1993 byla obje­ve­na jed­na barev­ná fil­mo­vá kopie, kte­rá byla pova­žo­vá­na za ztra­ce­nou, a tak se roz­je­la jed­na z nej­dů­my­sl­něj­ších a nená­klad­něj­ších restau­rá­tor­skou akci v his­to­rii fil­mu. Podivuhodná ces­ta dopl­ňu­je Mélièsovu Cestu na Měsíc a vytvá­ří tak výji­meč­ný fil­mo­vý záži­tek pro všech­ny milov­ní­ky fil­mu.

18. 10. 12 – Posel

Hlavním hrdi­nou je tři­ce­ti­le­tý Petr (Matěj Hádek) zaní­ce­ný cyk­lis­ta, někdej­ší repre­zen­tant nyní pra­cu­jí­cí jako poslí­ček. Svůj život podob­ně jako povo­lá­ní mes­sen­ge­ra vní­má jako pře­stup­ní sta­ni­ci. Přemýšlí, co s živo­tem dál. Je jed­ním z mla­dých mužů na barev­ných moder­ních kolech, kte­ří dotvá­ře­jí kolo­rit sou­čas­ných měst. Zpočátku se jeví jako svo­bod­ný kluk, nekon­form­ní člo­věk pohr­da­jí­cí pokři­ve­nou morál­kou kon­zum­ní spo­leč­nos­tí až do oka­mži­ku tra­gic­ké neho­dy, kdy vyjde naje­vo i jeho tem­ná strán­ka duše. V ten­to moment za pomo­ci přá­tel se roz­hod­ne svůj neu­spo­řá­da­ný život dát do pořád­ku. Ale osu­du jde těž­ko unik­nout...

25. 10. 12 – Bojovnice

Snadno se při­dáš, ale doká­žeš vůbec někdy ode­jít?

Marisa, 20letá němec­ká dív­ka nená­vi­dí cizin­ce, Židy, vojá­ky a kaž­dé­ho, koho shle­dá vin­ným za úpa­dek země. Provokuje, pije, boju­je a její dal­ší kér­ka bude por­trét Adolfa Hitlera. Jediné mís­to, kde se cítí doma, je neo­na­cis­tic­ký gang, ke kte­ré­mu pat­ří a kde nená­vist, nási­lí a těž­ké kal­by jsou na den­ním pořád­ku. Když se k této sku­pi­ně při­dá 14letá Svenja, jeví se Marisa jako její idol: spl­ňu­je tu nej­čist­ší před­sta­vu o bojov­ni­ci boju­jí­cí za ide­á­ly sku­pi­ny. Ale Marisina pře­svěd­če­ní nabe­rou poma­lu jiný směr, když náho­dou potká mla­dé­ho afgán­ské­ho uprch­lí­ka. V kon­fron­ta­ci názo­rů dochá­zí pozná­ní, že čer­né a bílé prin­ci­py její­ho gan­gu nejsou jedi­nou ces­tou. Bude Marisa schop­na se vyma­nit z vli­vu této sku­pi­ny?

25. 10. 12 – Samsara

Připravte se na záži­tek a zku­še­nost smys­lů, kte­ré nema­jí obdo­bu. SAMSARA opět spo­ju­je reži­sé­ra Rona Frickeho s pro­du­cen­tem Markem Magidsonem, jejíchž fil­mař­ské a hudeb­ní umě­ní bylo potvr­ze­no již mno­ho­krát oce­ně­ný­mi fil­my BARAKA a CHRONOS. SAMSARA ve sta­ro­dáv­ném san­skr­tu zna­me­ná „věč­ně se otá­če­jí­cí kolo živo­ta“ a tvůr­ci se v něm sna­ží zachy­tit prcha­vé oka­mži­ky, kte­ré utvá­ře­jí náš život. Film, kte­rý vzni­kal přes pět let ve dva­ce­ti pěti zemích nás zavá­dí na posvát­ná mís­ta, do posti­že­ných oblas­tí, prů­mys­lo­vých zón a míst pří­rod­ních zázra­ků. SAMSARA, kte­rá se vzdá­vá dia­lo­gů a popis­ných tex­tů, úpl­ně roz­vra­cí naše oče­ká­vá­ní tra­dič­ní­ho doku­men­tu. Namísto toho pod­ně­cu­je naše niter­né inter­pre­ta­ce obra­zem a hud­bou, kte­ré do staré­ho chá­pa­ní při­ná­ší nové prv­ky.

25. 10. 12 - George Harrison: Living in the Material World

Dokument George Harrison: Living in the Material World mapu­je život jed­no­ho z nej­slav­něj­ších muzi­kan­tů všech dob. Přibližuje jeho dět­ství v Liverpoolu, éru Beatles, sólo­vou kari­é­ru i sou­kro­mý život. Scorsese zachy­cu­je George Harrisona nejen jako úspěš­né­ho hudeb­ní­ka, ale i jako věč­né­ho hle­da­če rov­no­váhy mezi svě­tem mate­ri­ál­ním a duchov­ním. Ve fil­mu se obje­vu­jí dosud nepub­li­ko­va­né foto­gra­fie, video­zá­zna­my, nahráv­ky a roz­ho­vo­ry nejen se samot­ným Harrisonem, ale i s jeho man­žel­kou Olivií Harrisonovou, Ericem Claptonem, Terry Gilliamem, Ericem Idlem, Georgem Martinem, Paulem McCartneym, Yoko Ono, Tomem Pettym, Ringo Starrem a Jackiem Stewartem. Všichni mlu­ví ote­vře­ně o Harrisonově výji­meč­ném talen­tu, ale i o jeho vnitř­ních roz­po­rech, prud­ké pova­ze, expe­ri­men­tech s dro­ga­mi a náklon­nos­ti vůči ženám.

25. 10. 12 - Dva nula

Na fot­ba­lo­vém sta­di­o­nu v cen­t­ru Prahy se chys­tá nej­vět­ší fot­ba­lo­vý zápas roku, Sparta dnes večer hra­je se Slavií. Začíná pří­mý pře­nos. Dvacet dva fil­mo­vých kamer ale ten­to­krát nemí­ří na hřiš­tě, nýbrž do hle­diš­tě. V něm se totiž nachá­zí vel­mi růz­no­ro­dá a vtip­ná spo­leč­nost, kte­rá sto­jí za pozor­nost víc než samot­ný fot­bal: jsou tu upo­ví­da­ní pořa­da­te­lé, peč­li­vě oble­če­né dámy z VIP, roz­jí­ve­ní žáč­ci fot­ba­lo­vé pří­prav­ky, dis­tingo­va­ní inte­lek­tu­á­lo­vé, fana­tič­tí sáz­ka­ři, dez­o­ri­en­to­va­ní ital­ští turis­té, chla­páč­tí čle­no­vé ochran­ky nebo tře­ba zná­mí komen­tá­to­ři jed­né tele­viz­ní sta­ni­ce. Ti všich­ni sem při­šli sle­do­vat stej­ný zápas, kaž­dý z nich jej ale pro­ží­vá po svém. A kaž­dý se při­tom pro­je­vu­je tako­vý, jaký doo­prav­dy je. Jeden se ptá, jest­li se smí fac­ko­vat tchýně, dru­hý pát­rá, kam se v Chile podě­lo pre­zi­dent­ské pero, tře­tí se tře­se, zda dosta­ne trest za pou­ži­tí slo­va gori­la. Před oči­ma nám tak postup­ně oží­va­jí různá pat­ra tri­bu­ny i různá pat­ra dneš­ní spo­leč­nos­ti. A humor a auten­tič­nost tu nako­nec vítě­zí 2:0.

25. 10. 12 - Kozí pří­běh se sýrem

Kozí pří­běh se sýrem vol­ně nava­zu­je na před­cho­zí díl. Děj fil­mu se pře­ne­se ze stře­do­vě­ké Prahy do pohád­ko­vé­ho sýro­vé­ho krá­lov­ství a kro­mě sta­rých zná­mých postav se mohou divá­ci těšit na řadu pohád­ko­vých bytos­tí a nové hlav­ní hrdi­ny – děti Kuby a Máci - Honzíka a Zuzanku, kte­ří spo­lu s Kozou pro­chá­ze­jí celým pří­bě­hem. Celkové ladě­ní fil­mu je více rodin­né a pohád­ko­vé, než v před­cho­zím díle.

26. 10. 12 – Skyfall

Daniel Craig se opět před­sta­ví v roli Jamese Bonda, agen­ta 007, jehož stvo­řil Ian Fleming. Tentokrát má jeho akce název Skyfall a je to v pořa­dí již 23-ti film nejdéle trva­jí­cí série na stří­br­ných plát­nech. V nej­no­věj­ším pří­bě­hu pro­jde těž­kou zkouš­kou jeho loa­ja­li­ta vůči M, kte­rou dohá­ní její vlast­ní minu­lost. Když MI6 napad­ne nezná­mý útoč­ník, Bond musí vypá­t­rat a zne­škod­nit zdroj ohro­že­ní - bez ohle­du na to, kolik bude muset obě­to­vat on sám.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90978 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56264 KB. | 29.05.2022 - 13:08:58